ALKMAARSCHE COURANT N°. 26. Eenenzestigste Jaargang. 1850* Zondag ©Ütciccl (Scbccltc. SiSlcfcclijkscït <5>ucrsii}t. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar/3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. VERTREK DER DILIUGKCE» EX STOOMBWOTEX. Diligence J. v. d, llaagen. Diligence C. v. d. Haagen (in deBurg.) Naar Haarlem. 's Morg. 5\ ure. 's Midi. 2 Naar Haarlem. Yoorm. 11 ure. Raderstoombooteu Z a a n s t r o o m No. 1 en 2. Sehroefstoombooten Zurmuhlen en C°. Schroefstoomboot Stad Alkmaar. NaarAmsterd. Naar N. Diep. 'sMorg.5£ure. 'sMidd.3iure. Voorin.11 ure. 's Avonds 8i NaarAmsterd, 'sMorg.4j. ure. Yoorm. 11 Naar N. Diep. 'sNam,12jUre. 'sAvonds 8 NaarAmsterd. 'sMorg.S^ure. NaarN. Diep. 'sNam.3iure. Naar Haarlem over Uitgeest. Diligence S. Nijman. 's Morg. 5». ure. (Alleen Maandag. Woensdag en Yrijdag.) Behalve den 13 en 5 Dings- {dag der maand. Bij deze Courant behoort een Bijblad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brongen bij deze ter kennis van de onder N°. 37 3839 en 40 van tabel N". XIV der wet van den 21 Mei 1819 aangeduide pa- tentpligtige Slijters, Tappers, Kroeg- en Koffljhuis- houdersbinnen deze gemeentedat zij hunne patenten ter Secretarie dezer gemeente, te beginnen met Dingsdag den 14 Junij tot en met 9 Julij 1859, van des morgens 10 tot 2 ure, kunnen afhalen, tegen overgifte van het deswege door den Ontvanger der Directe Belastingen "afgegeven repu en vertooning der bewijzendat zij hunnen aanslag voor het looiende dienstjaar voor de helft hebben "C Wordende den belanghebbenden tevens herinnerd, dat zonder het bezit van zoodanig patentdé wet niet veroorlooft een der hierboven genoemde beroepen uitteoefenen. Alkmaarden 10 Junij 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden: Dat bij hen is ontvangen een ontwerp-hesluit van II. H. Gedep. Staten dezer provincieter verhooging van het cijfer van 1000 bij art. 16 van het reglementvaststellende het toezigt op het on derhoud van den Noorder Y- en Zeedijk, gesteld voor de huis houdelijke kosten van Hoofd-Ingelanden zoomede tot regeling van die uitgaven, over de jaren 1858 en 1859, en dat dit ontwerp besluit "van af heden ter Secretarie der gemeente, gedurende eene maand, van des voormiddags 10 tot 's namiddags 2 ure, voor de ingelanden van genoemden Noorder Y- en Zeedijk ter visie is ge legd met uit.noodiging de bezwaren die zij daartegen mogten hebben, schriftelijk bij" 11. H. Gedep. Staten voornoemd mteleveren. Alkmaar, den 18 Junij 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat bij 'hen van H. H. Gedeputeerde Staten dezer provincie is ontvangen eningevolge uitnoodiging, op de Secretarie der ge meente, ter lezing voor de belanghebbenden, is nedergelegd een na der ontworpen Gewijzigd ontwerp-reglemejit omtrent het dragen der kosten van den Noorder Y- en Zeedijk. Wordende de ingelandens van gezegden Noorder Y- en Zeedijk uitgenoodigdvan "dat stukhetwelk ter aangewezen plaatsevan des voormiddags 10 tot 's namiddags 2 ureter lezing voorhan den iskennis te nemen en voor zoover daartegen bij hen nog herwaren mogten bestaan, die alsdan onmiddelijk aan de Staten dezer provincie intedienen. Alkmaar, den 18 Junij 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse der belanghebbenden Dat ter Secretarie der gemeente van heden af, voor den tijd van 8 dagenvan des voormiddags 9 tot des middags 12 ureter in- zage zijn nedergelegdalvorens