ALKMAARSCHE COURANT V° 33 Eenenzestigsle Jaargang. 1850. Zondag 14 Augustus. ©tficiëcl (0cbccltc. Slffilcfcclijfiöcït (Ppcrstgt. BINNENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,—franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HE It Ma COSTER ZOON. TX43 De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. vEKTKEK PEK BÏLICElVtES FA' STWOtHiWOTKX. Diligence J. v. d. Uaagen. Diligence C.v.d. Haag en (in deBurg.) Naar Haarlem. 's Morg. 51 ure. lYLUlg. Midd. 2 Naar Haarlem over Uitgeest Naar Haarlem. "Voorin. 11 ure. Raderstoombooten Z a a n s t r o o m No. 1 en 2. Schroefstoombooten Zurmu/ilen en C°. Schroefstoomboot Stad Alkmaar. NaarAmsterd. Naar N. Diep. NaarAmsterd. Diligence Naar N. Diep. 'sMorg.5|ure.jVoorm.ilure. 'sMorg.44ure. 'sNam.l2jure. 'sMidd.3^ure.j'sAvonds8JVoorm. 11 'sAvonds8 S. Nijman. 's Morg. 5* ure. (Alleen Maandag, Woensdag en Vrijdag.) NaarAmsterd. 'sMorg.8-(ure. Behalve Dingsdags. NaarN. Diep. 'sNam.3i ure. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belaughebbenden Dat de najaarskermis op den 24 Augustus aanstaande binnen deze gemeente een aanvang neemt en dat op dien dag tevens de loting voor plaatsen zal worden gehouden. De ingezetenen die op de straat, vóór hunne woningen, eene plaats tot uitstalling hunner koopwaren verlangen zullen daar- vanvóór de lotingaan Marktmeesteren moeten kennis geven. Alkmaarden 1 Augustus 1859. -Buraemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SP AN J AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de belanghebbenden: Dat van gemeente wege de Commies der plaatselijke belastin gen J. vau Sc/wik Jr. is gecommitteerd tot de opnemmg bedoeld bil art. 35 der wet op het regt van patent van 21 Mei 1819 (Staatsbl. no. 31) ten aanzien van het getal werklieden m de werkplaatsen enz.waartoe door dezen, met den Deurwaarder der Directe Belastingen, op aanstaanden Maandag den 8 dezer, bin nen deze gemeente zal worden aangevangen. Wordende mitsdien een ieder uitgenoodigddie ambtenaren in hunne voormelde kwa liteit te erkennen en hun alle verlangde inlichtingen te geven. Alkmaar, den 5 Augustus 1859. Buraemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden: Dat van af Maandag, den 15 Augustus, tot en met Zaturdag den 10 September 1859 van des voonmddags 10 tot des namid dags 2 ureter Secretarie der gemeente tegen afgifte van het hij de beschrijving ontvangen requverkrijgbaar zullen zijn de vol]aarscli 'patenten voor de dienst van 1859/60. Alkmaar, den 13 Augustus 1859. Buraemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen Dat zij dezer dagen door deskundigen zijn opmerkzaam gemaakt, dat zich onder de gewassen in den Stads hout voordoet eene plant, bekend onder den naam van Belladonne of Nachtschade, die in de vrucht wanneer zij tot rijpheid is gekomen eene zeer gelijkende overeenkomst heeft met de brem- of braambezie doch die tevens vanger sterk vergiftigenden aard is is. Dat reeds dadelijk maatregelen zijn genomen om die plant uit- teroeijen, doch daar het mogelijk en zelfs waarschijnhjkisdat niet allen zullen worden gevondenzij het raadzaam hebben ge oordeeld de ingezetenen daarop opmerkzaam te makenten einde een ieder zijne betrekkingen en kinderen tegen liet gebruik te waarschuwen en zoo doende worde voorgekomendat met deze ot gene en vooral niet kinderen door het gebruik dezer vrucht noodlottige gevolgen ondervinden. Alkmaar, den 13 Augustus 1859. Buraemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. De gewone jaarlijksche PAARDENMARKT te Alkmaar die dit jaar op Maandag, den 5*» September eerstkomende invalt zal op dien dag, tl gelijk met de Wekelijksche Maandagsele Veemarkt, in verband met de Londensche Donderdagsche Vee markt, gehouden worden. 