lïicmvs. ARRONDISSERENTS REGTBANK. KANTONGEBEGT. BURGERLIJKE STAND. AR MEN-BE WAARSCIIOOL. tea-en den gepension. genl. majoor G., eisekende teruggaaf van drie 4 "la certific.elk van 1000, en rekening omtrent het beheer van een voor 11 jaren aan hem ter hand gesteld koopiot der staats-loterij, waarop de prijs van 100,000 was gevallen.- - 15ij de nieuwe ge neeskundige verordeningen wordt voorgedragen de aanstelling van een bezoldigden rijksarts in elke provincie en van geneeskundige raden van 7 ledeneven als de rijksartsen door den Koning te benoementot het houden van toezigt op de uitoefening der genees kunst en van gezondheidsraden in gemeenten van 10,000 zielen en daarboven bestaande uit minstens 5 leden en in kleinere ge meenten uit B. en W. en 1 lid. De examina zullen afgenomen worden door eene minstens éénmaal 's jaars bijeentekomen staats commissie van 7 ledende op eene Nederlandsehe hoogeschool bekomen doetoralen graad in de geneeskunde, geeft vrijdom van liet examen in dat vak. De bestaande apotheken mogen behouden blijvenmaar voor de oprigting van nieuwe isom tot eene ver houding van 1 op de 4000 zielen te geraken, de goedkeuring noodig van Ged. Statendie ookop voordragt der rijksartsen den prijs der middelen en de belooning der geneesheeren zullen bepa len. Gestrenge strafbepalingen worden bedreigd tegen de uitoe fening der geneeskunde door onbevoegden en tegen drukkers en uitgevers van dagbladen, die aanprijzingen van geneesmiddelen door onbevoegden opnemen. De vice-president van den raad van N. Indie de Perez is naar Boni op Celebes vertrokkenom een laatsten termijn te stellen tot voldoening voor de krenking van ons gezag en het geven van waarborgen voor het vervolg. Zoo zijne zending misluktzullen de wapenen beslissen, waartoe onder den genl. majoor Steinmetz 3 bataljons infanterie, 1 eskadron kavallene, 2 halve batterijen artillerie en 1 compagnie sappeurs, te zamen 1107 Europescheen 1772 inlandsche manschappen, met 264 paarden, benevens 1000 koeliesaan boord van 6 schepenmet 6 schepen voor zieken vivres en kolenderwaarts zullen vervoerd wordenmet ondersteu ning van 8 stoomschepen1 korvet, 3 schoeners en 6 kruisbooten der marine, onder den kapt. ter zee Staring. Op de 9®. volksvoorlezing voerde d». Dorper zijne talrijke hoor ders rond in een door hem in den droom bezocht hospitaal voor tonglijderswaarvan de directeur hem de verschillende vertrekken toondewaarin de zoodanigendie te veelof te weinig of een verkeerd gebruik van hunne tongen maaktenwerden bewaard om zoo mogelijk naar daarvoor geschikte methodes genezen te worden. Vervolgens droeg de heer Roem het gedicht Gods Foor- tienigheid van Nierstrasz voor. Bij de directie der Sociëteit van Moederlijke Weldadigheid is dezer dagen weder met dankbaarheid van Hare Majesteit de Ko ningin Moeder, de aanzienlijke gift van f 100,ontvangen, tot instandhouding dezer zoo nuttige en weldadige instelling. Met genoegen hebben wij vernomen, dat er voor de kunstlief hebbers nog een avond van waar genot te wachten