ALKMAARSCHE COURANT N». 45. 1859. Eenenzestigsle Jaargang. Zondag 6 November. JBij deze Courant behoort een Bijblad. #fföctccl ©cbccltc. NOORD-HOLLANDSCH KANAAL. SÜZIcfccUjfegcfr (Ducrsigt. BUITENLAND. BINNENLAND. A'SOfU Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de IIERM». COSTER ZOON. Uitgevers De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie Noord- IIolland brengt ter kennis van de belanghebbendendat tot de verwisseling van de buitenvloeddeuren in de groote opening van de Willemslmsbij geschikt weder tusschen den 9 en den 23 No- \cmber aanstaande, op twee vooruit niet te bepalen da^en zal worden overgegaan, en dat de scheepvaart door die opening'dien ten gevolge op twee dagen van gezegd tijdvaktelkens voor eenige '"•en, eenige stremming zal ondervinden. Haarlem20 October 1859. De Commissaris des TComngs voornoemd B O 11 E E L. POLITIE. Een lap nieuw blaauw geruit katoen, op de publieke straat te Alkmaar gevondenkan door de eigenares kosteloos terug bekomen worden aan het Commissariaat van politie aldaar. Di itsciiland. Pruissen, Beijeren, SaksenWurteniberg, Rijn- hessen Mecklenburg en Nassau hebben bij de Bondsvergadering voorgesteld, de commissie voor de militaire aangelegenheden te gelasten de verordeningen op het krijgswezen nategaan en daarin noodige verbeteringen voortedragenten einde de weerbaarheid van den Bond te bevorderendit voorstel is eenstemmig crocdcc keurd. b b Engeland. Den 17 Oct. heeft prins Napoleon te Holyhead de brcat Eastern bezigtigd en is na ook Manchester bezocht te heb ben weder naar Frankrijk teruggekeerd.— Den 12 is te Londen overleden de beroemde ingenieur Robert Stephenson oud 50 jaren; Jnj was de bouwmeester van de voornaamste spoorwegen des rijks' en van de kokerbruggen over de Comway en Menai-straat.— Het stoomschip Royal Charter van 400 paardenkrachten, met 400 pas sagiers en 100 man ekwipage en eene lading vani millioen waar de van Melbourne komende is in het Iersche kanaalnabij Ban gor door een allerhevigsten storm vergaanslechts 39 menschen zijn gered.— De genl. Campbell, thans inlndie, is tot bevelheb ber van het tegen China bestemde leger benoemd. Frankrijk. In den nacht van 27-28 Oct. is de zaal van den benaat, in liet paleis van Luxemburg, te Parijs, geheel verbrand en het koepeldak ingestort. De boekerijde archievende troon zaal en liet museum zijn behouden gebleven.De uitgever van de Conespondant heeft eene officiële waarschuwing bekomenwe gens een voor den Keizer en den Koning van Sardinië zeer belee- digend artike van den graaf de Montalembertbetreffende de Paus- seiijke aangelegenheden. In vlugschrift uitgekomen is hetzelve onverwijld m beslag genomen.— Vele Fransche letterkundigen en publicisten hebben van Koning Victor Emmamiel de orde van Maurits en Lazarus bekomen, voor het bevorderen der Italiaan- sche zaak. De Keizer heeft in een brief van 20 Oct. dien Vorst zijne plannen aangaande Italië medegedeeld. Z. M. wenscht m eiken staat,ook in Venetie, eene vertegenwoordiging en her vormingen en voor allen te zamen één vlag^ één tolstelsel en één munt. Het Bondsbestuur te Rome zou door de Vorsten benoemd worden uit de voordragten der Wetgevende Kamers. Pescliieraen Mantua zouden Bouds vestingen worden en ook Venetie een eigen leger bekomen Panna en Piacenza zouden met Piemont vereenigd worden en de hertogin van Parma Modena verkrijgenmet herstel van den groothertog van Toscane in zijn vorig gebied.— Mande menten ot circulaires, ter uitschrijving van gebeden voor den Paus zijn ook nog uitgevaardigd door de aartsbisschoppen van Parijs en Avignon en de bisschoppen van Verdun, St. Plour, S«. Claude at. Die, buy, St. BrieucPerigueux, Grenoble en Belley.— De' hertog van Padna is, om redenen van gezondheid (eigenlijk om dat hij tegen de waarschuwing van den Correspondant was. waar over de ministers 3 dagen hebben beraadslaagd), ontslagen als mi nister van bmn. zaken en vervangen door den heer Billaultdie deze betrekking na den aanslag van Orsini verliet.