0,95 2,- Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij lS56No.92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).— Markten van den 5 en 6 Aug. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, N.Holl.Kleine Gras, per 50Ned. P. 27,50 18,25 dito Commissie dito Middelbare Boter, in kopp. of stukk. per N. P. Aardappelen per mud Appelen Peren Opgemaakt te Alkmaar, den 6 Augustus 1859. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. POLITIE. Aan het Commissariaat van Politie te Alkmaar, kan door den eigenaar worden terugbekomen eene aldaar gedeponeerde Jlof en Boa. 27,- 28,- 1,20 2,60 5,50 3,50 Bij de espeditie naar Boni op Celebes zijn 13 officieren, 3 onder officieren en 800 manschappen van het Indische leger aan ziekten en wonden gestorven; eenmaal waren er van de 2700 man tellende expeditie 1600 ziek en soms stierven er 25 per dag. Te Batavia is de heer Teengsvoorzitter van de faktorij der handelmaatschappij, door zijn bediende vermoord.De heer Blaupot fen Catebe noemd schoolopziener in Groningenheeft zich niet weder ver kiesbaar gesteld voor de 2» Kamer.— De leeraren Muller, Boorda, lahatto en Storm Buy sing, van de Kon. Academie te Delft, hebben den minister van binn. zaken schriftelijk kennis gegevendat zij geheel vreemd zijn aan het van daar uitgeganeveel besproken adres.— Te Amsterdam isdoor de bemoeijingen des burgemees ters, een commité van inwoners dier stad en van Utrecht gevormd om de bij de eoneessien der noordcr- en zuiderspoorwegen mis kende belangen van N. Holland en Utrecht te doen gelden.— J. L. O. Besserer, ten vorige jare te 's Hertogenboseh overleden heeft 6000 gelegateerd voor het maken van een orgel in de Herv. kerk te Berlicum3000 ter bevordering en instandhouding eener bijzondere school en 2000 voor de Herv. diakonie aldaar.— Sedert 1°. Januarij zijn te Makkinga 51 nieuwe huizen gebouwd, 286 bunders woeste gronden tot bosch en 80 tot bouw- en weiland aangelegd.— Op het eiland Overflakkee zijn in sommige gemeen- ten°de varkens door de bekende ziekte geheel uitgestorven.— De Synode der Ned. Herv. kerk heeft eene verandering en uitbreiding gegeven aan art. 23 van het algemeen reglementzoodanigdat daarwaar de volstrekte meerderheid der stembevoegde manslid- maten liet verlangteene regtstreeksche verkiezing der ouderlingen en diakonen wordt vergund.— Onder het garnizoen te Haarlem zijn zoo vele ziekendat gedurig transporten naar het hospitaal te 's Hage worden gezonden. In de provincie Eriesland zijn mede zeer veel zieken.— Z. M. heeft tot gewoon hoogleeraar in de wis- en natuurkunde te Utrecht benoemd dr. F. A. W. Miguel, thans aan het Atheneum te Amsterdam.Bij besluit van den 5 heeft Z. M. tot minister van oorlog benoemd den kolonel jr. E. A. O de Casem.broot.-~ In den avond van den 5 is het huis„va,n A Ticisk te Noorddorp gemeente Heemskerkverbrand.y Aan de harddraverijden 6 bij den kastelein Molenijzer, m dén Beemster gehouden, namen 16 paarden deel; de prijs, een mlvjren olie-en azijnstel, werd behaald door de Qoesinnevan C. AJks'Cs., bere den door P. H. Bromberg Jr.en de premieeen knallen sui kervaas op zilveren voetdoor de Goliath, van J. de Witte Zijpe, bereden door C. de WitDen 8 is de droogmaking begonnen, der veenplassen in den Zuidpolder van Delfgaauw bij Delft. In den naeht van 8—9 is de bekende magnetiseur Siemelink te Am sterdam overleden. - Den 10 heeft de Koningin het kasteel Wa-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1