staatde heeren Fictor Buzian, reeds met roem als vioolvirtuoos bekenden C. Cos- ter hebben zich voorgenomen op den 29 dezer maand eene Soiree Musicale te gevenwij twijfelen niet of de beide jeugdige talen ten zullen door eene ruime deelneming worden aangemoedigd. Door de heeren J. H. A. Ezerman en A. Otto worden wij ver zocht, het onjuiste berigt in ons vorig No., betrekkelijk het door die heeren op 23 Eebruarij j.l. gegeven concert, te herstellen; de bruto ontvang is geweest 118,—, terwijlna aftrek van onver mijdelijke onkosten, het netto bedrag,ad/66,14, aan de Weduwe van den onlangs overleden stedelijken ambtenaaar is ter hand ge steld. De Rekening-Courant ligt voor belangstellenden bij boven genoemde heeren ter inzage. Zitting van 1 Maart. 1. A. J. H.laatst te Helder, rebellie en beleediging met woor den van een stuurman (zijnen meerdere) aan boord van een Nederl. koopvaardijschipbij verstek, 3 maanden gevangenisstraf en 8,boete. 2. C. D., te Petten, invoer van meel in de gemeente Petten, zonder aangifte of betaling van plaatselijke belasting5,- boetemet verbeurdverklaring van het aangehaalde meel met zak en mandalles ten behoeve der gemeente Pettenmet subsidiaire gevangenisstraf van 7 dagen en de kosten. 3. M. II.huisvrouw van A. V.te Pettenlaster en hoon1 maand gevangenisstraf, eene boete van 25,en eene van 8,en de kosten. 4. A. v. B.vrouw van F. K.te Heer Hugo Waardeenvou dige diefstalmet aanneming van verzachtende omstandighe den 1 maand gevangenisstraf en de kosten. 5. J. G., te Texel, als boven, 14 dagen gevangenisstraf en de kosten. 6. J. R.te Amsterdamals boven. 7. W. de G.zonder woonplaats landlooperij14 dagen gevan genisstraf. met opzending naar een bedelaarsgesticht en de kosten 8. P. K., te Helder, beleediging met woorden van een komman- dant der gewapende magt8 dagen gevangenisstraf en de kosten. 9. A. H.te Zijpemishandeling en verwonding, vrijgesproken. Zitting van 21 Februarij. 1. K. d. W. en C. B., te Alkmaar, gezamelijke arglistige ont vreemding van dood hout in het bosch van Jonkh'. Mr. C.van Foreest te Heilo, ieder 6 dagen gevangenisstraf en de kosten, invorderbaar bij lijfsdwang. 2. R. R., te Alkmaar, bleeken van waschgoed elders dan op de daartoe bestemde plaatsen1 boete, ter bate dier gemeente, en de kosten, de kosten invorderb. bij lijfsdw. 3. A. B.te Alkmaarna zonsondergang laten staan van eene pakmand op het Hof. zonder vergunning van den Commissaris van Politie, als No. 2. 4. J. v. H.te Alkmaar, werpen van vuilnis in het Verdronken-» oord, vrijgesproken; de kosten te dragen door den staal. 5. J. B.te Alkmaar, laten weiden van 6 schapen aan den Hei- loërdijk, onder de gemeente Alkmaar, als No. 2. 6. J. B.te Gudcarspel, werpen van vuilnis in eene gracht te Alkmaar, als No. 2. 7. A. Y.te Alkmaar, ontheffing van de betaling der boete, kos ten van dagvaardingenschadeloosstelling aan de getuigen en geregtskostenwaartoe hij bij vonnis van den 24 Jan. is ver oordeeld, de kosten te dragen door den staat. GETROUWD. 