ALKMAARSCHE COURANT J\°. 31. 1850, Eenemestigsle Jaargang. Zondag 31 Julij. 0!F»ciccl COcbccÜc. ~"ëi€üUfcelijfesc?t ©pcrsigf. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen tusschen 8 en 9 ure. Prijs perjaar/3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers IIERM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. VERTREK Ti E aS OILIME1CE» El\ STOOM BSS>@TEi¥. Diligence J. v. d. Naar Haarlem. Morg Midd ure. 2 Diligence C.v.d. Tlaagen (in de Burg.) Naar Haarlem. Voorm. 11 ure. Raderstoom Booten Zaanst room, No. 1 en 2. NaarAmsterd. Naar N. Diep. 'sMorg. 5| ure. I Voorm.ll ure. 'sMidd. ure. 's Avonds 8J u Sehroefstoombooten Zurmuhlen en C3. Schroefstoomboot Stad Alkmaar. 'sMorg.4* ure. Voorm. 11 Naar N. Diep. (NaarAmsterd. 'sNam,12iure. 'sAvonds 8 Naar Haarlem over Uitgeest. Diligence S. Nijman. 's Morg. 5j ure. (Alleen Maandag! Woensdag eA V NaarN. Diep. 'sNam.3i ure De persoon van PIETER MOOIJingeschreven voorde Schut terij der ligting des loopenden jaarswordt opgeroepen zich ter Secretarie dezer gemeente aantemelden. Belgie. De beruchte de Potter is den 22, 73 jaren oud, te Brugge overleden en den 25 te Brussel, op zijn verlangen zonder eenig uiterlijk vertoon, ter aarde besteld. Engeland. Lord Elcho heeft in het Hoogerbuis tegen 1. Aug. eene motie aangekondigddat het met Engelands eer en waardig heid zoude strijden deeltenemen aan een Congres over den vrede, waarvan de preliminairen reeds door de 2 Keizers zijn vastgesteld.— De regering heeft den beroemden Amerikaanschen paardentemmer Rarey in dienst genomen, om de officieren en pikeurs van het le ger te onderrigteu.De commandant en officieren van het Ne- uCu. cxC'éttftfe-eskader nebben eten 22 hunne opwachting ge maakt bij den prins van Wallisop het paleis Holyroodbij Edim- burg.— Den 28 heeft de minister Russell in het Lagerhuis ver klaard, dat Engeland niet betrokken is in het artikel van den vrede, waarbij Lombardije wordt afgestaan, maar wel in die, welke over de organisatie van Italië handelen, zoodat het reden heelt aan een congres daarover deeltenemen. Engeland heeft geen vredesvoorstellen gedaanmaar alleen op aanzoek van den Jranschen gezant een ontwerp aan Oostenrijk medegedeeld, zon der daarbij eeniggn raad te geven. Frankrijk. Dé hertog van Malakoff is tot grootkanselier van het Legioen van Eer verheven.— De Keizer heeft uit zijne bij zondere fondsen, een jaargeld van 3000 fr. verzekerd aan demoe der van dén gesneuvelden genl. Auger.— De Moniteur zegtdat Engeland zich ten onregte wapent, uit vrees voor Erankrijk, be- dragende in het eerste land dc begrooting voor de land- en zee- magt (sedert 1S53 met 200 millioen fr. fr. verhoogd) 650 en in het laatste slechts 463 millioen fr.- Volgens datzelfde blad zal de Keizer zoo spoedig mogelijk de strijdkrachten van den Staat op den voet van vrede brengen.— Den 27 heeft te Straatsburg de eerste uitwisseling van krijgsgevangenen plaats gehad. Kerkelijke Staat. In de Legatien verklaart men zich zeer tegen het herstel van het geestelijk bestuur, maar des te meer voor eene aansluiting bij Sardiniëmen is bereid de orde te handha ven, maar zal de Pausselijke troepen met geweld keeren. Den 12 Julij heeft de kardinaal Antonellinamens Z. H.. eene nota aan dc vreemde gezanten gerigtwegens de militaire maatregelen van Sardinië in de Pausselijke Staten, in strijd met de door den Koning er kende onzijdigheiddie wel de hem aangeboden dictatuur geweigerd, maar een militair commissaris naar de oproerige gewesten gezon den heeft. De kardinaal verzoekt mededeeling van dit protest aan de Europesche mogendhedenwier ondersteuning en bescherming hij inroept. De Paus heeft in een onderhoud met den Eranschen gezant zich gezind verklaard, tot het invoeren der door den Kei zer noodig geachte hervormingen. Z.H. is, naar men wil, ook bereid het eerevoorzitterschap der Italiaansche confederatie te aan vaarden onder voorwaarde van den waarborg der onschcndhcid- baarheid van zijn grondgebied. Modena. De voorloopige regering wil den hertog en zijnen vader in regten betrekken wegens willekeur en het aanranden van de regten der burgers en van den eigendom.— De Sardini- sehe commissaris Farini heeft op last van zijnen Koning zijne betrekking nedergelegd en overgedragen aan den gemeenteraad de menigte is daarop te hoop geloopen en heeft hem de dictatuur opgedragen, welke hij, alleen in het belang der orde, heeft aanvaard. Napeia Van de oproerige Zwitsersche soldaten zijn 268 tot dwangarbeid en 2 ter dood verwezen. Oostenrijk. Het leger in Italië blijft vooreerst op 280,000 man, onder den maarschalk v. Hesz.