ALKMAARSCHE COURANT N\ 24. 1859. Eenenzestigste Jaargang Zondag ■li 12 Junij. AANBESTEDING, SElcfcclijfcscït ©uersigt. (fDfliciccï (Öcbccltc. bij enkele inschrijving, BINNENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentussclien 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers IIERM COSTER ZOON. 1 .V; De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. VERTREK DER DILIGENCES EN STOOMROOTEN. Diligence J. v. d. Haagen. Diligence C. v. d. Haagen (in de Burg.) Raderstoombooten Z a a n s t r o o m No. 1 en 2. Schroefstoombooten Zurmu hl en en C°. Schroefstoomboot Stad Alkmaar. Naar Haarlem. Naar Haarlem. NaarAmsterd. Naar N. Diep. NaarAmsterd. Naar N. Diep. NaarAmsterd. NaarN. Diep. 's Morg. 5 j ure. 's Midd. 2 Yoorm. 11 ure. 'sMorg. 5-| ure. 'sMidd. 3)- ure. Voorm.ll ure. 'sAvouds8j" 'sMorg.4J ure. Voorm. 11 'sNam.l2jure. 'sAvonds 8 'sMorg.8-J.ure. Behalve i 'sNam.3j.ure. Mngsdags. Naar Haarlem over Uitgeest. Diligence S. Nijmau. 's Morg. 5^ ure. (Alleen MaandagWoensdag en Vrijdag.) PROVINCIE NOORD-HOLLAND. op Donderdag, den 16den Junij 1859, des namiddags ten half drie ureaan het lokaal van hot Provinciaal Bestuur van Noord-Hol land, te Haarlem, van: Het leveren van brikzet- en stortsteen en het doen van bestortingen tot onderhoud en verbetering van de Heldersche Zeewering, in twee perceelen. Het bestek is, tegen betaling van 10 Cents per exemplaar, te verkrijgen aan het lokaal voornd.aan het bureau voor Buiten- kndsehe Paspoortente Amsterdamen bij den Opzigter van den Waterstaat aan den Helder. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Ingenieur van den Waterstaat te Alkmaar en by gemelden Opzigter. Met port bezwaarde insclirijvingsbriefjes worden niet aangenomen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbendendat, uithoofde van het Pinksterfeest, de Maandagsche Wekelijksche Veemarkt binnen deze gemeenteop aanstaanden Maandag den 13 dezer NIET zal plaats hebben. Alkmaar, den 6 Junij 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de onder N°. 37 3839 en 40 van tabel N». XIV der wet van den 21 Mei 1819 aangeduide pa- tentplig-tige SlijtersTappersKroeg- en Koffijhuis- houdersbinnen deze gemeentedat zij hunne patenten ter Secretarie dezer gemeente, te beginnen met Diugsdagden 14Junij tot en met 9 JuUj 1859 van des morgens 10 tot 2 urekunnen- afhalentegen overgifte van het deswege door den Ontvanger der Directe Belastingen algegeven refu en vertooning der bewijzendat zij hunnen aanslag voor het loopende dienstjaar voor de lielft hebben voldaan. Wordende den belanghebbenden tevens herinnerd, dat zonder het bezit van zoodanig patent, de wet niet veroorlooft een der hierboven genoemde beroepen uitteoefenen. Alkmaar, den 10 Junij 1859. Bvrqemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. Tegen betaling der kosten is ter Secretarie der gemeente, zoo lang de voorraad strektverkrijgbaar HET JAABLLTKSCH VEBSLAG, omtrent den toestand der gemeente Alkmaar, op den 27 April 1859 aan den Raad aangeboden. De hieronder genoemde personen worden in hun belang ver zocht zich in de eerstvolgende acht dagenvoormiddags 10 tot 2 urete vervoegen aan de Secretarie dezer gemeentetot ontvangst van de hun toekomende gelden en repu verlofpassen. ISAAC DEEN. KLAAS van den BERG. JACOBUS HOESTEDE. ABRAHAM VEEN. WILLEMEREDRIK LUBBE. JAN NIBBER1NG. JOH. ANT. LUCASSEN. JOH. JOSEPHUS OTTEN. MUUS SCHELLINGER. HENDRIK KRIJNS. FREDERICUS CONNEMAN MATTHEUS JOHANNES BIERLAAGH. