ALKMAARSCHE COURANT Q0 Eenenzestigsle Jaargang. I850< Zonda 27 February. ©glcfedijfcödï ©uersigt. ©Ificiccl (Okbccltc. BINNENLAND De geboortedag des Konings is in vele plaatsen, vooral te Am sterdam en 's Hago luisterrijk gevierd. Bij die gelegenheid had eene groote promotie bij het leger en de vloot plaats en werden o. a. benoemd tot luit. genl. bij de artillerie de gent. majoor j'. C P D. Sinqendonck en tot vice-admiraal D. Bijl de Vroe JJij besluit van den 11 heeft Z. M. de volgende beloonmgen voor trouwe militaire dienst vastgesteld: na G jaren dienst op nieuw teekenende, een chevron op den linkerbovenarm en verhooging B U1TENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusscben 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,— franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers IIERM-. COSTER ZOON. «r De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensm et delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld by Prov. blad van J t\t'3MnrVte.n van den 18 en 19 l eb. Noord-Holland No. 33).- Markten van den 18 en 19 Eeb. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, K.Holl. Kleine Hooi, per 50 Ned, P. 25,7a dito Commissie 28,5U dito Middelbare 31,50 Gras dito Kleine26,75 20,25 30 32,50 1,16 2, 0,50 0,70 0.30 1,04 1,60 0.70 1,- 0.60 dito Commissie dito Middelbare Boter, in kopp. of stukk. perN. P. Aardappelenper mud Eendenper stuk Kippen Konijnenaakt te Alkmaar, den 21 Eebruarij l858- Buraeniecster en ICthouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. AANKONDIGING. De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te Alk maar brengt ter kennis der belanghebbenden, dat volgens bij haar ontvangen mededeelingen met den 1 Maart aanstaande eene nieuwe verzending van post paketten wordt daargesteld van Alkmaar naar Amsterdam en den Helder vice versa per stoomboot en de Stad Alkmaar cn de Prins van Oranjezullende de bus aan het postkantoor worden geligt voor de expeditie naar Amsterdam ten 10 UL1E 'S MORGENS en voor die naar deti Helder ten zTt URU •S NAMIDDAGS. Alkmaar, den 25 Februari] 1859 De Kamer voornoemd E. M. van DE VELDE, Voorzitter. O. BOON ACKER, Secretaris. van 21 C. daags, na 12 jaren de bronzen medaille en nieuwe chevron, na 24 jaren de zilveren medaille, na 30 jaren een derde chevron cn na 36 jaren de gouden medaille cn ƒ50 gratificatie.— Het ioit Willem I in den Jongbreskenspolder is ontruimd en zal ten voor- deele van het rijk verkocht worden.— Het hoofdbestuur der ver- eeniging voor fabriek- en handwerknijverheid heeft zich mede by adres tot den minister van koloniën gewendtegen de openstelling der havens in O. Indie.De heer mr. C. C. A. Beens is te Til burg op nieuw tot lid der 2' Kamer verkozen, met J45 van de 1287 uitgebragte stemmen.— De gepensioneerde generaal Gnnther is door Ie arr. regtbank te 's Gravenhage verwezen naar den proc. genl. bij het hof van Z. Hollandwegens vergiftiging in July m soep, eenige weken later in jenever en den 4 Jan. m leverworst. Den 25 zijn de pakhuizen de Bijenkorf en Aalsmeer, aan de Brou wersgracht te Amsterdam, binnen korten tijd verbrand, waarbij een 'brandmeester, door het nederstorten van een stuk van den gevel, zoodanig is gekwetst, dat hij spoedig daarna is overleden.— Bij de 2" Kamer zijn den 22 door de regering ingediend 4 ont werpen tot staatsregeling der geneeskunde; op voorstel van den heer v. Bo'èvell, werd met 39 tegen 24 st. besloten de overlegging te verzoeken der bescheiden, nopens de opening der havens in U. Indie; het ontwerp tot tiendvrijdom voor landaanwinning werd met 57 tegen 4 st. aangenomen, gelijk den 23, met 48 tegen 1U st., het ontwerp tot afschaffing der slavernij en perkhoorigheid m O. I., met 1° Jan. 1860. Turkije. Bij de verkiezing van den Wallachijnschen hospodar, werd in eene voorloopige vergadering der vertegenwoordigers, op voorstel van den heer Boyerescoeenparig be,slotenhunne stem men op den nieuwen hospodar van Moldavië uitt.ebrengen. De heeren Golesco, Demetri GhikaCantacuzena en andere candidalen deden dadelijk bij eed op het evangelie afstand van hunne aan spraken en de verkiezing ging dan ook met alg. st. (64) door waardoor eene ongemeene geestdrift