ALKMAARSCIjE COURANT. ,V. 13. Eenenzestigste Jaargang. Zondag 27 Maart. J 1 MÊÉi F, 1AI~"V ($llt ciccl ©cbccltc. kwieke!5jfcscft ©sjctrsitjt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM COSTER ZOON. irurub. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomeFtot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. """"rvn—imr BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze, ingevolge art. 10. der wet van 4 Julij 1850 (Staatsbl.n». 37), regelende het kiesregt, ter kennisse der ingezetenen: Dat de lijsten der kiesgeregtigden voor leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en voor de Provinciale Staten, mits gaders voor den Gemeenteraad, voor de dienst des loopenden jaars, benevens, ingevolge art. 35, der evengemelde wet, de lijst derge nen, die van de lijsten des vorigen jaars zijn geschrapt, op heden door hen zijn gearresteerd en van heden af in het voorportaal van het Raadhuis aangeplakt en gedurende veertien dagen (Zon- en Peestdagen uitgezonderd) van des voormiddags 10 tot des namid dags 2 ure, voor een ieder ter inzage op de Secretarie der Ge meente voorhanden zullen zijn. Alkmaarden 18 Maart 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARD!'. MESHSCEVI1SG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AT,KM A AR, brengen bij deze, in voldoening aan art. 264 der gemeentewet, ter kennis der ingezetenen, dat het Kohier van de Plaatselijke Directe Belastingen dezer gemeente, over het loopend dienstjaar, door hen op den 23 Maart 11. voorloopig is vastgesteld en van af 28 Maart aanstaande tot en met 12 April daaraanvolgende ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder zal ter lezing liggen. En is hiervan openbare kennisgeving geschiedt, ter plaatse waar zulks behoort. Alkmaarden 23 Maart 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, S P AN J AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter algemeene kennis, dat, ten gevolge van het aan C. Petit op diens verzoek verleende ontslag als Schipper van het Jaagschuitveer des morgens van Alkmaar op Purmerende, en des namiddags van daar terug, het genoemde Yeer, te rekenen van heden en tot nadere aankondiging toe, is opgeheven. Alkmaarden 26 Maart 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleding van Z. M. besluit van den 27 Februarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).— Markten van den 18 en 19 Mrt. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, N.Holl.Kleine Hooi,per 50 Ned. P. 25, dito Commissie dito Middelbare u Boter, in kopp. of stukk. per N. P. Aardappelen, per mudn Tarwe, per mudn Rogge Gerst n Haver Boonen,(ond. soort.)» Kanariezaad n Koolzaad, n Erwten, groene en graauwe 22,- 24,50 1,10 2,— 8,25 6,25 5,— 5,— 9,— 12,— 15,— 20,- 13,50 a 1,— 1,30 - 7,~ 6,— 4,— 2,80 6,— 10,— 10,— 16,- Opgemaakt te Alkmaar, den 21 Maart 1859. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. AANKONDIGING. De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te Alkmaar brengt ter kennis der belanghebbendendat, volgens bij haar ont vangen mededeeling der post-administratiede dienst heden wordt hervat met de stoomboot de Aaanstroomvolgens de regeling der zo merdienst iederen dag, behalve Donderdag, vertrekkende ten 3; ure 's namiddagsin verband waarmede hetligten der bussen plaats grijpt. Van de hulpbus ten lj. ure 's namiddags aan het kantoor 2 tot welk uur tevens gelegenheid is tot het frankeren van brieves en paketten voor deze verzending. Alkmaarden 25 Maart 1859. De Kamer voornoemd b. M. van de VELDE. Voorzitter, C. BOONACKER, Secretaris. NEDERLANDSCHE TELEGRAAFMAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. -iro'Sj?r?11C'e maanc^ Februarij 1859 zijn van hier verzonden 106 dépêcheswaarvoor is ontvangen40 95 Het kantoor is bezigtigd door 2 personena 25 Cts.' 0^50 is. 41,45 Zoodat de geheele opbrengst der maand Februarij i Engeland. De nieuwe lord-commissaris der Jonische eilanden Storks heeft den 10 de zitting van het Parlement voor 6 maan- den gesloten; het had den 8 een besluit genomen, houdende dat de vertegenwoordiger der Koningin niet geregtigd was om aan de beraadslagingen deel te nemenhij beantwoordde dit met eene boodschap, waarbij het besluit onwettiginconstitutioneel, belee- digend en nietig genoemd werd.— Te Londen heeft zich eene commissie gevormd om gelden te verzamelen voor de Napelsche ballingenbestaande uit de lords Shaftesbury, P aimer stonRussell en Lyndhurst, den markies van Lansdowne, den bisschop van Lon den, de heeren Gladstone, Milnisenz.— Den 11 is aldaar on het stadshuis, onder voorzitting van den lord-mavor, eene zeer onstuimige vergadering gehoudenom over de reformbill te be raadslagen, en deze daarin nadrukkelijk afgekeurd Den 10 had Aas«e« bij het Lagerhuis aangekondigd, dat hijbij de 2» lezin" dier bill, een motie van afkeuring zou voorstellen, omdat zekere klasse van kiezers te platten lande het kiesregt ontnomen wordt. Ook werden andere amendementen aangekondigd. De minister Disraeh heeft daarop wijzigingen toegezegdwaardoor de bezwa ren van lord Russell grootendeels zouden worden weggenomen Den 15 werd de regering bij de .beraadslaging over de bill tot wij ziging der kerkbelasting weder geslagen, zijnde met 242 tegen 168 st tot de 2« lezing van het voorstel Trelawnytot algeheele afschaffing derzelve besloten.— Voor de 4j pCts leening van millioen voor den aanleg van spoorwegen in Britsch-Indie den 16 te Londen opengesteld, is dadelijk geheel ingeschreven. Frankrijk De gezant in Peru Huet heeft de betrekkingen met dien btaat afgebroken en is aan boord gegaan van de Andro- mede. De ambassadeur m Portugal heeft eene aaiiklagt ingediend wegens het beleedigen en met steenen werpen van den kapellaan der ambassade.— In Algiers worden een aantal adressen onge maakt om prins Napoleon tot Onderkoning of Stedehouder dier kolome ie verheffen. Vele personen, door zijne bemiddeling bij het departement van koloniën geplaatst, zijn tot andere betrekkin gen geroepen.— Den 12 is in de kerk S. Clotilde te Parijs liet huwelijk voltrokken van den heer Emératen mej.Eveillard Bii de vernieuwing der bureaus van het Wetg. Ligehaam op dien dagzijn bijna uitsluitend voorstanders van den vrede tot presi- dent en en secretarissen verkozen.— Den 15 bevatte de Moniteur weder een geruststellend artikelvoornamelijk bestemd tot vermin dering van het wantrouwen van Duitsehland in de staatkunde des Keizers.— Daarentegen kondigde dit blad den volgenden da" de benoeming aan van 10 generaals 13 kolonellen, 16 luit. kolonels en 2 contre admiralen.De minister van marine heeft de invoe ring van revolver-pistolen met 6 schoten bevolen voor de zieheden die met het enteren van schepen zijn belast. De vloot verliet den 15 Toulon, om zich In zee te oefenen.— Bij den wapenfabriekant Lefaucheux te Lyon zijn 50,000 revolver-pistolen besteld., voor, rekening van Sardinië.De prefect van den Bovenriin hééft eens' circulaire gerigt aan de kiezerstot aanbeveling van heer Keiler-Raas waarbij hij zich zeer ongunstig uitlaat over den heer Wiaeck dis correctioneel veroordeeld is geweest ea wiens laatste veriaóang ..,,#•<38!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1