I 6RIELLE, DE ARME MOEDER, OESTERBERIGrT. 3 Gulden belooning Schouwburg te Alkmaar. JUFVROUW ANTJE, LOCAAL HARMONICA. sciionvi:nul nationaal, GEEN ROOK ZONDER VUUR, TE KOOP W%?n VOOS. op Donderdag, den 23 December 1858, (Nooit alhier vertoond.) 'Eerste Rang 1,30, Tweede Rang 40 Cents. P. A. WALRAVEN. pl. m. 500 pond LOOD (raam-, dakgoten enz.) 4.oo; Te Alkmaar bij IIERM* COSTER ZOON. De ondergeteekende heeft versch ontvangen COR- en middelsoort OESTERS, gerookte WHNTERZALM en beste uitgezochte Spaansche CASTANJES, ,16 de 5 ons. J- D. DUIF. ve ondergeteekendedoor Heeren Burgemeester 'en Wethouders aangesteld als BESTELDER der Veerschepenneemt de vrijheid zich als zoodanig aan zijne geëerde Stadgenooten aantebevelen zich vleijende door eene spoedige en accurate bediening het vertrouwen waardig te maken. H. POST. Een ieder zij gewaarschuwd geene GEL DEN of GOEDEREN aftegeven op naam der ondergeteekenden zullende geene betaling geschie den dan op door hen geteekend bewijs. De Wed. U. C. SLOOTVIAN en M. A SLOOTMAN. voor dengene, die vijf GANZEN en een GENT sedert den llden dezer vermist, teregt brengt. Adres bij IJ. LOS, aan de Zuidervaart, in den Schermeer. gemerkt met een IJ op den bek en pootmerk Door het Personeel van den Amsterdamsclien Schouwburg, onder directie van J. ED UARB DE VlïIES, EERSTE van de vier gewaarborgde representation, in de maanden December 1658, Januarij, Februarij en Maart 1859. Drama in vijf bedrijven, naar het Fransch van Emile Augiee, door den Heer S. J. van den Bergh. Met medewerking van den Heer A. PETERS. Aan dit tooneelstuk werd om zijne letterkundige waarde en zedelijke strekking door de Académie Francaise den Prix Montliyon van 3000 francs toegekend. Gevolgd door: Blijspel met Zang, door den Heer P. A. Manus. Het stuk speelt in den Haarlemmermeer. Aanvang ten half zeven ure precies. Alzoo de tijd het aanbieden van een abonnementslijst niet meer zal toelaten zullen echter voor de geabon- neerden in vroeger jaren de entrees in den eersten Rang, tegen den abonnementsprijs van 1,10 beschikbaar zijn. No. 3 van het Abonnement onder directie van de Heeren BOAS en JUBELS, Op Maandag 27 December 1858, Nieuw Melodrama in 5 bedrijven, naar het Fransch. Na hetzelve Nieuwe vrolijke Vaudeville in een bedrijf. De hoofdrollen zullen door Mw. Sablairolles en de Heeren van Ollefen, Morin en Bruin vervuld worden. Aanvang 6uur. PRIJZEN DER PLAATSEN Opgave, wat men daarvoor, per Ned. pond, besteden kan, bij de Boekhandelaars HERMS. COSTER&ZOON. In den jare 1858 den zesden December Ten verzoeke van JOHANNA ERNEsTINA DIJKGRAAF, huisvrouw van EDE PLATVOET, ten deze domicilie kiezende ten kantore van MEINAttüUS COHEN STUART, Procureur bij de Arrondissements Regtbank, te Alkmaar, aldaar op het Lut- tik Oudorp, en gratis procederende krachtens geregistreerde dis positie der voormelde Regtbank d.d. 14 October 1858, Heb ik, ADAM LEVERT, Deurwaarder bij de Arrondissements Regtbank en het, Kantougeregt, te Alkmaar, wonende aldaar, exploit doende, zoo bij wege van aanplakking van afschrift dezer acte aan de hoofddeur der gehoorzaal van de Arrondissements Regtbank te Alkmaar, als door overgifte van een tweede afschrift aan den Edelachtbaren Heer Officier van Justitie bij gemelde Regtbank, die deze acte met gezien heeft geteekend, Gesommeerd EDE PLATVOET, woonachtig aan den Helder, doch wiens tegenwoordige woonplaats is onbekend. Om, aangezien de gesommeerde heeft kunnen goedvindenin Mei 1853, zonder daarover eenige wettige oorzaak te hebben, de gemeenschappelijke woonplaats, den Helder, te verlaten en de re- quirante buiten eenige kennis te laten van zijn verblijf, Als nog naar uwe verkiezing, hetzij tot de requirante weder te keeren, hetzij haar