onder de bevolking van Bu charest ontstond. De verkozene benoemde al dadelijk een ministerie, met den heer Philippesco tot president en min. van just.Golesco en Bratiano voor binn. en buitenl. zakenenz. en rigtte aan Eu ropa eene proclamatieom door zijne verkiezing te doen blijken, hoezeer de Vorstendommen eene vereeniging wenschen. De natio nale vergadering van Moldavië heeft zich bovendien bereid verklaard haren zetel naar Fockschany te verleggen indien ook in Wallaohije daartoe besloten werd. De Porte heeftonder beroep op de Con ferentie tegen de dubbele benoeming geprotesteerdEthem-bassa als buitengewoon commissaris naar de Vorstendommen en 20 ba taljons infanterie met de noodige artillerie naar den Donau gezon den om des noods zijne zending kracht bij te zetten. Ook wordt de reserve van het leger gewapend. Intusschen heeft het leger m Azie in 18 maanden geen soldij ontvangen, vrachten de staatsbe ambten te Koustantinopel reeds 3 maanden op hunne bezoldiging en hebben de leveranciers van het Huis des Sultans een aanbod van 10 pC. afgewezen. Nogthans worden er groote kosten ge maakt voor het aanstaande huwelijk van des Sultans dochterde weduwe van Ghalib-bassa. Kuprcsli-bassa heeft den minister van financiën Safetki in den Divan aangeklaagd. - Vorst Milosch van Servie heeft bij proclamatie zich de erfelijkheid zijner waardigheid toegekendzelfs heelt de volksvergadering hem hot koningschap willen opdragen, maar hij heeft dit afgewezen, lot zijne ministers heeft hij benoemd de heeren Magazinovichbuitenl. zaken (die deze functie reeds bezat), Ivannovicheen der arrond. presidentenbmn. zaken, Ilerbesgepensioneerd senateur, financien, en Ugnchtch president van bet hof van cassatie, justitie. Den 11 is te Belgrado, onder grooten toeloop en onder sterk geleidede heer Wutschich in hechtenis genomen, beschuldigd van ontrouw m geldelijk beheer en landsverraad. Milosch heeft de volksvergadering gesloten en een committé van 34 leden benoemd tot voortzetting der begonnen werkzaamheden, en een nieuwen Senaat tezamengesteldwaarin de verdachte leden door aanhangers van hem zijn vervangen. Een lid is zonder vorm van proces verbannen en 2 anderen zijn wegens landsverraad aangeklaagd. Oostenrijk. De bezetting der Pausselijke steden Ancona Bologna en Perrara is geenzins versterkt en bet geheele leger no| op den voet van vrede. Naar aanleiding der nota's van Engeland aan dit rijk en Sardiniëheelt ons bewind aan het Pruissische be- rDt, dat bij met Frankrijk gaarne wil zamenwerken tot het nemen van maatregelen, welke tot ontruiming der Pausselijke Staten kun nen leiden, met verzoek zulks aan liet Fransche kabinet te willen mededeelen. Aan de Duitsche Staten van den tweeden rang is eene nota gerigt, om, hoezeer de tijd nog niet daar is om dit voor de Bondsvergadering te brengen, te mogen weten welke houding zij zullen aannemen, bij een oorlog met Frankrijk en Sardinië. Verder heeft de regering aan liare vertegenwoordigers eene nota gezonden, ter wederlegging der aanvallen van graaf Cavour, op de Oos- tenrijksehe staatkunde. De maarschalk Guilay heeft zijn hoofdkwartier van 'Milaan naar Verona overgebragt. De Lodi te Venetie wordt versterkt en gewapend. Frankrijk. De minister van oorlog heeft de bevelhebbers dei- corpsen gelast dadelijk een aanvang te maken met de oefeningen in het vuur. De minister Delangle Leeft een rondgaanden brief aan de prefecten gerigt, tot geruststelling der gemoederen, schoon hij aanmerkt, dat er omstandigheden konden voorkomenwelke het krijgvoeren noodig maakten. Het dagblad la Presse heeft van hem eene officiële waarschuwing ontvangen (de eerste sedert zyne komst tot het bewind)wegens een artikel „la CnseItalienne. dat tot noodelooze verontrusting aanleiding gaf— De pry^Ttef remplacering voor de conscriptie is voor dit jaar bepaahWp fr_ Den 18 zijn de leden der Conferentie voorloopig/Wn m-, weest om den dag der opening te bepalen. De me#»>lsden zijn zeer met de dubbele verkiezing van den lieer Cou%a ïngeup- men, wijl Frankrijk altijd de vereemgmg der yoi'stendorammJPer- langd had.— Een Senaatsbesluit is ingediend om de dotfttta ifï

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1