BUITENLAND. 70m Daon T7° g d® rulterij van luit" Kerr- hiJ had u°g ARROüDïSSEMENTS REGTR.VNK. kantoügeregt. Elburgis verwezen tot 3 jaren gevangenisstraf en 100 boete wegens liet nalaten van zijnen pligt, tegen ontvangst van een geschenk.— Den 4 is op 's rijks werf te Vlissingen de kiel geleed voor het fregat met stoomvermogen Adolf, graaf van Nassau Den 6 is te Amsterdam, voor rekening van den heer C. P. v. Eeghen, besteed het maken van een nieuw gebouw met 48 gezonde arbei derswoningen aan de Elandstraat, aan C. Wieg and, aldaar, voor f 37,100.— Den 9 is de nieuw gebouwde grootsehe R. c! kerk m de voorstad Wijk te Maastricht plegtig ingewijd door den bis schop van Roermonde.— Bij de regering bestaat het voornemen, om bij Batavia eene ïnrigtmg voor middelbaar onderwijs te vestigen, Staten Generaal. Bij het ingediende wetsontwerp op het ver antwoordelijk geldelijk beheer der koloniën, is bepaald, dat voor Neerlandseh Indie Suriname, Curacao, enz. en de kust van Guinea afzonderlijke begrootingen, minstens 12 maanden voor hunne uit voering, moeten voorgedragen worden en 5 jaren van kracht zullen blijven. Den 7 heeft de 2". Kamer hoofdstuk V der be°rootin" (bmnenl. zaken), met alg. st. aangenomen, zijnde daarbij voor het lokaal van het ministerie van koloniën, met31 tegen20st. 2ton nen gouds verleend en voor het gebouw van den H. Raad niets uitgetrokken, zoolang omtrent den zetel daarvan niets besli-t is Den 8 werden goedgekeurd hoofdstukken VI en VII, Uerv en R. C. eerediensten) met 48 tegen 4 en 51 tegen 5 st. en'den9VIII {Marine) met 53 tegen 6 st. De post voor de pensioenen daarbij uitgetrokken, zal later bij de wet worden geregeld. Op IX A {openbare schuld) is eene wijziging voorgedragen", om het voorge stelde bedrag van/725,312., tot amortisatie van schuld, metnV 5 mulioen te verhoogen, uit de vervroegde stortingen voor den ver" koop van koloniale producten. Met deze wijziging is dit hoofd- stuK den 10, met alg. st. (61) en IX B {kosten van het departement van financiën) met alg. st. op 1 na goedgekeurd. De 1». Kamer heeft den 9 hare werkzaamheden hervat. Engeland. In de universiteitsstad Cambridge is eene inschrij ving geopend om de boete bijeen te brengen, waartoe de "raaf de Montalemberl is veroordeeldwegens zijne voor Frankrijk on"un- Mige vergelijking tusschen. den staatkundigen toestand van dat rijk en ingeland. Oxford werd uitgenoodigd om aan deze inschrijving deel te nemen maar de graaf heeft voor dit blijk van hulde bedankt liet bewind heeft een hoofdofficier benoemdom als kwartier-mees- ter-generaal m Egypte bestendig het toezigt te houden op den doortogt van Engelsche troepen naar Indie.— Den 30 Nov is eene deputatie van handelaren uit Liverpool, Manchester en Glas gow waaronder vele parlementsleden en andere aanzienlijke per sonen, bij den minister Derby toegelaten, om te verzoeken dat de regering Serawak op Borneo openlijk onder hare bescherming zou de nemen, of als eene kolonie onder het bestuur der Kroon bren- genvermits Brooke niet langer in staat is daarover het "eza" te voeren en het opgeven der bezitting tot schade en schande "van Engeland zou strekken. De minister antwoorddete twijfelen of het uitsluitend, gezag over Serawak aan Nederland toekwam, maar te gelooven, dat iemand, die zich in een anders crebied, hiervan den Sultan van Borneo, nederzet, niet bevoegd is later de burger lijke en militaire bescherming van eene andere mogendheid m te roepenvoorts achtte hij het bezit van Serawak niet voordeed" hebbende 1ot nog toe voor den handel weinig voordeel op"eleverd' en het met geradenm de tegenwoordige omstandigheden de koloniale bezittingen nog te vermeerderen.— Den 3 Dec. heeft de lord- luitenant van Ierland eene gestrenge proclamatie tegen de Riband- mannen uitgevaardigd en voor het ontdekken van een hoofd 100 en van een lid dezer vereeniging 50 uitgeloofd.