de gemeente en de woniug aantewijzen, alwaar gij mogt verlangen, haar, overeenkomstig uwer verpligtin- gen als man, te ontvangen. En heb ik, Deurwaarder, vervolgens, namens de requirante, ex ploit doende als voren, bij aanplakking en overgifte van afschrift, Beteekend Twee behoorlijk geregistreerde extracten uit de minuten berus tende ter griffie van meergenoemde regtbank, houdende het eene het verzoekschrift der requirante, om tegen den bcteekende bij gewone dagvaarding intestellen den eisch tot echtscheiding, het andere, het proces-verbaal vau den Edelachtbaren Heer Voorzitter dier Regtbank, d.d. 27 October 1858, waarbij aan de requirante het gevraagd verlof tot dagvaarding is verleend. Geschiedende deze beteekening, opdat de beteekeude met den inhoud daarvan bekend zoude zijn. En heb ik, Deurwaarder, eindelijk, ten verzoeke van mijne re quirante voornoemd, exploit doende aan en sprekende als voren en voor het geval, dat de gesommeerde nalatig mogt blijven, om binnen twee maanden aan de sommatie hierboven vermeld te vol doen, genoemden EDE PLATVOET Gedagvaard, Om bij voorafgestelde!! Procureur op Dingsdag den 24 Febru arij 1859, des voormiddags ten elf uur, te verschijnen ter teregt- zitting van de Arrondissements Regtbank te Alkmaar, gehouden wordende in haar locaal op het Raadhuis aldaar, ten einde aldaar namens de requirante te hooren eisch doen en coucluderen, dat Aangezien de eiseheresse op den 3 April 1851 is gehuwd met Ede Platooet, uit welken echt op den 14 Februarij 1853 is gebo ren hunne dochter Aafje Aangezien de gedaagde heeft kunnen goedvinden in Mei 1853 de gemeenschappelijke woniug te H Ider te verlaten en zieh op den 8 dier maand heeft doen aanmonsteren als bootsmansmaat aan boord van het Nederlandsch koopvaardijschip Jacob Cats, ge zagvoerder J. Koning, en zulks tot, het doen eener reize naar Australië, en van weLen bodem hij, volgens berigt van den ge zagvoer..er, d.d. 3 December 1853. in den nacht van den 2 dier maand, te M lbourne is gedeserteerd, zonder dat er sedert eenige tijding van hem, ja van zijn aanwezen is ingekomen en het der eiseheresse geheel onbekend is waar hij zieh thans bevindt; Aangezien de eiseheresse op grond dier kwaadwillige verlating en overtuigd van het voornemen van haren manom daarbij te volharden, echtscheiding te erlangen wenscht,; Aaugezien aan haar daartoe is verlof gegeven, om ten deze, gratis te procederen bij behoorlijk geregistreerde dispositie dezer Regtbank van 14 October 1858, en haar aan den Edelachtbaren Heer Voorzitter dezer Regtbank bij beschikking van 27 October daaraanvolgende, mede behoorlijk geregistreerde vergunning is ver leend, haren eisch bij gewone dagvaarding intestellen: Het der Regtbank behage, het tusschen partijen op 3 April 1851 te Helder gesloten huwelijk te verklaren ontbonden door echtscheiding, met al de gevolgen van dien en met bevel, dat het kind uic hun huwelijk, op 14 Februarij 1853 geboren, bij de eiseheresse zal verblijven, alles met couciemnatie van den gedaagde in de kosten. En heb ik. Deurwaarder, afschrift, dezer voor den gedaagde ge laten aan den Edelachtbaren Heer Officier van Juslitie bij voor melde Regtbank zijnde de in debet gestelde kosten van dit exploit red. eu Exp. ƒ1,50 schrijfloon 2.A. LEVERT, visa en aanp. 0,50 Deurwaarder. Gezien bij mij Officier van Justitie voornoemdheden den zesden De cember 1800 acht en vijftig. G. van LEEUWEN. In debet, geregistreerd, te Alkmaar, den zesden December 1800 acht en vijftig, met één renvooi. Deel 21 folio 91 recto vak 7. Gereserveerd voor regt 0,80, makende met de 38 opcenten ad 0,30j, ééne gulden tien en een halve cent. De Ontvanger, TREUSSART van RAPPARD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 6