— Onder het leger van den genl. de Martimpreydat in Algiers tegen de Ma- roccanen opereert, heerscht veel ziekte, vooral cholera, waaraan ae genl. Thomas en de kolonel der genie Lafont zijn bezweken. Belgie Den 24, tusschen 4 en 10ure, is een vleugel van het ffranen enekoffi^We7eh' T* een ,aanzienlijken voorraad lijnzaad vprlm-p J-' afgeJbrand' waarbiJ 3 Personen liet leven hebben aan zeTfontbra^tT M<m SCh"jft dit °nheil nom™ KhpIJ^EmS-TYT' Tc Rimini 3 Priesters gevangen ge- S-nnp V 7U7 7lgu ran ?alP.ensPannmg tegen het voorloopig be stuur. Garnbaldi heeft uit die stad eene proclamatie tot de Na- Sen-Iteüanen1 te' volgend j aanSP°°rt het voorbeeld derMid- ®?.seTEN^JJ.E;- Het jaar 1857 heeft een tekort van 42i en 1858 van 36r millioen opgeleverd.— Do heer v. Hubner heeft zijn ont slag genomen als minister van policie en is vervangen door den b*. v. Thierry, hoofdambtenaar bij het ministerie van buit. zaken. Men wildat lnj de Hongaren meerdere vrijheden wenschte toeteken- nendan zijne ambtgenooten konden goedvinden.— Vele vermo gende Hongaarsche magnaten verhuizen uit Weenen naar Pesth om de aloude hoofdstad van hun vaderland meer luister bytezet ten. In het museum aldaar is door den adel en de burgerijin ?0nZawl de aF eeL lllisterriJk feest gevierd, wegens den 100 verjaardag der geboorte van don letter- en taalkundige te zTriclf o Carohji volgt graaf Colloredo als gemagtigdc Pruissen De Keizer van Rusland is den 23vergezeld van den groothertog van Weimar, de kroonprins van Wurtemberg en iepn»Prm£7ö*i 9-Tje\ Uit Warschau to Breslau aangekomen olilan te jk/lltYangeU- Prias-Regent was°hem tot mineenï gr>p Sel'edens avonds was de stad algemeen geïllu- ZTZt' volgenden dag vertrok de Czaar weder, hebbende naam zal dragen""" J" r^iment Sunkendat diens bPvnnTE: H?,t aatw°ord der reS°™g van Marocco onvoldoende bevonden zijndeheeft de regering in de beide Kamers den oorlog T)pnDC9r0ndlg^' ri'gt Cen® alSeme0110 toejuiching ondervond. Den 26 is de Spaansohe consul uit Tanger reeds te Algesiras aangekomen.- De graaf de Pariente heeft den adel uitgenoodigd tot. het verleenen van waardige bijdragen voor liet voeren van den krijg. Do Koningin is bereid tot persoonlijke opofferingen en be zuinigingen m hare hofhouding. ™ÏOrNEV.,Het leger C£ de ovorhedeu zullen voorlaan den naam van Konmglijk voeren.—De deputatie, welke naar Berlijn en Pe tersburg is geweestis door den Pruissisclien minister van buitenl. zaken officieus zeer welwillend ontvangen en beeft van hem toe zegging bekomende wensehen der bevolking in het Congres' te ondersteunen Den 23 hebben de troepen na den afloop der misden eed van trouw aan Koning Victor Emmanuel gedaan De verkiezingen voor de gemeentebesturen hebben tot geene uit komst geleid hebbende het gemeen zielizoo te Florence als eldersvan de stemming onthouden. Turkije, oor Jaffa heeft een Amerikaansch fregat het anker laten vallenom de uitlevering te vorderen der schuldigenaan een voor 3 jaren gepleegden moord.— De ambassadeurs der groote mogendheden hebben eene ernstige nota bij de Porte ingediend waarbij wordt aangedrongen op het invoeren van hervormingen vooral in de financiën van den Staat.— 4 Hoofden der zamen- zwering zijn ter dood veroordeeldnamelijk Hussein-bassa1 mufti, kolonel en 1 persoon, die den Sultan moest vermoorden; dit vonnis mishaagt de menigte zeer.— De Montcnegrijnen hebben weder een inval op Turksch gebied gedaande commissie tot af bakening der grenzen is liet met moeite ontkomen.— De Sultan een brief aan zijne ministers gezonden hebbendewaarin hij het rijk verloren achtteindien geene betere administratie werd inge voerd heeft Ah-bassa cen voorstel tot hervormingen ingediend 24 uren later is hij echter als vizier ontslagen en vervangen door Kibnzli-bassadie als een tegenstander van hervormingen bekend staat. Deze heeft van de geestelijkheid belangrijke opofferingen gevorderd en verzekerddat de Sultan van van zijn inkomen had afstand gedaan. Het polderbestuur van Schagen heeft in zijne laatste vergadériasf "V/\ eenparig besloten, alle klei- cn zandwegen in het aanstaandci/vo_pr— "A jaar te doen bestraten en daarvoor eene geldlcening te slufeSr Men verzekertdat het ontwerp tot doorgraving van HolMiim, zijn smalst by weinig leden der 2" Kamer bijval heeft gevonden, terwijl zij meenendat het alleen is ingediendom aan de gévoe-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1