-De 5 bataljons bij dere- Morg. 84 ure. T >ehalve den 1, 3 cn 5 Dings {dag der maand Sen1'tot'lool'b™ T°rde^ V'''dlb°P*o.°'1?ven— De72regimenten lTa J V g(ragt word?n-— Lussin is weder door de 5000 ont scheepte 1 ranschen ontruimd die-piet hnnne vloten zijn vertrokken. Pruissen. Op de klaglen van den Oosteurijkschen Keizer, over de houding zijner bondgenootenheeft dc regering geantwoord door het openbaar maken van een aantal bescheiden, tot toelich ting van Haar gedrag. Daaruit blijktdat zij op 24 Juuij aan hare vertegenwoordigers bij de Duitsohe hoven mededeelinn- 'heeft gedaanvan een aan den gezant te Londen gezonden vertrouwe- '■M-i I1?hou.de,nde dat zij overtuigd was van de noodzake lijkheid eener bemiddelende tussehenkomst, waarvan een der eer ste grondslagen zou zijn het behoud van de toenmalige Oostenrijk- sche bezittingen m Italië Overigens blijkt, dat noch van de zijde van Pruissen regtstreeksohe voorstellen tot bemiddeling zijn uitge gaan, noch dat het zich met die van anderen heeft vereenmd Wijl dit met Engeland hetzelfde is, schijnen het alleen de verzonnen bengten m het Maimer Journal te zijn geweest, waardoor Oosten rijk zoo verontrust is, dat liet een einde aan den oorlog heeft »:l-; in devwokt van' 23-24 Julij is dc groots schouw burg te Keulen, na een kort onweder, afgebrand.— Met 1° Aue wordt met de demobilisatie van het leger begonnen. Sardinië. De minister Ratazzi heeft gelast, dat onverwijld zal worden overgegaan tot de organisatie der nationale garde in het Sardo-Lombardische rijk.- Sardinië heeft geaarzeld aan do conferentie te Zurich deelteucmen, vreezeude dat alles reeds tus schen Oostenrijk en Erankrijk bepaald zoude zijn, alvorens het ter tafel kwam deswegens Engeland en Rusland geraadpleegd heb bende, hebben deze de deelname nutteloos geacht, indiener niet later een Congres werd gehoudeumaar wijl dit zal geschieden het zenden van een gemagtigde aanbevolen; alzoo is de ridder 'des Ambroixvicepresident van den Senaat, daartoe aangewezen Het ministerie is voltallig gemaakt door de benoeming van den heer Casatitot minister van onderwijs,— en heeft, bij circulaire aan de provinciale gouverneursverklaard dat de wijziging van het bewind geen invloed zal hebben op de tot dus verre gevoede beginselen eu dat het- voornemen is, eerlang verordeningen inte- voeren tot uitbreiding der vrijheid van de gewestelijke-en ge meentebesturen Garribaldi heeft den Koning zijn ontslag als genei aal aangebodenhetwelk hem geweigerd is cn waarin hij be- r"; ?Sn 28 is te Mi'aan den sterfdag van Koning Ka- rel Albert met de meeste geestdrift herdacht.- Te Lodi heeft de bevolking den gemeenteraad afgezet, omdat deze haar nietintijds had onderrigt van de aankomst van Eransche troepen, die zit feestelijk wilde ontvangen. Toscane. Het gemeentebestuur van Florence heeft zieh voor de inlijving bij Sardinië verklaard, of, zoo dit onmogelijk is voor een vorst uit het huis van Savoije. In het officiële dagblad is eeue nota geplaatst, dat de wederopcïragt der regering a?.n den vorst, dit te Solferino door Italië verslagen is, onmogelijk is Tot dus verre zijn in 141 gemeenten, 1,135,863 zielen tellende! 8UJ stemmen voor en 15 tegen eene vereeniging met Sardinië uit- gebragt. De groothertog is bereid afstand te doen ten behoeve van zijnen zoonoud 24 jarendie de Italiaansche vlag aannemen en eene grondwet invoeren wil. Kossuth Klapka en Teleki hebben Florence verlaten; de Hongaarsche krijgsgevangenen, die in hun legioen hebben dienst genomen, mogen, door bemiddeling der I* ransche regeringongestraft in Oostenrijk terugkeeren. Het kasteel Bronbeek, waarop de graaf van Chambord weder is teruggekomenzal na diens vertrek worden ingerigt voor 1 gou verneur, 10 kapiteins, 25 luitenants en 600 manschappen mvalieden van het Indische leger.— Z. M. heeft den genl/Gm- ckel den doodstraf kwijtgescholden en dien veranderd ia 20 jaren gevangenis. U II. v. Deventer, door het hof van N. Bratót we gens brandstichting ter dood verwezen heeft dergelijke gnfliéld- komen.— Tot het aanvaarden van het legaat van"ö A KerbèM aan de Herv. gemeente to Lienden, tot het beroepen van' M w eeaen (orthodoxen) predikantheeft Z. M. de magtiging gewei-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1