ALKMAARSCHE COURANT S li ill N°. 4:9. 1859. Eenenzestigste Jaargang. Zondag k December. NI dDfltciirsrl (Scbccltc. kennisgeving. ggleltcliikggh ®persigt. BINNENLAND. Hf Ij I ■A Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op 'Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs perjaar ƒ3,—franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Drieven franco aan de Uitgevers IlEllM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. "SHta®! VKRTKBSK DEK KNJ EEgtG'ifüY Diligence J. v. d. llaagen. Diligence C.v.d. Haag en (in deBurg.) Diligence S. N ij m a n. Naar Haarlem. 's Morg. 6 ure. 's Mida. 2 u Naar Haarlem. Yoorm. 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. 's Morg. 5' ure. (Alleen M aand."Woe.nsd. en Yrijd.) Raderstoomboot Z a a n s t r o o m. Schroefstoombooten Z ur muhlen en C NaarAmsterd. Naar N. Diep. NaarAmsterd. 'sMorg.5^ure.JAvond 6v ure. Yoorm. 11 Naar N. Diep- 'sNam.!2iure. Bij deze Courant behoort een Bijblad. GEDEPUTEERDE STATEN der provincie NOORD-HOLLAND doen te wetendat in hunne vergadering van heden is vastgesteld hetgeen volgt: Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Houland Gelet op 's Konings besluit van 30 Maart 1827 (Staatsblad n°. 13) houdende nadere bepalingen omtrent den jaarlijkschen herijk der maten en gewigten Hebben goedgevonden a. dat'in de gemeente Amsterdam voor het jaar 1850 de herijk der lengtematen en der gewigtenmet uitzondering van het medicinaal gewigt en van het goud gewigtzal beginnen den 3 Januari) en eindigen 30 April aanstaande; dat die van de medicinaal gewigten uitsluitend zal geschieden gedurende de maand Januarij die van het goud gewigt en van de inhouds maten van drooee waren in de maand Meien eindelijk cue der vochtmaten voor den handel in het groot en klem m de maand Junij aanstaandej- 4 dat de herijk van al de maten en gewigtenm het arrondis sement Amsterdam (met uitzondering van de gemeente Am sterdam) en in de arrondissementen Haarlem Alkmaar en Hoorn zal beginnen met den 1 April en eindigen den 30 c dat'tot den ijk en herijk gedurende het jaar 1860 is bestemd de letter Q. van het Gothische alphabet 2. de belanghebbenden aantemanen om zich de gemelde tijdstip pen ten nutte te makenten einde zich daardoor te vrijwaren voor onaangenaamheden en onnoodige kosten 3. de gemeente-besturen uittenoodigen enzoo noodigaantema nen om hunne ingezetenen met de hiervoor genoemde bepalin gen voor zooveel hunne gemeenten betreftbekend te maken, en voorts te zorgendat de belanghebbenden aan het tijdstip van den herijk worden herinnerd en alzoo aan hunne verplig- tingeu behoorlijk kunnen voldoen. Gegeven te Haarlem den 17 November 1S59. Gedeputeerde Staten voornoemd, BOREEL, Voorzitter. de YR1ES, Griffier Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 i^aatsbL N°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente dat een voljaarsch en een uegenmaandsch suppletoir Kohier der Per sonele Belasting, dienst 18«Jop den 22 November 1859 door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Hol land executoir verklaard op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is over- §eIeder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten ein e alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voor - vloeijente ontgaan. Alkmaar, den 28 November 1859. Het Hoofd van het bestuur boornoemd A. MACLAINE PONT. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 {Staatsbl N° 22) bü deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het 2e kwartaals Kohier van het Patentregt over het dienstjaar 18sop den 25 November 1859 door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit nalatigheid zouden voortvioeijente ontgaan. Alkmaar, den 3 December 1859. Het Hoofd van het bestuur voornoemd, A. MACLAINE PONT. Op de voorgenomen wederinvoering der belasting op het gemaal met 1°. Jan. tc Bergen op Zoom is de Koninklijke goedkeuring niet ontvangen.