JX°. 50. 1859. Eenenzestigste Jaargang. Zondag 11 December. ©Üjciëcl (i^ebccÜe. is,— SlSHcfscüjfcscïi ©ucrsigt. BUITENLAND. TAT-X Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs perjaar/3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HBRM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels ƒ0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. VERTREK O EK DILIGENCES EIS STOOMBOOT EIS. Diligence J. v. d. Haagen. Naar Haarlem. Diligence C. v. cl. Udagen (in de Burg.) 's Morg. 6 ure. 's Midd. 2 u Naar Haarlem. Diligence S. N ij m a n. Raderstoomboot Zaanstroom. Voorm. 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. 's Morg. 5^. ure. (Alleen Maand., Woeusd. en Vrijd.) Schrocfstoombooten Zurmuhlen en C. NaarAmsterd. Naar N. Diep lNaarAmsterd,|Naar N. Diep Voorm. 11 'sMorg.5^.ure.jAvond6( ure. 32,— u 33,25 1,20 V 1,05 3,50 1/ 2,60 H 9,— II 8,- H 7,50 II 7.— It 7,- II 4,— a 4,50 3,60 n 10,25 6,— H 11,— 10,— H 17,— li- a 17,— II Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Levensmid delen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z. M. llesluit van den 27 Bebruarij 1856 No. 92 (medegedeeld bij Prov. blad van Noord-Holland No. 33).Markten van den 2 en 3 Deo. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, N.Holl. Kleine Gras, per 50 Ned. P. 32,50 22,50 dito Commissie dito Middelbarj^a. Boter, in kopp. of stukllfperTl. P. Aardappelen per mud Tarwe Rogge Gerstlate Haver Boonen, ond. soort. Kanariezaad u Groene Erwten Graauwe dito Opgemaakt te Alkmaar, den 5 December 1859. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. AANKONDIGING. De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te Alkmaar brengt ter kennis der belanghebbendendat aan haar gewoon lo kaal, van Maandag den 12 tot en met Woensdag den 11 dezer, des voormiddags van 10 tot 12 ure, ter lezing zullen voorliegen eenige maandberigten van de handel- en scheepvaart beweging in Groot Brittannie, mitsgaders tabellarische overzigten, betrekkelijk den handel te Lubeek, over 1858. De Kamer voornoemd AlkmaarF. M. van de MELDEVoorzitter 9 December 1859. C. BOONACKER, Secretaris. Belgie. Uit het verslag van don heer De/ré, omtrent de ver kiezingen te Leuvenblijkt, dat de clerikale partij aldaar aanzien lijke sommen heeft besteed tot benoeming harer oandidaten en dat vooral bewoners van het platte land zijn omgekochtop grond waarvan de vernietiging der verkiezing wordt voorgesteld.Het rapport is 240 bladzijden groot en bevat de verklaringen van 191 getuigen. Dttitschland. Het doel der Conferentie te Wurzburg is ge weestom, bij het gemis van eendragt der 2 groote Duitsche mogendhedenmiddelen te beramen ten einde den Bond meer kracht te geven. Engeland. Ilet, hoofdbestuur der landmagt heeft besloten bij 11 regimenten tweede bataljons te voegen. Bij de marine zijn thans ins gelijks de stokslagen, behoudens enkele uitzonderingen, afgeschaft. Te Gibraltar zijn nieuwe batterijen, gewapend met Armstrongka- normen aangelegd en is de bezetting met een derde vermeerderd. 4 Kooplieden te Liverpool hebben den Franschen Keizer een brief geschrevenom zijne bedoelingen te vernemenbij de heerschende bezorgdheid voor eene invasieZ. M. heeft daarop doen antwoor den dat het behoud des vredes met Engeland zijne ernstige begeerte en het standvastige doel zijner staatkunde is.Lord Coicleg is tot eerste en lord Wodehouse tot tweede gemagtigde bij liet aan staande Congres benoemd.Te Londen is den 5 eene openbare vergadering gehouden waarin besloten werd tot oprigting van een vrijwillig corps Icrsche scherpschutters. Frankrijk. Den 25 Nov. is uit de Maroccaansche forten aan den ingang der rivier van Tetuan, op het linieschip S. Louis ge vuurd de vice-admiraal Romain-Defossés ging dadelijk met 4 oor- 'sNam,12iure. logschepen uit Algesiras derwaarts en bragt den 26 het vijandelijk geschut tot zwijgen.Bij Keiz. besluit is het toezigt over de openbare veiligheid (prefectuur van polieie), tot nu toe 'alleen over Parijs en omstreken, tot het geheele rijk uitgestrekt en bij het