ftlarfctfreHgten. BURGERLIJKE STAND. Maatschappij „Tot Nut van't Algemeen. ARMEN-BEWAARSCHOOL. KANTONGEREGT. Cïbucrtcuticu. De Notaris Ph. HULST, residerende ite Zuidscharwoudedaartoe geroepen,, zal in openbare veiling verkoopen:/ Op Dingsdag, den 7 December 1858 voormid^a^^ 10 ure, in de Herberg het Vaatjete V eenhuizcqa. Eene BOERENPLAATS, gelegen in het noordd§V' - gewijzigd ontwerp zijner begrooting ingediendgeschoeid op die voor 1858. verminderd met de lagere prijzen van granen en paar- denvoeder, voor liet loopende jaar 129,200 bedragende en voor 1859 op 109,000 begroot.— De Kamer heeft de volgende hoofd stukken der begrooting aangenomen: den 27, III buitenlzaken), met 67 tegen 1 st., met aanneming van een amendement van den heer v. Nispen, om het tafelgeld des ministers voor memorie uit- tetrekken, met 39 tegen 18 st.omdat deze zelf verklaarde uit bedrag niet te verlangen; den 1 Dee., IV [justitie), met algem. st. op 1 na, met een amendement van den heer v. d.Heide, om G000,uittetrekken voor belooning van de onbezoldigde waar- nemers van het O. M. bij de kantongeregten, met 48 tegen 10, en een ander van den heer Dommerom de kosten der njkspolicie, begroot op 346,555, te verminderen met ƒ41,000, uitgetrokken voor de uitbreiding der rijks-veldwaoht.— 40 Eigenaars van plan tages in Suriname hebben de Kamer bij adres verzocht de voor- stellen tot afschaffing der slavernij in die kolonie, niet aantenemen, tenzij geheel omgewerkt en op andere grondslagen gevestigd, daar- voor verschillende redenen, o. a. het te kleine bediag der ver- goeding, aanvoerende. Neeexandsch Indie. Op den 1 Jannarij dezes jaars bestond het Indische leger uit 1043 officieren25,195 onderofficieren en manschappen eii 1017 paarden, kostende 17,157,295.— Den 5 Oct. is aan boord van 's rijks schroef korvet Medusa, ter reeae van Batavia, bij het doen van ernst-exercitiën, zonder dat men de oor zaak kan gissen, een geladen 30ponds-kanon gesprongen, waardoor 4 manschappen gedood, 8 belangrijk en 4 ligt gekwetst zijn en de korvet ook nog al schade heeft bekomen. Nieuwe Noord-Hollandsche Almanak voor het jaar 1859. Purmerende, bij L. G. Post. Almanak voor Landbouwers en Veehouders voor het jaar 1859. 13° jaargang. Leeuwarden, bij IV. Eekhoep. Beide jaarboekjes verdienen op nieuw alle aanbeveling en bij de geringe prijzen een ruim debiet. Het eerste is eene nette zakpor- tefeuille, welke, behalve de uitvoerige kalender en de gewone almanaksopgavenook die van de vervoermiddelende postntten, de regtbanken en de kantongeregtende vertegenwoordigingde gemeente- en polderbesturenenz. in deze provincie bevaten daarbij ieder jaar in volledigheid en naauwkeurigheid wint. De laatste 'deelt wederom na den kalender vele voor landbouw en veeteelt nuttige zaken medewaaronder van prof. v. Hall te Groningen, J. Bouman in den Beemster, J. Sasse te Nieuwveenen anderen. Deze jaargang sluit zich waardiglijk bij de vorige aan en vormt daarmede eene landbouwkundige bibliotheek, die zien. door verscheidenheid en gepasten vorm boven vele grootere en meer kostbare leerboeken onderscheidt. Z. M. heeft het eereteeken tot belooning van eervolle langdurige dienst bij de d.d. schutterijen toegekend aan den sergeant P. Slagter. ONDERTROUWD. 