ALKMAARSCHE COURANT. Veemarkt te Alkmaar, N° 22 Eenenzestigste Jaargang. 1859. Zondag 29 Mei. DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ. linBrfM JL IA ©flfjctccl (Öcbccltc. SSUckelijfcsdt (Ducrstgt. buitenland7~ W Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tussclien 8 en 9 ure. Prijs perjaar ƒ3,irancoper post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HEItM COSTER ZOON. t«ir« De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure een dag vroeger. ingezonden berigteu VERTREK MI^KEfVCE» WTOO.TgSggiOTil'PV. Diligence J. v. d. Haagen. Diligence C. v. d. Hdage(in de Burg.) Naar Haarlem. 's Morg. 5 ure. 's Midd. 2 u Naar Haarlem over Uitgeest Naar Haarlem. Yoorm. 11 ure Dilisence Raderstoom booten Z a a n s t r o o m No. 1 en 2. Sehroefstoombooten Z ur muhle n en C°. Schroefstoomboot Stad Alkmaar. NaarAmsterd. .Naar N. Diep. 'sMorg.Sf ure.| Voorm.ll ure. 'sMidd. 3| ure. j 'sAvonds 8 u NaarAmsterd, 'sMorg.4j- ure. Voorm. 11 n Naar N. Diep. 'sNam,12|ure. 'sAvonds 8 n NaarAmsterd.! NaarN.Diep. 'sMorg. 8^, ure. 's Nam. 3£ ure. Behalve Dingsdags. S. Nijnian. 's Morg. 5| ure. (Alleen Maandag. "Woensdag en Vrijdag.) BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, la ervaring gekomen, dat vele landlieden nog in het denkbeeld verkeeren. dat do heffing van het Zakken- of Marktgeld op de Graanmarkt nog altijd op den voet van vroeger met, verschil tus- sohen de zoogenaamde lijne en grove zaden tegen Ca3 Cents per mud plaats heelt; Eu willende in het belang der markt die dwaling opheffen. Brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat bij de gemeente-verordening van den 9 Jauuarij 1856, N°. 5e, deze be lasting op nieuw is geregeld en alstoen bepaalddat als Zakken- geld van alle soorten van Granen en Zaden zonder onderscheid welke binnen deze gemeente ter markt zullen worden aangebragt, zal worden betaald 3 Cents per Ned. Muddc. Alkmaar, den 12 Mei 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter konnisdatuithoofde van herstellingends doorvaart van de brug bij het Aecijnsgebouw over bet Verdron- kenoordvan af den 30 dezer maand tot nadere aankondiging zal GESLOTEN zijn. Alkmaar, den 21 Mei 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeentedat het kohier der plaatselijke directe belasting^ op den 25 dezer, door Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie is goedgekeurd en op heden aan den Gemeenteontvanger ter invordering is uitgereikt. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt alzoo vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gereglelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort vloeien te voorkomen. Alkmaarden 26 Mei 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. LAATSTE ISSCHRIJVIAft op Dingsdag, den 31 Mei 1859, 's namiddags tussehen 5 en 7 ure. op MAANDAG, van iedere week, in verband met de Donder- dagsche Londensche Yeemarkt. De PASPOORTEN der tot deze gemeente behoorende en van de ligting van 1854 zijnde manschappenzijn van 's morgens 9 tot 2 uur, ter Secretarie voor de belanghebbenden verkrijgbaar. De COMMISSARIS van POLITIE te ALKMAAR berigt, dat ten zijnen burele is gedeponeerd een PROTESTANTSCH BIJ BELTJE en een BLOEDKORALEN KETTINGJE; een en an der kan worden terugbekomen aan het bureau voornoemd. De Commissaris van Politie YAN BREMEN. Duitschland. Beijeren en Wurtemberg hebben, even als Ba den, den uitvoer van slagtvee verboden.Te Munchen worden gelden bijeeugebragtom de uit Bohemen naar Tyrol bestemde Oostenrijksche troepen goed te verzorgen. Engeland. De verkiezingen voor het Lagerhuis zijn als volgt afgeloopen302 ministriële leden en 349zoodat de regering 26 st. heeft aangewonnen volgens eene opgaaf, van deke afkomstig, zijn er 304 ministriële, 279 liberale en 