Eenenzestigste Jaargang. Zoodag 23 Januarij. 'K', illÉllli #®ci£cl ©cbcclic.. ©werzigi. BUITENLAND. O Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. G Cents. Brieven franco aan de Uitgevers IIE RM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden: Dat op heden bij hen van H. II. Gedeputeerde Staten dezer Provincie is ontvangen en, op derzelver uitnoodiging, op de Secre tarie der gemeente ter lezing voor de belanghebbenden is nedergelegd: Het ONTWERP REGLEMENT omtrent het dragen der kosten van den NüORDER IJ- en ZEEDIJK, in vervanging van een gepjk Reglement, hetwelk thans is bestaande en door de Staten der Provincie Noord-Holland is vastgesteld bij besluit van den 12 November 1S51, en opgenomen is in het Provineiaalblad van dat jaar onder n". 121. Burgemeester en Wethouders noodigen de ingelanden van den Noorder IJ- en Zeedijk uit. van dat stuk, dat van heden af tot en met den 21 Eebruarij aanstaande, ter aangewezen plaatse, da gelijks van des voormiddags 10 tot 's namiddags 2 ure ter le zing voorhanden zal zijn. kennis te willen nemen, en voor zoo ver daartegen bij hun bezwaren mogten bestaan, die bezwaren uiterlijk vóór den 25 Eebruarij daaraanvolgende aan Burgemeester en Wethouders in geschrifte te willen doen toekomen, ten einde dezelve ter behoorlijker tijd aan H.H. Gedeputeerde Staten te kunnen inzenden. Alkmaarden 23 Januarij 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR. Uitvoering gevende aan de bepalingen van de art. 1 en 3 dei- op heden afgekondigdebij den Raad dezer gemeente op den 30 December 1858 vastgestelde en aan Hoeren Gedeputeerde Staten medegedeelde verordening tot wijziging van het reglement op het beheer en het behandelen der brandbluschmiddelenvan den 17 September 185G (Gemeenteblad N°. 53), hoofdzakelijk inhoudende: «Dat alle mannelijke ingezetenen dezer gemeente, die den ou- «derdom van twintig jaren bereikt en hun zestigste nog niet vol- «eindigd hebbenverpligt zijn (daartoe aangewezen of benoemd) «persoonlijke dienst bij het brandwezen te verrigtenalsmede dat «ieder zich daartoe ieder jaar in den loop der maand Januarij zal «moeten doen inschrijvenen het verzuim van zoodanige inschrij- «ving indienststelling zonder loting ten gevolge heeft." brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen: 1°. Dat gedurende de eerstkomende acht dagente rekenen van den 22 tot en met den 31 dezer maand (des Zondags uitge zonderd) telkens des voormiddags van 10 tot 2 uren op het Raadhuis der gemeente zal worden gevaceerd tot de inschrij ving van alle ingezelenen, ook zij die zouden vermeenen eene wettelijke reden tot vrijstelling te hebben of zich van de dienst hebben vrijgekochtniet uitgezonderddie volgens de omschrij ving van het hierboven aangehaalde artikel, tot de dienst der brandweer verpligt geacht kunnen worden. 2». Dat al de zoodanigendie vermeenen zouden uithoofde van ligchaamsgcbreken of andere bij do verordening niet genoemde redenenvoor de dienst van de brandweer ongeschikt te zijn daarvan in den loop der maand Januarij bij den Heer President- Brandmeester schriftelijke opgaven zullen behooren te doen. Alkmaarden 22 Januarij 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR maken bij deze den belanghebbenden opmerkzaam Dat bij art. 2 der gewijzigde verordening op het beheer en be handelen der brandbluschmiddelen gearresteerd bij den Raad de zer gemeente en den 30 December 1858 aan Heeren Gedeputeerde Staten medegedeeld en op beden afgekondigdis bepaald Ieder is bevoegd zich van de dienst bij het brandwezen vrij te koopentegen betalingten behoeve der gemeente eener jaarlijksehe contributie van drie gulden vóór en zes gulden nd u de loting. Zij die daarvan wenschen gebruik te makenzijn verpligt ten kantore van den Gemeenteontvanger te storten de genoemde in de r som van 3,in de maand Februrij on die van f 6 - maand April. Deze storting sluit niet nit de verpligting om de betrekkin" van brandmeester, onderbrandmeester of kommandeur daartoe ponoemd wordende, waartenemen." Alkmaar, den 22 Januarij 1858. