ALKMAARSCHE COURANT I Km I.É V. 36. 1850. Stremming der Passage. Eenenzestigste Jaargang. Zondag h September. ti lil»iiflfet;. iUliA_V ©flictccl (Scbedtc. ©aersigt. W j 1 jij BUITENLAND Hf Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tussehen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,— franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERMl COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag .1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. VERTREK PER PILU.EVCES KTV STOOM BOOT KI*. Diligence J. v. d. Haagen. Diligence C. v. d.Haagen (in de Burg.) Naar Haarlem. 's Morg. 5J ure. 's Midd. 2 Naar Haarlem. Voorm. 11 ure. Diligence; S. N ij mat. Naar Haarlem over Uitgeest s Morg. 5£ ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd. (b) Bijzondere dienat tussehen AlkmaarjmA^i^terdnm^des^biandags, Raderstoombooten Z a a n s t r o o m No. 1 en 2. Schroefstoombooten Z ti r mu h le n en C'. NaarAmsterd. Naar N. Diep. NaarAmsterd. Voorm. 11 'sMorg. 5| ure. Voorm. 11 ure. 'sMidd. 3£ ure. 's Avonds 8£ Woensdags en Vrijdags. Van Alkmaar des morg. ten 7 ure Naar N. Diep. 'sNam,12iure. Bij deze Courant behoort een Bijblad. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOORD HOLLAND brengt door deze ter kennis aan de belanghebbenden: dat de passage over de Knollendammer Wipbruguabij Spijkerboor, zal zijn gestremdvan den 31 Augustus tot en met den bep- tember aanstaandegedurende welk tijdperk ook de scheepvaart op de Knollendammer Vaart eenige belemmering zal ondervinden alhoewel ten allen tijde de schepen zullen worden doorgelaten zooveel de werkzaamheden zulks toelaten. Haarlem He Commissaris des Konings voornoemd 22 Augustus 1859. BOREEL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat van af Maandag, den. 15 Augustus, tot en met. Zaturdag, den 10 September 1859van des voormiddags 10 tot des namid dags 2 ure, ter Secretarie der gemeente, tegen afgifte van het bij de beschrijving ontvangen recuverkrijgbaar zullen zijn de voljaarsch patenten voor de dienst van 1859/60. Alkmaarden 13 Augustus 1859. Burqemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANA AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse der belanghebbenden Dat het eerste suppletoir Kohier der belasting op de Honden, binnen deze gemeente voor de dienst 1859 op heden door hen voorloopig is vastgesteld en voor den tijd van veertien dagen ter inzage van de ingezetenen op de Secretarie der gemeente nedergelegd. Alkmaar, den 23 Augustus 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Gelet op art. 203 der gemeentewetbrengen ter kennis der in gezetenen, dat de Begrooting der plaatselijke inkomsten en uit gaven. voor den jare 1860, op den 31 Augustus 11. door ben aan den Raad is aangeboden, van heden af gedurende veertien dagen op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing ligt en tegen betaling der kosten in afschrift algemeen verkrijgbaar is. Alkmaar, den 3 September 1859.t Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 184.5 (Staatsbl. N°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeentedat het le kwartaals Kohier van het Patentregt, dienst 18^^, op den 30 Augustus 1859, door den Heer Commissaris des Konings m de Provincie Noord-Holland executoir verklaardop heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbjj belang beeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten emde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort- vloeijen, te ontgaan. Alkmaar den 3 September 1859. Het Hoofd van hel bestuur voornoemd, A. MACLAINE PONT. POLITIE. De eigenaars van een zilveren sigarenpijpje en eene portemonnaie met eenig geld kunnen zich, ter kostelooze terugbekomingver