ALKMAARSCHE COURANT 9 8» Eencnzestigste Jaargang. 18lM^ Zondag 20 February. 4üia v ©fïieiccl (Bcbccltc. EEVefecIijfcdcïi ©uersigt. BINNENLAND BUITENLAND. /yP Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaarap, Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post/3,5U, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. Bij deze Courant behoort een Bijblad. De GEMEENTERAAD van ALKMAAR brengt mits deze ter kennisse van de ingezetenen Dat door hem tot leden van de vaste commissie voor de ver ordeningen, waarop straf' is bedreigd, onder voorzitterschap van den Burgemeester A. Maclaine Pont, ingevolge art. ICC der ge meentewet zijn benoemdde Heeren Mr. J. A. Kluppel, J. G. A. VerhoeffMr. J F,. Nuhout van der Veen en Jonkhr. D. C. de JHeu Fontein Versclmiralsmede tot voorzitter en leden der com- missievoor de financiëele zakeningevolge art. 54 der gemeen tewet de Heer J. G. A. Verlioeff, als voorzitter, en de Heeren J. Bakker Kz.P. A. van der DriftDr. L. de Sonnaville en J. van der Sluis Feer. Alkmaarden 7 February 1859. A. MACLAINE PONT, Voorzitter. SPANJAARDT, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat, als een ge volg van de opheffing der Commissie van toezigt over de Stads- Armenschool, de aanvragen om kosteloos onderwijs op de genoemde school, voortaan behooren te geschieden aan Burgemeester en Wethouders en dat voor degenen die daarvan voor hunne kinderen of pupillen het genot zouden wenschen te erlangen, de gelegen heid wordt opengesteld om zich daarvoor te doen inschrijven ter Secretarie der gemeente gedurende de maanden Maart en Sep tember, des Dinesdags en Donderdags van iedere week. tusschen 's voormiddags 10 en 's namiddags 1 ure. Alkmaar, den 15 January 1859. Burgemeester en Wsthouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. NEDERLANDSCHE TELEGRAAFMAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand Januari) 1859 zijn van hier verzonden '92 dépêches, waarvoor is ontvangen f 35,05 Het kantoor is bezigtigd door 5 personena 25 Cts. 1,25 Zoodat de gebecle opbrengst der maand Januarij is f 37,30 De gewezen minister van koloniën, mr. P. Mijer, heeft een ge schrift uitgegeven, ter verdediging van de openstelling der havens in O. Indie voor den algemeenen handel, als overeenkomstig met de nieuwe handelswetgeving in het rijk en de koloniën, terwijl hij vermeent, dat de tegenwoordige minister, indien die een ander gevoelen ware toegedaan, de beweerde dwaling in tijds had moe ten herstellen.De regering heeft met de heeren Sloet-Reuchlin en andere aanvragers van eoneessien voor spoorwegen onderhan delingen aangeknoopt, ten einde de voorwaarden der vergunning meer in overeenstemming te brengen met het door de 2C Kamer kenbaar gemaakte verlangen.Ér worden gelden bijeengebragt om te Dsdemsvaart, voor den aanlergcr van'dat kanaal, den. ba- ronr. Dedcm. een monument opterigten en dit den 9 Julij e. k.. 50 jaren na de opening, intewijden.De raad van 's Hage heeft het ontwerp van den hoofdingenieur Beijerink tot waterverfietering, door het dempen van eenige grachten en vervanging door een breed riool en brandputten in beginsel aangenomen,De regt- bank te Zwolle den 27 Jan. regtsingang geweigerd hebbende tegen 4 beklaagden wegens gewelddadige wegvoering van 2 kinderen uit het ouderlijk huis te Kuinre, als met last, en voorkennis des va ders zijnde geschied, maar sommigen der beklaagden, als onwillige oorzaak van den dood van een der kinderen, en de vader, wegens wreede mishandeling zijner vrouw in het kraambed, naar de cor rectionele rerrtbank verwezen hebbende, is het O. M. daartegen in oppositie gekomen bij het prov. hof, dat den 3 Eebr. het vonnis heeft bevestigd, omdat de wegvoering niet misdadig te'noemen was; de proe. geul. is ook hiertegen in cassatie gekomen bij den H. Raad.— Den 11 overleed to Amsterdam de lieer A. B. B. Taurel, ridder van de Eikenkroon, directeur der graveerschool, medeoprigter der maatschappij Arti et Amieitia.Het hof van Z. Holland heeft den 17 tl. Beckers, wegens brandstichting met gevaar van menschenlevens, veroordeeld tot de doodstraf, "uitte- De Advert.entiën kosten van 1—5. regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. voeren te Dordrecht.