— De veree niging voor de parlementaire hervorming te Birmingham heeft aan alle dergelijke vereenigmgen adressen gezondenhen aanmanende ommet terzijdestelling van ondergeschikte puntende medewer king der vrijzinnigen te verwerventen einde te komen tot eene uitbreiding van het stemregtgeheime stemming en eene meer een- vormige verhouding tussehen de parlementsleden en de bevolkin" Bet is den gouverneur der Kaap-kolonie, sir Grey, gehikt een ver gelijk tusschen het Kafferhoofd Mosheh en den Oranje-Vrijstaat tot stand te brengenwaarbij de grenzen zullen verblijvenzoo als zij door den majoor Harden zijn afgebakend.— De'heer Gladstone heeft in eene buitengewone zitting van den Senaat der Jonische eilanden, het Kon. besluit zijner benoeming als bemiddelaarvoor- gdezen en vervolgens verklaard, dat Engeland de tractaten nale vende, het beschermheerschap der republiek, de volksvrijheid der Joniers en de zelfstandigheid van den Staat zal handhaven. De voorzitter heeft daarop de dankbaarheid van den Senaat jegens betuigd en zijne ondersteuning aan den commissaris? in ,ni ZIT?11 DJï'er ze'ldinSbeloofd.- - Dc heer II. Rumbaldh tot gezant te Peking benoemd. Brïtsch Indie. Den 1 Nov. is de Koninglijke proclamatie afgekondigdbetreffende het aanvaarden van het regtstreeks be wind over Indie door de Koningin. De gouv. genl. lord Cannina wordt daarbij tot Onderkoning verheven. Aan alle getrouw ge bleven ïnlandsche vorsten wordt de opregte naleving der tractaten en aan een ieder vrijheid van godsdienst en burgerlijke gelijkstel ling, met inachtneming van alle landsgebruiken teloofd. Eene al gemeene amnestie wordt toegezegd aan allendie vóór 1 Januarii naar hunne woonplaatsen terugkeerenmet uitzondering van hoof den van den opstand en moordenaars. Een en ander heeft een +ge?T I'- jDei1 15 Oct. heeft genl. Mitchel te Kurraim Centraal Indieden vijand door Bandanowab aange voerd, overvallen, 3000 man daarvan, die hunne wapens hadden weggeworpen, verstrooid en 9 mijlen ver vervolgd. Tantia-Topee is het gelukt met zijne verslagen troepen de Neïbudda overtetrek- 7000 man20 olifanten en een aantal kameelen bij zich en heelt voorwaarden van overgave gevraagd. De veldtogt in Oude is den 18 Oct. geopendde kolonnes van Intehglmr en Shanghatipore rukten voorwaarts en bestormden en vermeesterden den 21 het fort van Berwha, lOmijlen ten noordwesten van Suendell; zij had den daarbij 100 dooden en gekwetsten. Eene van Saltpore 'opd rukte afdeeling versloeg de muiters den 20, bij Moodpore. en ont nam nem 3 st., 3 olifanten en al zijn materieel. 500 Muiters met 4 st. waagden den 23 een aanval op Chubrowdieeen EugelscL station in Oudemaar werdenmet verlies van hun geschut en omstreeks 150 dooden, afgeslagen en 6 mijlen door de ruiterij ver- volgd. Den 20 heeft de kolonne van kol. Turner de vlu^telin^en van Jugdespore bij Sukrieta achterhaald en die plaats met de ba jonet ingenomen. Frankrijk. Ook op de grenzen van Rhijn-Pruissen en Baden doet de regering een minder streng toezigt op de reispassen uit oefenen. - Op den gedenkwaardigen dag van 2 Dec. heeft de Keizer den heer de Montalembert ontheven van de op hem drukkende veroordeeling. De graaf heeft echter appel doen aan- teekenen en verklaard de hem verleende gratie niet te kunnen aan nemen, vermits thans een hoogere regter over zijne schuld of on schuld moet oordeelen en er geene magt in den staat kan bestaan, welke dit oordeel vooruitloopt.Het algemeene Israëlitische consistorie zal aan zijne aanklagt tegen den heer Feuillot gevolg geven, hoewel deze in het dagblad VUnioers verklaart, vandeJo-' deu in het algemeen te hebben gesprokenwaarvan het consistorie met de wettige vertegenwoordiger is.Voor de doorgraving van Suëz is .hier te lande slechts voor 115 millioen, verdeeld over 26,000 aandeelen, deelgenomen.— Voor den heer de Lamartine is tot nog toe slechts 380,000 fr. bijeengebragt.Den 4 Deo. heeft de Moniteur de oorlogzuchtige houding van vele dagbladen omtrent Oostenrijk afgekeurd.