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).Markten van den 3 en 4 Junij. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, N.IIoll. Kleine Hooi, per 50 Ned. P. 22,75 dito Commissie dito Middelbare Gras dito Kleine dito Commissie dito Middelbare Boter, in kopp. of stukk. per N. P. Aardappelen per mud Tarwe Rogge Gerst, vroege Haver Paardenboonen Xanariezaad Mosterdzaad u Groene Erwten 22,50 23,50 25,— 24,— 24,75 1,20 2,— 8,75 6,75 5,— 4,50 7- 1-2,25 18,- 20,— 12,25 1,10 1,00 8,— 6,25 4,— 3,50 6,50 11- Opgemaakt te Alkmaar, den 6 Junij 1859. Burgemeester en Wettuouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. De COMMISSARIS van POLITIE te ALKMAAR berigt, dat ten zijnen burele is gedeponeerd een PROTESTANTSCH BIJ BELTJE, hetwelk kan worden terugbekomen aan het bureau voornoemd. Be Commissaris van Politie VAN BREMEN. Den 31 Dec. 1858 bestond de wettige bevolking des rijks uit 3,303.103 en de feitelijke uit 3,348,747 personen; die van N.Hol land telde wettig 534,837, feitelijk 544,043,- De Staten van Utrecht hebben tot lid der 1° Kamer, in plaats van den heer d' Ablaing, verkozen mr. A. C. v. Beeck Calkoen.De raad van Meppel heeft besloten eene leening van 46,000tegen 3 j a 4 pCt. te sluitentot oprigting eener gasfabriek.De heeren G. J. Reerink, J. Romein Jr., J.S. Romein en J. S. v. d. Goot, kooplieden te Leeuwarden, hebben concessie voor 99 jaren gevraagd voor een volledig spoorwegnet in de noordoostelijke provinciënte Arnhem en Utrecht met den Rijnspoorweg verbonden; zij wenschen dat de staat gedurende 30 jaren 4j pCt. rente zal waarborgen van het kapitaal van circa 50 millioen of daarin voor j- zal deelnemenmet bekostiging der noodige verdedigingsmiddelen.Den 3 is te 's Gravenliage eene vergade ring van belanghebbenden gehoudenom te beraadslagen over den aanleg van een spoorweg van Scheveningen naar Gouda.Den 4 besloot de raad van Leeuwarden tot eene leening van ƒ78,000, a 4J pCt.ter bestrijding van de uitgaven dier gemeente voor de verbetering der gemeenschap met de zee,sprong in de papierfabriek van l' Hoest en hammers te Maastricht eengroote stoomketel, waardoor de muren verbrijzeld, eene schade van 10 a 12000 veroorzaakt1 ar beider gedood en 3 gekwetst werden,en keurde de 2e Kamer met 55 tegen 8 st.de voordragt goed, betreffende het marschvaardig maken van het Limburgsche bondscontingentgelijk met 55 tegen 7 st. de aanwijzing der middelen daartoe; den 6 kwam de gewijzigde con cessie voor den noorderspoorweg in en den 7 werden de voordrage, ten tot oproeping der ligtingen van 1856 en 1857 en de vephGo- ging der begrooting van oorlog daartoe, met 34 tegen 32/en 38s tegen 28 st. aangenomen, waarna de Kamer is gescheiden.,*-Den<r-wiï^ 1 zelfden dag heeft het hof van N. Holland A. SmitsB. Lpiiqt&ef en E. Bekkergeb. de Bange, wegens het namaken en van valsehe bank- en muntbillettenveroordeeld tot 1512 jaren gevangenisstraf en 4, 1 en 1 boeten van 50.Den 1-0 At

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1