ALKMAARSCHE COURANT 0 V. 23. Eenenzestigste Jaargang. 1850. Zondag Junij. #flictëel ©cbcidtc. AANBES T EDIN G, bij enkele inschrijving, SSlUkcüjfisdt ©ocrzigt. BINNENLAND BUITENLAND. Deze .Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusscheïi 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. De Aövertentiën kosten van 1—5 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigteu een dag vroeger. VERTREK DEK PIIjICKTV€KS K1V MTWBJIBWOTKWr. Diligence J. v. Diligence C. v. d. Haag en (in de Burg.) Naar Haarlem. 's Morg. 5 's Midd. 2 Naar Haarlem over Uitgeest Naar Haarlem. "Voorm. 11 ure. Diligence Raderstoombooten Z aanst room No. 1 en 2. Seliroefstoombooten Z ur mu hl en en C°. Schroefstoomboot Stad Alkmaar. NaarAmsterd. Naar N. Diep. 'sMorg. 5 Jure. 'sMidd. 3 ure. S. Nvjman. NaarAmsterd. Voorm. 11 ure. 'sAvonds8f u 's Morg. 5(- ure. 'sMorg.lf ure. Voorm. 11 Naar N. Diep. 'sNam.12 jure. 'sAvonds 8 NaarAmsterd. NaarN. Diep. 'sNam. 3i ure. 'sM.org. 8-j ure. i Behalve Biugsdags. (Alleen Maandag, Woensdag en Vrijdag.) Bij deze Courant behoort een Bijblad. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. op Donderdag, den 16dea Juuij 1859, des namiddags ten hall'drie ureaan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Noord-Hol land te Haarlemvan Het leveren van brik, zet- en stortsteen en het doen van bestortingen tot onderhoud en verbetering van de Heldersche Zeeweringin twee perceelen. Het bestek is, tegen betaling van 10 Cents per exemplaar, te verkrijgen aan liet lokaal voornAaan liet bureau voor Buiten- landsclie Paspoortente Amsterdamen bij den Opzigter van den Waterstaat aan den Helder. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Ingenieur van den Waterstaat te Alkmaar en bij gemelden Opzigter. Met port bezwaarde inselinjvingsbriefjes worden niet aangenomen. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsbl. N. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeentedat het 4e kwartaalskohier van het patentregt, dienst 18||-op den 26 Mei 1859 door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaardop heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening" van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort vloeien te ontgaan. Alkmaarden 1 Junij 1859. Hel Hoofd van liet bestuur voornoemd A. MACLAINE PONT. De COMMISSARIS vak POLITIE te ALKMAAR berigt, (latten zijnen burele is gedeponeerd een PROTESTANTSCH BIJ BELTJE, hetwelk kan worden terugbekomen aan het bureau voornoemd. Be Commissaris van Politie VAN BREMEN. Z. M. beeft tot vice-admiraal benoemd den s. b. n. F. X. R. Tliooft en tot schouten bij nacht de kapt. ter zee A. bn. Collot d' Escury en J. F. E. v. Romer.Men meldt het overlijden van Sophia tweede dochter van den hertog van Saksen-Weimar-Eiseuaehgeb. 29 Maart 1851.— De graaf v. Chambord heeft werkelijk het kas teel Bronbeek bij Arnhem gehuurd.Den 29 April is de zoo lang belegerde doesson Djati, in het Palembangschedoor onze Indische troepen genomen..Eenige polderwerkers hebben tus- schen Huissen en bet Malburgsche veer eeue vrouw uit genoemd stadje zoo schandelijk baldadig mishandelddat zij aan de gevol gen is bezweken.Te Volleuhoven worden thans dagelijks on geveer lj millioen stuks ansjovis aangevoerd.De lijst der ver kiesbare personen voor de lc Kamer, in N. Holland, bevat 178 namenzijnde de hoogstaangeslagene G. Visser v. Hazerswoudc a 4932,21 en de laagste B. R. Nunes a 874.17.— Den 26 Mei is te Utrecht het bouwen van 50 woningen der S. Stevens-fundatie besteed aan J. van der Lip, voor 88,500. De minste inschrijver bij de besteding van een nieuw lokaal voor het departement van koloniënop 1 Junijwas K. Kooy, te Amsterdama 208,000. Denzelfden dag zijn te Leeuwarden ook aanbesteed de door die gemeente uittevoeren werken ter verbetering der gemeensehap met de zeewaarvan het le perceel (verdiepen der Noordergracht) werd aangenomen door K. Boste Sliedrecht, voor 27510. en de 3 andere perceelen door J. v. d. Horst, te Leeuwardenvoor ƒ39,494. De le Kamer nam dien dagzonder beraadslagingmet alg. st. aande wet tegen het verkoopen