ALKMAARSCHE COURANT iV. 51. 1858. Zestigste Jaargang Maandag 20 December. <1$ Officieel (Bcbccïtc. GLIckcitjfescït ©uerstgf. BINNENLAND. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTEIi ZOON. CfB* K JA N Wegéns het Kersfeest wordt No. 52 dezer Courant op den eersten Kersdag uitgegeven; advertentiën en berigten worden alzoo des Vrijdags a., voor 1 ure 's namiddags verzocht. De Uitgevers. Bij deze Courant behoort een Bijblad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR,, In aanmerking nemendedat uit hoofde van het invallen dit jaar van den eersten Kersdag en Nieuwjaarsdag op twee wekelijk- sche Marktdagen, er noodzakelijkheid bestaat, om in het houden dier Marktdagen eenige verandering daar te stellen. Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, en brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat de algemeene wekelijksche Markt van Zaturdag 25 December 1858, zal worden gehouden op WOENSDAGden22 December bevorens. Dat de Markt van Zaturdag 1 Jannarij 1859, zal worden gehouden op ZRLJDAG den 31 December 1858, Terwijl de Markt van Krijdag 21 December 1858, onveranderd op DENZELFDEN DAG zal blijven. Alkmaarden 7 December 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd' A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de ingezetenen, dat in hunne vergadering van den 11 December j.l. is benoemd tot Besteller van de Veer schepen de lleer H. Posten noodigen mits deze de ingezetenen uit, om genoemden ambtenaar, bij uitsluiting van andere, niet door het gemeentebestuur benoemde, bestellers in zijne kwaliteit, te gebruiken, aangezien de benoeming in het belang van de handel drijvende en neringdoende ingezetenen door ons is geschiedt en die besteller volkomen waarborg in zich vereeuigt, om zijne be trekking overeenkomstig zijne verpligting te vervullen. Alkmaar, den 15 December 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJ AARDT. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien art. 21 der Wet op de Nationale Militie van den 8 Januarij 1817, No. 1, waarbij is bepaald: dat zich jaarlijks, vóór den 5 Ja nuarij aan het Plaatselijk Bestuur in geschrifte moeten adresseren de bij de Nationale Militie voor zich zelven.dienende manschappen, die in den loop van het, laatst verloopen jaar, hetzij door overlijden van eenen Vader of wel eener Moeder (Weduwe zijnde,) of door plaats gehad hebbende separatie of echtscheiding der Ouders of eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broedersregt op vrijstelling, overeenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt, hebben verkregen en hun ontslag diensvolgens zullen verlangen. Gelet op de dispositie van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland de dato 4 December 1858, No. T-/Tlr Al/S. (Provineiaalblad No. 133)waarbij aan voormeld 21 art. speciaal wordt herinnerd. Brengen ter kennis van de thans voor zich zeiven bij de Nationale Militie "dienende manschappen, welke na hunne inlijving, ten o-evolge van art. 21 der voormelde wet, redenen van vrijstelling hebben verkregen en verlangen uit de dienst ontslagen te worden, dat zij zich tot dat einde vóór den 5 Januarij aanstaande, schrif telijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseren, en daarbij overleggen de noodige bewijzen, ingerigt overeenkomstig de voorschriften bij art. 91 en 94 der bovengemelde wet gestatu- eerd, tot welke aanvrage om ontslag, evenzeer de manschappen zeiven, als hunne Ouders, Voogden, Curators en Gemagtigden bevoegd zijn. A-lhnaarden 18 December 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. De Advertentiën kosten van 1—5 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. liet op 10 Aug. uit Heilevoetsluis vertrokken schip Eenriette, kapt. v. d. Keenis den 19 Oct. behouden in de Tafelbaai gear riveerd, met een aantal landverhuizers en 109 kinderen.De minister van marine heeft bepaald, dat de zeelieden, in plaats van het reeds van 10 tot op 5 vingerhoeden verminderde rantsoen jenever, des verkiezende het bedrag in geld