ALKMAARSCHE COURANT N° 50. Zestigste Jaargang. 1858. Maanda ©dieted (Bcöedtc. 13 December. giSlcfcelijftgch ©persigt. BINNENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. PROVINCIE NOORD-IIOLLAND. AANBESTEDING, bii enkele inschrijving, on Donderdag, den 16 December 1858 des namiddags ten 2* ure zal aan bet gebouw van bet Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, te Haarlemworden overgegaan tot de aanbesteding, bij enkele in- SChrj^ïITonderhoüdvan den Kunstweg tusschen den Huigendjk en Ursem, gedurende de jaren 1859, 1860 en 1861. Met port bezwaarde inschrijvings-billetten zullen met worden aaHgeTbestek is, tegen betaling van 10 Cents.per exemplaar te verkrijgen aan de Provinciale Griffie van Noord-Hollandaan liet bureau van Buitenlandsche Paspoorten te Amsterdam en bi) den Provincialen opzigter van den Waterstaat F. J. Kneger, te Al -maai. De aanwijzing in loco zal door den Provincialen opzigter 71 J. Krieqer worden gegeven op Maandag, den 13 Decembei 1858, beginnen van Alkmaar's morgens ten 11 ure. Nadere informatien zijn te bekomen bij den Hoofd-Iugenieur van den Waterstaat J. G. van Gendtte Haarlem en bij den Ingenieur van den Waterstaat P. J. U. Uaywardte Alkmaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Gelet op art. 265 der gemeentewet Brengen bij deze ter kennis der ingezetenen, dat het suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting in deze gemeente, voorliet loopende dienstjaar, door den Gemeenteraad op 1 December 11. definitief is vastgesteld en van af 6 tot en met 11 December a.s. op de Secretarie voor een ieder ter inzage zal leggen. Alkmaarden 4 December 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bii deze ter kennis van de belanghebbenden: Dat de patenten over het 2= kwartaal dienst 18«J, door de be langhebbenden tegen overgiftevan het m der tijd ontvangen re?», ter Secretarie dezer gemeente kunnen afgehaald wordenvan af Maandag den 6 tot en met den 28 dezer maanddes morgens tus schen 10 en 2 uur. Alkmaar, den 4 December 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, In aanmerking nemende, dat uit hoofde van het invallen dit iaar van den eersten Kersdag en Niemcjaarsdag op twee wekelijk- sclie Marktdagen, er noodzakelijkheid bestaat, om in liet houden dier Marktdagen eenige verandering daar te stellen. Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, en brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat de algemeene wekelijksche Markt van Zaturdag 25 December 1858 zal worden o-ehouden op WOENSOAGdenMDecemberhevorens. Dat de Markt van Zaturdag 1 Januarij 1859, zal worden gehouden op VRIJDAG den 31 December 1858. Terwijl de Markt van Vrijdag 24 December 18o8, onveranderd op DENZELFDEN DAG zal blijven. Alkmaar, den 7 December 1858. Burqemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengtten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 Staatsbl N°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het 2e Kwartaals' kohier van het Patentregt over het dienstjaar 1858 op den 3 December 1858, door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard, op heden °aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. De AÖvertentiën kosten van 15 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15" Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort vloeien, te ontgaan. Alkmaar, den 11 December 1858. 1Iet Hoofd van het Bestuur voornoemd, A. MACLAINE PONT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Pebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld hij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).— Markten van den 3 en 4 Dec. Hoogste Prijs. Laagste Prijs Kaas, N.Holl. comm. gras, per 50Ned. P. 20,50 dito Commissie dito Middelbare Boter, in kopp. of stukk. perN. P. Aardappelen, per mud Appelen, Tarwenu Rogge Gerst Haver Boonen, (ond. soort.) 8, Kanariezaadper mud13,50 Mosterdzaad, 19» Erw ien, groene n 20, u graauwe" 24,— Opgemaakt te Alkmaar, den 6 December 1858. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. 31,50 33,50 1,15 2,20 3,50 8,— 6,60 G,- 5,— 20,25 24,50 28,— u —,92 1/ 1,50 3, 6,- ff 5,50 4,50 2,50 7,— 12,— ff 16,— 16,— ff 20 POLITIE. In het land van L. B.onder de banne van Bergenzijn ge vonden twee Schapenwit van kleur. Regthebbenden daarop kunnen zich aanmelden aan het Com missariaat van Politie te Alkmaar, tegen vergoeding van de daarop gevallen kosten. De Ouders en voogden, die hunne kinderen of pupillen bij den aanvan"- van den volgenden halfjarigen cursus, beginnende Maan dag den 3 Januarij 1859, tQt de lessen van het Gymnasium ^ver langen toegelaten te zien, worden nitgenoodigd, daarvan voor of op den 25sten dezer maand aangifte te doen bij den Heer D'. J. J. de Gelder, Rector aan het Gymnasium. Alkmaar, den 11 December 1858. Curatoren van het Gymnasium, P. A. de LANGE, President. G. C. PONTEIN VERSCHLIR, Secretaris. NEDERLANDSCIIE TELEGRAAEMAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand October 1858 zijn van hier verzonden 117 dépêches, waarvoor is ontvangen 48>^ Het kantoor is bezigtigd door 2 personena 25 Cis., u ,.i0 Zoodat de geheele opbrengst der maand October is 49.43J Van de 103 onderofficieren, die zich te Breda aan het officiers- examen hebben onderworpen, zijn slechts 14 van de infante™af gewezen.De minister van financiën heeft bepaalddat het oe- roep van zaakwaarnemer onvereenigbaar is met de betrekking van deurwaarder der directe belastingen.— Te Middelburg heerscht de roodvonk in hevigen mate.Bij kabinetsschrijven van 1 Dec. heeft Z. M. bepaald, dat het eerlang op 's rijks werf te bouwen schroefstoomschip der 1». klasse den naam van Djambi zal voeren, ter gedachtenis der daar behaalde overwinning.— Den 2, des^vendf,y- is ter reede van Vlissingen de Engelsche schooner Lafiia. fan Terra nova naar Antwerpen bestemd en geladen met/zwavel in brand geraakt; men heeft het schip naar buiten gehaalddpor.Inge- t1.j./-I™,. .inUtiTT0.1, nrov. peree-tshof vau ©filaeriana hakte gaten doen zinken.- Het prov. geregtshof vah heeft den 3 bevestigd het vonnis der arr. regtbank^,Arnhem, waarbij B H. K. D. K.deurwaarder der directe belSstmgen,te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1