ALKMAARSCHE COURANT :v. 46. 1858. Zestigste Jaargang Maaitda 15 November. ©fficiccï CBcbccItc. KEtcfjdijlssefs ©DCt-igl. BINNENLAND. BUITENLAND. t Pezie Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3, franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers H.ERM COSTER ZOON. O* De Advertentiën koeten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cepts, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vrpeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de belanghebbenden: Pat van gemeentewege de commies C. Beck is gecommit teerd tot de opneming der patenten, bij art. 36 der wet op dat middel bepaald, en dat door dezen met den deurwaarder der di recte belastingeningevolge de bepaling der wet, daartoe (aanvang nemende met den 10 dezer maand) zal worden overgegaan. Burgemeester en Wethouders noodigen mitsdien alle ingezete nen uit, dezelve ambtenaren in hunne voormelde kwaliteit te er kennen en hun alle verlangde inlichtingen te geven. Alkmaar, den 6 November 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SP ANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente ALK MAAR brengen bij déze ter kennis van de belanghebbenden: Dat het suppletoir kohier der directe plaatselijke belasting, bin nen deze gemeente, voor cto dienst 1858, op den 9 dezer door hen voorloopig' is vastgesteld, en van af' heden, tot en met den 26 dezer maand, van 's morgens 10 tot 2 uur, voor een ieder ter lezing op de secretarie der gemeente is nedergelegd. Allernaarden 12 November 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJ AARDT. POLITIE. Op 1 Nov. j.l. is, bij gelegenheid der najaars-veemarkt, te Alk maar bljjven staan, eene zwartbonte vaars. De regthebbende kan dezelvp terug bekomen aan het Commissariaat van Politie aldaar, tegen betaling der gemaakte onkosten. Be Commissaris van Politie, VAN BREMEN. Bij den raad van 's Hage is ingekomen het rapport der com missie nopens den aanleg van eene haven te Scheveningen; de kosten daarvan zijn geraamd op 1,405,000.De knecht van den heer A. tlolkman te Indooruik heelt, in de herberg te Rand- wyk, den 19 jarigen zoon zijns meestors, na aan dezen met. kaart spelen al zijn geld verloren te hebben, de neus afgesneden en verschei dene wonden in de borst toegebragt; de dader is voortvlugtig en de lijder hopeloos.Ten gevolge der vroeger vermelde wederspannig- heid aan de academie te Breda, zijn de volgende straffen uitgesproken de cadetten van het 2e studiejaar bekomep in 1859 geen verlof, de 9 strafbaarsten worden 1 jaar bij de corpsen infanterie ingedeeld en daarna weder in het 2' studiejaar geplaatst, 1 minder schul digen ondergaan 4 dagen provooststrai', de met. de surveillance belaste cadetten van het 4e studiejaar eveneens 4 dagen provoost, met verlies vap hun galon als onderofficier, terwijl de met het toezigt belaste sergeant der infanterie, na 4 dagen provooststraf, naar zijp corps teruggezonden is.De begrooting van Schiedam is in ontvang en uitgaaf gebragt op f 2 22,036,35 J.De rege ring heeft, ter voorkoming van verwarring, de besturen der Holl. en Rhijnspoorwegen uitgenoodigd, de vertrekuren te regelen naar den middelbaren tijd van Amsterdam.Het voornemen bestaat de strafgevangenis te Leeuwarden alleen als criminele strafgevan genis voor nraunep te behouden en die van Woerden opteheffen, om dezelve tot eenig ander nuttig einde te gebruiken.Bij Kon. besluit van 28 Oot. zijn de statuten goedgekeurd der vereeniring tot wering van bedelarij van kinderen, te Rotterdam,enbijZ.M. besluit van 5 Nov. is eene rijkscommissie voor de statistiek inge steld, bestaande uit 1 voorzitter, 1 secretaris en hoogstens 16 le den, waarin de verschillende departementen van bestuur door amb tenaren zijn vertegenwoordigd, zullende minstens een maal per maand te 's Gravenhage moeten bijeenkomen: voorts is de oprig- ting van provinciale bureaux tot hetzelfde einde bevolen.Dien dag overleed na een 5jarig lijden ten gevolge eeuer beroerte, te Middelburg, de beroemde st-errekundige Bustiaan Bomme, oud lid der Ged. staten van Zeeland, op 55 jarigen leeftijd,werd te Heerenveen het vergrooten en veranderen der Herv. kerk besteed aan v. d. Velde, te Dragten, voor 