ALKMAARSCHE COURANT '^PCX N°« 87« Eenenzestigsle Jaargang. Zondag 3 Juiij. I ii i i i B ia 0L3 WS9>43 Jfi..Jé *if\- (ÖOSciccl <¥kï>ccltc* 2®lckclijkscït (Ducrsigt. BUITENLAND. éj Deze Courant wordt wekelijks üit- gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers 11ERM COSTER ZOON. [j De Advertentiën kosten van L—5 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden bevigten een dag vroeger. VERTKKK OKK »IL,H«E1VC«S K\ STOÖMBOOTEjV. Diligence J. v. d. Haagen. Diligence C. v. d. Haagen (in de Burg.) Raderstoombootéu ZaanstroomNo. 1 en 2. Schroefstoombooten Z u r muhlen en C°. Schroefstoomboot Stad Alkmaar. Naar Haarlem. Naar Haarlem. NaarAmsterd. Naar N. Diep. NaarAmsterd, Naar N. Diep. NaarAmsterd. NaarN. Diep. 's Morg. 5j ure. 's Midd. 2 Voorm. 11 ure. 'sMorg. 5f ure. 1 Voorm. 11 ure. 'sMidii. 3£ ure. 'sAvouds 8J 'sMorg.4t ure. Voorm. 11 'sNam.l2Aure. 'sAvonds 8 'sMorg.81.nre. Behalve den 1 'sNam.3!ure. 3 fen 5 Dings- Naar Haarlem over Uitgeest. Diligence S. Nijman. 's Morg. 5i ure. (Alleen Maandag, Woensdag en Vrijdag.) («folder maand. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ouder N'. 373839 en 40 van tabel N°. XIV der wet van den 21 Mei 1819 aangeduide pa- tentpligtige Slijters, Tappers, Kroeg- en Koffijhuis- houdèrsbinuen deze gemeente, dat zij hunne patenten ter Sscretarie dezer gemeente, te beginnen met Diugsdagden 14Juuij tot en met 9 Julij 1859van des morgens 10 tot 2 urekunnen afhalentegen overgifte van het deswege door den Ontvanger der Directe Belastingen afgegeven reiju en verlooning der bewijzendat lij hunnen aanslag voor het loopende dienstjaar voor de helft hebben voldaan. Wordende den belanghebbenden tevens herinnerd, dat zonder het bezit van zoodanig patent, de wet niet veroorlooft een der hierboven genoemde beroepen uitteoefenen. Alkmaar, den 10 Junij 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLA1NE PONT. De Secretaris, SPANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse der belanghebbenden: Dat ter Secretarie der gemeente van heden af, voor den tijd van 8 dagen, van des voormiddags 9 tot des middags 12 ure, ter in zage zijn nedergelegd alvorens definitief te worden vastgesteld a. Concept-reglementen voor de beurtverea op Amsterdam en Rotterdam vice versa gewijzigde tarieven van vraehtloonendaartoe betrekkelijk; en zulks ten einde de belanghebbenden in de gelegenheid te stel len, de bedenkingen, die daartegen bij ben mogten bestaan, schriftelijk aan den Gemeenteraad intedienen. Alkmaar, den 25 Junij 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 Staatsbl N°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente dat het primitief Kohier der belasting op het Personeel, dienst 18|J op den 28 Junij 1859, door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort vloeien, t.e ontgaan. Alkmaarden 30 Junij 1859. Het Hoofd van het bestuur voornoemd A. MACLAINE PONT. NEDERLANDSCHE TELEGRAAFMAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand Mei 1859 zijn van hier verzonden 160 dépêches, waarvoor is ontvangen f 62.12» Het kantoor is bezigtigd door 2 personena 25 Cts. u 0,50 Zoodat de geheele opbrengst der maand Mei is 62,621 Belgie. De raad van Brussel heeft met 23 tegen 2 st. besloten, op de groote markt een gedenkteeken opterigten voor de graven van F,gmond en van Hoorne. Duitschland. Den 25 heeft de Pruissische gemagtigde in de Bondsvergadering voorgesteld een observatieeorpsbestaande uit de 7" en 8e corpsen der Bondstroepenonder het bevel van Beije- ren aan den Boveurijn te vereenigen en om ecu corps Pruissische troepen aan den Main te vestigen. Engeland. Op de werven van Portsmouth, Sheerness en Chattam wordt thans niet drukker gearbeiddan in gewone tijden. De Koning van Belgie en de graaf van Vlaanderen zijn den 22 te Londen aangekomen.Het vorig bewind heeft kort voor zijne aftreding een contract gesloten tot aanleg eener onderzeesehe tele graaf van Engeland naar Gibraltar, kostende 300000 liet nieuwe kabinet acht deze uitgave ounoodig.