ALKMAARSCHE COURANT iV. 11. 1859. Eenen&estigste Jaargang Zondag- 13 Maart. ©iliciccï (öcbeeltc. SOcfccüjfcscït ©ucrsigt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven. en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de ÏÏERM COSTEll ZOON. Uitgevers De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen, naar aanleiding van al. 5 der verordening van den Gemeen teraad van 30 December 1858, ter kennisse van de belanghebbenden: Dat de loting van de ingeschrevenen voor de dienst bij de brand spuiten zal worden gehouden op het Raadhuis dezer gemeente, des morgens ten 9^ ure, voor de ingeschrevenen van wijk A op Dingsdag den 22 Maart, u B n Donderdag 24 n n C u Dingsdag 29 van wijk D en de buitenwijken Donderdag den 31 Maart 1859. Alkmaarden 4 Maart 1859. Burgemeester en Wetliouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat de Patenten over het 3= kwartaal 18|| voor de daartoe geregtigden verkrijgbaar zijn aan de Secretarie der gemeentevan af Dingsdag den 15 tot en met Maandag den 28 Maart e. k. van 's morgens 10 tot 2 ure, tegen overgifte van het repu, bij de beschrijving afgegeven. Alkmaarden 12 Maart 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).Markten van den 4 en 5 Mrt. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, N.Holl.Kleine Hooi. per 50Ned. P. 25,50 dito Middelbare Gras dito Kleineu Boter, in kopp. of stukk. per N. P. Aardappelen Appelen Kippeneijeren Eenden Tarwe per mud ff r per 100 II per mud Gerst ff Haver Boonen, (ond. soort.) n Kanariezaad n 29,25 26,50 1,25 2,— 3,80 2,70 2,70 8,— 6,50 5,50 4,50 8,— 12,— 13,- 1,10 1,50 3,80 6,— 6,— 5,— 2,60 6,— 10,— Opgemaakt te Alkmaar, den 7 Maart 1859. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. POLITIE. Te Alkmaar zijn voor eenige dagen gevonden twee linnenMans- hemden en'een Vrouwenzak enz. De daarop regtheb benden ver voegen zich aan het Commissariaat van Politie aldaar. De Commissaris van Potilie VAN BREMEN. Belgie. De Kamer heeft den '19 Eebr. de voorgedragen artikelen op de strafwettelijke verantwoordelijkheid der geestelijken en den 23 het wetsontwerp aangenomentot goedkeuring van de overeen komst der regering met de heeren v. Vlissingen en v. Heel te Am sterdam betreffende eene regelmatige stoomvaart tusschen Belgie en de Levant. Denemarken. De regering heeft aan de bijeenkomst der Hol- steinsche Stenden te Itzehoe eene verlenging toegestaan; het ver slag der Stenden over de voorgedragen constitutieve verordeningen is niet gnnstig: men protesteert tegen de afdoening van zaken den gelieelen Staat betreffende, zonder goedkeuring der Stenden, en tegen de intrekking der staatsbetrekkingen tusschen Sleeswijk en Holstein. Duitschland. In antwoord op de vraag van Oostenrijk aan de Duitsche Statenop welke ondersteuning het rekenen kon ingeval van oorlogis besloten hulp te verleenen bij aanval van Erankrijk en Sardiniëmaar niet tegen Sardinië alleen.De Beijersehe Kamer heeft een voorstel van den heer v. Lerchenfeldde nood zakelijkheid verklarende van een verbod op den uitvoer van paar den, eenparig aangenomen.De regering van Brunswijk heeft dergelijk verbod reeds uitgevaardigd. Engeland, Eene kleine expeditie van oorlogsvaartuigen heeft de positie der vijandelijke Chinezen bij Canton zonder verlies vermees- terd en een dorp verwoest.— Het Jonische Parlement heeft de voorge slagen veranderingen verworpenwaarop de heer Gladstone is ver trokken.— Den 22 heeft de heer Collier in het Lagerhuis verlof verzocht en bekomen eene bill intedienenwaarbij het den candi- daten voor het Parlement verboden worde de reiskosten der kiezers te betalen, als aanleiding gevende tot kwade praktijken. Den 24 verkreeg de heer J. Fitzgerald, tegen den zin der ministers, met 122 tegen 113 st.verlof een voorstel intedienen, dat met 120 tegen 105 st. in beginsel werd aangenomenom den eed afteschaf- fen, waarbij de R. C. parlementsleden verklaren de leer te ver werpen omtrent den verpligten afval van door den Paus in den ban gedane vorsten. Den 25 deed de minister Disraëli de reeds in ons voorlaatste No. per telegraaf vermelde mededeeling, welke een onbeschrijfelijk vreugdegejuich verwekte; daarna werd de begroo ting voor de zeemagt zonder tegenstand goedgekeurd.