van militaire kleedingstukken en die tot afstand van liet planetarium van Eysinga aan de stad Franeker. Den 3 heeft de Kamer ook de voordragt, tot eindregeliag der zaken van de maatschappij van weldadigheid zonder beraadslaging aangenomen en de zitting tot den 15 verdaagd. De 2° Kamer be raadslaagde over de voordragt betreffende liet Bondseontingent voor Limburgwelke de heer L. B. Storm (uit Breda) ernstig be streed toen hij plotseling nederzeeg en aan eene hartkwaal over leed.Z. M. heeft benoemd tot burgemeester van O. Niedorp A. Wonder en van N. Niedorp B. v. d. Stok.De studenten der Leijdsche hoogeschool zullen in 1860 een gemaskerden optogt hou den voorstellende de int rede van den hertog van Anjou, ter zijner huldiging, te Antwerpen, 12 Eebr. 1582. Duitschland. De regeringen van HamburgLubeck en Bre men hebben bij de Bondsvergadering eene memorie ingediend v.'aarbij zijin het handelsbelang dier stedenaandringen op eene stipte onzijdigheid. 1:. ankrijk. Aan de organisatie van het oostelijke (observatie) leger wordt thans druk gearbeid, zijnde daarvoor 12 division aan gewezen.— Het Wetg. Ligcliaam heeft den 27 Mei de uitbreiding van Parijs tot aan de fortificatiën goedgekeuid, waarna de zitting is gesloten.- - Met Engeland is overeengekomenom de diploma tieke betrekkingen met Napels weder aanteknoopen.De minis ter van binn. zaken heeft bij nota zijne afkeuring kenbaar gemaakt, wegens de beleedigende taalwelke de Messager de Paris tegen Keizer Frans Joseph en het Oostenrijksche leger voert. Oostekiujk. De Keizer is den 29 Mei, van de Aartshertogen Wilhelm en Leopold, vele generaals, enz., te zamen 500 personen vergezeld, uit Weenen vertrokken en den 30 te Yerona aangeko men waar hij met geestdrift werd ontvangen.Bij de infanterie worden 13e, 14e en 15e corpsen opgerigt.Nadat Garribaldi den 26 te Varese een aanval bad afgeslagen, waarbij aan weerszijden veel volk verloren werd en hij 2 st. bekwambezette hij den vol genden dagna een scherp gevecht va'u 3 urenComodat des avouds geïllumineerd werdhij bekwam aldaar versterking van geschut en troepen, organiseerde eene mobiele nationale gardeen bezette ook Camerlatawaarbij 6000 Oostenrijkers post gevat had den. De stoomschepen op het meer geraakten mede in handen der Italianen, Lecco sloot zich bij den opstand aan en Yeltelin volgde dit voorbeeldzijnde de gensdarmes. naar Zwitserland ge weken. De hoofdstad Sondrio heeft de regering van Koning Victor Emmanuel erkeud. Latere beriglen over Bern ontvangen, meldden, dat de Sardinisclie voorposten te Sesto Calendegekomen, maar door de Oostenrijkers afgeslagenzoodat de hulptroepen af gesneden waren dat Garribaldi de nationale garde 7an Como gelast hadzich van den strijd te onthouden en naar het Lago Maggiore terugtetrekkendat zijn aanval op Laveno mislukt en dat Varese weder door 4000 Oostenrijkers bezet was, die de bevolking eene oorlogsbelasting van 3 millioen en van 300 ossen hadden op gelegd, maar ook dat Garribaldi, die zich nog voor Laveno be vond, de Oostenrijkers bij Varese overvallen en verslagen en deze plaats weder ontzet heeft.De maarschalk Giulay heeft eene proclamatie uitgevaardigd, waarin hij verzekert elk oord, dat aan den opstand deel neemtte vuur en te zwaard te zullen verwoesten. Tot president van de Duitsehe Bondsvergadering is de heer v. Kubeck benoemd. Sardinië. Den 31 Mei is het Sardinisc.he leger over de Sezia getrokken; 25000 Oostenrijkers, die zulks wilden belettenwaren verschanst in de dorpen PalostroCasalino en Vanzagliawelke na een levendig gevecht, onder aanvoering des Konings, met de bajonet werden genomen; 2 st. werden daarbij vermeesterd erpveié gevangenen gemaaktde divisie Trochu ondersteunde de bemëgiag maar nam weinig deel aan den strijdtoen echter de vijand de regterflank overvleugelde en de brug bedreigde, waarover Canrobert zich met de Sardiniers moest vereenigenzond de Keizer het 3« reg. Zouaven te hulpdatzonder geschuteene batterij achter een diep kanaal gelegen, vermeesterde, 500 man gevangen nam A Ni

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1