H-lsS&ÉèS:r* N°. 45. 1858. "stïysa Zestigste Jaargang. Maanda SS «V No- KSlSSS oXooTnoS 8 November. ©JTictccl ©cbccltc. 26, 7,— SSUkclijkscit (Docvsigt. BINNENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs perjaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR maken bekend, dat zij bet, in het belang van de dienst, nuttig hebben geoordeeld, wijziging te brengen in de zitdagen van de Ambtenaren van den Beerlijken Stand en der Bevolkn^ waa^j in overle" met genoemde Ambtenaren is bepaald, dat, de zitdagen voor aangiften van geboorten en overlijden zulden gehoudenworden ov Maandag, Woensdag en Vrijdag, van des voormiddags 11 tot des namiddags 2 uur, en verzoeken dien ten gevolge de ingezetenen, <mi op die tijden de aangiften aan het bureau van den Burgelijken StAadnvraïnaom extraeten en andere stukken daartoe betrekkelijk zullen optalie werkdagen der weekvan 's morgens 9 tot s namid dags 2 uur, ter Secretarie worden gedaan. Alkmaar, den 29 October 1858. Burgemeester en Jf ethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR aeBurgem?estetreend IVetTouders1'uoodigen mitsdienJaile mgezete- nen uit, dezelve ambtenaren m hunne voormelde kwaliteit kennen en hun alle verlangde inlichtingen te geven. Alkmaar, den G m WetUnAers voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. Iioosste Prijs. Laagste Prijs. Noord-Holland No. 33).— Kaas, N. Holl. kleine gras, per 50 Ned. P. dito Commissie dito Middelbare Boter, in kopp. of stukk. per N. P. Aardappelen, per mud Appelen, Peren Tarwe Rogge, Gerst Haver Boonen, (bruine)» a (schapen)» - Kanariezaad Mosterdzaad, Erwten, groene dito graauwe 19,- 29,— H 29,— 1,15 II 1,— n 2,40 If 2,— n 4,50 II 4,— 3.50 11 3,— 9,— II 7.— n 6,50 6,50 n 4,50 n 4,75 n 2,— H 14,— H 13,— 7,50 n 6,— 15.50 li 13,— 19,58 u 14,— 22,— H 15,— 24,— n 19,— JxlKrOaar UCJl «J Xv u v Buraemeester en IVethouders van Alkmaar, J A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 "ureingezonden berigten een dag vroeger. alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort vloeien, te ontgaan. Alkmaar^ den 1 November 1858. Het Hoofd van hei Bestuur voornoemd, A. MACLAINE PONT. POLITIE. Op 1 Nov. j.l. is, bij gelegenheid der najaars-veemarkt, te Alk maar blijven staan, eene zwartbonte vaars. De regthebbende kau dezelve terug bekomen aan het Commissariaat van Politie aldaar, teo-en betaling der gemaakte onkosten. Be Commissaris van Politie, b VAN BREMEN. KENNISGEVING. ST17, Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR twJLt ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 181 j Staatsbl No 221 bii deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat w l,,Lt «nnnletoir kohier voor de belasting op het Persons ApJt 18» op den 29 October 1858, door den Heer Commis- voldoening" vou zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten eind Tiet Nederlandsche vuurschip in het laatst van Aug. op den Noord-Hinder gelegd, heeft kort daarna zijne ankers verloren. Daarop aan een fregats anker en ketting bevestigdis het thans op nieuw losgeslagen en tot voor Ostende gedreven. Een stoom schip, dat het naar Vlissingen zoude slepen, is in de Wielingen door een Belgisch stoomschip aangevaren en zwaar beschadigd.— De commissie voor de kerkelijke belangen van den Haarlemmer meer vraagt gelden voor den bouw eener tweede Herv. kerk en pa itorij; bereids zijn eenige giften ontvangen, o. a. van NN..ƒ14000.— Te Elbut'g heeft een man zijne dochter, op hare bekentenis van zwanger te zijnzoodanig met eene stoel op het hoofd geslagen dat zij den volgenden dag overleden is.De meerderjarigheid van den Prins van Oranje is op Java met buitengewone plegtigheid o-evierddoor het houden van parade een gala-diner bij den gouv. geul. te Rijswijkenz.Bij Kon. besluit van 25 Oct. is bepaald, clat 'buiteniandsch gepromoveerde med. doctoren op nieuw een openbaar examen, 3 uren durende, tegen betaling van 150,— moeten aflegden Den 28 is de gemeentebegroting van Utrecht in ontvang en uitgaaf vastgesteld op 483,800, met eene direc te belasting van f 80,000 en den 30 die van Leeuwarden met 314,950,14 in ontvang en 314,745,29 in uitgaaf.Den 29 hebben, de onderadjudant der artillerie Peeters te Amsterdam en de conducteur der le klasse bij de artillerie M. Eckels te Woerden, bii de gehouden parades, de gonden medaille en een brevet voor 50iarige militaire dienst bekomen, de laatste met eene gratificatie van 100— Dien dag is de herbouwde synagoge te Leijden ingewijd.In de afgeloopen week zijn aanbesteed: den 29 Oct., jXerto^enboschhet bouwen van eene schutsluis enz. in het fort Grevecoeur, aan de vereeniging der Maas en Diezeaan Heti- drihte Geldermalsem, voor 187.552,- den 1 Nov te 's Ha- ge liet opruimen van het bestaande hoofd en het maken van een nieuw, aan de oostzijde van het kanaal van Yoorne nabij Helle- voetsluis aan J. v. Deventer, te Hardmxveldvoor 25,486,— te Schiedam door de vereeniging tot het versohaffen van goeds woningen aan minvermogenden, het bouwen van 40 woningen, aan W. Sonneveld en H. Veteris aldaar voor 31,500,- en te Amsterdam het maken van eene steenen brug met ijzeren bascule en 2 wachthuizen, ter vervanging der Utrechtsche poortaan B. de Jong, te Ameidevoor 41,700.- Den 30 Oct. is de prins van Oranje van Stuttgard, den 31 do Koning van het Loo, den 1 Nov prins Frederik van Muskau en den volgenden dag zijne gemalin en dochter van daar in de residentie teruggekeerd.— Prins en prinses Hendrik zijn den 30 Oct tegenwoordig geweest by het leggen van den eersten steen aan het stationsgebouw te Luxem- p.jL. D 3 nov, is de stedelijke belasting op het gemaal to 's Hertogenbosch, volgens raadsbesluit van 25 Mei 1857 .joed- gekeurd bij Z. M. besluit van 19 Oct. j.l. .weder ingevoerd. De beer Opperdoes Alewijn heeft den 4, in de den 3 geopende najaars- vermdenng der Staten van N. Holland, de benoeming eener com» rnisste voorgesteld om de belangen der provincie bij den aanleg van spoorwegen in overweging te nemen, onderzoekmtestellennopens het nut der verlangde lijnenenz.; bij acclamatie werd besloten daarover den volgenden dag te beraadslagen, als wanneer het voor stel met alg. st.. werd aangenomen en eene commissie daartoe be noemd Met 56 tegen 4 st. is besloten de hooge regering te ver- zoeken tot het oprïgten van rijks-bewaarplaatsen voor met gevaar- I, lijke en ongeneeslijke krankzinnigen, en met 55 tegen 5om aan de hooge resering voortesteilen het gesticht Meerenberg des noods kosteloos over te nemen. 0 Staten Generaal. De regering heeft by de 2 Kamer 3out wernen ingediend, tot afschaffing der slavernij in W. Indie. Het doefdhrvanis fe bestaande toestand, voor too ver dit v.reomg-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1