ALKMAARSCHE COURANT N°. 52, Eenenzestigste Jaargang1850 25 December. Zondag w** ©JBctccl (Scbccltc. Ik I -V' Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zoudag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers I1ERM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 rsgbls/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. VERTREK DER DILIUMCEi EK STOOMBOOTE1V. Diligence J. v. d. Haagen. Diligence IC. v. d.TIaagen (in de Burg.) Diligence S. N ij ma n. Raderstoomboot Zaan stroom. Naar Haarlem. 's Morg. 6 ure. 's Midd. 2 Naar Haarlem. Voorm. 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. Schroefstoombooten Zurmuhlen en C°. 's Morg. 5£ ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) NaarAmsterd. Naar N. Diep. 'sMorg.5Jure. Avond 6i i NaarAmsterd. Voorm. 11 Naar N. Diep. Bij toesloten water, van Alkmaar naar den Helder, des namiddags ten 1 ure. Door VORST GESTAAKT. 'sNam,12iure. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij dezeter voorkoming van misbegripter kennis van de belanghebbenden Dat de wekelijksche Maandagsche Veemarkt NIET, zoo als met andere markten aldaar het geval istussclieu Kersmis en Vrou wendag zal gesloten zijnmaar gedurende den geheelen winter zal doorgaan. Alkmaar, den 16 December 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien de dispositie van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Hollandde dato 3 December 1859, No. M/S. (Prov. blad No. 96), waarbij is bepaald, dat de werkzaam heden der Nationale Militie, voor den jare 1860, binnen de ge meenten dezer Provincieeenen aanvang zullen nemen met den eersten Januarij aanstaande. Roepen ter voldoening aan art. 60 der wet van 8 Januarij 1817, Staatsblad No. 1, bij deze op: alle manspersonen, hunne wettige woonplaats of domicilie binnen deze gemeente of jurisdictie heb bende, welke op den 1 Januarij 1860 hun negentiende jaar zijn in getreden, en mitsdien alle mannelijke geborenen van het jaar 1841. ten einde zich ingevolge art. 59 der voorz. wet, in het daartoe gereed gemaakte register tot de loting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. En ingevolge art. 6 der wet van 27 April 1820, alle mansper sonen, die hun verblijf binnen dit Rijk zijn komen vestigen en als ingezetenen moeten worden beschouwdten einde zichvoor zoo verre zij nog in de jaren der Militie valleninsgelijks ter in schrijving aantegevenin dat registerwaartoe zij volgens hunnen ouderdom behooren. De inschrijving zal beginnen den 1 Januarij 1860, en geheel en al moeten zijn afgeloopen den 20 daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in één der vertrekken op het Raadhuis alhier, den 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16 en 18 Januarij aan staande, des namiddags van 5 tot 7 ure. En ten einde te voorkomen, dat iemand in de termen der in schrijving vallendezich door onwetenheid aan pügtverzuim schul dig makehebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld de ingezetenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voor melde wet gemaakte bepalingen Datwelke aanspraak op vrijstelling iemand zoude vermeenen te hebbenwegens gebreken als anderzinshij niettegenstaande ge houden iszich te doen inschrijvengelijk mede tot de inschrijving verpligt zijn de gehuwden en afwezenden. Dat de oudersvoogden en regenten verpligt zijnhunne kin deren of pupillen in persoonof door iemanddaartoe door hen schriftelijk gemagtigd te doen inschrijven daarin nalatig bljjvende, zullen zij vervallen in de boete daarop gestelden in geval van volstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraft, onvermin derd dat zoodanige kinderen of pupillen, even als alle andere jon gelieden, welke zich aan de inschrijving hebben onttrokkenindien zij geene redenen van vrijstelling kunnen bijbrengen, ineene boete enbij onvermogentot gevangenis worden verwezen. Dat als wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehou den voor hen die ongehuwd zijnde woonplaats der oudersen bij overlijden van beidendie van den eerstbeuoemden voogd voor de gehuwdende plaats alwaar zij hun bestaan hebbenter wijl diegenen, welke geene ouders, voogd of eigen bestaan hebben, moeten worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd vermanen al de inge zetenen van deze gemeente en jurisdictie, welke dit aangaat, om zooveel mogelijk in eigen persoonvoorzien van een extract uit het geboorteregister, voor zoo veel zij elders zijn geboren, en eene nota van de wijk en het. nummer der woonplaatsdochbij vol strekt noodige afwezigheid, door een hunner nabestaanden of voog den, aan deze hunne verpligting getrouwelijk en naauwkeurig te voldoenen daardoor te voorkomendat zij als onwilligen worden aangezien en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigene nalatigheid het gevolg zoude zijn. Alkmaar, den 18 December 1859. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; In aanmerking nemendedat het tegenwoordig jaargetijde een meerder en ruimer gebruik van brand- en lichtstoffen vordert maar ook daarom tevens eene grootere voorzorg tegen gevaar van brand vereischt. Overwegende dat de dagelijkscke ondervinding nog al te dikwerf van een onbezonnen en ligtvaardig gebruik getuigt; Hebben gemeendde ingezetenen hunner gemeente daarop op merkzaam te moeten maken en hen te moeten aansporenom hunne schoorsteenen en kagchelpijpen gedurig te doen nazien en schoonmaken om geen vuur anders dan behoorlijk, gedekt over de straat te dra gen en vooral tot eene voorzigtige plaatsing van vuur en licht in hunne winkels of in zoodanige werkplaatsen, tcaarin ligt brandbare stoffen worden bewaardopdat een ieder moge ontgaan de straf bepalingen, daarop bij de wet vastgesteld, en bovendien voorzoo veel zulks onder zijn eigen bereik ligtzich vrijware van de treu rige gevolgen, die uit nalatigheid of verzuim zouden kunnen voort vloeien en niemand zich te eeniger tijd zal hebben te wijten de schromelijke ongelukkendie zijne onachtzaamheid of ligtzinnig» heid anderen zoude kunnen berokkenen. AlkmaarBurgemeester en Wethouders voornoemd den 21 December 1859. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden: Dat de suppletoire kohieren van aanslag a. van de plaatselijke directe belasting, b. van belasting op de honden beide over de dienst 1859door hen op heden zijn gearresteerd en van af den 25 December aanst. tot en met den 8 Januarij 1860, des morgens tnsschen 9 en 2 urenter inzage voor een ieder op de Secretarie der gemeente ter lezing zullen liggen. AlkmaarBurgemeester en Wethouders voornoemd, den 21 December 1859. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gelet op de bepalingen van het reglement op het beheer en het behandelen der brandhluschmiddelengearresteerd bij besluit van den Gemeenteraad, de dato 17 December 1856 (Gem. blad No. 53), en later gewijzigd bij besluit van denzelfden Raad van den 30 De cember 1858 (Gem. blad No. 16,); Roepen bij deze op a. alle mannelijke ingezetenen, die op den 1 Januarij I860 hun 20e jaar hebbeu bereikt, en alzoo geboren zijn in den jare 1839, b. alle manspersonen tusschen den ouderdom van 20 en 60 jaren, die zich sedert de laatst gehoudene inschrijving binnen deze gemeente gevestigd hebben om zich vóór of uiterlijk op den 31 Januarij 1860 voor de dia van het brandwezen ie doen inschrijvenwaartoe gevaceerd den ter Secretarie dezer gemeente, op Maandag, Woensi Vrijdag van iedere week, van des morgens 10 tot 's middags Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze de beidé benden, dat ingevolge de bestaande voorschriften 1°. verzuim dier inschrijving indienststelling zonder loting ten gèva

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1859 | | pagina 1