ALKMAARSCHE COURANT li 1 N°. 49. 1859. Eenenzestigste Jaargang Zondag 27 November. \-Y V*T\ ©fliciccl (Scbccltc. SSHcfceiijfesch (DoersigÉ. BUITENLAND. Wfcdeai K ■Ht - 1 n 12 nari- Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs perjaar/3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de IIERM'. COSTER ZOON. Uitgevers De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelre'gt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. VERTREK BKR DILIGENCES EN STOtt.nKROTEN. Diligence J. v. d. Haagen. Naar Haarlem. Diligence C. v. d. Haagen (in de Burg.) 's Morg. 6 ure. 's Midd. 2 Bijzondere dienst' Naar Haarlem. Diligence S. N ij ma n. Yoorm. 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. 's Morg. 5£ ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) Raderstoomboot Z aan sir oom. NaarAmsterd. Naar N. Diep. 'sMorg. 5 ure. Avond 6J- ure. Schroefstoombooten Zurniulilen en C1 NaarAmsterd. Voorm. 11 Naar N.Diep. 'sNam,12iure. tusschen Alkmaar en Amsterdam, Maandag en Woensdag. Van Alkmaar des morg. ten 7 ure. I Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid- I delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit I van den 27 lebruarij 1S56 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).— Markten van den 18 en 19 Nov. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, .Holl. Kleine Gras, per 50 Ned. P. 30,50 ƒ21,50 dito Commissie dito Middelbare n Boter, in kopp. of stukk. per N. P. a Aardappelen per mudu Appelen Tarwe Bogge v Gerst, late n Haver Boonen, ODd. soort. Kanariezaad n Groene Erwten Graauwe dito 33,- 33,50 1,05 3,50 5.— 9,25 7,75 7,25 4,75 10,— 11,— 16,- 14,- 1,— 2,50 4 8,50 7,50 4,60 3,50 0,— 10,— 14,— 12,— Opgemaakt ta Alkmaar, den 21 November 1859." Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. f OLITI E. Gevonden op straat te Alkmaar, op den 16 Nov. jl.een munt- hillet. De regthebbende kan hetzelve terugbekomen aan het Bureau van Politie aldaar. Belgie. De commissie voor de parlementaire enquête heeft met 3 tegen 2 st. uitgemaaktdat de verkiezing te Leuven moet worden vernietigd. Duitschland. Beijeren heeft de ministers der midden-staten opgeroepen tot het houden eener conferentie te Wurzburg, ter overweging der hangende staatsregterlijke vraagstukken. Beijeren baksen, Wurtemberg, Keur-Hessen, Rijn-Hessen, Mecklenburg- SchwerinNassauSaksen Meiningen en Altenburg nemen daaraan deel. De onderwerpen ter overweging zijn de regten van het domiciliumhet Bondsgcrigtde hervorming van het krijgswezende Keur-Hessisschc en Holsteinsehe vraagstukken de maten en gewigten.De 2e Kamer der Stenden van Keur- Hessen heeft met 32 tegen 8 st. besloten tot het indienen van een adres bij de Bondsvergadering houdende verzoek tot herstel der grondwet van 1831. De Bondsvergadering heeft nopens deze zaak het verslag harer commissie goedgekeurd 't welk strekt tot behoud van die van 1852 doch met toezegging van sommige door de Stenden gewenschte hervormingen. Engeland. De regering is bedacht op het verplaatsen van het arsenaal van 1\ oolwichals zijnde bij een vijandelijken inval niet genoegzaam beveiligd.Den 17 is te Londen eene openbare vergadering gehoudenonder voorzitting van lord Elchoin welke met alg. st. besloten is tot de oprigting cener Nationale Associatie, ter bevordering van de deelneming bij de vrijwillige scherpscliut- ters-corpsen cn dcrzelvcr oefeningen. Deze vereeniging vindt veel bijval bij de regering.De maatschappijdoor welker bemoeijin- gen m 1851 de wereldtentoonstelling te Londen heeft plaats gehad heeft besloten er in 1862 weder eene te houden.De aartsbis schop van Dublin en 28 r. c. Iersche bisschoppen hebben herder lijke brieven uitgevaardigdom gelden bijeentebrengen voor de stichting eener r. c. universiteitop grond dat het onderrigt der instellingen onder protestantsche leidingvoor r. catholieken niet voldoende kan worden geacht.De Nederlandsche stoomkorvet Citadel van Antwerpen is, wegens een belangrijk lekinhetdrooge dok te Sheerness gebragtterwijl men twijfelt of het de reis naar Batavia zal kunnen voortzetten. Frankrijk. De Keizer van Rusland heeft, bij speciale dépê che den Keizer zijnen vurigen dank betuigdvoor de goede ont vangst zijner zuster, de grootvorstin. Maria.