ALKMAARSCHE COURANT F i^o Drieënzestigsle Jaargang. ISfil* Zondag 6 Januarij. r LL, i pp- 11- ©fïtciccl (Scbecltc. mg 1 op- V Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,— franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COSTER ZOON. iillliïWiiMi.l S ill w II1! KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien de dispositie van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Hollandde dato 3 December 1860, n».lr'„ M/S (Provinciaalblad n°. 96), waarbij is bepaald, dat de werk zaamheden der Nationale Militievoor den jare 1861, binnen de gemeenten dezer Provincieeenen aanvang zullen nemen met den eersten Januarij aanstaande. Roepen ter voldoening aan artikel 60 der wet van 8 January 1817 (Staatsblad n». 1), bij deze op: alle manspersonen, hunne wettige woonplaats binnen deze gemeente of jurisdictie hebbende welke op den 1 Januarij 1861 hun negentiende jaar zijn ingetreden en mitsdien alle mannelijke geborenen van het jaar 1842ten einde zich ingevolge art. 59 der voorz. wetin het daartoe gereed ge- maakte "register tot de loting voor de Nationale Militie te doen aH_ 6 der wet van 37 April 1820, alle mansper sonen, die hun verblijf binnen dit rijk zijn komen vestigen en als ingezetenen moeten worden beschouwd ton einde zich, voor zoo verre zij nó<= in de jaren der Militie vallen, insgelijks ter inschrij ving aantegeven, in dat register, waartoe zij volgens hunnen ou derdom behooreu. De inschrijving zal beginnen den 1 January 1861 en geheel en al moeten 'zijn afgeloopen den 20 daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, den 2^, 4den, 7d®. 9d=°, li*», 14*», 16d™en 18d- Januarij aanstaandedes namiddags van 5 tot 7 ure. En ten einde te voorkomen, dat iemand, in de termen der inschrijving vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzuim schuldig make, hebben Burgemeester en Wethouders noodig ge oordeeld om de ingezetenen te herinneren aan de navolgende bij voormelde wet gemaakte bepalingen; Dat, welke aanspraak op vrijstelling iemand zoude vermeenen te hebben, wegens gebreken als anderzins, hij niettegenstaande gehouden is, zich te doen inschrijven, gelijk mede tot de inschrij ving verpligt zijn de gehuwden en afwezenden. Dat de oudersvoogden en regenten verpligt zijn hunne kin deren of pupillen in persoonof door iemand daartoe door hen schriftelijk gemagtigd, te doen inschrijven; daarin nalatig blijvende, zullen zij vervallen in de boete daarop gestelden 111 geval van volstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraftonvermin derd dat zoodanige kinderen of pupillen even als andere jonge lieden welke zich aan de inschrijving hebben onttrokken, indien zij geenc redenen van vrijstelling kunnen bijbrengen, in eene boete en bij onvermogen, tot gevangenis worden verwezen. Dat als wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehouden: voor lien die ongehuwd zijn, de woonplaats der ouders, en bij overlijden van beiden, die van den eerstbeuoemden voogd voor do gehuwdende plaats waar zij hun bestaan hebben terwijl diegenen, welke geene ouders, voogd of eigen bestaan hebben moeten worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd vermanen al de inge zetenen van deze gemeente en jurisdictie, welke dit aangaat om zooveel mogelijk in eigen persoon, voorzien van een extract uit het geboorteregister voor zoo veel zij elders zijn geboren en eene nota van de wijk en het nummer der woonplaatsdoch, bij volsüekt noodige afwezigheid, door een hunner nabestaanden of voogden aan dfze hunne verpligting getrouwelijk en naauwkeung te voldoen, cn daardoor te voorkomendat zij als onwilhgen woideu aange zien en gestraft, hetgeen zeker het gevolg van hunne eigen nala tigheid zoude zijn Alkmaar den 12 Dec. 1860 Buraemeester en Wethouders voornoemd, 9 A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BRANDWEER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gelet op de bepalingen van het Reglement op het beheer en behandelen der brandbluschmiddelengearresteerd by besluit van den Gemeenteraad, de dato 17 September 1856 (Gemeenteblad n° 53), en later gewijzigd bij besluit van denzelfden Raad van den 28 Maart 1859 (Gemeenteblad n->. 