LOCAAL IIAR.HONIÜ. DE LOSBANDIGE, HouIverkooping 1c Alkmaar, ATTENTIE, LAPPENDAG Schouwburg Nationaal. of VADER 011 ZOON, DE GENERAAL M0REAE, NIEUWE Aanstaanden Donderdag gedeelte van den polder Yeenhuizen aan de Ringsloot tusschen Yeenhuizen en Oude Niedorpkadaster ge meente Heer Hugo Waard, sectie L, N°. 188 a 190, 221 a 224, bestaande in eene pas nieuw gebouwde kapitale HUISMANS WONING en diverse perceelen vruchtbaar GRASLAND met een stukje BOUWLAND, te zamen groot 15 bunders 62 roeden 30 ellen. En op Dingsdag, den 14 dito, voormiddags 11 ure, in de Herberg de Hengstman, te Heer Hugo Waard: Eene onlangs nieuw gebouwde HUISMANSWO NING, met 4 bunders 62 roeden 60 ellen vruchtbaar GRAS- en BOUWLAND, gelegen aan den Midden weg en Hasselaarsweg aldaar. Breeder bij billetten beschreven en nader te vernemen ten kantore van voorn. Notaris. Men is van meeningom, op Maandag, SfÈffiS^den 13den December 1858 des voor middags te 11 ure, in de Herberg het Huis Hal/weg, staande aan de Noordervaart, in den Schermeer, in het openbaar te verkoopen Eene kapitale, hechte, sterke HUISMANSWO NING, genaamd IIOUTLUSTwaarin Stalling voor 32 Koeijen en 5 Paarden berging voor 40 Koe Hooi en ruimen Dorschmet daarbij zijnde BOET, TUINEN, ERVE en BOOMGAARD en twee kavels best WEILANDalles aan en bij den anderen staande en gelegen aan de oostzijde y&n de Zuider vaart in den Schermeer, gemeente Zuid- en Noord schermer, in de onmiddelijke nabijheid van den Straatweg, aan de overzijde der Vaart, kadaster sectie A, N°. 97108, groot 21 bunders, 49 roeden. Het Land is te aanvaarden 25 December 1858, en het Huis, Erve en Boet 1 Mei 1859, en kan er eene som van ƒ13000,tegen eene behoorlijke rente onder hypothecair verband van dezelven, op de perceelen gevestigd blijven. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantoren van de Notarissen C. DONKERte Benningbroek, en J. STIKKELin den Schermeer. VERROOPING. Op Maandag, den 13deD December 1858, des voor middags ten 10 ure zal men te Kamperduingemeente Schoorl c. a., ad opus jus habentium, verkooping hou den van HET WRAK van het op den 10 Novem ber j.l. aldaar aangebragte verlaten en geheel onbekend SCHEEPJE alsmede de uit hetzelve geborgen en bij Kamperduin liggende 719 stuks BALKEN lang 2 6 el tot 2 7 el en dik 2 4 palm tot 2,8 palm allen onbeschadigd en gemerkt HD. -op Dingsdag, 14 December 1858 des voor middags ten 10 ure, beginnende in de Beukenlaan, van: 5 5 BEUKEN, POPULIEREN en IJPEN BOOMEN staande op verschillende plaatsen in het PLANTSOEN der gemeente benevens van verschil lende parken zwaar HAKHOUT liggende op aan- tewijzen plaatsen. De voorwaarden van verkoop liggen ter lezing ter Secretarie der gemeente Alkmaar, terwijl informatiën kunnen ingewonnen worden bij den Gemeente-architect. De Notaris Ph HULST te Zuidscharwoude, Hiiiiiiiiij zal op Dingsdag 21 December 1858voormid- «ffiüadags 11 ure in de herberg te Sint Pancras n publieke veiling ter verkoop aanbieden: Een nieuw HUIS en ERF met een stuk vruchtbaar WEILAND en twee stukken dito BOUWLAND alles nabij elkander in den Achtergeest en op den Geest onder Oudorp en Koedijk, zamen groot 4 bunders 16 roeden toebehoorende aan P. MieSSEN aldaar; nader te vernemen ten kantore van gen. Notaris. Een ieder zij gewaarschuwd geene GEL- lllltil DEN of GOEDEREN aftegeven op naam der ondergeteekenden zullende geene betaling geschie den dan op door hen geteekend bewijs. De Wed. H. C. SLOOTMAN en M. A, SLOOTMAN. Men verlangt voor eene uitgebreide en goed gevestigde fatsoenlijke Maatschappij voor gel delijke uitkeeringen na overlijdentot verdere uitbreiding voor de stad Alkmaar en omstreken een AGENT. Zijdie door hunne Maatschappelijke betrekking en relatien in de gelegenheid zijn de noodige boden voor de omliggende plaatsen aan te stellen zullen de voor keur genieten. Aanvragen met franco eigenhandig geschreven en ge- teekende brieven met opgave van Maatschappelijke be trekking, onder lett. X, bij de Uitgevers dezer Courant. van 9 tot 12 ure, bij Je Wed. PAPING Ch. a uLl Genoemde Kamer berigtdat zij voornemens isop Zondag, den 26 December 1858, eene GROOTE VERGADERING te houden waarvan de opbrengst zal strekken ten voordeele der kas ter bevordering van den bloei en de vooruitgang der kamer, waarvoor eerstdaags eene lijst ter inteekening zal worden aan geboden. Zij vleit zichdie deelneming te mogen on dervinden welke haar bij twee vergaderingen tot een liefdadig gehouden zoo ruimschoots ten deel viel. Toegangkaarten zijn, van heden af, tegen 49 ets te verkrijgen bij de ondergeteekenden. Alkmaar, J. C. DOLL, Pres. 4 December 1858. P. MAKKES, Penningm, No. 2 van het Abonnement. Onder directie van de Heeren BOAS en JUDELS, Op Maandag, den 13 December 1858. Nieuw groot Melodrama in 5 Bedrijven met nieuwe de- coratiën en costumes zullende de hoofdrollen door de Heeren van Ollefen, Bruin en Morin vervuld worden. NA HETZELVE Of DE DRIE TUINIERS, Blijspel met zangin een Bedrijf. Aanvang 6| ure. PRIJZEN der PLAATSEN Eerste Rang f 1,30, Tweede Rang 40 Cts. Loges en plaatsen kunnen aan het Bureau op den speeldag besproken worden tegen 10 Cents extra van 's morgens 10 tot 's namiddags 4 ure. P. A. WALRAVEN. Door L. G. POST, te Purmerendeis uitge geven en bij eiken Boekhandelaar verkrijgbaar gesteld voor 18 5 9. Prijs in heel linnen met overslag 50 Cts. Prijs in heel perkament met overslag 40 Cts. Deze Almanak is ingerigt voor dagelijksche aantee- keningen en bevat de op- en ondergang der Zon en Maan, de Kermissen Vrij-, Jaar-, Paarden-, Beesten en andere Markten de middelen van vervoer, de namen der leden van de Dijk-, Polder- en Gemeentebesturen, be nevens de standplaatsen van Heeren Notarissen, enz. enz. Te Alkmaar bij HERM'. COSTER ZOON.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 4