— Jonkvr. v. Sicinderen, den 30 Oct. te Gronin gen overleden, heeft ook 1000 aan Nederlandsch Mettrav gele gateerd.— De Oostenrijksche gezant v.Langenau te Stok holm is naar 's Gravenhage verplaatst.Het bestuur van den Hou. spoorweg beeft concessie aangevraagd voor eenen weg van Heij den naar Woerden, in verband met eene versmalling' van het spoor tusschen Leijden en 's Hage.— Van eene ziekte van den «ouv genl. van N. Indle is niets naders vernomen.— De minis ter van koloniën heeft een contract gesloten met den lieer Cores de Vriesvoor eene stoompaketvaart tusschen Java en de buiten bezittingen met. eene jaarlijksche subsidie van 500,000.— Aan L J Enthoven Cie. te 's Hage is concessie verleend tot opng- ting eener gasfabriek te Batavia, zonder subsidie, maar met le vering van 700 lantaarns aan het gouvernement tegen bepaalden prijswelke zal verminderen en ten laatste tot nul gereduceerd worden, naarmate het gebruik van particulieren toeneemt,— De gemeenten in de provincie Groningen hebben, op eene na, beslo ten de belasting op den wijn en het gedestilleerd gemeenschappe lijk en tot een gelijk bedrag te heffen en de opbrengst jaarlijks, naarmate van het verbruik in elke gemeentete verdeelen. De hear II. Stoltc lid der 2e Kamer voor Amsterdamis overleden. Den 23 Nov. is het verzoek van F.H.v. Vlissingen, om verlenging van den termijn iot oprigting eener maatschappij ter exploitatie van Bornea, tot 4 Maart 1860 en tot assumtie van een medeconces sionaris geweigerd en de concessie ingetrokken— Den 35 lieett. de hoofdcommissie tot oprigting van een monument voor A. bchet- fer te Dordrechtbesloten dat het zai bestaan in een metalen standbeeldde fondsen daartoe nog onvoldoende zijndezal eene loterij van kunstwerken worden gehouden.— In den avond van dien dag is te Tilburg de voor 2 a 3 jaren nieuw gebouwde vel- lenblooterij en wolbroeijerij van N. N. de Kanter verbrandde schade wordt op f 50,000 begroot, terwijl slechts voor 34,900 verzekerd is.— Den 28 is benoorden Egmond aan Zee gestrand liet Ned. barkschip Ferdinandina Emma kapt. R. A. Tangege laden met rijstarakspecerijen en 25 kistjes, ieder met 5000.van Batavia naar Amsterdam na herhaalde inspanning zijn 16 man der equipage met de reddingsboot van Egmond aan wal gebragt man en eene dames-passagier hadden het schip met de sloep ver laten en zijn daarmede omgekomenzijnde dezelvemet het lijk dier vrouw en 3 manspetten te Calandsoog aangespoeld. Dien da" besloot de raad van 's Hertogenbosch zich bij adres tot de U "kamer te wenden, ter bestrijding der spoorwegwetten.— Den 29 is Brielle voor liet eerst met gas verlicht. - Z. M, heelt be noemd tot commissaris der loodsen te Egmond a. Zee den opzigter bij de kustverlichtingbelast met het toezigt over de loodsdienst, E. Luitsz. i Tweede Kamer. Het wetsontwerp op het vervoer van land verhuizers beveelt de oprigting van commissien in de zeeplaatsen, welke daarop het toezigt zullen uitoefenen en alles moeten ver- rigten wat de ondernemers mogten nalatendie het vervoer on dernemen moeten in hare handen eene borgtogt van 10,000 en die het bevorderen van 5000 storten. Den 26 is het ontwerp tot gebruik van het koloniaal batig slot van 1857 met alg. st. aan- eenomen. Den 28 werd een wetsontwerp ingediend op de zameu- stelling en bevoegdheid van den raad van State en zijn de beide eerste hoofdstukken der staatsbegrootmg goedgekeurd, gelijk den 29 het derde, buitenl. zaken, alle met alg. st. Op hoofdstuk XV, justitie, den 1 Dec. met 55 tegen 12 st. aangenomen, werd den 30 Nov. met 37 tegen 27 st. een amendement van den neer v. Bek goedgekeurd, om eene nieuwe uitbreiding der njksveld wacht tegen 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1