ALKMAARSCHE COURANT IV. 12. 1859. Eenenzestigste Jaargang. Zondag 20 Maait. i-Ali IA (ftrttciccl (Oc&ccltc. c fi c li j k 5 dt"~(0 u c r z i g i BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3, 50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers liERM'. COSTER ZOON. De Advertentiön kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. ALKMAAR BURGEMEESTER en WETHOUDERS doen te weten: Dat door den Raad dier gemeente in zijne vergadering van den 16 Maart 1859 is vastgesteld de volgende VERORDENING", houdende wijziging in art.l der verordening van politie, betrekkelijk de groote Kaasmarkt van den 2 February 1859 Gemeenteblad No. 18.) Eenig artikel. Art. 1 zal luidenHet is verbodenop den dag wanneer de kaasmarkt wordt gehoudendoor de Houttilstraatlangs de beide zijden der Mient of op het Waagplein met paarden of vee te komen of' met rijtuigen of andere met paarden bespannen voer tuigen te rijden. Hiervan zijn uitgezonderd bespannen en onbespannen wagens en andere voertuigenwaarmede de kaas wordt aan- en afgevoerd alsmede die waarmede andere waren ter weging naar de waag en het graan van de zaadmarkt naar de vaartuigen der kaaskoo- pers wordt gebragt. Deze verordening treedt in werking dadelijk nadat zij is vast gesteld en zal onverwijld worden afgekondigd. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in afschrift medegedeeld. En. is hiervan, krachtens raadsbesluit van 16 Maart 1859 da- delijke afkondiging geschied waar het behoort, en de verordening in het daartoe betrekkelijk register ingeschreven onder No. 16. Alkmaar, den 17 Maart J859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARD!'. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen, op daartoe ontvangen verzoek, bij deze ter kennis van de belanghebbenden: dat, aangezien zich op den 17 Februarij 1.1. geene inschrijvers hebben aangeboden voor de leverantien van Remontpaarden voor het 2e, 3e en 5e regiment Dragonders, te Arnhem, Zutphen en Deventer in garnizoen, door de hoofd-admi- nistratien van die korpsen eene nadere aanbesteding van paarden op den 5 April aanstaande zal worden beproefd, voor de twee eerstgemelde korpsen ieder van 30 paarden en voor het laatstge noemd regiment van 20 paarden. Alkmaar, den 18 Maart 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze, ingevolge art. 10, der wet van 4 Julij 1850 (Staatsbl. n°. 37), regelende het kiesregt, ter kennisse der ingezetenen: Dat de lijsten der kiesgeregtigden voor leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en voor de Provinciale Staten, mits gaders voor den Gemeenteraad, voor de dienst des loopenden jaars, benevens, ingevolge art. 35, der evengemelde wet, de lijst derge nen, die van de lijsten des vorigen jaars zijn geschrapt, op heden door hen zijn gearresteerd en van heden af in het voorportaal van het Raadhuis aangeplakt en gedurende veertien dagen (Zon- en Feestdagen uitgezonderd) van des voormiddags 10 tot des namid- dags 2 ure, voor een ieder ter inzage op de Secretarie der Ge meente voorhanden zullen zijn. Alkmaar, den 18 Maart 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARD!. Engeland. Den 2 heeft het Lagerhuis het voorstel van den heer Locke Kingom goederen van ouders, die zonder testament sterven, niet alleen door den oudsten zoon, maar gelijkelijk door alle kinderen te doen ervenverworpen met 271 tegen 7 6 st.., en met 172 tegen 153 st. besloten tot de 2e lezing der bill van den heer Collierverbiedende het betalen der reiskosten der kiezers door de candidaten voor het Parlement. Den 4 diende de minis ter Feel de begrooting in voor het departement van oorlog waar van de voornaamste posten werden goedgekeurd,De regering heeft, op het vernemen, dat het Sardinische bewind deserteurs uit andere Staten aanneemthet dringend vermaandalles te vermij den, wat tot den oorlog aanleiding kan geven.— De tegenstan ders van het bewind hebben besloten de Reformbill krachtig te bestrijdenom het tot aftreding te noodzakenook onder het al gemeen openbaart zich veel ongenoegen over het onvoldoende der voorgenomen wijzigingenvele openbare vergaderingen in de groote steden nemen besluiten in dien zin; in Hijdepark te Londen had den den 6 talrijke zamenscholingen plaatswaarbij vele sprekers hunne afkeuring te kennen gaven.