NT N°. 40, 1858. Zestigsle Jaargang Maandag; 6 December. (Officieel (Bcbccltc. AANBESTEDING, Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,—franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers KERM». COSTER ZOON. Bij deze Courant behoort een Bijblad. PROVINCIE NOORD-IIOLLAND. bij enkele inschrijving, op Donderdag, den 16 December 1858 des namiddags ten 2 J ure zal aan het gebouw van liet Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, te Haarlemworden overgegaan tot de aanbesteding, bij enkele in schrijving, van: rr Bet onderhoud van den Kunstweg tusschen den Bmgendyk en Ursem, gedurende de jaren 1859, 1860 en 1861. Met port bezwaarde inschrijvings-billetten zullen niet worden aangenomen. N Het bestek is, tegen betaling van 10 Cents per exemplaar, te verkrijgen aan de Provinciale Griffie van Noord-Hollandaan het bureau° van Buitenlandsche Paspoorten te Amsterdam en bij den Provincialen opzigter van den IVaterstaat F.J. Kriegerte Alkmaar, De aanwijzing in loeo zal door den Provincialen opzigter F. J. Krieger worden gegeven op Maandag, den 13 December 18o8, te beginnen van Alkmaar's morgens ten 11 ure. Nadere informatien zijn te bekomen bij den Hoofd-Iugenieur van den Waterstaat J. O. van Gendt, te Haarlemen bij den Ingenieur van den Waterstaat P. J. B. Bayivardte Alkmaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van het algemeen, dat de prijs van het ijs, hetwelk voortdurend ten behoeve van bijzondere personen verkrijgbaar wordt gesteld, naar aanleiding van het besluit van den Raadd.d. 28 October j.l., is verhoogd met 100 procent. Alkmaarden 20 November 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLA1NE PONT. Be Secretaris. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Overwegende dat de St. Nicoluas- of koopertjesavond invalt op eenen Zondag. Noodigen mits deze de ingezetenen uit om genoemden St. Ni- colaas- of koopertjesavond in plaats van Zondag, 5 December, te houden op Maandag, 6 December a.s. Alkmaar, den 26 November 1858. Burqemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Gelet op art. 265 der gemeentewet, Brengen bij deze ter kennis der ingezetenendat het suppletoir kohier cler plaatselijke directe belasting in deze gemeentevoor het loopende dienstjaar, door den Gemeenteraad op 1 December 11. definitief is vastgesteld en van af 6 tot en met 11 December a.s. op de Secretarie voor een ieder ter inzage zal leggen. Alkmaar, den 1 Becember 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden: Dat de patenten over het 2° kwartaal, dienst 18 door de be langhebbenden, tegen overgifte van het in der tijd ontvangen regu, ter Secretarie dezer gemeente kunnen afgehaald wordenvan af Maandag den 6 tot en met den 28 dezer maand des morgens tus schen 10 en 2 uur. Alkmaarden 4 Becember 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR doen te weten: I. Dat door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den 1 Sep tember 1858 onder N°. 9, is genomen het navolgende besluit De Advertentiën kosten van 15 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. De Gemeenteraad van Alkmaar. Gelet op zijn vroeger besluit tot heffing eener belasting op de honden. Overwegende dat derzelver invoering thans als wensehelijk is voorgekomen. Gelet op art. 232 en 210 der wet van den 29 Junij 1851 (Staats blad N». 85). Heeft gauomen het navolgend besluit houdende eene Verordening tot hefing eener belasting op de Bonden. Art. 1. Er zal, te beginnen met den 1 January 1859, geheven worden eene belasting op de hondenten bedrage van drie gulden per jaar voor iederen hond, uitgezonderd die, welke uitsluitend ten dienste van den landbouw of eenig bedrijf van nijverheidof ter bewaking van gebouwen of erven gehouden worden, waarvoor een gulden vijftig cents zal worden betaald. Art. 2. Indien het aanschaffen van een hond plaats heeft vóór den eersten Julij, zal de belasting voor het volle jaar; indien het op of na den eersten Julij plaats heeft, zal slechts de helft der belasting verschuldigd zijn. Art. 3. Honden beneden de vier maanden oud, zijn van de belasting vrijgesteld. rVelk besluit is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 19 October 1858 N". 71. II. Dat door den Raad in dezelfde vergaderingbetreffende de invordering der vorenstaande belasting, is genomen het navol gende besluithoudende eene Verordening op de invordering der belasting op de Bonden. A:,U 1. Ten einde de rigtige invordering der belasting op de honden te verzekerenzal door den Gemeente-ontvanger jaarlijks, vóór of op den 15 der maand Januarij. aan de huizen der ingeze tenen worden afgegeven een insohrijvmgsbillet, waarop zij verpligt zijn de daarbij aantevragen opgaven en inlichtingen te stellen terwijl ieder belastingschuldigedie geen besehrijvingsbillet mogt hebben ontvangen, verpligt zal zijn om vóór den eersten Eebruarij dit alsnog ten kantore van den ontvanger aantevragen, welke billetten acht dagen daarna door hem zullen worden teruggehaald. Art. 2. De betaling der aanslagen zal moeten geschieden in ééns, vóór of op den dag, telken jare bij het kohier te bepalen. Binnen veertien dagen na de ontvangst van het vastgestelde kohier, zendt de ontvanger aan ieder der aangeslagenen een aan- slagbilletvermeldende het bedrag van zijnen aanslagde klasse waarin zijn hond is aangeslagenden dag vóór of op welken hij tot de betaling is verpligt, en de dagen en uren waarop het kantoor des ontvangers geopend is. Art. 3. Wanneer iemand na afloop der beschrijving, zich een of meer honden aanschaftzal hij daarvan binnen acht dagen schrif telijk aangifte doen ten kantore van den Gemeenteontvanger. Art. 4.^ Van die honden, welke vóór den 1 Julij afgeschaft zijn, zal de helft der belasting worden afgeschreven of terugbetaald. Hiervan zal, vóór dea 1 Julij, ten kantore van den Gemeente ontvanger schriftelijk aangifte moeten worden gedaanvan de aan giften na de primitieve beschrijving ingekomen, zal een suppletoir kohier worden opgemaakt en daarmede gehandeld als met het pri mitief kohier. Art. 5. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de ar tikelen 258 tot en met 262, 264 en 265, eerste en tweede lid, der wet dato 29 Junij 1851, Staatsblad N». 85. Welke verordening, met het besluit tot heffing der belasting, aan Gedeputeerde Staten ingezonden, in het genoemde besluit des Koniugs is aangehaald overeenkomstig art. 235 der gemeentewet. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoortden 23 No vember 1858, en de verordening in het daartoe betrekkelijk register ingeschreven onder N°. 25. Alkmaarden 23 November 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. Men leest in de Staats-Courant: De minister van financiën, in ervaring gekomen zijnde, dat vele belanghebbenden geene kennis dragen van de voor een ieder be staande gelegenheid om op de postkantoren hier te landebrie ven, bestemd voor militairen, beneden den rang van officier, bij de zee- of landmagt in de Nederlandsehe koloniën dienstdoende, mits die brieven enkel zijn en geen ingesloten bevattentot aan de plaats van bestemming te frankeren tegen betaling van het voor de dusgenoemde militaire brieven bepaalde binnenlandsche port van vijf centsacht het niet ondienstig daarop mits deze de aan dacht der belanghebbenden te vestigen, onder opmerking evened

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1