ALKMAARSCHE COURANT W at rrs - fn-rs-ss* |^o# j|# Eenenzestigste Ja**» gang1859. Zondag 2 Januarij. (Pflftctëcl (öcbccltc. (Pocrsigt» - BUITENLAND. O Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers ILEUM-. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigteu een dag vroeger. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR Gezien de dispositie van den Heer CommissansdesKomngs in'le Provincie Noord-Holland, de dato 4 December 1858, No. TTTT M/ö. (Provinciaalblad No. 133), waarbij is bepaald. dat de werkzaam- heden der Nationale Militievoor den jare 1859binnen de ge meenten dezer Provincieeenen aanvang zullen nemen met den eeRoTpenaTrr^XoeningCaan artikel 69 der wet van 8 January 1817 Staatsblad No 1, bij deze op alle manspersonen, hunne wet Se woonplaats of domicilie binnen deze gemeente of jurisdictie hebbende welke op den 1 January 1859 hun negentiende jaar zijn ingetreden. en mitsdien alle mannelijke geborenen van het jaar 18 40, ten einde zich ingevolge art. 59 der voorz. wet, in liet daartoe gereed gemaakte register tot de loting voor de Nationale Militie 16 En^n^evolge^art. 6 der "VVet van 27 April 1820, alle mansper sonen die hun verblijf binnen dit Rijk zijn komen vestigen en als ingezetenen moeten worden beschouwd ten einde zich voorzoo verre zij nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks ter insehr - ving aaiitcgeven, in dat register, waartoe zy volgens hunnen ou- ^DeTnsdiryvkig zal beginnen den 1 Januarij 1859, en geheel en al moeten zijn afgeloopen den 20 daaraanvolgende. aanstaande, des namiddags van 5 tot 7 urm En ten einde te voorkomen, dat iemand in de termen der in schrijving vallende, zich door onwetendheid aan pligtverzuim schuldig make hebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld, de ingezetenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voor- melde* wet gemaakte bepalingen: Dat welke aanspraak op vrijstelling iemand zoude vermeenen te hebben, wegens gebreken als anderzins hij niettegenstaande gehouden is, zmh te doen inschrijven, gelijk mede tot de inschrij ving verpligt zijn de gehuwden en afwezeuden. Dat de ouders, voogden en regenten verpligt zijn hunne kin deren of pupillen in persoon, of door iemand, daartoe door hen schriftelijk gemagtigd, te doen inschrijvendaarin nalatig blijvende, zullen zy vervallen in de boete daarop gesteld, en ingeval van volstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraft, onvermin derd dat zoodanige kinderen of pupillen even als alle andere jon- ne ieden welke zmh aan de inschrijving hebben onttrokkenindien fu n-eenè redenen van vrijstelling kunnen bybrengenin eene boete en °bij onvermogen, tot gevangenis worden verwezen. Dat als wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehou den voor hen die ongehuwd zijnde woonplaats der oudersen bii overlijden van beidendie van den eerstbenoemden voogd voor de gehuwden, de plaats alwaar zij hun bestaan hebben ter wijl diegenen, welke geene ouders, voogd,of eigenbestaan hebben, moeten worden ingeschreven ter plaatse alwaar zy zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd vermanen al de inge zetenen van deze gemeente en jurisdictiewelke dit aangaat om yooveel mogelijk in eigen persoon, voorzien van een extract uit het geboorteregister, voor zoo veel zij elders zijn geeorenen eene nota van de wijk en liet nummer der woonplaats dochby vol strekt noodige afwezigheid, door een hunner nabestaanden of voogdenaan deze hunne verphgtmg getrouwelijk en naauwkeung te voldoenen daardoor te voorkomendat zij als onwilligen wor den aangezien en gestrafthetgeen zeker van hunne eigen nala tigheid het gevolg zoude zijn. Alkmaar, den 18 December 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit den 27Tebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld by Prov. blad van Noord-Holland No. 33).- Markten van den 17 en 18 Deo. lilCUCgCULV/lu «Jij Markten van den 17 en 18 Deo. