ALKMAARSCHE COURANT 1859. i\°. 43. Eenenzestigste Jaargang. Zondag 23 October. SSHcfceitjfcscft #uct*sigt. #fliciccl ©cbccltc. e.— 7, BUITENLAND Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan do Uitgevers HERM COSTER ZOON. 1U.V De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij wórden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. 29,50 f 18- - 30,50 32, 1,20 1,— 2,80 e 2,20 u 3,50 n 6,— s 9,— 8,— 7,50 n 7.— 6, 4,50 4.50 n 3, 6,50 5,50 11,50 11,— 24, 20,— 16,— 10,— s 16,— a 10,— 22 October 1859. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat de suppletoir voljaars Patentenover de loopende dienst tegen overgifte van het bij de beschrijving ontvangen repuaan de secretarie dezer gemeente.. van Maandag 17 tot Zaturdag 29 dezer, des morgens van 10 tot 2 uur, voor de belanghebbenden zijn verkrijgbaar gesteld. Alkmaarden 15 October 1859. Burgemeester en Wethouder» voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARD1!', Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 February 1S56 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).Markten van den 21 en 22 Oef. Hoogste Priis. Laacste Priis. Kaas, N.Holl.Kleine Gras, per 50 Ned. P. 29,50 dito Commissie dito Middelbare Boter, in kopp. of stukk. perN. P. Aardappelen per mud Appelen Peren Tarwe n Rogge h Gerst, vroege n Haver Paardenboonen Kanariezaad Mosterdzaad Groene Erwten Graauwe dito Opgemaakt te Alkmaar, den Burgemeester en Wethouders van Alkmaar A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. P O L 1 T I E. De eigenaar van vier, op den 20 dezer 's avonds op het Luttik Oudorp alhier, gevonden en aan het bureau van politie aangebragte bouffanteskau zich ter kostelooze terugbekoming aldaar vervoegen Frankrijk. Nadat V Univers ook nog eene circulaire van den bisschop van Moulins om te volharden in het gebedeene dank betuiging van den bisschop van Metz aan dien van Orleans voor zijn protest en een adres der gezamelijke geestelijkheid in het ker spel van Aix aan den Paus ter zijner vertroosting had medegedeeld, zijn alle dagbladen door de regering gelast geene bisschoppelijke mandementen meer optenemen. Echter vermeldt hetzelfde dag blad later nog, dat ook de bisschoppen van Versailles, Angers, Chartres, Nantes, Verdun en Limoges en de aartsbisschop van Sens mede mandementen hebben uitgevaardigd en die van Lucon insgelijks een brief van adbaesie aan den kardinaal Donnet heeft gerigt. Ook hebben de aartsbisschop van Sens en de bis schoppen van Autun, Angers en Rodez brieven geschreven aan den bisschop van Orleanstot instemming met diens protest. De Sardinische minister, genl. Dabormidais met eene zending bij den Keizer belast geweest en naar Turin teruggekeerd. Men vermoedt, dat zijne reis betrekking had op het opdra gen van het regentschap over Midden-Italie aan den prins van Carignanzeker is hetdat de Fransche gezant te Turin eene nota zijner regering heeft overhandigd, welke ongunstig om trent dat ontwerp en omtrent het bezetten van Parma door Sar dinische troepen luidt.— De Keizer heeft eene deputatie uit Tos cane ontvangen en baar gezegddat men niet beter kon doen dan onverwijld het huis van Lotharingen terug te roepen. Eene deputatie uit de Romagna heeft Z. M. niet willen ontvangen.— In den ministerraad is de expeditie naar China vastgesteld en zul len daarvoor 18000 man ingescheept worden.De gewezen volks vertegenwoordiger Pierre Leroux is uit zijne ballingschap, laatste lijk van het eiland Jersey, teruggekeerd. Modena. Oarribaldi heeft te Modena eene zeer ernstige pro clamatie gerigt aan de bevolking der Staten van Midden-Italie waarbij bij haar dringend vermaant zich te wapenen tot verde diging der onafhankelijkheid. Het zeggen wasdat de verdreven Souvereinen eene overeenkomst met Napels gesloten hadden om 15000 man naar de Romeinsche grenzen te zenden enmet deVPaüsse- lijke troepen vereenigdop Bologna te doen aantrekken', terwijl het Modenesche leger-, dat zich geheel vereenigd op Oostenrijksch gebied bevindt, Modena zou vermeesteren. De officieren van dat leger hebben eene verklaring uitgevaardigddat de grootë meer derheid des volks afkeerig is van het tegenwoordig bestuur, maar door