KMAA ummmveemarkt I 'f pi 11 fV°. 1859. js|§| O I fi 5 Eenenzestigste Jaargang. Zondag 24 April. SlAjv. j^~mê <fl){Ficiccl (Scbccltc. te ALKMAAR. 4 i i c fr 'f 41? I Deze Courant wordt wekelijks uit-, gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers IIE11M COSTER k ZOON. De Advertentien kosten van 15 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOORD-HOLLAND Herinnert bij deze alle autoriteiten en een ieder, die daarbij belang mogt hebben, aan de bepalingen der wet van den 8 No vember 1815 (Staatsblad N°. 51) en aan den inhoud van artikel 29 der wet van den 5 October 1811 (Staatsblad N°. 10)betref fende de verevening van schuldvorderingen ten laste van het rijk; met aanmaning om zoodanige schuldvorderingen zoo spoedig mogelijk immers vóór den 1 Julij aanstaandein te dienenaangezien aan die wetsbepalingenzoo nu als in het vervolg, stiptelijk de hand zal worden gehouden. Haarlem, den 13 April 1859. De Commissaris des Koninqs voornoemd, B O R E E L. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat de V O OR J A AïtSKERMIS, binnen die gemeente, op den 27 April aanstaande een aanvang neemt en dat op dien dag tevens de lo ting voor plaatsen zal worden gehouden. Alkmaarden 15 April 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden: Dat de WEKELIJKSCHE MAANDAGSCHE VEE MARKT, in verband met de Londensche Donderdagsclie markt, voor de E E R S T E MAAL zal gehouden worden op MAANDAG, den 9 Mei eerstkomende. Burgemeester en Wethouders noodigen dientengevolge alle land en kooplieden uit, deze markt, welke eensdeels voor deze zijde der provincie eene zoo gemakkelijke gelegenheid tot verkoop aanbiedt, en ten andere, eene geschikte tijdruimte overlaat om het verhan delde veetijdig genoegop de Engelsche markten te kunnen brengen, door hunnen aanvoer en handel te begunstigen. Alkmaarden 15 April 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR ontvangen hebbende eene missive van den Arrondissements-IJker alhier,"van den 18 dezer, N°. 10, La. NN.houdende «Kennisge- «ving van de dagen tot dén Herijk der Maten en, Gewigten binnen »deze gemeentevoor de dienst van 1859 vastgesteld, en tevens .verzoek om daarvan wel de vereisehte kennisgeving aan de belang- //hebbenden te willen doen." Gezien art. 13 van het Reglement op den Herijk vervat in de dispositie van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den 31 Januarij 1822, N°. 42 (Prov. blad N°. 8.) Gelet op de wettelijke bepalingenten aanzien van den Herijk bestaande. Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden, zoo in als onder de jurisdictie dezer gemeente wonende Dat tot den Herijk zai worden gevaceerd in het gewone IJk- kantoor, onder het Stadshuis, en wel: Voor de gewone Maten en Gewigten te beginnen met Maandag den 2 Mgi en zoo voortgaande gedurende vier achtereenvolgende weken, tot en met den 26 Mei e.k. ingeslo ten alle vier eerste werkdagen van elke weekvan 's morgens 9 tot 's namiddags 3 ure> en voor het Medicinaal en het Goud- en Zilver-Gewigt gedurende diezelfde 4 weken, alle Vrijdagen, des namiddags van 3 tot 6 ure. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze gelegenheid 'ieder belanghebbende, dat, ten gevolge der bestaande wettelijke verordeningen 1°. De Herijk jaarlijks moet geschieden. 2°. Dat de Herijk verpligtend is voor alle in de winkels, magazijnen, verkoop- of werkplaatsen in gebruik of voorhanden zijnde Nedcr- landsche Maten cn Gewigten, zoo voor natte als droogs waren. 3°. Dat dezelvevoor zooveel de Lengtematen betreftzich niet enkel bepaalt tot de Ellegeschikt tot het meten van stoffen maar ook voor alle Duimstokken, Kettingen en Maatstaven bij de haudswerkslieden of administratiën in gebruik. 4». Dat van de drooge waren, welke met den strijker worden af gestreken ook de strijkers aan den ijk zijn onderworpen. 5 Dat de ijk van het Goud- en Zilvergewigt zich uitstrekt tot de korrel en van het Medicinaal gewigt tot de grein ingesloten. 6". Dat geene Maten en Gewigten anders dan behoorlijk schoon gemaakt en van alle vuil ontdaan ten Herijk kunnen worden aangeboden. Burgemeester en Wethouders zijn tevens door den Heer Arron dissements-IJker verzocht, de belanghebbenden te verwittigen, dat na den afloop van den door II.H. Gedeputeerde Staten voor den Herijk gestelden termijngeene latere zittingenals waarop in den matsten tijd te veel gerekend iszullen plaats hebbenhen tevens uitnoodigendeom niet tot de laatste dagen der zitting te wach ten, maar zich vaii den beginne af, tot het doen herijken lnmuer maten en gewigten aan te melden, terwijl, ter bevordering van hun gemakop ieder der aangekondigde zitdageneiken morgen ten half negen ure zal worden gevaceerd tot de afgifte van volgnum mers voor dien of, zoo de aanvrage te groot mogtzijn, vooreenen volgenden dagin het vertrouwendat op deze wijzeeen ieder gaarne zal willen medewerken tot eenen geregelden en voor zich zeiven gemakkelijken afloop van zaken. Alkmaarden 19 April 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. 23,— tl 23,— ff ;i- tl —,85 1,80 ff 1,30 8,— tl 7,~ 6,50 n 6,— H 5,— u 3 II 4.50 u 2,60 6,75 li 6 ff 12,— li 10,— ff 18,— n 17,— ff 20,— u 18,— Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).Markten van den 15 en 16 April. Hoogste Prijs. Laagste Prijs, Kaas, N.Holl.Kleine Hooi,per 50Ned.P. 24,50 18,2 dito Commissie dito Middelbare Boter, in kopp. of stukk. perN. P. Aardappelen per mud Tarwe Rogge Gerst, vroege en late Haver Paardenboonen Kanariezaad Groene Erwten Graauwe dito u Opgemaakt te Alkmaarden 20 April 1859. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. AANKONDIGING. De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te Alkmaar vestigt de aandacht der belanghebbenden op den inhoud van het Koninklijk besluit van den 31 Maart j.l. (Staatsblad N°. 17), hou dende bepalingen ten aanzien van den handel in oliewaarvan de artikelen luiden als volgt 1°. De handel in olie kan voor hoeveelheden boven de 50 Ned. kan, bij het gewigt plaats hebben. 2°. De weging der olie in fusten geschiedt met geene andere^ weegtoestellen dan balansen. 3°. Elke aanbesteding van olie, zoo van Rijkswege als door$fien-_ bare administratiën, geschiedt voortaan, wat de hoeve.émM en prijs betreft, uitsluitend bij het Nederlandsche gewigi.^f |j|Ü! Alkmaarden 19 April 1859. De Kamer voornoemd E. M. van de VELDE, Voorzitter. C. BOON ACKER, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1