- De meeste ministers zijn zonder tegenstand tot leden van liet Lagerhuis herkozenwordende alleen die van den nieuwen kanselier der schatkist Gladstone, als afgevaardigde der universiteit van Oxford, ernstig betwist. Frankrijk. In den vroegen morgen van den 25 is te Parijs weder het geschut gelostwegens de overwinning te Solferino vele vlaggen werden uitgestoken en 's avonds was de stad schit terend geïllumineerd. Den 3 Julij zal weder een plegtig te Deum gezongen wordenin tegenwoordigheid van H. M. en der hooge staatsmagten.De Keizerin heeft uit eigen middelen 50,000 fr. gegeventot verzorging der gekwetsende munieipaliteit te Bor deaux tot hetzelfde doel 20000 en de Kamer van Koophandel al daar 10000 fr.De minister admiraal üamelin heeft in Engeland 10 groote transportschepen doen aankoopen 800 timmerlieden dei- marine zijn naar Lonato ontboden, voor de inrigting van kanon- neersloepen op liet meer Garda. Kerkelijke Staat. Met uitzondering- van Bologna, Ferrara, Forli en Ravenna, is liet Pausselijk gezag in de opgestane plaat sen weder hersteldte Ancona door het garnizoenonder den genl. Allegrini, dat in de citadel geweken was.Bij de inne ming van Perugia zijn van de zoogenaamde Zwitsersehe troepen 2 kapteins en 9 soldaten gesneuveld en 1 luitenant en 32 soldaten gewond en van de bevolking 70 personenwaaronder 6 vrouwen om het leven geraakt. Lombardije. Den 24 is weder een groote veldslag geleverd de Oostenrijkers waren reeds daags te voren op 4 punten over de Mincio getrokken en hadden PozzolengoSolferino en Cavriana bezet, gelijk den 24 Giudizzolo en Castelgoffredowaar 25000 Sardiniers met groote dapperheid eene dubbele magt zochten te keeren, terwijl de linkervleugel, onder genl. Wimpfen, tot bij de Chiese was doorgedrongen. De strijd strekte zich over eene breedte van 3 mijlen uitgeschiedde onder aanvoering der beide Keizers en duurde van 's morgens 5 tot 's avonds 8 urewanneer de ge allieerden dehoezeer duur gekochte, zege behaald hadden en een allerhevigst onweder hen beiette den vijand te vervolgendie vrij geregeld aftrokna 30 stukken3 vaandels en 6000 gevangenen te hebben verloren. Het verlies aan dooden en gekwetsten van weerszijden is nog niet bekend; men noemt als gesneuveld de Oostenrijksehe overste prins Windisehgratzde Sardinische gene raals Molard, Verier, Arnaldi en de kolonels Berreita en Pernot hebbende de divisie Fanii veel geledenals zwaar gekwetst de hertog d'Abranies, ligter de genls. Auger, die een arm heeft ver loren Fore;/Amirault en Dieu. Het Ie corps Zouaven en het le corps der Afrikaansehe jagers hebben mede veel geleden. Het schijnt, dat het centrum der Oostenrijkers niet genoegzaam gedekt is geweestzoodat de geallieerden dit konden doorbreken en daar door de vijandelijke positiën vermeesteren. Keizer Napoleon ver nachtte in een huis, dat 's morgens door Keizer Frans Joseph was betrokken geweest. De Oostenrijkers trokken over de Mincio terug en deden de door een bruggehoofd gedekte brug van Goito springende Franschen hebben de bruggen echter hersteld en zijn zonder tegenstand over de rivier gegegaan. De genl. Niet. is tot maarschalk verheven.Eene afdecling van Garribaldfygefkj- de pas van Tonale bezet.De te Milaan gevestigde Zwitsdffiparijik door het graauw mishandeld uit weerwraak over de door de4rató-f selijke soldaten te Perugia gepleegde moorden en plundermgeii$j%$£„sF> Zwitsersehe Bondsraad heeft aan hare consulaire agenten in fttfie berigt, dat de bedoelde soldaten ten onregte Zwitsers genoemd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1