— De re gering heeft besloten de Atlantische telcgraaf-maatschappij te ondersteunen tot liet leggen van een nieuwen kabel en haar gedu rende 25 jaren 8 pCt. rente te waarborgen van een kapitaal van 600,000 De ministers voor binnenl. zaken en handelsaange legenheden Walpole en Henleyhebben hun ontslag genomen omdat zij zich niet met de voorgedragen parlementaire hervorming kunnen vereenigen. De eerste wordt vervangen door den heer Sotheron Estcourtpresident van den raad van het armbestuur en de ander door lord Donoughmorevice president van den raad van koophan del. Het ontwerp den 28 door den minister Disraeli in het Lager huis ter tafel gebragt, strekt het kiesreg't niet slechts tot bewoners van huizen van 10 huurwaardemaar ook tot bezitters van 10 inkomen uit eigen fondsen of inschrijvingen, tof artsen, gees telijken en leeraars uit. De stemming geschiedt met briefjes, maar niet geheim. De kleine steden, die, buiten verhouding tot hare bevolking2 of meer leden benoemenbehouden er maar 1ter wijl de openvallende plaatsen door de groote fabriek- en handel steden worden vervuld. De regterzijde juichte het ontwerp toe de heeren RussellRoebuckBright en Drummond protesteerden in het belang der arbeidershet verlof tot indiening werd verleend. 208 Deden van het Huisden 1 Maart bij lord Derby vereenigd beloofden deze plannen te ondersteunenindien zij werden afge wezen, zoude hij eene ontbinding van het Parlement noodig ach ten.Den 3 heeft de ondersecretaris van buitenl. zaken in het Lagerhuis medegedeelddat de regering tegen den 14 Aug. de Stade-tol heeft opgezegd.Beide Huizen van het Parlement in Canada hebben eindelijk besloten zieh met de keus van H. M. te vereenigenter verheffing van Ottowa tot zetel der regering. Britscii-Indie. De opstand in Oude is geheel gedempt en de veldtogt aldaar geslotenzijnde de muiters verstrooid en naar het lerai-gebied gevhigt. Een corps onder Bala Sam, waarbij waar schijnlijk zich ook de Koningin-Moeder en Ne na, Sahib bevinden is naar de bosschen van Nepaul geweken. Van daar hebben 20 a 30000 man getracht weder in Rodilcund te dringen, maar zijn met verlies van hunne kanonnen en 2 aanvoerders over de Sardah teruggedreven. De nawab van Eurruckabad heeft zieh onderworpen. Den 16 Jan. heeft eene kolonne uit Agra, onder genl. Showers, de muiters onder Tantia-Topee en Ferose-Shah te Bosha aangetast en een verlies van 300 dooden toegebragt. Erankrijk. Bij Keiz. besluiten is de koloniale eeredienst voort aan onder de bevoegdheid van den minister van koloniën gebragt, zoodat deze, in overeenstemming met den minister van onderwijs en eeredienst, de voordragten ter benoeming der bisschoppen en apostolische prefecten zal doen,en is de overgang van vaste goederen in Algiers gelijk gesteld met dien in het moederland, moetende de verkooper regtmatige titels van eigendom bezitten.- Men wil, dat de Koning van Sardinië den Keizer een brief lji gezonden, waarbij hij verklaart reeds te ver te zijn gegaan oip>férug te kunnen treden.Prins Napoleon heeft eene deputatie fSn Italiaansche uitgewekenen ontvangenter gelukwensehing-nteffzijfl'- huwelijkprinses Clotilde is een prachtig bouquet aangeboden.— Te Parijs is een tweede vlugschrift verschenen, ten vervqlgöjspi, het vorige; het voert den titel Over de handhaving der Euicladaen.' en beweertdat deze herziening vorderen.De Senaat hedft zichna nog al hevige oppositie van eenige ledenvereenigd met de voordragt tot verhooging van de dotatie der prinsen en van ■i 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1