ALKMAARSCHE COURANT N°* 3. Eenenzestigste Jaargang1850 c Zondag i x> etccl (öcbecUc. glgÜckclijhgcft (Öucrstgt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HEKM>. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. eigendommen over het jaar 1859 op den 5 Januarij 1859 door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Hol land executoir verklaardop heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort- vloeijen te ontgaan. Alkmaar, den 12 January 1859. Het Hoofd van hel bestuur voornoemd, A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, voldoende aan den inhoud der circulaire van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Hollandvan den 11 Julijl844 N°. 73 (Prov. blad N°. 61). Brengen mits deze ter kennis van de ingezetenen hunner ge meente de bepalingen der wet van 1 Maart 1815 (Staatsblad N°. 21), luidende als volgt: 1. Dat op Zondagen en op zoodanige godsdienstige 1 eestdagen als door de kerkgenootschappen van de Christelijke godsdienst dezer landen algemeen erkend en gevierd wordenniet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen verrigt wordenwelke de godsdienst zouden kunnen storen, maar dat in het algemeen geen openbare arbeid zal mogen plaats hebbendan ingeval van noodzakelijkheid, als wanneer de plaatselijke regering daartoe schriftelijke toestemming zal geven. 2. Dat op deze dagenmet uitzondering van geringe eetwaren geene koopwaren hoegenaamd op marktenstraten of openbare plaatsen, zullen mogen worden uitgestald of verkocht, en dat kooplieden en winkeliers hunne waren niet zullen mogen uit stallen noch met open deuren verkoopen. 3. Dat gedurende den tijd voor de openbare godsdienstoefening bestemdde deuren der herbergen en audere plaatsen alwaar drank verkocht wordt, voor zooverre dezelve binnen den be- sloten kring der gemeente liggende zijn, zullen gesloten zijn, en dat ook, gedurende dienzelfden tijd, geenerhande spelen, hetzij kolvenbalslaan of dergelijke mogen plaats hebben. 4. Dat geene openbare vermakelijkhedenzoo als schouwburgen publieke danspartijenconcerten en harddraverijenop de Zondagen en algemeene feestdagen zullen gedoogd worden zullende het aan de plaatselijke besturen worden vrijgelaten hieromtrent eene uitzondering toetestaan, mits niet dan na het volkomen eindigen van alle godsdienstoefeningen. 5. Dat de plaatselijke policie zorg zal dragen ten einde alle hin derlijke bewegingen en gerucht in de nabijheid der gebouwen tot de openbare eeredienst bestemd en in het algemeen alles wat dezelve zoude kunnen hinderlijk zijn, voortekomen of te doen ophouden. 6. Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit besluit, naar gelang van personen en omstandighedenzullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vijf en twintig guldensof met eene gevangenis van niet langer dan drie dagen voor de overtreders die buiten staat mogten zijn deze boete te betalen. 7. Dat bij eene tweede overtreding de boete of straf zal verdub beld worden en wijders alle de te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard en de herbergen of andere publie ke plaatsen voor ééne maand gesloten. En dat door deze algemeene verordeningen alle daarmede niet overeenkomstige provinciale of plaatselijke reglementen en inrigtin- gen zullen gehouden worden voor vervallen. Alkmaar, den 14 Januarij 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. üe Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat, als een ge- volg van de opheffing der Commissie van toezigt over de Stads- Armenschool, de aanvragen om kosteloos onderwijs op de genoemde school, voortaan behooren te geschieden aan Burgemeester en Wethouders en dat voor degenen die daarvan voor hunne kinderen of pupillen het genot zouden