ALKMAARSCHE COURANT N°. 47. 1859. nass >-;y Eenenzestigste Jaargang Zondag 20 November. 0!acicc! (ficbcclic. giückclijfcscft (Öocrstgt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zou dag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs perjaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. (5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. VERTREK OER DILIGENCES EN STOOR BOOTEN. Diligence J. v. d. Uaagen. Diligence C.v.d. Haag en (in de Burg.) Diligence S. N ij man Naar Haarlem. 's Morg. G ure. 's Midd. 2 n Bijzondere dienst' Naar Haarlem. Voorm. 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. 's Morg. 5\ ure. (Alleen iMaand., Woensd. en Vrijd.)_ tusschen Alkmaar en Amsterdam, des Maandags, Woensdags en Raderstoomboot Zaanstroom. Öchroefstoombooten Zurmuhlen en C°. NaarAmsterd. Naar N. Diep. 'sMorg.5£ure.JAvond_6(. ure. NaarAmsterd. Voorm. 11 u Naar N. Diep. 'sNam,12iure. rijdags. Van Alkmaar des morg. ten 7 ure BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat de lijst der belastiugschuldigen, ter zake van het tijdelijk gebruik van gemeenteeigendoinmenwerken en inrigtingeningevol ge de verordening daartoe bij den raad dezer gemeente op den 23 February dezes jaars gearresteerd en op den 30 Julij daaraanvol gende bij koninklijk besluit goedgekeurd (zie Gemeenteblad n°. 29), op den 1 November door hen is gearresteerden voor de dienst des loopenden jaars aan den Heer Gemeente-ontvanger ter invor dering is overgegeven, waarvan de betaling vóór of op den 15 De cember e.k. zal moeten geschieden. Burgemeester en Wethouders maken bij deze tevens de ingeze tenen opmerkzaamdat ingevolge de bepaling van art. 1 der verordening op de invordering der evengenoemde belasting: reik verzoek om vergunning of genot van gemeente eigen- 'dommenschriftelijk moet worden ingeleverd en de aanwijzing der aplaats en de grootte der oppervlaktewelke men ten gelruike ver- ulangtmet opgave tot welke bestemming" moet bevatten. Geschiedende deze herinnering vooral tot waarschuwing van de zoodanigendie tot dus verre zoodanige aanvrage mogten hebben verzuimdten einde zich te kunnen vrijwaren voor de onaange name gevolgen, die een verder verzuim na zich zoude slepen. Alkmaar, den 12 November 1859. B-urgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat van gemeentewege de commies bij de gemeentebelastingen, P. van Wijngaardenis gecommitteerd tot de opneming der pa tenten, bij art. 36 der wet op dat middel bepaald, en dat door dezen met den deurwaarder der directe belastingeningevolge de bepaling der wet, daartoe (aanvang nemende met den 13 dezer maand) zal worden overgegaan. Burgemeester en Wethouders noodigen mitsdien alle ingezete nen uitom dezelve ambtenaren in hunne voormelde kwaliteit te erkennen en hun alle verlangde inlichtingen te geven. Alkmaarden 9 November 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. POLITIE. Gevonden op straat te Alkmaar een muntbillet. De regtheb- bende kan hetzelve terugbekomen aan het Bureau van Politie aldaar. Duitsciiland. Het verslag der commissie van onderzoek om trent. het verzoek tot herstel der Keur-Hessische Constitutie van 1831, strekt tot afwijzing daarvan; de gezant van den Keurvorst had reeds tegen de benoeming geprotesteerd.Daarentegen is het voorstel tot herziening der verordeningen op het krijgswezen eenstemmig aangenomen. Engeland. Bij Kon. besluit is de tuchtiging aan den lijve bij het leger, met uitzondering van enkele gevallen, afgeschaft. Frankrijk. De minister Walewski heeft eene circulaire aan de diplomatieke agenten in het buitenland gezondenomtrent den uitslag der eonferentien te Zurich. Het midden der Mincio is tot grensscheiding aangenomenOostenrijk had verlangddat Sardinië 600 millioen der schuld zoude overnemenen was afgeko men tot 375 millioen. Sardinië had niet meer willen geven dan 150 m.als aandeel in de Monteen 100 van de Óosteurijksche leening van 1854waarmede ten laatste genoegen was genomen. Frankrijk zal voor Sardinië betalen en de