15.340,en verbrandden 's avonds in het Hollandsche Meld, bij Hoogeveen, 5 woningen, die verzekerd waren, met de niet verwaarborgde inboedels van 7 daarin verblijvende gezinnen.Den 6 is de nieuw gebouwde Doopsgezinde kerk te Broek op Laugedijk ingewijd, door D\ Taconis, van N. Niedorp,en overleed te Brussel Mej. C. A. C. Beslonvelles, tot haren erfgenaam benoemd hebbende den burgemeester dier stad C. de Brouckere, met vermaking van 80,000 fr. aan de liefdadige instellingen barer geboorteplaats, Maastricht. Te Rotterdam werd dien dag, door het R. C. parochiaal armbe stuur, besteed het houwen van bewaarscholen, scholen voor lager onderwijs, naai- en breiseholen, gezamenlijk voor omtrent 1500 kinderen, met onderwijzers woningen, aan den Coolsingel, voor 52,314,aan H. J. Bupont- - Den 9 is de zitting der 2e Ka mer hervat.Den 10 heeft de eervol ontslagen Oostenrijksche gezant bn. v. BoblhojJ-Bier de residentie verlaten; bij zijn vertrek waren alle leden van het corps diplomatique aan het station ver- eenigd.Den 10 en 11 heeft de raad van Amsterdam, bij de behandeling der begrooting voor 1859, besloten de accijns op het bmuenlaudsclj gedestilleerd te verhoogen tot 150 opcenten en de plaatselijke directe belasting te verminderen met 20,000,en alzoo te bepalen op 825,000 In den avond van den 11 zijn aldaar, door de hevige mist., verschillende rijtuigen en personen in het water geraakt, maar gelukkig gered; van de postkar naar 's Gravenhage, welke bij Sloterdijk hetzelfde lot trof, is echter een passagier verdronken Bij gelegenheid der algemeene ver gadering van het Nijverheids-Congres in 1859 te Amsterdam, zal aldaar eene provinciale tentoonstelling van nijverheid gehouden worden.Bij de verkiezingen in Luxemburg hebben de candi- dat.en der oppositie alom de overwinning behaald op die der re gering. Neerlandsch Indie. Den 6 Sept. is Jambi, op de oostkust van Sumatra, door onze troepen bezet, met verlies van 4 dooden en 34 gekwetsten; dat des vijands was aanzienlijk. Belgie. Den 9 heeft de Koning de zitting der Kamers geo pend en daarbij een zeer gunstig verslag gegeven vaii den toe stand des lands. De heeren Verhaegen en Orts zijn op nieuw tot voorzitter en eersten ondervoorzitter van de Kamer der Ge deputeerden verkozenmet 56 en 54 van de 80 stemmen. Engeland. Te Port-Curtisten noorden van Sydney (Austra lië) zijn nieuwe zeer rijke goudlagen ontdekt. De wetgevende vergadering van Nieuw-Zuid-Wallis heeft Besloten, dat de kolonie, 10 jaren lang jaarlijks 50,000 zal bijdragen in de kosten der ontworpene nieuwe postdienst tusschen Australië en Engeland, over de landengte van Panama.De heer Gladstone zal als buitenge woon oppercommissaris naar de Jonisehe eilanden vertrekkenom kennis te nemen van de geschillen tusschen den Britschen lord- commissaris en het Wetgevend ligchaam. Niettegenstaande de vrijzinnige staatsregeling, smaden de dagbladen voortdurend de En- gelsehe Koningin, overheden en natie.De agenten der kolonie Victoriabelast met het werven van vrouwenhebben te Londen meer moeite om uit de zich aanmeldenden geschikte keuzen te doen, dan wel om trouwlustige meisjes te vinden.— Den 5 is te Londen eene zeer talrijke vergadering gehouden van voorstan ders der parlementaire hervorming. Het algemeen stemregt werd in beginsel met. eene overgroot.e meerderheid goedgekeurd. Een voorstel van den heer Roebuckom den heer Bright het ontwer pen eener hervormingswet optedragen, werd, met bewilliging van deze, aangenomen. Voorts besloot meu in alle gemeenten des rijks genootschappen tot, bevordering der zaak opterigten.Men begroot het getal vrijwilligers hier te landedie van hunne corp sen zijn gedeserteerd en daarna, ter bekoming van nieuw Jiand» geld, bij anderen weder in dienst getreden, op 6000.Béttr|.c-< taat met Japan is in het Nederduitsch gesteld: een EngelschéTge- zant, zal t.e Jeddo, een Japanesche te Londen residefê^ |ërde: staten benoemen consuls in de havens HakodadcKaii§gawa en Nagasackiwelke in Julij 1859 geopend worden, ats dje van Nagata in Jan. 60 en Hiogo in 63. De Eugelsche'n; nrogen aldaar wonen, land pachten en'huizen, maar geen verdedigings- v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1