3 Deo. Abraham Johan van den Berg en Jannetje Kips, beide te Alkmaar, laatstgen. onlangs te Edam.— Pieter Huisman, Wedr. van Ariaantje Rijzer, te Amsterdam, onlangs te Alkmaar, en Johanna Nibbrig, te Amsterdam, laatst teZijpe. GEBOREN. o 27 Nov. Hermanus, Z. van Arend Siebert Coster en Gerarda Sara Bolk. 29 u Helena GerardinaD. van Johannes Lourentius Jansen en Johanna Maria Zondag.— Willem, Z. van Gerrit Wolzak en Gesina Wolzak. 30 Reiger, l. van Jan Hoen en Grietje Reijersd'. Admiraal.- Johannes Jacobus, Z. van Johannes Jaeobus de Roos en Maria Margaretha Houffelaar. 2Dec. Ida Christina, D. van Al'oertus van Amstel en Johanna Hendrika Bolt.— George Frederik, Z. van Reinerius Ni- colaas Brouwer en Maria Franeisca Bibo. OVERLEDEN. 26 Nov. Barbara Elisabeth Straatmanechtg. van Johannes Dek ker, 47 j. 27 Johannes AlbertusZ. van Johannes Schuit en Pietertje Broek, 4 j, en 5 m.Cornells Banning47 j. 28 Maria Elisabeth, D. van wijlen Johannes van Vegten en Bartha Timmer, ruim 10 m. 29 u Lucas, Z. van George Weijmer en Cornelia Smit, ruim 1 j. Immetje Keijser, Wed..van Dirk Mentz, 69 j. 30 Simon Blokker54 j. 1 Dec.Maria Elisabeth, D. van Johannes Peters en Hendrica Bierman circa 10 m.Maartje Arends, Echtg. van Pie' Sjoerds de Vries, 43 j. 2 Johanna SusannaD. van Siebrand Siebrands en Sara Pe- trouella de Jong. uiten van scheldwoorden1 boete en de kosteninvorderbaar bij lijfsdwang. 6. W. G.te Alkmaar, als No. 5. 7. A. de R., te Alkmaar, als No. 5, doch 50 Cents boete. 29 November. 1. D. B., te Alkmaar, jagen op het land van de Wed. W. B., onder Bergenzonder schriftelijk bewijs van de eigenaresse 10 boete, te verdeelen volgens de wet, en de kostenmet ver beuring der 2 hazen of betaling der waarde, a/1,20, of 3 dagen gevangenisstraf. V.te Koedijklaten loopen van een hokkeling of pink op den rijksweg, onder Bergen, bewesten het N.-H. Kanaal, zonder vergunning van den havenmeester10 boete en de kosten invorderbaar bij lijfsdwang. 3. P. C., te Zijpersluis, als No. 2 van een paard op het jaagpad te .iVlkïïicicii* 4. G. Z.te Egmond aan Zeearglistige ontvreemding van helm uit de duinen te Egmond Binnen6 dagen gevangenisstraf en de kosten A. W.te Alkmaarlaten weiden van eenen geringden stier en loslaten van het touw, waarmede hij den stier geleidebeide op den straatweg buiten de Kennemerpoort2 boetenieder van 1, en de kosten of 1 dag gevangenisstraf. J. G.te Alkmaar, laten weiden van eene koe in den Geester hout, 1 boete en de kosten of 1 dag gevangenisstraf. 3e Volksvoorlezing op Dingsdag den 7 December 1858 in het lokaal van den Heer P. A. Walraven. Zitting van Commissarissen op Maandag, den 6 December 1858, des avonds ten 6 ure. Ouders, welke verlangen hunne kinderen ten bewaarsehole toe te vertrouwenvervoegen zichten genoemden tijdeaan het lo kaal aan de Doelenstraat, voorzien van de geboorte- en inënting- bewiizen der kinderen. Uit naam der Commissie, A. MEETER Pz. Secretaris. Zitting van 22 November. 