voegen aan het Commissariaat van Politie te Alkmaar. Belgie. Den 26 Aug. heeft de Kamer het ontwerp tot regeling der parlementaire enquete, wegens gepleegde misbruiken bij de verkiezingen te Leuvenmet 50 tegen 28 st. aangenomenterwijl 5 leden buiten stemming bleven. Voor de voorgenomen openbare werken zijn de volgende sommen verleend: 1,340,000 fr. voor het uitdiepen van het kanaal tussehen Brugge en Gend, 1,400,000 ter verbreeding der 2e sectie van het kanaal door bet Kempenland 650,000 ter verbetering der haven van Ostende300,000 voor het kanaliseren der rivier de Lijsde noodige gelden voor bet uitdie pen der Sambre en voor het kanaliseren van den Dender325,000 voor de iurigting van het palais-ducal tot het houden van tentoon stellingen en feestvieringen en 500,000 tot verbetering der vaart op de Vesdre en den Mandei, zijnde de aangevraagde 600.000fr. voor het maken van eene noodhaven te Blankenburg verworpen en omtrent de ontworpen spoorwegen het voorstel der centrale sectie aangenomenom de behandeling tot eene volgende zitting uittestellen en inmiddels de regering ernstig te verzoeken de voordragten intetrekken. Engeland. Bij Kon. besluit van 20 Aug. is eene commissie benoemd tot het opnemen der rijks fortificatiën, arsenalen, wer ven en verdere verdedigingsmiddelen.De ministriëele bladen dringen er op aandat'Sardinie het gezag over Toscane zal aan vaarden, onder voorbehoud van de toestemming der groote mogend- beden.- De oogst in het Vereenigd Koningrijk is zeer gunstig uitgevallen. Frankrijk. Te Parijs wordt een adres geteekend houdende dat de democratie met welgevallen de uitvaardiging der amnestie vernomen beeft en zich vleit, dat nu ook zal worden overgegaan tot de intrekking der veiligheidswet van 2 Maart 1858.— Een der nieuwste pleinen der hoofdstad zal la Place de Villafranca ge noemd worden.— Prins Poniatowskivroeger gezant in Toscane is weder derwaarts vertrokken.— De regering heeft last gegeven tot het wapenen der kust.batterijen en tot, het aanleggen van ge blindeerde en bomvrije reduits.De halfofliciële Constitutionel be toogt dat de Keizer volstrekt ongezind isom de uit Midden- Italie verdreven vorsten gewapenderhand te herstellen. Ook beschouwt genoemd blad het herstel van het Pausselijk gezag in de Romagna als noch wenschelijknoch waarschijnlijk.— 2 Brie ven zijn openbaar gemaakt van den hertog van Modenain 1855 tijdens den Russischen oorlog geschrevenwaarin hij zich zeer on gunstig over den Keizer uitslaat en hem roover noemt.De Kei zer heeft bevolendat de namen van al de gedurende den laatsten oorlog gesneuvelde officierenop marmeren tafelsin liet museum te Versailles zullen worden geplaatst.— Prins Alfred van Enge land bevindt zichop zijne reis naar Maltate Parijs. Kerkelijke Staat. De stad Moria is door eene zware aardbe ving geteisterd, waarbij vele menschen zijn omgekomen; de bevol king heeft zich in de open lucht gelegerd.— De verkiezingen zijn in de Romagna in de beste orde afgeloopen; den 1 Sept. zijn de zittingen geopendde heer de Reiset en de andere gemagtigden der mogendheden zijn te Bologna aangekomenom de vergaderingen bijtewonen. De nationale troependie onder den genl. x naar de zijde van Catolica zijn gerukt, zijn in Bologpa 4ö£>r Tróv-\ caansclie vervangen. i V Modena. Den 29 Aug. zijn de president en 2 leden der natio. nale vergadering naar Parijs vertrokken om de Fransche regering Ml intelichten nopens de wenschen der bevolking. ffjj Napels. De ontslagen Zwitsersche soldaten krijgen de pension-:', V nen en jaargeldenzoo als die door 's Konings vader zijn vastge steld en die daarop geen aanspraak kunnen maken een reisgeld 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1