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, N.Holl. comm. gras, per 50 Ned. P. 26,25 li- dito Commissie 31,50 dito Middelbare 32,-w Boter, in kopp. of stukk. per N. P. Aardappelenper mud Appelen, e Tarwe, Rogge Gersten Haver Boonen, (ond. soort.) Kanariezaadper mud Mosterdzaad, e Erwten, groene n n u graauwe Opgemaakt te Alkmaar, den Burgemeester V 2,— II —.85 1,80 II n II 3,50 tt 3,40 II 8,50 7,50 II 6,50 u 6,25 II 6,— u 4, II 4,75 tf 2,50 II 8,— n 6.50 tl 13,— u IR II 17,50 IS— n 22,— 18, u 24,- u 18, 20 December 1858. en Wethouders van Alkmaar, MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. NEDERLANDSCHE TELEGRAAFMAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand November 1858 zijn van hier verzonden 216 dépêches, waarvoor is ontvangen f 83,65 Het kantoor is bezigtigd door 2 personena 25 Cts.,50 Zoodat de geheele opbrengst der maand November is 84,15 Belgie. In de groote fabriek te Seraing worden- o?ïimii)w, groote werktuigen vervaardigd, welke moeten dienen om in 6 ja ren den Mont-Cenis, over 13 kilometers lengte, te doorgraven, waartoe men met gewone hulpmiddelen 30 jaren zoude noodig hebben.De Hertog van Brabant heeft in den Senaat aangera- raden eene ambassade naar Jcddo en Peking te zenden en aldaar tentoonstellingen te houden van producten der Belgische nijverheid. Engeland. Den 21 Deo. heeft de heer Brightin eene talrijke vergadering te Glasgowomtrent de onevenredige vertegenwoor diging in het parlementmedegedeeld, dat Glasgow en Edimburg, welke voor 7.800,000 aan grondbezit zijn aangeslagen, slechts 4 leden naar het Lagerhuis zendenen dat 101 zoogenaamde burgten in Schotland eu Ierland, wier bewoners 7,400,000 be zitten 126 leden afvaardigen.— De telegrafische verbinding tus schen Londen en Embden is gereed en voldoet goed. Vele der in Ierland gearresteerden zijn onder borgtogt voorloopig weder op vrije voeten gesteld.De heer Gladstone heeft aan eene deputa tie van de eilanden Zante en Ithacawelke hem een adres aanbood op eene vereeniging met Griekenland aandringende, geantwooid, dat het Envelsche gouvernement zulks niet kan toestemmen, als ge bonden" aan de bestaande traetaten, maar gezind is tot vrijgevige concession Aan den metropolitaan van Cephalonia heeft bij het zelfde antwoord gegeven.— Den 8 Nov. hebben lord Elgin en de Chinesche onderhandelaars te Shangai het nieuwe tarief der m- en uitgaande regten geteekend. Britscii-Indie. Op vele plaatsen worden dankadressen aan PL. M. geteekend, wegens de verandering der regeringsvorm Om de proclamatie zoo^ veel mogelijk te verspreiden, worden de krijgsge vangenen die den dood verdiend hebben, in vrijheid gesteld, met last,°om afdrukken der proclamatie aan hunne landgenooten ter hand te stellen. Egypte. De spoorweg van Suez over Cairo tot Alexanclrie thans gereed en voor de dienst geopend. Luxemburg. De Stenden hebben den 17 besloten zich met by voorraad te verbinden tot het goedkeuren van het te sluiten con cordaat zij verklaren alleen eene voordragt deswegens met eer bied en naauwkeurigheid te zullen overwegen.— Het voorstel Metstot wraking der regters die in hunne uitspraken met ge handeld hebben volgens de buiten werking gestelde constitutie van 1848, is met 15 tegen 5 st. aangenomen. 1Bnnnm,„ Napels De Koning heeft eene buitengewone ligtmg van ,-8000 man bevolenin de arsenalen des rijks heersoht groote bedrijvigheid. Oostenrijk. De hoogleeraar Briccio te Padua, geboortig uit Tvrol is bij vergissing vermoord, zijnde het op een zijner ambt- genooten gemunt geweest.- De aartshertog Maxmihaan ute Milaan met zijne gemalin wandelende, door een man uit het volk grof beleedigddïe deswegens is gearresteerd en aan den getuchtigd De staatsschuld aan de Bank van 150 milhoenR. «X zal worden afbetaald met 30 m. in klinkende munt20mgrotuD ontlastings-obligatiën en 100 aan schatkistbülettentegen $0$

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1