ministerie van binn. zaken overgebragt.De Paus heeft den bis schop van Orleans een brief van dankbetuiging gezondenvoor den schitterenden ijver, waarmede deze, in zijne herderlijke verkla ring van 21 Sept.de Pausselijke regten verdedigd heeft'De regter heeft beslistdat er geone termen bestaanom den heer de Girardin wegens zijn vlugschriftte vervolgenen de teruggave der in beslag genomen exemplaren bevolen. De schrijver heeft tengevolge van het gebeurde een nieuw vlugschrift uitgegevenge titeld //brief aan den heer Delangle, minister van binn. zaken," waarin hij zijne bezwaren uiteenzet tegen de verordeningen op de drukpers.Het grootste deel der naar China bestemde troepen wordt thans te Toulon ingescheeptonder het opperbevel van den geul. Cousin de Montaulan.Frankrijk en Oostenrijk zijn het eens geworden geen vertegenwoordiger van Centraal-Italiehetzij officieel, heizij officieus, bij het Congres toetelaten. Centraal-Italie. Dcu 30 Nov. is te Turin een ministerraad gehouden, bijgewoond door de heeren BuoncompagniRicasoli Minghetti en Audenotom over het regentschap te beraadslagen. Dit is alsuu zoo geschiktdat Buoncompagni te Florence zal resi deren, als gouv. genl. van de Liga, over de krijgsmagt derzelve bevel voeren en de staatkundige betrekkingen met"Sardinië onder houden. De afzonderlijke besturen van ParmaModena en Romagna zijn den 8 opgeheven en vervangen door één bestuuronder den dictator Fanni te Modena, met eene wetgevende commissie te Bologna. Ricasoli blijft president van het voorloopige gouvernement van Toscane. Hij heeft alle buitenlandsche gezanten en beambten aangeschreven, binnen 14 dagen terugtekeerenop verbeurte van hun regt op pensioen. Mexico. Genl. Miramonhet hoofd der conservatieve partijis verdreven en gevlugt; het leger heeft den gewezen dictator Santa- Anna tot hoofd der republiek geproclameerd. Oostenrijk. Uit Yenetie zijn 3330 personen naar de staten van Midden-Italie uitgeweken en daarvan tot dus ver 654 terug gekeerd.De nieuwe verordening op de drukpers is zoo reac- tionnair en de omschrijving der overtredingen zoo gestreng en rekbaar, dat de dagbladen alle vrijheid benomen is.Bij Keiz. besluit is de verordening ingetrokkenwaarbij het den Israëlieten verboden was, zonder voorkennis en goedkeuring der burg. over heid in het huwelijk te treden.Den 28, des avonds, is de prins v. Oranje te Weeneu aangekomen en aan het station, waar eene eerewacht met muziek geplaatst wasopgewacht door den Ned. gezant en den consul genl. en 's Keizers adj.genl. graaf de Cren- neville. Z. M. H. werd aan zijn hotel terstond bezocht door don Keizer. Den 29 was er galadiner op het paleis van Schöubrunn ter eere van den prinsdie den volgenden dag het, middagmaal gebruikte bij den aartshertog Frans Karei. Den 30 werd ter eere des prinsen eene groote hofjagt gehouden in het Keiz. domein bij Asperenwaaraan de Keizer en alle aartshertogen deel namen. Den 1 l)ee. bezocht de prins het arsenaal en de mil. rijschool en den 3 het munt- en penningkabinetde musea van de nat. historie en mineralogie en de Keizerlijke stallenwoonde 's middags eene wilde zwijnenjagt bij en dineerde weder bij den aartshertog Frans Karei. Den 5 werd eene luisterrijke hofjagt gehouden in het keiz. domein te Holitsch in Hongarije en 's avonds gaf de bn. v. Ueeckeren, Nederl. gezant te Weenen, een prachtig feest ter eere van den prins.— De pres', ministergraaf v. Rechbergzal Oostenrijk bij het Congres vertegenwoordigenvorst Gortscliakoff Kusland. Spanje. Den 22 hebben 4000 mooren de positie van Serallobij Ceutawaaruit zij daags na de landing der Spanjaarden verdreven- warenaangevallenmaar zijn met groot verlies afgeslageni-'Tlat der Spanjaarden bedroeg 80 dooden en 400 gekwetsten. ïfen ot" hernieuwden zij den aanval op de redoute ter regterzijde^®n het kamp voor Ceuta, en werden toen insgelijks gevoelig, méjatëïlies van 500 dooden en 1500 gekwetsten teruggeslagenterwijmvati de Spanjaarden 120 man buiten gevecht geraakten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1