terugbetaling gemakke lijk maken en bekomt tevens van dat rijk 60 millioenals der oorlogkostende contracterende mogendheden noodigen tot deel neming aan het congres die, welke het algemeene Weener-tractaat van 1815 geteekend hebben, alsmede Sardinië, Rome en Napels. Den 12 werd in den Moniteur de opdragt van hpt regentschap aan den prins van Carignan afgekeurdwegens de aanstaande bijeen komst van het congreshetwelk daardoor vooruitgeloopen zoude worden. - Den 16 bevatten de meeste bladen te Parijs ook eene mededeeling van het bewind, waarbij de aanwijzing van den heer Buoncompagni als regent eveneens ten sterkste wordt afgekeurd,- Den 13 is een nieuw vlugschrift van Emile de Girardingetiteld Napoleon III en Europa, op de pers in beslag genomen..Den 14 is de nieuwe raad van liet tot de fortificatiën vergrootte Parijs, thans uit 60 leden bestaandegeïnstalleerd.Na eene wijd ver breidde razzia over do Mayas en Angaden is Ben-Igel door de com mandant Colombe overvallen en heeft Si Hamza de hem gestelde voorwaarden aangenomen en gijzelaars geleverd, zoodat het doel der expeditie is bereikt. Kerkelijke Staat. De Paus is bereid eene algemeene admi nistratie van leeken en eene scherpe controle op het gebruik der geldmiddelen intevoeren en zal een gemagtigde naar het Congres zenden. - De dictator Farini heeft zijne plegtige intrede te Bologna gedaande ministers hebben hun ontslag aangebodenmaar dit is niet aangenomenzijnde zij integendeel in hunne ambten bevestigd. De voorloopige regering heeft een antwoord op de Pausselijke aan spraak openbaar gemaakt. De gouverneur van Bologna heeft de nog bestaande regtbank der inquisitie afgeschaft. Napels. De Koning heeft besloten zich op het Congres te doen vertegenwoordigen en zal passen doen uitreiken aan alle bannelingendie terug willen keeren. Oostenriik. De Keizer heeft bij eigenhandigen brief aan den minister v. Brück te kennen gegevendat het zijnen wil isdat de begrootingen van 1860 en 61 geene tekorten zullen opleveren hij zal eene commissie benoemenom de maatregelen daartoe te beramen.Het Schillersfeest is te Weenen met algemeene geest drift gevierdaan den optogt met fakkellicht naar de Schillers- plaats namen 5000 personen deelwaarbij 300 vaandels en standaar den gedragen werden.Te Yenetie zijn 50 uitgewekenen terug gekeerd, die bij de troepen van Garribaldi dienst hadden genomen. Spanje. Aan de dagbladen is verboden melding te maken van de militaire maatregelen tegen Marocco. Turkije. Al de ministers hebben hun zegel gehecht aan de door den nieuwen vizier voorgestelde hervormingen. De Europe- sche grondbezitters hebben toegestemd in de heffing der grondbe lasting hopende daardoor hun eigendomsregt erkend te zien. De ontwerpen voor de financiële organisatie en voor het aangaan eener leening werken reeds gunstig op den prijs der effecten. Er is een decreet uitgevaardigd tegen de weeldebijzonder tegen de geld verspillingen der vrouwen, en daarbij zijn voorschriften gegeven omtrent de kleederdragt. Al de tot dood- of galeistraf veroor deelden, wegens de laatste zamenzweringhebben vermindering van straf bekomen en worden in onderscheidene vestingen gevan gen gehouden. Sardinië. Den 14 heeft de prins van Carignan den ridder Minghetti en andere leden der commissie ontvangen, welke hem het regentschap over de Midden-Italiaansche Staten kwam aan bieden hij zeide door de opdragt zeer vereerd te zijnmaar die om staatkundige redenen niet te kunnen aannemen; hij raadde haar aan, den commandeur Buoncompagni in zijne plaats te benbe»' men.Garribaldi heeft zijn ontslag genomen als bevelhebber - van het leger van Midden-Italie. De Koning heeft dit hem ver leend en benoemd tot luit. genl. bij het Sardmische lcger.-r De staten van Parma, Modena en Romagna hebben besloteiV. den prins van Carignan dank te zeggen voor den gegeven goedenT&4d en om het regentschap aan den ridder Buoncompagni optedragen. Het vertrek van deze is echter nog uitgesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1