ALKMAARSCHE COURANT N°. 10. Eenenzestigste Jaargang18IJ0» Zoïiclag ©IBcicel (Bcösrclic, Maart. ©EUcfeclijkscït ©oersigt. BINNENLAND. Ï=-IY> PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING bij enkele inschrijving, op Donderdag, den 10 Maart 1859, des namiddags ten half drie ure, aan het" locaal van het provinciaal bestuur te Haarlem, van: den aanleg van een rijs- en steenen hoofd vóór de Pettemer Zeewering. Het bestek is, tegen betaling van 10 Cents per exemplaar, ver krijgbaar aan het lokaal voornoemdaan het bureau van buiten- landsche paspoorten te Amsterdamen bij de Provinciale Opzigters van den Waterstaat C. van der Sterr, aan den Helder, en F. J. Krieger, te Alkmaar. De aanwijzing in loco zal geschieden op Zaturdag, 5 Maart 1859, des morgens ten 10 ure. Nadere information zijn te bekomen bij den Iloofd-Ingenieur van den Waterstaat J. G. van Geruitte Haarlem, en qij den Ingenieur van den Waterstaat P. J. 11. Hayicardte Alkmaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen, naar aanleiding van al. 5 der verordening van den Gemeen teraad van 30 December 1858, ter kennisse van de belanghebbenden: Dat de loting van de ingeschrevenen voor de dienst bij de brand spuiten zal worden gehouden op het Raadhuis dezer gemeente des morgens ten 9£ ure, voor de ingeschrevenen van wijk A op Dingsdag den S3 Maart, u n B h Donderdag 21 r C Dingsdag 29 r van wijk D en de buitenwijken Donderdag den 31 Maart 1859. Alkmaarden 1 Maart 1859. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris SP A NJ AARDT. KENNISGEVING, liet HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 Staatsbl N°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeentedat het zesmaandseh suppletoir kohier voor de belasting op het per soneeldienst 18|§ No. 6, op den 26 Eebruarij 1859, door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord - Holland executoir verklaard op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder"ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voor- vloeijente ontgaan. Alkmaarden 1 Maart 1859. Het Hoofd van het bestuur voornoemd, A. MACLAINE PONT. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 Staatsbl N°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het 3e kwartaals kohier van het Patentregt, over het dienstjaar 18||op den 28 Eebruarij 1859 door den Heer Commissaris des Konings in de Proviueie Noord-Holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten die daarbij belang heeftwordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, teneinde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit nalatigheid zouden voort- vloeijente ontgaan. Alkmaar, den 1 Maart 1859. Het Hoofd van het Bestuur voornoemd A. MACLAINE PONT. AANKONDIGING. De KAMER van KOOPHANDEL en EABRIEKEN te Alkmaar brengt ter kennis der belanghebbenden, dat ten huize van haren Secretaris, op iederen werkdag, des voormiddags van 10 tot 12 urekan inzage genomen worden van de met 1 dezer, in werking gekomen instruotiën voor de havenmeesters, sluis-, brug-en pont wachters op het Noord-Hollandsch Kanaal. Alkmaar, den 4 Maart 1859. De Kamer voornoemd, E. M. van de YELDE, Voorzitter. C. BOONACKER, Secretaris. AANKONDIGING. De KAMER van KOOPHANDEL en EABRIEKEN te Alkmaar brengt ter kennis der belanghebbenden, dat aan baar gewoon lo kaal binnen het gemeentehuis, van Maandag den 7 tot en met Vrijdag den 11 Maart e. k.des voormiddags van 10 tot 12 ure ter lezing zullen voorliggen eenige statistieke opgavenbetrekke lijk Belgie, Groot-Brittannie en Altena. Alkmaar, den 28 February 1859. De Kamer voornoemd, E. M. van de VELDE, Voorzitter. C. BOONACKER, Secretaris. POLITIE. Te Alkmaar zijn voor eenige dagen gevonden twee UnnenMans- hemden en eene Vrouwenrok enz. De