ALKMAARSCHE COURANT am®' 1859. N° 28 y I fl* 1 Eenenzestigste Jaargang Zondag 10 Julij. ■■IK' i l iA ©fliciccl (Bcbccltc. BUITENLAND. f i i Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 0 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HEIiM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. Diligence J. v. d. Haag en. Diligence C.v.d. TIaagen (in deBurgè) Raderstoombooteu Z a a n s tr o o m No. 1 en 2. Schroefstoombooten Zu r muilen en C°. Schroefstoomboot Stad Alkmaar. Naar Haarlem. Naar Haarlem. NaarAmsterd. Naar N. Diep. NaarAmsterd, Naar N. Diep. NaarAmsterd. NaarN. Diep. 's Morg. 5£ ure. 's Midd. 2 f Naar Haarlem over L Voorm. 11 ure. itgeest. Diligence S. Nij 'sMorg.5|ure. 'sMidd.S^ure. man. 's Morg. Voorm.11 ure. 's Avonds 81 51 ure. (Allee 'sMorg.41- ure. Voorm. 11 n n Maandag1 'sNam.l2l-ure. 'sAvonds~8 Voensdag eu 'sMorg.8£ure. Behalve den 1 Vrijdag.) 'sNam.3iure. 3 en 5 üings- dagiev maand. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid- delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 February 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-IIolland No. 33).— Markten van den 1 en 2 Julij. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas,N.Holl.Kleine Gras,per50Ned.P. 25,75 16, dito Commissie 25, dito Middelbare 26,25 Boter, in kopp. of stukk. per N. P. 3,2,10 Aardappelen per mud1,23 0,81 Opgemaakt te Alkmaar, den 5 Julij 1859. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. AANKONDIGING. De KAMER van KOOPHANDELeaFABRIEKEN, te Alkmaar maakt bekend, dat volgens bij haar ingekomen kennisgeving, te beginnen met 12 dezer, om de 11 dagen, mede op Dingsdageene pakketverzending bij het Postkantoor alhier plaats heeft naar Am sterdam, en den Helder, waarvoor de bus aan het kantoor wordt geligtte 8 ure's morgensvoor Amsterdam en ten 2 ure's na middags voor den Helder. Alkmaar, den 7 Julij 1859. Be Kamer voornoemd, F. M. van be YELDEVoorzitter. C. BOONACKER, Secretaris. Duitschland. Den 2 heeft de Bondsvergadering de voorstelleu van Pruissen eenstemming aangenomenhebbende de gemagtigden van verscheidene staten deswegens geene instruetien bekomen. Den 4 heeft genoemde mogendheid verder voorgesteldhet aan sluiten der 9e en 10e corpsen Bondstroepen aan de Pruissische corpsenonder het opperbevel van den Prins-Regenten het in marschvaardigen toestand brengen der reserve van het Bondscontin- gent.In de zitting van den 7 heeft de Oostenrijksche Bonds-presi dent voorgesteldgeheel het Bondsleger te mobiliseren en den Prins- Regent van Pruissen uittenoodigenhet opperbevel te aanvaarden. Engeland. De heer Cobden heeft bedankt voor het hem op gedragen ministerie van koophandelhetwelk thans is toevertrouwd aan den heer Milner Gibsondie als president van den raad voor bet armwezen is vervangen door den heer Ch, Villiers.Den 30 Jnnij hebben de ministers in de beide Huizen verklaarddat zij even als hunne voorgangersde onzijdigheid des lands zullen hand haven.Den 1 Julij zeide lord Somerset in het Hoogerhuis, in antwoord op de bedenkingen van lord Broughamdat er geen voor nemen bestaat de zeemagt te verminderen.Er is last gegeven tot het bouwen van 12 stoomkannonneerbooten die met Armstrongka- nonnen gewapend moeten worden, terwijl te Sheerness eene re serve-divisie wordt uitgerust, welke 1115 st. zal voeren. Frankrijk. De minister van onderwijs heeft de rectoren der academiën gelast, de leger-bulletins in de lycea en colegien te doen voorlezen.Het dagblad le Siècle heeft eene teregtwijzing moeten opnemen van den minister van binn. zaken, wegens een artikel tegen iet wereldlijk gezag des Pausen. - Uit Cochin - China verneemt mendat de Eranschen het Anamitische leger van 10000 man aan getast en verslagen en een fort, door 19 st. verdedigd, vermeesterd heeft; 500 vijanden zijn daarbij gedood, bedragende het verlies der Franschen 11 dooden en 30 gekwetsten. Kerkelijke Staat. De voorloopige regeringscommissie te Bologna heeft besloten de uitgetrokken vrijwilligers terugteroepen, ten einde zich beter dan Perugia to kunnen verdedigen. De Sar- dinische minister de Cavour heeft haar geschrevendat zijn Koning de aanhechting der Romagna niet goedkeurt, 'maar troepen zal zenden, om haar in staat 1e stellen mede te werken tot verovering der Italiaansche onafhankelijkheiden de genl. markies d' Azeglio als buitengewoon commissarisdoch alleen voor de militaire zaken. 