ALKMAARSCHE COURANT N°. 40. 1859. Eenenzestigste Jaargang Zondag mm 2 October. £&,lcfcdtj&sch (Oucrrig»- ©(ficiccl (Scbccltc. Honderd en Twintig Gulden, wanneer hij vreemdeling BUITENLAND ";'A7 Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,—franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM>. COSTER ZOON. i R IX De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. VERTREK DER D1L1VEKCE8 E\ SÏHOWBOOTIA. Diligence J. v. d. Hqagen. Diligence C. v. d. Haagen (in deBurg.) 'Diligence S. N ij m a n. Naar Haarlem. 's Morg. 5£ ure. 's Midd. 2 Bijzondere dienst Naar Haarlem. Yoorm. 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. Morg. 5^ ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) Raderstoombooten Zaanstr ossNo. 1 en 2. Schroefsloombooten Zurmuhlen en C°. (i|s) NaarAmsterd. Naar N. Diep. 'sMorg. 5£ ure. IV oorm. 11 ure. 'sMidd. 3£ ure. j 'sAvonds 8 J NaarAmsterd. Yoorm. 11 Naar N. Diep. 'sNam.!2iure. tusschen Alkmaar en Amsterdam, des Maandags, Woensdags enYrijdags. Nva. Alkmaar des morg. ten 7 ure. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR. Ontvangen hebbende eene circulaire van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, gedateerd 16 Sep tember 1859 No. M/S.brengen, naar aanleiding daarvan, ter algemeene kennis: Dat het maximum van het handgeld, dat aan ieder reeruutdie zich voor niet minder dan zes jarenvoor de dienst in Indie verbindt kan worden uitbetaald, voortaan en tot nader order zal bedragen Honderd en Vijftig Gulden, wanneer hij Nederlander en van geboorte is terwijl als aanbrenggeld voor ieder reeruut, zoo Nederlander als vreemdelingdie hier te lande wordt aangebragteene premie van TIEN GULDEN zal worden uitbetaald. Alkmaarden 20 September 1859. Burqemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter algemeene kennis Dat de avondlessen op de stads armenschool weder eenen aan vang zullen nemen met den 1 November 1859 en dat degenen die daarvan zullen wensclien gebruik te makenzich zullen hebben aan- temelden bij den hoofdonderwijzer, den heer/. W. van Amerongen. Burgemeester en Wethouders vermeenen echter bij deze als op heldering te moeten medcdeelendat deze avondschool hoofdzake lijk is te beschouwen als eene herhalingsschool voor zoodanige jon gelieden, als eenmaal op de armenschool onderwijs ontvangen en die eervol verlaten hebbende, lust zoude gevoelen om, hetgeen zij vroeger hebben geleerd te herhalenofschoon andere leerlingen van de stads armenschool die zouden verlangen te worden toegelaten, niet zullen worden geweerd. Dat deze school alzoo voor de zoodanigen eene hoogst nuttige en wenschelijke zaak is en Burg. en Weth. de ouders van zooda nige jongelieden dringend uitnoodigen om van deze gelegenheid voor hunne kinderen vooral gebruik te maken, om het vroeger geleerdedat bij velen zoo dikwerf spoedig weder verloren gaat te vaster te vestigen en het te voren genoten onderwijs goede vruchten te doen dragen. Alkmaar, den 21 September 1859. Burqemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengtten gevolge van art. 1 der wet van. 22 Mei 1815 Staatshl N». 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeentedat het voljaarsch suppletoir Kohier der Personele Belasting, dienst 18»5op den 20 September 1859door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen bin nen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezetendie daarbij belang beeftwordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voort- vloeijente ontgaan. den 21 September 1859. Het Hoofd van het bestuur voornoemd, MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbendendat het le suppletoir kohier der belasting op de honden, voor hot dienstjaar 1859, door hen op den 23 Augustus j.l. voorloopig vastgesteldop lieden door den Raad dezer gemeente definitief gearresteerd, en aan den heer Gemeente-Ontvanger ter invordering is overgegeven, terwijl de belastingschuldigen tevens opmerkzaam worden gemaaktdat ingevolge art. 2 der verordening op de invordering dier belasting, de dag vóór of waarop de betaling in eens zal moeten geschieden, is bepaald op den 31 October dezes jaars. Alkmaar, den 28 September 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der ingezetenendat, ten gevolge van den afstand van Telcke Kloppenburg als Trekschuitenschipper xmPur- merende op Alkmaar, dit veer is opgeheven. Alkmaarden 1 October 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. AANKONDIGING. De KAMER van KOOPHANDEL en E ABRIEKEN te Alkmaak brengt ter kennis der belanghebbendendat aan baar gewoon lo kaal binnen het gemeentehuis aldaar, van Maandag 3 tot en met Woensdag 5 October e. k.des voormiddags van 10 tot 12 ure ter lezing zullen voorliggen eenige bij haar ontvangene statistieke opgaven, betrekkelijk de zee- cn rivier scheepvaart, mitsgaders assurantiën tegen zeegevaar, te Hamburg, over 1858, de vaart over 1858 in het Yereenigd Koningrijk, de omzettingen in koper enz.den invoer enz. van suikers enz.beide over 1858 en de handel- en seheepvaartbeweging over de 5 eerste maanden van 1859, allen in laatstgemeld Rijk. Be Kamer voornoemd. AlkmaarE. M. van de VELDEVoorzitter. 28 September 1859. C. BOONACKER, Secretaris. AANKONDIGING. De KAMER van KOOPHANDEL en EABRIEKEN te Alkmaar brengt bij deze ter kennis der belanghebbendendat volgens bij haar ontvangen mededeelinger met 1 October e. k. gelegenheid bestaat tot brievenverzending met de Stoombootdienst der Heereu Oebr. Zurmuhlen, naar Amsterdam en Purmerendezulks ter ver vanging van de vroegere pakketverzending mot de Stoomboot de Stad Alkmaar en dat voor die correspondentie, de busligting aan het Postkantoor alhier zal plaats hebben des morgens ten 10^ uur. Alkmaar, den 30 Sept. 1859. Be Kamer voornoemd, E. M. van de VELDE, Voorzitter. C. BOONACKER, Secretaris. Denemarken. De regering heeftop de vorderingen van het Duitsch Verbond de Deensche constitutie voor de hertogdom men Holstein en Lauenburg opgeheven. Engeland. De regering zal 150,000 besteden om het kas teel van Dover in goeden staat van defensie te brengen.De beroemde ingenieur Brunei, bouwmeester van de Great Eastern is overleden.Naar China wordt eene aanzienlijke magt gezonden de troependie in Indie op hun vertrek naar Europa wachtten zijn mede derwaarts gegaan. Het schijnt, dat de Engelsche gezant Bruce de Peiho is opgevaren, niettegenstaande hem een anderen weg naar Pekin openstond. De mandarijnhoofd der provincie Peschi-lidie bevel tot de vijandelijkheden heeft gegevenis met den dood gestraft cn het Cliinesehe bewind heeft zich bereid ver klaard de gezanten te ontvangen.Eenige aanzienlijke Italianen hier te lande hebben den bekenden menschenvriend lord Shaftesbury (schoonzoon van lord Palmerstori) verzocht, zich aan het hoofd te stellen eener commissie tot het inzamelen van gelden ten behoeve.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1