definitief te worden vastgesteld a. Concept-reglementen voor de beurtveren op Amsterdam en Rotterdam vice versa b. gewijzigde tarieven van vrachlloonendaartoe betrekkelijk en zulks ten einde de belanghebbenden in de gelegenheid te stel len, de bedenkingen, die daartegen bij hen mogten bestaan, schriftelijk aan den Gemeenteraad intedienen. Alkmaar, den 25 Junij 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. De onderstaande personen worden in hun belang verzocht zich in de eerstvolgende acht dagenvan des voormiddags 10 tot 2 ure, te vervoegen aan het bureau van den Burgerlijken Stand en Be volking, op het Raadhuis dezer gemeente. JAN JONKER, in 1857 ingekomen uit Hoogcarspel. JOHANNA van den BURG, in Mei 1858 ingekomen uit Oterleek. AAGJE OUWERTJBS, laatste woonplaats Wormer. ANTHONIE WITTENBURG, Gouda. ARIE POOL. PIETER WILMS. KAKEL CORNELLS van HULST. Den belanghebbenden wordt kennisgegeven, dat van af hedeu ter Secretarie verkrijgbaar zijn de admissïèn der geadmitteerden voor de Staats-Loterij. Tegen betaling der kosten is ter Seeretarie der gemeente, zoo lang de voorraad strektverkrijgbaar HET JAARLI.TKSCH VERSLAG, omtrent den toestand der gemeente Alkmaar, op den 27 April 1859 aan den Raad aangeboden. Engeland. De 36 compagnien der genie zullen met nog 10 compagnien vermeerderd worden.— Op bevel van het gouverne ment zijn te Portsmouth de uitrustingen der marine gestaakt. Erankb.uk. De regering zal een 4' regiment Zouaven oprigten.- De minister van marine heeft den aanbouw gelast van een linie schip van 130 st.genaamd la Magenta.De 3° divisie van het belegeringseskader, onder den admiraal Romain-Defossesis den 19 uit Toulon naar de Adriatische zee vertrokken.— In de laatste da<mn zijn weder 100 getrokken kanonnen naar Italië gezonden alsmede groote wagens met 8 wielen, voor het vervoer van kanon- neersloepen.— De heer Texiercorrespondent van te Siècleis naar Sardinië vertrokkenvoor liet Italiaansch committé te Parys een gouden beker overbrengende, bestemd voor graaf Cavour. Kerkelijke Staat. De ontruiming der legatien door de Oos tenrijkers is geschiedomdat een Eransch linieschip in de haven van Ancona was toegelaten.Rimini, CessnaFano, Urbino Eossombrone en Ancona hebben zich mede aan het Pausselijk ge zag onttrokken; 2000 tegen Perugia afgezonden Zwitsers, zijn daar, na een gevecht van 3 uren, binnen geraakt en hebben de stad in staat van beleg verklaard en vele personen gevangen genomen.— De legaat te Ancona heeft zich met de Pausselijke troepen in het kasteel teruggetrokken. Den 19 trachtte eene groote menigte te Rome de 3kleurige vlag te ontrollen en de dictatuur van den Ko ning van Sardinië uitteroepenhetgeen door den genl. de Goyon werd verhinderd.— De jonge Mortara is den 14 met veel plegtigheidin de kerk van S. Pieter in banden, ia de r.c.gods dienst bevestigd. Lombabdije. Bij het gevecht te Castelnodolo tusschen dengenl. Urban en Garribaldi bevond de laatste zich in eene gevaarlijke positie, waaruit hij alleen door de komst der divisie Cialdini ge red werd. In den nacht van den 14 ontruimde Urban Cavriana~~ De genl. Giulay is op zijn verzoek van het opperbevel oufneven en thans vervangen door den 70jarigen genl. Schlick.— In Tj.pm- bardije en Venetie zullen voor 50 millioen fl. aan schatkistfcSglet- ten worden uitgegevenwelke in betaling moeten worden aange-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1