— Te Rotterdam wordt een adres geteekend aan de 2e Kamer, in het belang van een spoorweg over Dordrecht naar den Moerdijk, ter aansluiting met Belgie. Dit plan zou bij uitvoering ook eene tweede aansluiting in het oosten des rijks noodig maken en zou bovendien kostbaarder zijn dan den korto ren weg van Maarsbergen, over Tiel en 's iler'togenbosch. De 2e Kamer heeft den 14 hare werkzaamheden hervat. Is in gekomen een ontwerp van wet op de zamenstelling der regterlijke magt en het beleid der justitie: de provinciate hoven en dearron- dissements regtbanken in de steden waar de hoven gevestigd zijn, worden gezamelijk vervangen door raden van justitie, de regts magt der kantongeregten wordt uitgebreid, liet hooger beroep tegen de vonnissen in burg. zaken, in eersten aanleg gewezen door de raden van justitie en arr. regtbanken opgedragen, aan den H. Raadmet afschaffing van het appelmaar behoud van cassatie tegen de strafvonnissen der raden van just, en arr. regtbanken. De kosten worden in maximum geraamd' op 1,106,700waarbij 66,900 is uitgetrokken ter bezoldiging van het O. M. hij de kantongeregten. Bij het antwoord der regering op de bedenkingen der 2" Kamer ten aanzien der voorgedragen wijzigingen in het tarief der rekten op den m- en uitvoer, blijft zij hij hare voorstellen volharde^ en heeft alleen de regten op den uitvoer van lompenop het dringend aanzoek der papierfabriekanten tot f 10,verhoogd Engeland. In 1858 hebben de ontvangsten des rijks 66,286 995 en ue uitgaven 65.159,938 bedragen.— De Morning-Herald het ministriële hoofdorgaankondigt de spoedige bijeenkomst der Conferentie aan, tot regeling van den, door de "dubbele benoeming van den heer Couza tot hospodar, op nieuw bemoeijelijkten toestand der Donau-Vorstendommen het verzoek is uitgedaan van Turkije, en ondersteund door Oostenrijk.— Den 14 heeft "de minister voor O. I. zaken bij het Lagerhuis een voorstel ingediendom de In dische regering te magtigen tot eene leening van 7 millioen zonder waarborg van den Staat,Voor de nieuwe Oostenrijksche leeningwaarop het hnis Rothschildt reeds een aanzienlijk bedrag heeft voorgeschoten, wordt, zeer traag ingeschreven. Britsch Indie. Ferose Shah en Tantia-Topee hebben in Mid- den-Indie weder gevoelige verliezen geleden. Talrijke henden dei- opstandelingen onderwerpen zich en vele anzienlijken keeren uit het leger der gewezen Koningin van Oude te Lucknow terug. Den 29 Dec. dreef geul. IVUtlock de muiters, bij Kirwee, uiteen, waarbij de rajah Govind, zijn broeder en ongeveer 300 anderen gedood en vele kanonnen en vee vermeesterd werden.— De On der-Koning heeft de aan de noordelijke grenzen gelegen landen, met inbegrip van de Punjaub, de staten aan beide oevers der Sut- ley en het gebied van Delhi tot een afzonderlijk presidentschap verheven, met eene bevolking van 22 millioen zielen. Frankrijk. De stad Parijs heeft aan het bal, den 14 prins en prinses Napoleon op het stadhuis aangeboden, 250,000 fr. ten koste gelegdliet overtrof in pracht alle vroegere.— De Keizer verleent aan den prins 100,000 fr. kleedinggefdaan de prinses een weduwgeld van 200 000 fr., met vergunning het buitenlands te verteeren indien zij geene kinderen heeft en voor 350,000 fr. juweelen en kostbaarheden, aan het geslacht, behoorende, tot haar persoonlijk gebruik. De Koning van Sardinië heeft zijne dochter een bruidschat van 150,000 fr. geschonken.— De beg-rootim? voor 1860 bedraagt in ontvang raim"l800i m. en in uitgaaf ruim 1795 millioen, dat is 29 millioen meer dan voor 1859, zijnde o. a. oor log met 2 millioen, marine met 800.000 fr. en Algiers en de ko loniën met bijna 3 millioen verhoogd.De te Parijs aanwezige Rumanen hebben de verheffing van den kolonel Couza gevierd met eenen maaltijd, onder voorzitting van den archimandriet Josaphat. Men zegt, dat de heer Ch. Lafitte, in vereeniging met 2 Encel- sche bankiershuizen, zich belast heeft met de Sardinische leening.— De Sardinische gezant heeft den Keizer de orde der Annonciade aangeboden voor den Keizerlijken prins. Japan. Den 14 Sept. is de Keizer overleden, na vooraf prins Kusrou tot zijnen zoon aangenomen en tot opvolger benoemd te hebben. Haïti. Den 22 Deo. is. onder de leiding van zekeren Jejfard, een opstand tegen Keizer Solouque uitgebrokendie den volgenden dag vervallen is verklaard; tevens is de republiek afgekondigd zijn de staatkundige gevangenen vrijgelaten en de ratiops der sol daten vermeerderd. Solouque is naar Port - au - Prince geweken, waar een aantal troepen hem tot nog toe getrouw gebleven is. Oranje-Vrijstaat. De volksraad heeft eene foederatieve ver eeniging^ met de Britsche Kaap-kolonievoor gemeenschappelijke verdediging, posterijen en invoerregten wenschelijk verklaard. ri iss'i AvJ 4 -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1