daarvan kunnen be komen.In de Landbouw-Courant is eene inschrijving geopend om den heer Stoet een blijvend aandenken te vereeren, wegens de afschaffing der tienden.De geldleening van f 88000,a 4J p. Ct.voor do onderneming der gasfabriek te Sneek, is vol- geteekend.Den 11 is te Schiedam besteed het afbreken van een stadsgebouw aan de markt en het aldaar maken vau een po- licic- en telegraafbureau aan Steenis te Rotterdam voor ƒ12,491, en den 14, te Amsterdam, het verbeteren en vergrooten der gar- nizoens-infirmerie te Haarlemaan C. li. v. Dartelen te Amster dam, voor 21,800.Den 12 is het hernieuwde kerkgebouw der Hervormden te Oudorp plegtig ingewijd; de werken zijn tot algemeen ge megen uitgevoerd door den aannemer G. v. Beek te Alkmaar, ouder "het toezigt van den ontwerper J. Leguit te Heer Hugo Waard.Den 15 is de Herv. kerk te Sloten tot afbraak verkocht en overleed te Utrecht de president-curator der akademie D. J.-v. 'Dir/ji Oosibroei en de Biidt, vroeger commissaris des Konings in N. Holland.— Den i G werd aanbesteed te Dord recht de fundering van het nieuw te bouwen huis van arrest al daar, aan A. C. Spruijt te Utrecht, voor ƒ7300,— en te Haar lem het verbetereu der jaagwegen en het afsnijden der bogten van het Groot N. 11. kanaal aan G. Schalk te Buiksloot, voor 42,700,Het fort Willem I en de daarbij behoorende gron den in de gemeente Breskens zullen ten voordeele van het rijk worden verkocht. Staten Generaal. Den 11 heeft de regering bij de 2e Ka mer een wetsontwerp ingediend, houdende bepalingen omtrent den accijns op het gedestilleerd. Den 14 is hoofdstuk X der be- grootiug oorlogaangenomen met 40 tegen 22 en den 15 hoofd stuk XI koloniënniet 51 tegen 1 en XII onvoorziene uitgaven) met 50 tegen 2 st. Een 40 tal belanghebbenden hebben een te Amsterdam opgemaakt adres aan de Kamer gezonden, hunne be zwaren te kennen gevende tegen de voorgestelde schadevergoe ding voor den vrijkoop der slaven in W. Indie. Nog werden in eene avondzitting met alg. st. aangenomen de wet op de middelen voor 1S59 en het tractaat met Belgie, tot wering van den nadruk, en den 17, met 50 tegen 4 st., de wet tot herziening der tabel bij de kieswet bedoeld, zoodat het getal leden thans van 68 op 72 is gebragt. De Kamer is daarna gescheiden. Den 10 nam de 1« Kamer met alg. st. aan de wets-ontwerpen tot verkoop van schuld, tot regeling van het fonds uit den verkoop der domeinen, tot ontruiming van Schokland, enz. en den 15, mede met alg. st. 10 ontwerpen van wet tot bekrachtiging van provinciale belastingen. Frankrijk. Een Fransch schip met emigranten is op de oost kust van Afrika door een Engelsehen kruiser genomen. De president der negerrepubliek Liberia heeft zich verzet tegen den kapitein van een Fransch koopvaardijschip, die aldaar arbeiders wilde aanwerven. Keizer Napoleon heeft aan lord Brougham ge schreven dat zijne regering besloten heeft de immigratie van vrije arbeiders geheel te doen eindigen.Het centrale Israëlitische consistorie heeft van de Vervolging van den heer Keuillot afgezien. De heer de Lesseps kondigt aandat 220,000 aandeelen voor de doorgraving van Suëz geiiomen zijn, zoodat de werken spoedig kunnen aanvangen. In" Frankrijk is voor 110 van de 200 millioen fr. ingeschreven.Volgens een rapport van den minister van financiën Magne, zijn de openbare inkomsten sedert 1853 met 220 millioen toegenomen. Het overschot op de dienst van 1858, ge raamd op 20 m., bedraagt reeds 75 en op die van 1859, begroot op 8, reeds 22 millioen. Sedert Februarij is 140 millioen besteed tot aflossing van schatkistbilletten. In 1860 zal men 60 en in 1861 waarschijnlijk 89 millioen tot amortisatie aanwenden. Derj-ïï is de afdeeling van den spoorweg der Ardennes, tusschen CjfarlesiUe en Sédan, Ier lengte van 27 kilometers, geopend. Kerkelijke Staat. In het kleine dorp Cappadoee,- Let Appenijnsehe gebergtezijn de inwoners gewoon bij de Israëlie ten dienst te nemen, om in hun onderhoud, te voorzien, De kar-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1