dwang belet wordt voor haar gevoelen uittekomen. Napels. Het leger aan de grenzen wordt op 30000 manende geheele krijgsmagt op den voet van oorlog gebragt; in alle arsena len wordt ciruk gearbeid. Oostenrijk. De minister v. Hubner heeft op zijne reis door Hongarije eene bijeenkomst gehad met graaf Karolyeen der voor- naamste woordvoerders der oud-Honsjaarsche partij, waarbij vele leden derzelve tegenwoordig waren. De minister verklaardedat men te Weenen van de vergedreven centralisatie afstand wilde doen maar wilde met name weten wat de Hongaren verlangdendaaop is vrij eenstemmig geantwoord het herstel der oude municipale wetten, van den Landdag, van de krooning des Keizers als Ko ning enz.de minister moet beloofd hebbendaartoe tc zullen medewerken.— Het is gebleken dat voor de nationale leening van 500 millioen voor 111 millioen boven dit bedrag aan schuldbeken tenissen is uitgegevenzonder dat men bij het ministerie van fi nanciën daarvan kennis droeg.— De regering heeft het houden van een Congres toegegeven.— Het leger wordt overal op den voet van vrede gebragtbehalve in het Venetiaanschede berg passen in lyrol aan de Italiaansche grenzen worden zeer versterkt Op de aanmerking der Sardinische regering zijn de werkzaamheden te Rocca Anfa gestaakt; de mijnen waren bij vergissing gespron- gen.— De Zwitsersche regering heeft de stoombooten op het La<*o Maggiore overgenomen voor 400,000 fr.— Te Padua is een commité ontdekt en gevangen genomendat met een dergelijk te Ferrara in verband stond met liet doel om jongelieden aan te werven voor de troepen van Garribaldi en om wapens te verzamelen voor eencn opstand in liet Venetiaansche. Een ritmeester der gendarmerie is met eemge ruiters uit dat gewest gedeserteerd en naar Bologna vertrokken. 6 Parma. De raad der stad heeft gelast dat de kolom zal wor den afgebroken, waarop het hoofd van Antivi heeft ten toon gestaan. Sardinië. Het officiële blad bevat een besluit, waarbij dé tusschen Sardinië en Lombardije bestaande tollinienalsmede die tusschen Piacenza Parma en Modena worden opgehevenen een tweede besluit waarbij de minister van financien wordt gemagtigd met Parma, Modena, Toscane en Romagna onderhandelingen over een Tolverbond te openen.— De Koning is den 15 te Genuaaan- gekomen en met veel vreugdebetoon ontvangen. Z. M. heeft de Keizerin-Moeder van Rusland opgewacht en haar naar het voor haar bestemde paleis geleid. Toscane, llet berigt van de Times, omtrent het zenden van agenten naar Londenom geldelijken bijstandwordt tegenge sproken willende men integendeel de financiële toestand als niet ongunstig doen voorkomen. Zwitserland. Den 17 is te Zurich het tractaat tusschen Frank- njk en Oostenrijk geteekend, houdende de volgende bepalingen: Oostenrijk staat Lombardije, uitgezonderd Mantua en Peschiera af aau Frankrijk en deze het weder aan Sardiuie, dat zich belast met de betaling der daarop gevestigde jaargelden en aan Oostenrijk betaalt 40 millioen en der Monte overneemt, zoodat te zamen 250 millioen voor zijne rekening komen. Wijl tot het herstel van het lausselijk gezag in de Legatien hervormingen noodi°- zijn zullen de heide mogendheden Z. H. tot de invoering daarvan aan sporen Hel grondgebied van ParmaModena en Toscane en het gezag hunner hertogen wordt niet veranderd, dan met goedvinden der mogendheden, welke tot het vormen dier staten hebben mede gewerkt met voorbehoud van de nader door de Italiaansche Con federatie te maken bepalingenwelke in elk geval een eigen Bonds- leger mag oprigten; ten slotte wordt eene algemeene, door Frank- rijk en Oostenrijk gewaarborgdeamnestie toegestaan. BIN NE NIj AND V-v, s Rijks middelen hebben in de 9 verloopen maanden, opgebragt /41,924,00G, tegen 42,459.748 in het vorige jaar.-^ 'DW. Dranken Az. te Rotterdam heeft bedankt voor de hem hangcbo'ien post van directeur van het Zendingshuis.— De iaatstje [engten van de haringvloot luiden veel gunstiger, zijnde de vangst ruim' en het soort best.— Op Java wordt eene tweede expeditie tegen - Boni gereed gemaakt.59 leden der 2". Kamer hebben aan bet onderzoek der spoorwegwetten deel genomende meerderheid is

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1