ALKMAARSCHE COURANT N°. 46 1859. Eenenzestigste Jaargang Zondag 13 November. ^4.Ria vj. ©flictccl (Scbccllc. NEDERLANDSCHE TELEGRAAFHAATSCHAPPIJ. ©Elcïiclijkscït ©uctudgt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zoiulag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50. enkele Nos. 0 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. Illlflillllllilllllli l'üüi 11 De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. VERTREK ©ER DILIUEXClKSt Elï STOOM IS OOTE1*. Diligence J. v. d. llaagen. Diligence C.v.d. llaagen (in de Burg.) Diligence S. N ij m a n Naar Haarlem. 's Morg. G ure. 's Midd. 2 n Naar Haarlem. Voorm. 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. 'sMorg. 5| ure. AvoudTi ure. Voorm. 11 'sNam,12iure. 's Morg. 5£ ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) Bijzondere dienst tusschen Alkmaar en Amsterdam, des Maandags. Woensdags en "Vrijdags. Van Alkmaar des morg. ten 7 ure. Raderstoomboot Zaanstroom. Schroefstoombooten Zurmuhlen en C3. NaarAmsterd. Naar N. Diep. NaarAmsterd. Naar N. Diep Bij deze Courant behoort een Bijblad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van do belanghebbenden Dat de lijst der belastingschuldigen, ter zake van het tijdelijk gebruik van gemeenteeigendommenwerken en inrigtingeningevol ge de verordftiing daartoe bij den raad dezer gemeente op den 23 Februarij dezes jaars gearresteerd en op den 30 Julij daaraanvol gende bij koninklijk besluit goedgekeurd (zie Gemeenteblad n°. 29), op den 1 November door hen is gearresteerd en voor de dienst des loopenden jaars aan den Heer Gemeente-ontvanger ter invor dering is overgegeven, waarvan de betaling vóór of op den 15 De cember e.k. zal moeten geschieden. Burgemeester en Wethouders maken bij deze tevens de ingeze tenen opmerkzaamdat ingevolge de bepaling van art. 1 der verordening op de invordering der evengenoemde belasting «elk verzoek om vergunning of genot van gemeente eigen- 'dommenschriftelijk moet worden ingeleverd en de aanwijzing der rplaals en de grootte der oppervlaktewelke men ten gebruike ver- rlangtmet opgave tot icelke bestemming" moet bevatten. Geschiedende deze herinnering vooral tot waarschuwing van de zoodanigendie tot dus verre zoodanige aanvrage mogteu hebben verzuimdten einde zich te kunnen vrijwaren voor de onaange name gevolgen, die een verder verzuim na zich zoude slepen. Alkmaarden 12 November 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat van gemeentewege de commies bij de gemeentebelastingen, P. van Wijngaardenis gecommitteerd tot de opneming der pa tenten, bij art. 36 der wet op dat middel bepaald, en dat door dezen met den deurwaarder der directe belastingeningevolge de bepaling der wetdaartoe (aanvang nemende met den 13 dezer maand) zal worden overgegaan. Burgemeester en Wethouders noodigen mitsdien alle ingezete nen uitom dezelve ambtenaren in hunne voormelde kwaliteit te erkennen en hun alle verlangde inlichtingen te geven. Alkmaarden 9 November 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Februarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).Markten van den 4 en 5 Nov. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, K.IIoll.Kleine Gras, per 50Ned.P. 30,75 22,50 dito Commissie 32,25 32,25 dito Middelbare 1/ n 33, Boter, in kopp. of stukk. per N. P. 1,20 a 1, Aardappelen per mud 3,u 2,40 Appelen 5.4,— Tarwe 9,_ 7,_ Rogge 7,25 o 5,— Gerst, vroege Haver Boonen, ond. soort. Kanariezaad Mosterdzaad Groene Erwten Graauwe dito Opgemaakt te Alkmaarden 7,— u 5, n 4,25 a 3, 10,tr 6,- 11,25 U 10,— u 22,— n 17,— 10,— 17,— 10,— 5 November 1859. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. Station Alkmaar. Gedurende de maand Augustus 1859 zijn van hier verzonden 205 dépêcheswaarvoor is ontvangen83,65 Het kantoor is bezigtigd door 3 personena 25 Cts. n —,75 Zoodat de geheele opbrengst der maand Augustus is 84,40 In September zijn verzonden 211 dépêches, a 84,35 Hierbij 5 bezoekers, a 25 Cts iederu 1,25 Zoodat de maand September beeft opgebragt 85,60 POLITIE. Op den 7 Nov. j.l.op de openbare straat te Alkmaar gevon den een zilveren armband. De regthebbende vervoege zich aan het Commissariaat van Politie aldaar. Engeland. Het getal troepen, dat uit Indie naar China gaat, is bepaald op 6000 Europeanen en 4000 inlanders.- Den 3 is de Great Eastern van Holyhead naar Southampton gestevend door de stormige zee bewoog zich bet schip even als kleinere vaar tuigen, zoodat de meubelen in de vertrekken werden omgeworpen, terwijl het water over de voorsteven sloegde besturing door het roer liet echter niets te wenschen over. Frankrijk. Den 8 is de Keizer van Compiagne te Parijs ge komen, om de Russische grootvorstin Maria in het Hotel du Louvre te bezoeken.De Fransche troepen te Turanné, in Cochin China zijn door eene groote vijandelijke magt aangetast, maar hebben die met groot verlies afgeslagen en eene volledige overwinning be haald. - Onder de troepen op de grenzen van Marocco heeft de cholera nog vele offers gevorderd, o. a. de kolonel Bouchg, bevel hebber der genie, en de bataljons-commandant Bousquetvan het 24e reg. van linie. De Beni-Suassen hebben zich aan de gestelde voorwaarden onderworpen en gijzelaars en schatting geleverd. De genl. Deveaux heeft vervolgens met 2 divisien de Zekkoara's doen wijken en eene smalah en rijken buit veroverd.De Koning1 van Abyssine heeft eene zeehaven aan Frankrijk afgestaan. Centraal-Italie. Te Florence is een complot ontdekt tbt her stel van den hertog, hetwelk alom wilde afkondigen, dathet.voor- loopig bewind liet gezag had overdragen aan de plaatselijke bgstu- renomdat een Fransch-Oostearijksch leger in aantogt waslot herstel des hertogendie gezind was liberale hervormingen in te-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1