69 neutrale leden verkozen. De regering heeft den reeders verboden vracht te varen voor het Fransehe gouvernement.Het corps der militaire genie zal ver dubbeld worden tot 10,000 man. Euankkijk. Het decreet van Sept. 1858, betreffende den invoer van levensmiddelenis ingetrokkenom het tarief thans onaan geroerd te laten, zoodat het stelsel der klimmende en dalende regten geheel hersteld is. Napels. De Koning is den 22 overleden en opgevolgd door den hertog van Calabriedie de regering heeft aanvaardonder den naam van Franciscus II.Oostenrijk en Engeland hebben de onzijdigheid des lands erkend. Oostenrijk. Den 10 is te Gratz de Aartshertog Johangeb. 1782 en in 1848 cn 49 stedehouder van Duitschlandaan eene verlamming der longenoverleden.— Ook stierf den 20 te Agram de banus van Croatie, geul. Jellachich.Vermogende grondbe zitters in Moravie hebben 200,000 li. aangebodenom 2 bataljons vrijwilligers uitterusten.Te Pesth, in Hongarijewordt een tweede bataljon vrijwillige jagers opgerigt.De Keizer heeft den stede houder van Tyrol gelast, maatregelen te nemen tot verdediging van dat gewest.Garribaldi, die den 22 met zijne vrijcorpsen over de Tecino is getrokkentracht het district Como in opstand te brengenhij heeft zich te Varese gebarricadeerdna eene af- deeling Oostenrijkers te hebben teruggedreven.De voorLom- bardije en Venetie uitgeschreven leening is eene gedwongene heffing. Sakdinie. Den 20 hebben ongeveer 15000 Oostenrijkers dc positiën der Sardinische ruiterij bij Casteggio aangetast, aan wel ke de divisie Foreij te hulp kwam, zoodat do geallieerden 7000 man in gevecht hadden. Wcderzijdsch werd met groote bitterheid 4 uren gestredentot dat de Franschen het dorp Montebeilo met de bajonet vermeesterden, 200 Oostenrijkers, waaronder 1 kolo nel (die sedert aan zijne wonden is overleden) gevangen nemen de. De Franschen telden 6 a 700 dooden en gekwetsten, behoo rende tot de eersten den genl. Beuret en de commandant Duchet en tot de laatsten 3 kolonelsde Sardinische kolonel Marelli werd mede doodelijk gewondhet verlies des vijands was 290 dooden, 718 gewonden en 283 vermisten. Sedert den avond trok deze zich terug en heeft, mede wegens het overtrekken van de Sezia op den 22, door den genl. Cialdini, die daarbij 2 eompagnien heeft overrompeld, zijn hoofdkwartier van Mortara naar Garlasco ver legd en Reggio en Brescello ontruimd. Casteggio werd den 22 door de Fransehen genomen; do Oostenrijkers deden dien dag eene verkenning naar de zijde der Seziate Palestromaar za gen alom hun geschut tot zwijgen gebragtzij fusilleerden een huisgezin van 8 personenwaarbij zij Oostenrijksche geweren ge vonden haddeneene verkenning op den 23 naar de zijde van Borgo-Vereelli was niet voorspoediger, want een officier der Mo ravische troepen werd gevangen genomen en de commandant door de Piemontesche dragonders van 't paard gestoken. Klapka en andere Hongaarsche uitgewekenen vormen te Genua een legioen dat in hunne nationale kleeding in het veld zal verschijnen. Garribaldi heeft den 26 te Varese 5000 Oostenrijkers geslagen en hun geschut ontnomen; de omliggende dorpen zijn in opstand. Toscane. Nadat reeds eene voorhoede van 350 man van het, 5» legercorps, dat bestemd is om hier te lande te opereren, on der levendig gejuich te Livorno ontscheept was, is prins Napo leon daar den 23 aan wal gestapt, ter wiens eere 's avonds eene algemeene illuminatie plaats had. In eene proclamatie gaf hij te wO. i kennen, te zijn gekomen om het land tegen de onderdrukkers van^* g'\ Italië te verdedigen, zijnde zijne zending alleen van militairen: 4V-v aard en zullende hij zich niet bemoeijen met het binnenlandsche beheer.De vrijheid van drukpers is voorloopig opgeheven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1