ALKMAARSCHE COURANT S°. 37. Eenenzestigste Jaarqana. Zondag 11 September. ©fliciccl (Scbccltc. tüLIefec!ijfiucft ©ocrsigt. BUITENLAND BINNENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tussehen 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HEitM COSÏER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0 ,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR. Gelet op art. 203 der gemeentewet, brengen ter kennis der in gezetenen, dat de Begrooting der plaatselijke inkomsten eu uit gaven voor den jare 1860, op deu 31 Augustus 11. door hen aan den Raad is aangebodenvan heden af gedurende veertien dagen op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing ligt en tegen betaling der kosten in afschrift algemeen verkrijgbaaris. Alkmaarden 3 September 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).— Markten van den 2 en 3 Sept. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, K.Holl.Kleine Gras, per 50Ned.P. 29,- dito Commissie dito Middelbare Boter, in kopp. of stukk. per N. P. Aardappelen per mud Appelen u 25,50 u 35, 1,25 3,— 6.— 5,50 9,— 7,— 16,25 Peren Tarwe Rogge Gerst, vroege u 5, Haver i Paardenboonen 7, Mosterdzaad u u 21,i Koolzaad n 10,50 Groene en graauwe Erwten u 15,i, Opgemaakt te Alkmaar, den 5 September 1859. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. 1,— 2,10 5,— 5,— 7,— 6,50 3,50 3,— 6,— 16,— 9,— 12, POLITIE. De eigenares van een paar Ceintuur speldenop den 3 dezer ge deponeerd kan zichter kostelooze terugbekomingvervoegen aan het Commissariaat van Politie. Belgie. Den 30 Aug. is het geheele ontwerpbevattende de verdediging van Antwerpen en de voorgenomen openbare werken, met 49 tegen 29 st. door de Gedeputeerden aangenomen5 leden onthielden zich van de stemming. Duitschland. Pruissen en Oostenrijk hebben het executoriale besluit, der Bondsvergadering ter kennis van Denemarken gebragt, met de vraag, welke maatregelen zullen genomen worden, om aan het verlangen van Duitschland te voldoen. Engeland. De Fransche democraat Felix Pyatdie zich te Londen bevindtweigert mede van de amnestie gebruik te maken, omdat het regt van kwijtschelden alleen hem toekomtdie het regt van straffen bezit, hetgeen hij niet aan Keizer Napoleon toekent. Kerkelijke^ Staat. In de Romagna zijn alle de door het centrale commite voorgestelde candidaten voor de volksvergade ring benoemd, zijnde meest adelijke personen en ambtenaren. Den 6 is met alg. st. een door 15 leden ingediend voorstel aange nomen dat de bevolking niet langer onder het wereldlijk gezag des Pausen wil blijven. Tevens is met alg. st. een voorstel tot onderzoek toegelatenstrekkende tot inlijving bij Sardiniëhetwelk mede met alg. st. is aangenomen. De president is gemagtigd om Keizer Napoleon een adres ten gunste van Koning Victor Emma nuel aantebieden. In de Marken toont men zich bereid tot eene geldelijke opoffering in het belang der inlijving. De vreugde onder de bevolking is onbeschrijfelijk groot en de stad geïllumineerd. De heer de Reiset is naar Frankrijk teruggekeerd."De Fransche gezant te Rome de Qrammont heeft een onderhoud met den Paus gehad en daarbijnamens den Keizer, aangedrongen op het invoe ren van liberale hervormingen te Rome en van eene leekenadmi- nistratie in de Legatien. Oostenrijk weigert steeds aan een Congres deel te nemen tot regeling der Italiaansche aangelegenheden.— De nieuwe mi nister van binn. zaken heeft de stadhouders in de Kroonlanden bij circulaire aangespoord, het hunne aantewenden om de toege zegde hervormingen in het binnenlandsch bestuur ten spoedigste tot stand te brengen hij beveelt hun de regeling van de kerke lijke aangelegenheden der niet-katholiekenmaar inzonderheid het zoo noodig herstel van het evenwigt in de ontvangsten en uitga ven aan alsmede de keuze van bekwame ambtenarendie °de volkstaal verstaan.Een aantal inwoners van Venetie heeft een verzoekschrift aan de gcvolmagtigden der groote mogendheden ge- rigtwaarin zij zich beklagen over den loop der zaken en beweren dat A enetie niet onder Oostenrijk kan blijven.De oogst in Oostenrijk is zeer overvloedig, vooral in Hongarije, waar de prijr zen buitengewoon laag zijn. Parma. Voor de inlijving bij Sardinië hebben zich 63403 en daartegen 506 stewgeregtigden verklaard.