N°. 52. 1858. Zestigste Jaargang. Maandag 27 December. 0{ftciccl (Bcbccltc. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 ên 9 ure. Prijs per Jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers herm COSTER ZOON. mj pn> Uit hoofde van den Nieuwjaarsdag wordt fiS»No. 1 dezer Courant op dien dag uitgegeven; advertentiën en berigten worden alzoo des Vrijdags a De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. voor 1 ure 's namiddags verzocht. De Uitgevers. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien art. 21 der Wet op de Nationale Militie van den 8 January 1817 No 1 waarbij is bepaald: dat zich jaarlijks, vóór den 5Ja nuarij aan het Plaatselijk Bestuur in geschrifte moeten adresseren de bij'de Nationale Militie voor zich zeiven dienende manschappen, die in den loop van het laatst verloopen jaar, hetzij door overlijden van eenen Vader of wel eener Moeder (Weduwe zijnde)ot door plaats gehad hebbende separatie of echtscheiding der Oudersof eindelijk door overlijden van eeuen Broeder of Broedersregt op vrijstellingovereenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt, hebben verkregen en hun ontslag diensvolgens zullen verlangen. Gelet op de dispositie van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Hollandde dato 4 December 1858, No. „VT M/S. (Provinciaalblad No. 133)waarbij aan voormeld 21 art. speciaal °BrengenUter kennis van de thans voor zieh zeiven bij de Nationale Militie dienende manschappen, welke na hunne inlijving, ten gevolge van art. 21 der voormelde wet, redenen van vrijstelling hebben verkregen en verlangen uit de dienst ontslagen te worden, dat zij zich tot dat einde vóór den 5 Januarij aanstaande, schrif telijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseren, en daarbij overleggen de noodige bewijzeningerigt overeenkomstig de voorschriften bij art. 91 en 94 der bovengemelde wet gestatu- eerd tot welke aanvrage om ontslag, evenzeer de manschappen zeiven, als hunne Ouders, Yoogden, Curators en Gemagtigden bevoegd zijn. Alkmaar, den 18 December 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Verlangende, ingevolge art. 30 der Wet van den 8 Januarij 1817 No 1 het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie, voor den jare 1859, zooveel mogelijk aantevullen met Vrijwilligers, die zich onder het genot der "daartoe gestelde premie, zullen aanbie den 'om deze dienst voor hunne Mede-Ingezetenen op zich te nemen: Brengen bij deze ter kennisse van al de Ingezetenen dezer ge meente en derzelver jurisdictie, die dit maar eenigzins zouden mogen aangaaD Dat, ingevolge art. 31 der voorz. Wet, als Vrijwilligers kunnen worden aangenomen alle ingezetenen, die op den 1 Januarij 1859 ongehuwd hun 194e jaar zijn ingetreden en hun 30« met hebben volbra^t (:ten ware zij reeds in de dienst der Nederlandsche Armee of Nationale Militie hadden gestaan, in welk geval zij tot den ouderdom van 35 jaar zullen worden toegelaten:) de noodige ge schiktheid hebben, die tot de dienst wordt vereischt en ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze gemeente gewoond hebbenalsmede dat de aanbieding van de zoodamgen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer gemeente, dagelijks {■uitgezonderd Zon- en feestdagen:), van af den 30 dezer maand tot en met den 20 Januarij aanstaande, van des voormiddags tien tot des namiddags één ure. Alkmaar, den 18 December 1858. Burqemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien de dispositie van den Heer Commissaris des Koning sin de Provincie Noord-Hollandde dato 4 December 1858, No.„VTM/b. (Provinciaalblad No. 133), waarbij is bepaald, dat de werkzaam heden der Nationale Militievoor den jare 18^9.,, bjnnen de ge- meenten dezer Provincieeenen aanvang zpllen nemen met den eersten Januarij aanstaande. Roepen ter voldoening aan artikel ö9 der wet van 8 Januarij 1817, Staatsblad No. 1, bij deze op alle manspersonen, hunne wet te woonplaats of domicilie binnen deze gemeente of jurisdictie hebbende, welke op den 1 Januarij 1859 hun negentiende jaar zijn ingetreden, en mitsdien alle mannelijke geborenen van het jaar 1840, ten einde zieh ingevolge art. 59 der voorz. wet, in het daartoe gereed gemaakte register tot de loting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. En ingevolge art. G der Wet van 27 April 1820, alle mansper sonen die hun verblijf binnen dit Rijk zijn komen vestigen en als ingezetenen moeten worden beschouwd, ten einde zicha, voor zoo verre zij nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks ter inschrij ving aautegeven, in dat register, waartoe zij volgens hunnen ou derdom beiiooreu. De inschrijving zal beginnen den 1 Januarij 1859, en geheel en al moeten zijn afgeloopen den 20 daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, den 3, 5, 710, 1214, 17 en 19 Januarij aanstaandedes namiddags van 5 tot 7 ure. En ten einde te voorkomen, dat iemand in de termen der in schrijving vallende, zich door onwetendheid aan pligtverzuim schuldig make, jiebbeu Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld, de ingezetenen te moe lui herinneren aan dc navolgende b>j voor melde wet gemaakte bepalingen: Dat, welke aanspraak op vrijstelling iemand zoude vermeenen te hebbenwegens gebreken als anderzinshij niettegenstaande gehouden is, zich te doen inschrijven, gelijk mede tot de inschrij ving verpligt zijn de gehuwden en afwezeuden. Dat de ouders, voogden en regenten verpligt zijn, hunne kin deren of pupillen in persoonof door iemanddaartoe door hen schriftelijk gemagtigd, te doen inschrijvendaarin nalatig blijvende, zullen zij vervallen in de boete daarop gesteld, en ingeval van volstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraft, onvermin derd dat zoodanige kinderen of pupillen, even als alle andere jon gelieden, welke zich aan de insobrij ving hebben onttrokkenindien zij geeue redenon van vrijstelling kunnen bijbrengenin eene boete en, bij onvermogen, tot gevangenis worden verwezen. Dat als wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehou den voor hen die ongehuwd zijnde woonplaats der oudersen bij 'overlijden van beiden, die van den eerstbenoemden voogd; voor de gehuwdende plaats alwaar zij hun bestaan hebbenter wijl diegenen, welke geene ouders, voogd of eigen bestaan hebben, moeten °wordon ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd vermanen al de inge zetenen van deze gemeente en jurisdictie, welke dit aangaat, om zooveel mogelijk in eigen persoon, voorzien van een extract uit het geboorteregister, voor zoo veel zij elders zijn geborenen eene nota van de wijk en het nummer der woonplaats doehbij vol strekt noodige afwezigheid, door een hunner nabestaanden of voogdenaan deze hunne verpligting getrouwelijk en naauwkeurig te voldoenen daardoor te voorkomendat zij als onwilligen wor den aangezien en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigen nala tigheid het gevolg zoude zijn. Alkmaarden 18 December 18oo. Burqemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de ingezetenen, dat in hunne vergadering van Jlen 14 December j.l. is benoemd tot Besteller van de Veer schepen de Heer H Post, en noodigen mits deze de ingezetenen uit, om genoemden ambtenaar, bij uitsluiting van andere, niet door het gemeentebestuur benoemde, bestellers in zijne kwaliteit te gebruiken, aangezien de benoeming in liet belang van de handel- drijvende en neringdoende ingezetenen door ons is geschiedt en die besteller volkomen waarborg in zich vereenigt, om zijne be trekking overeenkomstig zijne verpligting te vervullen. Alkmaar, den 15 December 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARDT. ad

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1858 | | pagina 1