— Bij Keiz. besluit zijn de 25 le den benoemd van den hoogen raad van toezigt voor Algiers en de koloniënwelke ^lechts eene raadgevende stem zal hebbenmen telt daaronder de heeren Emile de GirardinMichel Chevalier, Fuilry. de hertog de Falmy, enz. De Prins-minister is voorzitter en ondervoorzitters zijn de hertog de Padoue en de heer Barba- roux. Jaarlijks moet de Keizer dezen raad hernieuwen.Den 5_z'j11 H H.M.M. van Coinpiègne op de Tuileriön teruggekeerd. ilïCUWB. Bij de 3e. volksvoorlezing op 11. Dingsdagwelke vrij talrijk be zocht, was, sprak de heer de Fries over het licht en de verschillende lichtbronnen als 1 de zon en vaste sterren2 de geëleetriseerde-, 3 de phosphoriserende- en 4 de gloeijende en brandende ligchamen een onderwerp o i. te veel omvattend en te hoog voor een publiek dat grootendeels de kennis van de allereerste beginselen der physica mist,. Vervolgens droeg de heer Mceter een lief en gepast dicht stukje voor: Eene bede aan S. Nkolaas en het antwoord daarop, en tot slot gaf de heer Liekeles Oebles eene regt populaire bijdracre o\ er het ontstaan en het nut van den wind. Woensdag morgen, omstreeks 7 ure, werd alhier brand ontdekt in een huis, aan de Z. zijde van het Luttik Oudorpals werkplaats en magazijn in gebruik bij den meubelmaker K. Swaters. Hoewel reeds den vongen avond, na het verlaten der werkplaats ontstaan gelukte het de toegesnelde brandweer den brand tot het inwendig» van het perceel te bepalen en waren de vlammen te 9 ure gebluscht. Intusschen zijn vele meubelen, werkhout,. enz. vernield of bescha digd welk een en ander, even als het gebouw, tegen brandschade verzekerd waren. Donderdag avond werd in de Doopsgezinde kerk de derde algemeene vergadering gehouden der Protestantsche Frouwenveree- raging. Uit het verslag loopende van 1 Oot. 1856 tot 30 Sept. 1858 door den secretaris, d». Oort, voorgelezen, bleek de zegenrijke wer king dezer instelling, waarvan vele voorbeelden werden medegedeeld. Vele leden waren de vereeniging ontvallen, andere toegetreden, zoodat het getal thans 36 bedraagt, door wier zorg 80 huisgezinnen worden bezocht, geholpen en vertroost.— Van de overledene leden had Mejonkvrouwe Fontein Ferschuir eene som van/400 gelega- fZi nrf?6 01ltr*® bedroegen over 1856/289.36^, de uitgaven 265,09/ over 1857 de ontvang/377.52 de uitgaaf 291,651. lot vorming van een blijvend fonds waren aanvankelijk 2 certifi caten van 300. aangekocht. Het verschaffen van werkzaamheden beantwoordde niet aan de verwachting, zijnde de spinnerij gestaakt, omdat de fabriekant over het vervaardisde niet te vreden was Na het zingen van vers 1 en 4 van het 72« der Evang. gezangen, hield a»- Bruijn eene warme, opwekkende toespraak,"welke met, gezang 96 besloten werd. Zitting van 7 December. 1. C. L te Alkmaar, mishandeling en bedreiging van een deur waarder der directe belastingen, 6 weken gevangenisstraf, ƒ25 boete en de kosten. 2. P. A. B. en zijne vrouw E. S.te Haarlem, bedelarij, ieder 14 dagen gevangenisstraf en solidair in de kosten, met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht. 3. R. de O., te Alkmaar, als boven. 4. D. A. B.te Texel, overtreding der 29 gemeenschappelijke polders op Texel, bevestigd liet vonnis van den Kantonregter te Helder, voor zooveel betreft de veroordeeling in eene boete van fa, en in de kosten, doch met verbetering van hetzelve, bepaald, oat de boete zal komen tenvoordeele van het Water schap en bij niet voldoening aan het vonnis binnen 1 maand na aanmaningsubsidiaire gevangenisstraf van 1 dag. 5. p. v. d. V., twee overtredingen als boven, alles als boven, doch veroordeeling in 2 boeten, respectively van5 en /3, en subsidiaire gevangenisstraf van 2 dagen. Zitting van 6 December. 1. A. E.te Alkmaar, na zonsondergang op straat laten staan vtin een wagenzonder vergunning van den Commissaris van Poli- o wboete en de kosten of 1 dag gevangenisstraf. 2. W. S., te Alkmaar, als No. 1, 3. H. M. de L., te Alkmaar, in verboden tijd uitslaan van een karpet, des avonds,op den Voordam, vrijgesproken. De kosten te dragen'door den Staat. Alkmaar, vervoeren van vuilnis in verboden tnd, /I boete en de kosten ol 1 dag gevangenisstraf. 5. J. B. te Schermerhorn niet behoorlijk effenen'en slegten en aanvullen der gedeelten in de Meeningsweersweg ,tea lafite zij nor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 2