3000 a 3500 in Toscane dienende vrijwilligers uit de Romagna zijn den 3 Julij, onder bevel' van een Sardinisoh kolonelnaar Bologna en Ferrara vertrokken.De voorloopige Toscaansche regering heeft een onderzoek bevolennaar de gebeurtenissen te Perugia. De Pausselijke genl. Kalbermalten heeft Ancona in staat van beleg verklaard en de bevolking ontwapend.De Paus heeft, zoowel in zijne aanspraak in het H. Collegie, als bij nota van den kardi naal Antonelli van 15 Junij, alsmede laatstelijk bij herderlijken brief aan de primatenbisschoppen en verdere geestelijken ge protesteerd tegen de oproeren in sommige steden, waarvan dc schuld aan Sardine geweten wordt. Lohbakdije. Men rekentdat te Solferino niet minder dan 250 a 270,000Oostenrijkers aan den slag hebben deelgenomen; de nieuwe artillerie der Fransehen rigtte onder hen eene zware ver woesting aan; volgens eene opgave van hunne zijde, bedroeg hun verlies aan dooden 78 officieren en 1855 manschappen en aan ge- kwetsen 381 off. en 7831 mans. Van een anderen kant wordt hun verlies, met inbegrip der gevangenen, op 35000man begroot. Het Sardinische leger, dat 5 malen nit zijne positien verdreven werd, telde 5525 d. en g.van de Franschen werden 12000 bui ten gevecht gesteld, waaronder 720 off.; 150 daarvan zijn gesneu veld o. a. 7 kolonels en 6 luit. kolonelsdo genls. Auger en Dieu zijn sedert aan hunne wonden overleden. Van een regiment Tur- cos waren alle hoofdofficieren buiten gevecht gesteldzoodat een lcaptein het bevel moest voeren.Prins Napoleon heeft eene ver sterking van 35000 man hekomenwaardoor de Keizer in staat is gesteld Verona te kunnen naderen, een observatiecorps te Goito te latenmet het oog op Mantuaen een ander corps bij Brescia, om de bergpassen van Tyrol te bewaken.De Sardiniers hebben sedert den 1 Peschiera ingesloten en den 3 de loopgraven geopend. De warmte is onverdragelijkterwijl de Franschen gebrek aan groenten en water hebben.De genl. Urban heeft de bewoners van Verona gelast zich van léeftogt te voorzien.- 1 Oosteurijksch stoomschip op het meer Garda is door de geallieerden in brand geschoten en gezonkenmaar het volk gered.Eenige afdeelin- gen vau Garribaldi, ondersteund door de divisie Cialiinihebben de 3000 a 3500 Tyrolsehe jagers, die de vallei van Valteline be dreigden van Bormio tot de bergpas van Stelviomet veel ver lies teruggedreven.De geestelijkheid te Milaan heeft een adres van aanhankelijkheidvan 305 onderteekeningen voorzienden gouverneur aangeboden,De Paus den 20 Junij bisschoppen te MilaanPavia en Cremona benoemd hebbendeerkent de Lom bardische regering zulks niet, wijl slechts Victor Emmanuel daar toe het regt heeft,i Keizer Napoleon zendt dc gekwetste Oosten rijksche officieren zonder uitwisseling terug en heeft eene uitwis seling verlangd; de Oostenrijksche Keizer heeft een dergelijk besluit genomen en is gunstig voor eene uitwisseling gestemd.— Beide Keizers hebben een wapenstilstand gesloten en commissarissen benoemd om den duur en de voorwaarden daarvan te bepalen. Napels. De Koning heeft prins IschUella naar het hoofdkwar tier van Keizer Napoleon gezonden om Z. M. te begroeten. Oostenrijk. Bij Triest heeft zich een schip vertoond onder Amerikaanschc vlagdat de gelegenheid aanbiedt tot het opnemen van deserteurs te water.Den 3 zijn 16 Fransche schepen voor het kleine eiland Lussinpicolo, 24 u. ten z. o. van Triest, versche nen (waarop den 1 10000 man zijn geland Den 6 hebben 2 Fransche stoombooten 1000 man ontscheept op het eiland Cherso, op de kust- van Illyrie.Bij het leger wordt zeer geklaagd over de gebrekkige inrigt.ing der geneeskundige dienst en over de on genoegzaamheid der heelkundigen en hospitaalsoldaten. }ƒ- Pruissen. Do minister van binn. zaken Elotwell is tot göuver- r„ neur van Brandenburg benoemd en opgevolgd door den-' v. Schverin. graaf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1