— De bladen l'Ami de la Religion wegens vermelding, cn la Guienne te Bordeaux en l'Union Franc-comtoise te Besanjon, wegens overname van een oneohten brief van Koning Victor Emmanuelin antwoord op dien des Keizerswaarin men dien vorst liet zeggendat zoo Napoleon zijne verbindtenissen jegens Oostenrijk wilde gestand doen, hij zijne pligten jegens Italië niet verzaken konde, zijn voor den regter geroepen.— Nadat de halfoffieiële bladen la Patrieen le Constitutionel den 21, tot veler verbazing, liet regentschap van den heer Buoncompagni hadden aangeprezenberigtte de Moniteur 2 dagen later, dat de opdragt aanvankelijk bij de regering bekom mering had verwektals belemmerend voor de beraadslagingen van het aanslaande congres, maar dat dezelve merkelijk verminderd was, door de opheldering van Sardinië, dat de aanneming alleen ten doel had de instandhouding der openbare orde, door liet ver eenigen van het gezag in één persoon.— De heer Mortara, de vader, bevindt zich te Parijs, om de tusschenkomst van bet con gres ten behoeve van zijnen zoonintcroepen.De begrooting voor liet uitgelegde Parijs zal bijna 100 miliioen beloopen.— De minister van binn. zaken heeft eene vertrouwelijke circulaire gerikt aan de dagbladen en deze daarbij aangespoord om zich te onthou den van vijandelijke en hartstogtelijke uitvallen ten aanzien van Engeland.— De regeringen van Frankrijk en Engeland zijn het eens gewordenom in het congres voltehoudendat de Italiaan- sche hertogen met gewapenderhand hersteld mogen wordenmaar onderhandelen nog over de vraag welke regeringsvorm dan in Italië zal worden ingevoerden of het raadzaam is om de keus van den door de bevolkingen aantewijzen souverein tc beperken.— De mar kies de Moustier is tot ambassadeur te Weenen benoemd. Kerkelijke Staat. Na het ontslag van Garribaldi is te Bo logna eene nieuwe poging aangewend om onlusten te verwekken eene volkshoop werd terstond uiteengedreven do nationale "-arde kwam bereidwillig op.— Het 2= regt. heeft te Bolognaonder herhaald gejuich der menigteden eed aan den Koning afgelegd deze troepengeheel als de Piemontesche uitgerustworden z'eer geroemd. Oostenrijk. Do Keizer heeft eene algemeene cn onbepaalde amnestie uitgevaardigd, zoo voor burgerlijken, als voor militairen, betreffende de jongste Italiaansche gebeurtenissen. Schuldigen aan gewone burgerlijke misdrijven alleen zijn daarvan uitgezon derd— Bij de geheele infanterie, behalve bij het in Italië staande 2e legercorps cn de bondsbezettiiigen, wordt elke compagnie met der manschappen verminderd. Sardinië. Do hertog van Chartres heeft een jaar verlof beko men, om met zijnen broeder, den graaf van Parijs, Griekenland, Egypte en Palestina te bezoeken.De markies de Villamarina is benoemd tot gouverneur van Milaan en de ridder Besambrois tot gezant te Parijs. Spanje. Ter wegneming der ontevredenheid over de openbaar gemaakte diplomatieke stukken met Engeland gewisseld wegens den oorlog met Maroccoheeft do minister van buitenl. zaken eene circulaire uitgevaardigdhoudende dat men geen punt zal bezetten waardoor eenige heerschappij over de zeeëngte wordt uit geoefend maar overigens daarwaar men zal goeddenken. Toscane. De voorzitter der nationale vergadering Ricasoli heeft aanvankelijk geprotesteerd tegen de aanwijzing van den heer Buon compagni als^ regent en daartoe eene commissie naar Turin gezon den. Later is echter de zienswijze veranderdwant toen de^ com missie te Genua kwamvond zij eene dépêche waarbij baar man daat werd ingetrokken, en toen zij nogthans de reis naar TuriHv vervolgde, aldaar eene tweede, waarbij zij ontbonden wepd'vjaiv klaard. De regering heeft een nieuw memorandum uitgevaardigd, - houdende, dat zij dankbaar de diensten van het congres",jzii er- l'Onnpri oio lini rwnV»s\r\%* fj- J 1 i ii <5* - J «iOJlJlv/U V tv Ai ITO U kennenals het gehoor geeft aan de wenschen des volt dat zij anders geweld met geweld zal tegengaanhoewel I ongelijkon strijd zoude moeten bezwijken. w* Zweden. De hertogin van Oost-Gothland is bevallen van een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1