ALKMAARSCHE COURANT J j.) K r- :l i iV. 18. Eenenzestigste Jaargang. i-S-Sli Zondag 1 Mei. 11KL- 'Pm1 #Slicucl (Bcbccïtc. jl te ALKMAAR. S©Ufcclijftscïï (Docrstgt. BINNENLAND. if. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. G Cents. Brieven franco aan de Uitgevers ÏÏERM COSTER ZOON. I;: '1! De Advertenfiën kosten van 1i regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOORD-HOLLAND Herinnert bij deze alle autoriteiten en een iederdie daarbij belang rnogt, hebben, aan de bepalingen der wet van den 8 No vember 1815 (Staatsblad N°. 51) en aan den inhoud van artikel 29 der wet van den 5 October 1841 (Staatsblad N°. 40)betref fende de verevening van schuldvorderingen ten laste van het rijk; met aanmaning om zoodanige schuldvorderingen zoo spoedig mogelijk, immers vóór den 1 Julij aanstaande, in te dienen; aangezien aan die wetsbepalingenzoo nu. als in het vervolg, stiptelijk de hand zal worden gehouden. Haarlem, den 13 April 1859. De Commissaris des Konings voornoemd, BOREEl BURGEMEESTER en WETHOUDERS brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden; Dat de WEKELIJKSCHE MAANDAGSCHE VEE MARKT, in verband met dc Londensche Donderdagsche markt, voor de EERSTE MAAL zal gehouden worden op MAANDAG-, den 9 Mei eerstkomende. Burgemeester en Wethouders noodigen dientengevolge alle land en kooplieden uit, deze markt, welke eensdeels voor deze zijde der provincie eene zoo gemakkelijke gelegenheid tot verkoop aanbiedt, en ten andere, eene geschikte tijdruimte overlaat om het verhan delde veetijdig genoegop de Engelsche markten te kunnen brengen, door hunnen aanvoer en handel te begunstigen. Alkmaarden 15 April 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, ontvangen hebbende eene missive van den Arrondissements-IJker alhier, van den 18 dezer, N°. 10, La. NN.houdende Kennisge ving van de dagen tot den Herijk der Maten en Gewiglen binnen «deze gemeentevoor de dienst van 1859 vastgestelden tevens .verzoek om daarvan wel de vereischte kennisgeving aan de belang hebbenden te willen doen." Gezien art, 13 van het Reglement op den Herijkvervat in de dispositie van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den 31 Januarij 1822, N°. 42 (Prov. blad N°. 8.) Gelet op de wettelijke bepalingen, ten aanzien van den Herijk bestaande. Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden, zoo in als onder de jurisdictie dezer gemeente wonende Dat tot den Herijk zal worden gevaceerd in het gewone IJk- kantoor, onder het Stadshuis, en wel: Voor de gewone Maten en G-ewigten, te beginnen met Maandag den 2 Mei en zoo voortgaande gedurende vier achtereenvolgende wekentot en met den 26 Mei e. k. ingeslo ten alle vier eerste werkdagen van elke weekvan 's morgens 9 tot 's namiddags 3 ureen voor het Medicinaal en het G-ond- en Zilver-Gewigt gedurende diezelfde 4 weken, alle Vrijdagen, des namiddags van 3 tot 6 ure. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze gelegenheid ieder belanghebbende, dat, ten gevolge der bestaande wettelijke verordeningen 1°. De Herijk jaarlijks moet geschieden. 2°. Dat de Herijk verpligte-nd is voor alle in de winkels, magazijnen verkoop- of werkplaatsen in gebruik of voorhanden zijnde JiSe&er- landsche Maten enGewigten, zoo voor natte als drooge waren. 3°. Dat dezelve, voor zooveel de Lengtematen betreft, zich niet enkel bepaalt tot de Ellegeschikt tot het meten van stoffen maar ook voor alle Duimstokken, Kettingen en Maatstaven bij de handswerkslieden of administratiën in gebruik. 