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat, als een «re- volg van de opheffing der Commissie van toezigt over de Stads- Armensehool, de aanvragen om kosteloos onderwijs op de genoemde school, voortaan behooren te geschieden aan Burgemeester en Wethouders en dat voor degenen die daarvan voor hunne kinderen of pupillen het genot zouden wenschen te erlangen, de gelegen heid wordt opengesteld om zich daarvoor te doen inschrijven^ ter Secretarie der gemeente gedurende de maanden Maart en Sep tember. des Dinssdags en Donderdags van iedere week. tusschen 's voormiddags 10 en 's namiddags 1 ure. Alkmaar. Jen 15 Januarij 1859. Burgemeester ejt Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. POLITIE. Te Alkmaar gevonden eene GEIT en eene GOUDEN OORBEL. Regthebbenden vervoegen zich, ter terugbekoming daarvan, aaii net bureau van politie te Alkmaar. De Commissaris van Politie VAN BREMEN. BEKENDMAKING. De KAMER van KOOPHANDEL en E ABRIEKEN te Al iota au. brengt hierbij ter kennis der belanghebbendendat volgens de van de postadministratie bij haar ontvangen mededeeling. de Stoomboot Zaanstroomvan af Zaturdag den 22 dezer tot nadere aankondiging de dienst heeft geschorst; terwijl de IJzeren Barge-dienst°van Alkmaar naar den Helder vice versa zal worden voortgezet, met wijziging der uren van vertrek als volgt Van Alkmaar ten 2 uur 's namiddags. Van den Helder 12 's nachts. Alkmaar, den 20 Jan. 1859. De Kamer voornoemd, EM. van de VELDEVoorzitter. C. BOONACKER, Secretaris. Baden. De Groothertog heeft aan den Evangelisclien opper- kerkeraad zijnen wensch kenbaar gemaakt, dat voortaan eiken Zondag, niet alleen voor het vaderlandmaar voor geheel Duitsch- land zal gebeden worden. Belgie. De prins van Walles is den 12 te Brussel aan het pa leis afgestapt en woonde 's avonds ten hove een bal van 1200 personen bij. Den volgenden dag vertrok hij naar Coblenzwor dende tot het station uitgeleid door den hertog van Brabant en den graaf van Vlaanderen.De vereeniging voor handel en nij verheid te Gent beeft een ontwerp-reglement openbaar gemaakt voor den arbeid in de fabrieken, met de volgende bepalingen: arbeid voor mannen en vrouwen niet langer dan 12 uren daagswering van kinderen beneden de 12 jaren; rust op Zon- en erkende feestdagen en nachtelijke arbeid alleen door mannen boven de 18 jaren.De heer Jules van der Stichelen is tot minister van openbare werken benoemd. Engeland. De spanning, door de jongste arrestatiën in Ier land ontstaanis geheel geweken. De r. o. geestelijkheid vermaant gedurig de bevolking zich van deelneming aan de geheime genoot schappen te onthoudenVolgens het ministriëel dagblad, zal Engeland noch stoffelijke, noch zedelijke ondersteuning schonken aan de ontevredenen in Oostenrijksch Italië.Den 10 is do prins van Walles van Windsor naar het vaste land vertrokken onderweg heeft hijin het kamp van Shorncliffeeen hieuwe standaard uitgereikt aan het naar hem genoemdein Canada op-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1