wenschen te erlangen, de gelegen heid wordt opengesteld om zich daarvoor te doen inschrijven ter Secretarie der gemeente gedurende de maanden Maart en Sep tember, des Dinasdags en Donderdags van iedere week, tusschen 's voormiddags 10 en 's namiddags 1 ure. Alkmaar, den 15 Januarij 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengtten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 Staatsbl N°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeentedat het kohier der grondbelasting op de gebouwde eu ongebouwde KOATKLOOZR UilKlJH voor Fabrikanten en Winkeliers in Maten en Gewigten, Woens dag en Donderdagdeu 19 en 20 Januarij 1859, van 's voormid dags 9 tot 's namiddags 2 ure, in het gewone lokaal. De Arrondissementsijker te Alkmaar, SPANJAARDT. BEKENDMAKING. De KAMER van KOOPHANDEL cnFAlSRlEKEN te Alkmaar breDgt, ter kennis der belanghebbenden, datvolgens bij haar van wege de Postadministratie ontvangen mededeelingvoortaan al hier gelegenheid bestaat DAGELIJKS met de gemeente Heer Hu- go Waard te corresponderen; zijnde dat vertrek van alhier in ver band met de laatste busligting en de aankomst met de Iloornsche post, ten 7 ure 's avonds. Alkmaar, denlQJan. 1859. De Kamer voornoemd, F. M. van de VELDEVoorzitter. C. BOONACKER, Secretaris NEDERLANDSCHE TELEGRAAFMAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand December 1858 zijn van hier verzonden 130 dépêcheswaarvoor is ontvangen54,60 Het kantoor is bezigtigd door 1 persoon...hu ,25 Zoodat de geheele opbrengst der maand December is 54,85 Belgie. De kracht van het democratische element doet zich meer en meer gevoelenzoo door het verschijnen van vele oprui- jende blaadjeshet houden van volksvergaderingen enz. De ver deeldheid tusschen de gematigd- en de ultra-liberale partij wordt met eiken dag grooter. Denemarken. De gemagtigde der regering heeft de bijeen komst der Stenden van Holsteinte Itzehoe met eene bevredi gende toespraak geopendvervolgens zijn voorstellen ingediend om de 6 eerste paragrafen der Holsteinsche constitutie van 1854 merkelijk te wijzigen. In Pruissen worden deze voorstellen on gunstig beoordeeldvooral omdat de vertegenwoordiging niet ge meenschappelijk met die van Sleeswijk mag te werk gaan. Engeland. Den 27 Dec. had te Londen in den Victoria- schouwburg een vreesselijk voorval plaats. Door het ontbranden van conigo voetzoekers van een jongenontstond het vermoeden eener gasontploffing en het geroep van brand, waarop een hevig gedrang volgde, waardoor 16 personen gedood en 30 gekwetst werden.— Den 8 Deo. heeft de minister heeft de minister van koloniën, Bulwer Lytton, eene dépêche aan den lord-commissaris de Jonische republiek gezondenter afkeuring van de daar aan gewende pogingen tot eene vereeniging met Griekenland.— Het ontwerp tot vestiging van het gewezen Duitsche legioen in Britsch- Kafferland is mislukt. In de Kaapkolonie zijn 1500 mensehen aan de pokken overleden.— Prins Alfred is op zijn zeet.ogt te Malta met groote vreugdebetooning ontvangen.Ter beurs van Lon den is eene leening van 7 millioen geopendtot aanleg van den spoorweg in de Australische kolonie Victoria. In 1858 hebben de ontvangsten des rijks 66,286,995 bedragenzijijifcv,. ruim 4 millioen minder dan in 1857, veroorzaakt door devermfflVïA dering van de belasting op de inkomsten met 1\ millioen, hebbende alle andere middelen eene verhooging oudergaan.— Te Belfast. en Kilkenney zijn weder personen in hechtenis genomen.— Voor' het rijk zijn thans in aanbouw 11 linieschepen en 14 schroefstotfaj- fregatten en korvetten der 1® klasse.üe heer Glctdstotie heëffc.^ van 17 lot 23 Deo. te Athene doorgebragt en is daar ten hove z&lr luisterrijk ontvangen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1