— Het Amerikaansche schip David Stuartwaarmede Poerio en de overige 68 Napelsche bal lingen van Cadix naar Amerika werden vervoerd, is den 7 te Queenstown (Cork) binnengeloopenzijnde de ekwipage, 17 man sterk, zonder aanwending van geweld, midden in den Oceaan gedwongen de steven te wenden. Te Cork is dadelijk, overeen komstig aansporingen van de Times en Morningposteene inschrij ving geopend voor de ongelukkigendie minstens 10 jaren in de gevangenis hebben doorgebragt on alle min of meer ziekelijk zijn. Den 7 giug het Lagerhuis zonder tegenstand over tot de 2e lezing der billwaarbij het bewind gemagtigd wordt eene leening van 7 millioen voor Britscli-Indie opentestellen.Den 8 verlangde lord Wodehouse in het Hoogerhuis de overlegging der beseheiden betrekkelijk de Charles Georges, en viel, neven» de lords Gran ville en Greg de regering aanwegens het hulpeloos laten van een ouden bondgenoot, die overeenkomstig de tractaten den sla venhandel tracht te beletten. De ministers Malmesbury en Derby antwoordden, dat het niet uitgemaakt was of Portugal hierbij ge lijk had; dat het bewind Frankrijk en Portugal beide tot mati ging' en ten beste geraden had, waarvan bet ophouden der zoo genaamde vrije immigratie in de Eransche koloniën reeds het gevolg was. Lord Wodehouse trok daarop zijne motie in. In het Lager huis hadden dergelijke aanvallen plaats door do heeren Kinglane Buxton en Lowe, welke door den ondersecretaris voor buit.enl. za ken en den solliciteur-genl. bestreden werden. Den 9 onderging de regering in het Lagerhuis eene nederlaag, door het verwerpen, met 254 tegen 171 st.der in 1858 door den minister Walpole ingediende en thans door zijnen opvolger Soiheron Fstcourt verde digde billom de belastingwelke in sommige steden tot onder houd van de geestelijken der staatskerk geheven wordtwaar die bestaat te behoudenmaar alleen van de belijders dier kerk te heffen en dezelve afkoopbaar door de gemeentebesturen testellen. Britsch-Indie. Jung Bahadoorde vorst van Nepaul, heeft hulp gevraagd om de naar zijn gebied gevlugte muitelingen te onderwerpenweshalve de brigade van genl. Horsford zijne staten is binnengerukt. De nog in Midden-Indie zwervende achterhoede van Tantia-Topee is den 21 Jan. te Seekur door de kolonne van den brigadier Holmes ingehaald en verslagen; naar Munlowe ge- vlugt, wordt zij op nieuw vervolgd. Frankrijk. Nadat de generaalsbevelhebbers dor divisieu reeds gelast waren zich gereed te houden om de verlofgangers op het eerste bevel onder de wapenen te roepenmaar de commissie uit liet Wetg. Ligchaam tot onderzoek der begrooting zich den 1 stellig tegen eene verhooging der uitgavenvooral voor de krijgs- kosten verklaard hadbevatte de Moniteur den 4 een betoogdat de Keizer ten onregtc als oorlogzuchtig werd beschouwdverlan gende hij integendeel de verwikkelingen wegtenemenwaartoe de aangevangen onderhandelingen hoop op wel te slagen gaven. Wel had Z. M. den Koning van Sardiniëbij eenen aanval door Oos tenrijk, zijne hulp toegezegd, maar het leger was nog geheel op den voet van vrede en de daar heerschende bedrijvigheid alleen toetesehrijven aan de geheele verandering van het materieel der artillerie en de reorganisatie der vlootzoodat niets aanleiding tot oorlog of vrees gaf. Deze gewigtige verklaring erlangde grootere beteekenis, toen prins Napoleon die voor een voorstander van den krijg werd gehouden, op zijn verlangen, ontslagen werd als minis ter voor Algiers en de koloniën en zijne bediening reeds den 7 nederlagna vooraf de zaak der spoorwegen in Algiers geregeld en den aanleg opgedragen te hebben aan eene Fransch-Engelsche maatschappij.Den 4 kondigde de Moniteur een besluit af, ver biedende het dragen van titels door buitenlandsehe souvereinen geschonkentenzij daartoe vergunning bekomendewelke slechts in enkele gevallen zal worden verleend. Belgie. Den 9 is de toren der hoofdkerk van S. Geertruida te Nivelles door het onweder getroffen en dat gebouw metlObe^ lendende huizen verbrand. V" Kerkelijke Staat. Omtrent het verlangde vertrek der/ran-^ sche troepen verneemt men. dat de genl. Goyon kazernering. Jiad aangevraagd voor 1000, uit Marseille verwachte manschappe^ kift'. t <f kardinaal Antonelli achtte deze vermeerdering onnoodig erf wilde, liever de vreemde bezetting verminderd zien, waarop Goyo*£,i|ïW '""Cl N woordde, dat het geschieden moest ter vervanging van uitgediende i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1