4". Dat van de drooge waren, welke met den strijker worden af gestreken, ook de strijkers aan den ijk zijn onderworpen. 5". Dat de ijk van het Goud- en Zilvergewigt zich uitstrekt tot de 1 korrel en van het Medicinaal gewigt tot de -J. grein ingesloten. 6°. Dat geene Maten en Gewigten anders dan behoorlijk schoon gemaakt cn van alle vuil ontdaan ten Herijk kunnen worden aangeboden. Burgemeester en Wethouders zijn tevens door den Heer Arron dissements-IJker verzocht, de belanghebbenden te verwittigen, dat na den afloop van den door H.H. Gedeputeerde Staten voor den Herijk gestelden termijngeene latere zittingenals waarop in den luatsicn tijd te veel gerekend iszullen plaats hebbenhen tevens uilnoodigendeom niet tot de laatste dagen der zitting te wach ten, maar zich van den beginne af, tot het cloen herijken hunner maten en gewigten aan te meldenterwijlter bevordering van hun gemakop ieder der aangekondigde zitdageneiken morgen ten half negen ure zal worden gevaceerd tot de afgifte van volgnum mers voor dien of, zoo de aanvrage te groot mogtzijn, vooreenen volgenden dagin het vertrouwen, dat op deze wijze, een ieder gaarne zal willen medewerken tot eenen geregelden en voor zich zeiven gemakkelijken afloop van zaken. - Alkmaarden 19 April 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. POLITIE. In het begin van April jl. is met eenen N. w. op het N. Holl. kanaal drijvende gevonden en te Alkmaar aangebragt een Roeiboot zonderriemen. Regthebbenden kunnen zich aanmelden aan het Commissariaat van politie alhier. Be Commissaris van Politie "VAN BREMEN. NEDERLANDSCHE TELEGRAAEMAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand Maart 1859 zijn van hier verzonden 132 dépêches, waarvoor is ontvangen51,80 De voorloopige concessie voor den zuidelijken spoorweg waar borgt eene rente van 4 j pCt. van een kapitaal van 35 millioen zegt subsidie voor de bruggen en andere groote werken toe en vergunt de lijn van Vlissingen naar Rozendaal tot later uittestel len. De gewijzigde concessie voor den noorderspoorweg aan de heeren StoetReuchlin waarborgt 50 jaren lang 4( pCt. rente van 30 millioenzullende van staatswege een commissaris toezigt hou den over het geldelijk beheer. Als J van genoemd bedrag is in geschreven zal de vennootschap gevestigd zijn, die voor het ont brekende obligatien mag uitgeven en de bouw van de brug voor Zutphen moet bekostigenhet rijk neemt dus geen deel in deze onderneming.Aan den heer v. Gorcum is de concessie gewei gerd voor het verbindingskanaal tusschen RhijnMaas en Schelde. De minister van binn. zaken heeft een raad van ingenieursonder voorzitting van den inspecteur Conrad benoemd, om een advies uittebrengen wegens de doorgraving van Holland op zijn smalst. De heer G. Verbrugliop den huize Voorzorg, te Liendenin den Tielerwaard overledenheeft zijn vermogen aan de Herv. gemeente vermaakt, onder beding een tweeden, en wel een regtzinnigen predikant te beroepen; nevens de fraaije woning is daarvoor 1000 js jaars beschikbaar.- Kassidineen der veroordeelde Maleyers is in de gevangenis te Leeuwarden in de Ilerv. godsdienst onder wezen en zal eerlang gedoopt worden.Het opperbevel der troe pen behoorende tot de expeditie naar Boniis aan den kolonel Waleson opgedragen, wijl de genl. Steinmelz een schot in de arm heeft bekomen.Bij Z. M. besluit van den 13 zijn aan de sche pelingen en mariniers beneden den rang van officier bij de zeemagt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1