ALKMAARSCHE COURANT j\°. Eenenzestigste Jaargang. 18S9. Zondag 25 September. ©{ftctccl (BcbccUc. Honderd en Twintig Gulden, wanneer hij vreemdeling Jto y Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en. 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers KERM-, COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. PRO YINCLE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING bij enkele inschrijving, op Woensdagden 28 September 1859des namiddags ten half drie ure, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Noord- Holland te Haarlem van Het driejarig onderhoudvan 1 October 1859 tot 1 October 1862van de zeewerken vóór de kusten van Willemsoordden Helder en Huisduinenen van de gebouwen en meteorologische toestellen en instrumenten in het Landshok aan den Helder. Het bestek voor dit werk istegen betaling van 10 Cents per exemplaar, te verkrijgen aan de Provinciale Griffie van Noord- Holland, te Haarlem; aan het bureau voor Buitenlandsche Pas poorten te Amsterdamen bij den Provincialen Opzigter van den Waterstaat C. van der Sterraan den Helder. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij bovengenoem- den Opzigter en bij den Ingenieur van den Waterstaat J. F. W. Conrad, te Alkmaar. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING bij enkele inschrijving, op Woensdag, den 28 September 1859, des namiddags ten half drie ureaan het lokaal van het Provinciaal Bestuurte Haarlemvan Het herstellen en gedurende drie maanden onderhouden van den weg van Alkmaar, over de Zes Wielen en Halvcmaans- brugnaar den Huigendijk. Het bestek van dit werk is, tegen betaling van 10 Cents per exemplaar, te verkrijgen aan de Provinciale Griffie, te Haarlem; aan het bureau voor Buitenlandsche Paspoortente Amsterdam en bij den Provincialen Opzigter van den Waterstaat F. J. Krie- gerte Alkmaar. De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Zaturdag vóór de bestedingdes voormiddags ten elf urete beginnen te Alkmaar. Nadere informatien kunnen verkregen worden bij den Hoofd ingenieur van den Waterstaat te Haarlemen bij den Ingenieur van den Waterstaat J. F. IK Conrad, te Alkmaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbendendat op Dingsdagden 27 September 1859, 's avonds ten half zeven ure ter hunner vergadering zal plaats hebben de UITLOTING van eene OBLIGATIEgroot ƒ1000, in de Negotiatie van 18000, voor den aanleg van den Hoever schelpweg. Alkmaar, den 19 September 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengennaar aanleiding eener bij hun ontvangene circulaire van den Heer Commissaris des Konings in deze Provincie, van den 30 Augustus 1859 No. M/S. (Prov. blad No. 71), ter kennis van de in de gemeente aanwezige Miliciens verlofgangers dat de gewone jaarlijksche inspectie voor de verlofgangers dit jaar niet zal gehouden worden. AlkmaarBurgemeester en Wethouders voornoemd, den 19 September 1859. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau ALKMAAR. Ontvangen hebbende eene circulaire van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, gedagteekend 8 Sep tember 1859 No. Ltt-J M/S. (Prov. blad No. 74), houdende dat de Miliciens verlofgangers van de ligting 1855de buitenlandsche zeevaart mogen uitoefenen. Brengen de voornoemde kennisgeving mits deze ter kennisse van de belanghebbendenmet mededeeling tevensdat zij die daar van zullen wenschen gebruik te maken, vooraf verpligt zullen zijn het nadeelig saldodat hunne rekening op het kleeding- en reparatie- fonds oplevert, aantezuiveren en z\]z\c\i,voorzien van het bewijs daar van ter erlanging van de bedoelde vergunning ter Provinciale Griffie zullen behooren aantemelden. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 19 September 1859. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR. Ontvangen hebbende eene circulaire van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, gedateerd 16 Sep tember 1859 No. M/S., brengen, naar aanleiding daarvan, ter algemeene kennis: Dat het maximum van het handgeld, dat aan ieder recruutdie zich voor niet minder dan zes jarenvoor de dienst in Indie verbindt kan worden uitbetaald, voortaan en tot nader order zal bedragen Honder4 en Vijftig Gulden, wanneer hij Nederlander en van geboorte is terwijl als aanbrenggeld voor ieder recruut, zoo Nederlander als vreemdelingdie hier te lande wordt aangebragtcenc premie van TIEN GULDEN zal worden uitbetaald. Alkmaarden 20 September 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter algemeene kennis Dat de avondlessen op de stads armenschool weder eenen aan vang zullen nemen met den 1 November 1859 en dat degenen die daarvan zullen wenschen gebruik te makenzich zullen hebben aan temelden bij den hoofdonderwijzerden heer J. W. van Amerongen. Burgemeester en Wethouders vermeenen echter bij deze als op heldering te moeten mededeelendat deze avondschool hoofdzake lijk is te beschouwen als eene herhalings school voor zoodanige jon gelieden, als eenmaal op de armenschool onderwijs ontvangen en die eervol verlaten hebbende, lust zoude gevoelen om, hetgeen zij vroeger hebben geleerd te herhalenofschoon andere leerlingen van de stads armenschool die zouden verlangen te worden toegelaten, niet zullen worden geweerd. Dat deze school alzoo voor de zoodanigen eene hoogst nuttige en wenschelijke zaak is en Burg. en Wetlx. de ouders van zooda nige jongelieden dringend uitnoodigen om van deze gelegenheid voor hunne kinderen vooral gebruik te makenom het vroeger geleerde, dat bij velen zoo dikwerf spoedig weder verloren gaat, te vaster te vestigen en het te voren genoten onderwijs goede vruchten te doen dragen. Alkmaar, den 24 September 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van "de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-IIolland No. 33).Markten van den 16 en 17 Sept. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas,N.Holl.Kleine Gras,per50Ned.P. 30,— 15, dito Commissie 23,50 dito Middelbare 35, Boter, in kopp. of stukk. per N. P. 1,08 0,84 Aardappelen per mud2,80 2,20 Appelen 3,60 3,— Peren 10,-— 8, Tarwe 9,— 7,50 Rogge 7,25 7.— Gerst, vroege n "5,25 5, Haver 4,3, Paardenboonen n 9,75 6, Kanariezaad u 11,75 u 10,50 Mosterdzaad n u 24,16, Groene Erwten13,75 12, Graauwe dito 15,12, Opgemaakt te Alkmaar, den 20 September 1859. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. P O L I T I E. In de gemeente Alkmaar is op den 21 Sept. j.l. komen aanloo- pen een jonge Windhondrekelvan middelbare grootte en wit van kleur. De regthebbende wordt verzocht zich te vervoegen aan het Commissariaat van Politie aldaar, en kan denzelven terug ontvang, gen tegen vergoeding der kosten van voeding. U

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1