— De verkiezingen zijn in volmaakte orde afgeloopende meest geachte en aanzienlijke personen zijn verkozen; den 7 is de zitting, na eene plegtige gods dienstoefening in de hoofdkerkdoor den dictator Farini geopend; alom heerscht vreugde. Sardinië. Den 2 is de Toscaansche bezending te Turin door liet stedelijk bestuur en een aantal parlementsleden ontvangen terwijl 's avonds de stad ter harer eere geïllumineerd was. Den volgenden dag bij den Koning toegelaten, antwoordde deze, dat hijsterk door het regt dat de wenschen der Toscaners hem geeft, hun verlangen bij de groote mogendhedenvooral bij Keizer Na poleon zal "ondersteunen. Eene deputatie uit het gemeentebestuur van Milaan heeft de oommissie uitgeuoodigdook die stad te be zoeken. De raad van Turin heeft den leden het burgerregt verleend. Spanje. De Spaansche consul te Tanger is gelast die stad te verlaten, na overgave eener nota, waarbij voldoening wordt ge vraagd wegens de herhaalde vijandelijke bewegingen der mooren tegen Ceutatevens is de vereeniging bevolen van een expeditie corps van 10000 man. Turkije. De Sultan heeft eene commissie benoemd om een voorstel te doen, betreffende eene vermindering van de regten van uitvoer en eene verhooging van de regten van invoer. Toscane. Het gouvernement heeft eene nota aan de mogend heden gerigt, tot bevordering van de inlijving bij Sardinië en tot wering van den terugkeer van den groothertog. De minister van ceredienst heeft 2 circulaires uitgevaardigd, de eene aan de aarts bisschoppen en bisschoppenwaarbij de geestelijkheid wordt aan gespoord do regering te gehoorzamen, en de andere aan de pre feeten, die gelast worden daarvoor te zorgen en de niet erkende godsdienstige vereenigingen te ontbinden. Aan de zoodanigen wordt echter 8 dagen tijd gelatenom hare statuten aantebieden.— Den 4 is Florence, op het berigt der goede ontvangst van de deputatie te Turinverlicht geweestde bij vele voorname personen aange- bragte wapens van Piemont en Savoije werden zeer toegejuicht. De Sardinisehe genl. Fanti heeft het opperbevel over dé troepen van Centraal-Italie aangenomen. Zwitserland, Naar men wil verlangt Oostenrijk, dat Lom- bardije de schuld genaamd de Monte Napoleone, groot 275 millioen, na aftrek van i voor het Venetiaansche, zal overnemen, alsmede 200 millioen bres van de Oostenrijksche staatsschuldterwijl de heer des Ambrois, namens Sardinië, niet meer dan 125 millioen van de Monte wil aanvaarden.Den 24 heeft de Oostenrijksche ge- magtigdegraaf Colloredoeen ligten aanval van beroerte gehad. De terugkeer van 9000 Zwitsers uit Napels levert nog al bezwaar op; velen zijn gehuwd en hebben kinderen en genieten slechts een karig jaargeld, terwijl het ontvangen reisgeld opgeteerd is.De Conferentie te Zurich vordert weinig of niets. Frankrijk. De regering heeft bevolen alle vervolgingen we gens prijsgemaakte Oostenrijksche schepen te staken en diewaar omtrent nog geene beslissing gevallen is, aan de eigenaars terug te geven.Men verzekertdat de openbaar gemaakte brieven van den hertog van Modena valsch zijn.— Deu 6 is te Parijs de laatste Conferentie wegens de Donau-Vorstendommen gehouden, waarin kennis is genomen van de goedkeuring door den Sultan van de dubbele benoeming van den heer Cousa. De hoofdwacht op de Groote Markt te Groningen is intrefrok ken om de vele zieken onder het garnizoen.- Eenige hoggleer- aren te Groningen hebben, met voorkennis van den Senaat, èeirj betoog aan den minister van binnenl, zaken gerigt ten gunste van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1