27Febr. Johannes Joseph Rutgens en Antonetta Magdalena Klaasen, beide te Alkmaar, eerstgenoemde onlangs te Gouda.— Fredrik Jansen en Nisina Boendermaker.llarmanus Kielt en Antje FilesWed. van Jacob Hartog.Johannes Hol leman en Antje üazebroek.Jacob DekkerWedr. van Aagje Kossen Hoogeboom en Soutje Hes Zalm. GEBOREN. 26 Febr. LucasZ. van Gerrit Sikkes en Immetje Pruimper. Hendrik, Z. vau Jan Droog en Trijntje de Koning. 27 Barend, Z. van Willem Kots en Antje Engelsman, wo nende te Blokzijl.Johanna Catharina, D. van Willem Krijns en Wilhelmina Petronella Renses. 28 GerardusZ. van Adrianus Mooij en Cornelia Wiegman. "1 Mrt. Geertje, D. van Jacob Jonker en Maartje Kooij.Petrus AnlhoniusZ. van Johannes Nieuwenhuizen en Johanna Hoogs trate. 2 Rosina Catharina, D. van Willem Huijbers en Josiua Ca tharina Wesseling.— Willem, Nicolaas, Z. van Rijndeit van Lieshout en Neeltje Klos.— HendricaD. van Maar ten Volder en Maria Bijleveld.Mietje, D. van Izak Mozes Glasbeek en Naatje de Vries. 3 u Wilhelmina Christina, D. van Joris Gorter en Margaretha de Ruijter. OVERLEDEN. 26 Febr .Maria Henderina Rijnhard, Wed. van Jan Peter van Rjjs- wijk, 65 j. 27 Jan Prins, 59 j. en 8 m. 3 Mrt. Gesina Catharina Landsman, 72 j.Johannes Fredericus, Z. van Cornelis Erkamp en Anna Maria Otten, 17 d. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 3 Maart. Door den Notaris S. A. de LANGE. 1. Huis Oz.KoorstraatA, 394. Strijkgeld 5,—, S. de Groot 500, 2. Erf aldaar, naast perceel 1. Strijkgeld 1,A. Oortmeijer n 60, 3a. Broodbakkerij met Pakhuis, Nz. VerdronkenoordC,104. Strijkgeld 5,G. Bekkers f 500.: b.2 Woonhuisjes aldaar. Strijkgeld 3,50J. F. Lobach 365,— 4. Winkelhuis, Oz. Hekelstraat, C, 185. Strijkgeld/13,—J.H. A. Oomen 1320,— 5. Huis, Wz. S. Jacobstraat, C, 203. Strijkgeld 5,J. Banning n 510, 6. Warmoezierstuin en Schuurgroot ,60,30in den Zuider hout, buitenwijk A, 37. Strijkgeld f 24,—, S. Haarmans 2400,— Door den Notaris J. SCHOEHUIZEN. 7. Huis, Varkenmarkt, D, 207. Strijkgeld 10,N. Geels n 765,— 8. DitoTurfmarktD 153. Strijkgeld ƒ10,— J. Evers, n 405, 9. IJzersmederijaldaar. D, 154. Strijkgeld 10,M. Honkoop 320,— 10. Huis met Stalling en Wagenhuis, in de Nieuwpoortbuitenw^ A, 162. Strijkgeld 10,J. Koeleman f 360,— (Afslag 10 Maart.) 4 Maart. 1. Huismanswoning met 2 Boeten en 24,29,70 Weilandop het Woud onder Bergen. Strijkgeld 125,J. Henneman 20,800,— 2. Bosehlandaldaar, sectie F, No. 4, groot ,68,40. Strijkgeld ƒ8,—, J. Noord 800, 3. Bouwlandaldaar, sectie F, No. 8groot ,88, Strijkgeld 9,G. Groot 900,— 4. Drie stukken Weiland, ouder Wimmenum, gem. Egmond- binnen, te zamen groot 12,62,30. Strijkgeld 95,50G. de Waard 9255, (Afslag 11 Maart.) Zitting van Commissarissen op Maandag, den 7 Maart 1859, des avonds ten 8 ure. Ouders, welke verlangen hunne kinderen ten bewaarschole toe te vertrouwenvervoegen zichten genoemden tijdeaan het lo kaal aan de Doelenstraat, voorzien van de geboorte- en inenting- bewezen der kinderen. Uit naam der Commissie, A. MLLTLR Pz, Secretarie,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 2