1. G. H., te Alkmaar, laten weiden van een schaap in het plant soen aldaar, 1 boete en de kosten of 1 dag gevangenisstraf. 2. D.te Utrecht, afsteken van vuurwerk te Alkmaar, den 4 Sept. 1858, zonder toestemming van Burgemeester eu Wethouders, vrijgesproken de kosten te dragen door den Staat. 3. C. M.te Schagen, harder rijden dan op een matigen draf op den Dijk te Alkmaar, 5 boete en de kosten, invorderbaar bij lijfsdwang. 4. K. W.te Egmond aan Zeearglistige ontvreemding van groenhout uit de bosscheu van den heer v. R.onder Egmond Binnen en Bergen2 dagen gevangenisstraf en de kosten. 5. W. G.„ te Alkmaar, doen van beleedigende uitdrukkingen en Alkmaar 3 Deo. Kleine Kaas 26,50, dito Commissie ƒ31,50, dito Middelbare ƒ33,50, aangevoerd 274 stapels, wegende 63546 N.P. Tarwe ƒ8, Rogge 6.62-1, Gerst /6,25, Haver/5, Paardenboonen 7,50, graauwe Erwten /24, groene dito/20, Kanariezaad ƒ13,50. Aangevoerd 119 vette Varkens, 30 tot 42 Cts. het N.P. 4 Deo. Aangevoerd 13 Paarden, 40a/150, 5 Koeijen,/40 a/60, 1 Kalf, 315 Schapen, 18 a 8, 36 magere Varkens, 10 a 14, 171 Biggen1,50 a /3. Broek in Waterland 2 Deo. Kleine Kaas 25,50, aangevoerd 16 stapels, wegende 2797 N.P. Hoorn 29 Nov. Aangevoerd 1 Koe, 7 Kalveren, 140 Schapen en Lammeren. 2 Dec. Kleine Graskaas /26, aangevoerd 110 stapels, wegende 28316 N.P. Tr 3 Deo. Aangevoerd 12 vette Koeijen en 60 Varkens, van 14 tot 19 cents de 5 ons. 4 Dec. Tarwe/8,50, Rogge 6,75, Gerst/5,50, Haver 4,75, Paarden boonen8, bruine dito 11,25, graauwe Erwten 20, vale dito/20.50, groene dito ƒ15, witte groote dito 15,50, Boter J ,20 per N.P. Aardappelen 1,60 per N. Mud. Appelen 2, Peren 3 per mandKippen 1, Eenden 60 Cts. per stuk. Kip peneieren 4 per 100. Medemblik 1 Dec. Kleine Kaas 25,25, aangevoerd 45 stapels, wegende 9200 N.P. Boter 1.28 per N.P. Kippeneijeren f 4 de 100. Met de stoomboot naar Londen den 3 Deo. verzonden: 20 koeijen, 733 schapen, 350 mud mosterd- en 100 mud karweizaad. Monnickendam 1 Deo. Kleine Kaas/27,75, aangevoerd 8 sta pels wegende 1566 N. P. Purmerende 30 Nov. Aangevoerd 107 Runderen, 10 Paarden, 186 vette Varkens, 30 tot 38 Cts. per N.P., 3 magere dito, 126 Biggen,/l tot/2,25, 50 vette Kalveren, 60 tot 80 Cts.perN.Pl 47 nucht. ditoƒ9 tot/13, 1138 Schapenen Lammeren, Kleine Kaas ƒ25,75. Middelbare dito/31, aangevoerd 50 stapels, 407 Gan zen, a 2.50, 383 Zwanen, a 4,75 per stuk, Boter 1,15, gras f 1,15 tot 1,171 Per N-p- Kippeneijeren ƒ4,50 per 100. Schagen 2 Deo. Aangevoerd 5 Paarden 20 a/50. 14 Gelde Koeijen, magere/20 aƒ70, vette dito 45 a 55 Cts. per N.P.4 Gras- kalveren, 6 a/8. 140 magere Schapen, ƒ6 a/11, 100 vette dito, ƒ14aƒ18, 70 Biggen,/1,75 a/3, Kippen 60 a 80Cts., Eenden 45 a 60 Cts.Boter 1,031 a 1,061 per N.P.Kippeneijeren ƒ3, a3,25 per 100. Schiedam 3 Dec. Moutwijn/ 13, Jenever18,50. Londen 29 Nov. Edammer Kaas, witte 48 a 52, roode 50 a 53 sh. Zonder handel. Aangevoerd 4620 Runderen, 18950 Schapen, 90 Kalveren. Prijzen laag. Veel onverkocht gebleven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 3