daarop regthebbeuden ver voegen ziek aan het Commissariaat van Politie aldaar. De Commissaris van Potitie VAN BREMEN. Li het berigt over de handelingen van den Gemeenteraad vun 23 Eebr. 1.1. staat,door eene schrijffout op No. 23, voor iedereu el groud 15 Cents, moet zijn 10 Cents. Bij Kon. besliut van 20 Eebr. is aan J. Groen, J. de Vrij, K. Vuil cn D. Prins, vissehers te Eginond a. Z.elk oene gratificatie van 10 en een loffelijk getuigschriften aan Arie WijkerJ Wijker en G. Krabzeeloodsen en Aldert Wijker, matroos bij het loodswezen aldaareen loffelijk getuigschrift toegekendvoor het redden der bemanning van de op 9 Eebr. 1858 bij Egmond ge strande Pruissische brik Felicitas.De prins van Oranje heeft bij de loting het dienstpligtige No. 1244 getrokken.Het her stellen der kerk te Sittard is gegund aan den aannemer Lemmens, te Beekvoor f 56000.Dezer dagen is eene bootwaarin zich man, vrouw en 3 kinderen bevonden, onder deraderkastder Brielsche stoomboot geraakt en omgeslagen met het droevig ge volg dat alleen de manmet veel inspanningis gered en de overigen zijn verdronken.De minister van oorlog heeft afwijzend beschikt op het verzoek om het laboratorium der artillerie naar de Sterreschans bij Nymegen overtebrengen en in vredestijd ook aldaar het buskruid te bewaren.— Den 24 overleed te Oude-Pekel-Aa, iu den ouderdom van 63 jaren, de bekende dwerg Edzert Scherp- bier, die zich vroeger op de kermissen liet zien.Den 25 werd aan het departement van binn. zaken besteed het maken der tele- graaflijn tusschen Vlaardingen en Schiedamaan C. H. Sclianzi te Leijdcn voor ƒ2080.Den 26 kwam te Gastel, iu N.Bra bant bij het verbranden der woning van den schoenmaker T. Luy- tende inwonende 71jarige schoenmaker C. v. As in de vlammen om.Denzelfden dag werd te Amsterdam een persoon aange houden, die daags te voren een valsch bankbillet van f 500 had uitgegeven.'s Avonds werden bij den horologiemaker Landheer te Rotterdam, terwijl hij met 3 knechts in den winkel werkzaam was, de glazen ingeslagen en 7 gouden horologies weggeroofdde dieven willende vervolgenbevond men de deurknop aan de schelknop vastgebonden, 's Middags had een indringer bij den horologie maker Warnaar eveneens 2 zilveren horologies ontvreemd.Den 27 is liet excercitie-eskader te Lissabon binnengekomen.Den 28 werden te Amsterdam aanbesteed de herstellingen aan de steenen walmurende houten schoeijingen en de wallen en riolenrespec- tivelijk voor 130,500 (in 3 percelen), 15,500 en ƒ15,523,13. De 2e Kamer keurde het ontwerp tot regeling van het koloniaal batig slot van 1856 met alg. st. goed.— De kolonist Marchant in het 2e gesticht te Veenhuizen verwondde dien dag de vrouw van den brievenfaeteur Vonk zoodanig met een mes in de borst, dat zij dadelijk overleed, 7 a 8 kinderen nalatende.Voor de provin ciale geldleening van 213,000, a 4 j- c/c, den 1 Maart te Leeu warden opengesteld, is dadelijk tot een bedrag van 535,000 inge schreven.Den 2 heeft Z. M. tot ontv. der dir. bel. en aec. te Noordscharwoude benoemd F. W.J.H. Tengbergenthans te Haar lemmermeer.- Te Delft werd dien dag een man van 62 jaren in hechtenis genomen, verdacht van zijne 93jarige moeder te hebben^;, willen vergiftigendoor koppen van lucifers tusseheu haaf hpocf te leggen.Den 3 is van de werf der heeren D. Christfe en Zoon, te Schoonderloo bij Delftshavenmet goed gevolg te wate'rgrelaten liet ijzeren stoomraderjagt ZaanstroomNo. 2, gebouwd vomrekening der heeren C. en J. Avis te Westzaan, bestemd voor '^diénst tusschen Zaandam en het Nieuwe Diep.Den 14 is>"vaör de arr. regtbank te 's Hage op de rol gebragt de zaak van mej. "E. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3, franco por post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1