34.) a mannelijke ingezetenendie op den 1 January 20*= jaar hebben bereikt en alzoo geboren zijn m den jaie 1840, b. alle manspersonen, tusschen den ouderdom van 20 en 60 jaren, De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. die zich sedert de laatst gehoudene inschrijving binnen deze gemeente hebben gevestigd om zicli vóór of uiterlijk op den 31 Januarij 1861 voor de dienst van het brandwezen te doen inschrijven waartoe gevaceerd zal wor den ter Secretarie dezer gemeente, op Maandag. Woensdag en Vrijdag van iedere week van des morgens 10 tot's namiddags 2 ure. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze de belangheb benden, dat ingevolge de bestaande voorschriften 1°. verzuim dier inschrijving in jdienst stelling zonder loting ten ge volge heeft, 2°. dat ieder die vermeent] redenen tot vrijstelling te hebbende bevoegdheid heeft, daarvan in de maand Januarij schriftelijke opgave te doen aan den president brandmeester, terwijl zonder zoodanige opgavenhet er voor gehouden zal wordendat er geene redenen van vrijstelling bestaan. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd den 27 Dec. 1860. A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, voldoende aan den inhoud der circulaire van Hoeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Hollaud van den 11 Julij 1844 N°. 73 (Prov. blad N°. 61). Brengen mits deze ter* kennis van de ^ingezetenen hunner ge meente de bepalingen der wet vanl Maart 1815 (Staatsbl. N°. 21), luidende als volgt; 1. Dat op Zondagen en* op zoodanige godsdienstige Feestdagen, als door de kerkgenootschappen van de Christelijke godsdienst dezer landen algemeen"erkend en gevierd worden, niet alleen geene be roepsbezigheden zullen mogen verrigt wordenwelke de godsdienst zouden, kunnen storen', maar dat iu 'Lliet pvlgemeen geen openbare arbeid zai mogen plaats hebbendan ingeval van noodzakelijkheid, als wanneer de plaatselijke regering daartoe schriftelijke toestem ming zal geven. 2l Dat op deze dagen, met uitzondering van geringe eetwaren geene koopwaren hoegenaamd op markten straten of openbare plaat sen zullen mogen worden uitgestald of verkochten dat kooplieden en winkeliers hunne waren met zullen mogen uitstallennoch met open deuren verkoopen. 3. Dat gedurende den tijd voor de openbare godsdienstoefening bestemd, de deuren der herbergen en andere plaatsen alwaar drank verkocht wordt, vooP zooverre dezelve binnen den besloten kring der gemeente liggende zijnzullen gesloten zijnen dat ook ge durende dienzelfden tijd geenerhaude spelenhetzij kolvenbal slaan of dergelijke mogen plaats hebben. 4. Dat geene openbare vermakelijkheden, zoo als schouwburgen, publieke danspartijenconcerten en harddraverijenop de Zon en algemeene feestdageu'zullen gedoogd worden zullende het aan de plaatselijke besturen worden vrijgelaten, hieromtrent eene uit zondering loetestaau, mits niet dan na het volkomen eindigen van alle godsdienstoefeningen. 5. Dat" de plaatselijke polieie zorg zal dragen ten einde alle hinderlijke bewegingen en gerucht in de nabijheid der gebouwen tot de openbare eeredienst bestemd en in het algemeen alles wat dezelve zoude kunnen hinderlijk zijnvoortekomen of te doen 01 6°UDat' de overtredingen tegen de bepalingen van dit besluit naar "elang van personen en omstandigheden, zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vijf en twintig gulden of met eene gevangenis van niet langer dan drie dagen voor de overtreders die buiten'staat mogten zijn'.deze boete te betalen. 7 Dat bij eene tweede overtreding de boete of straf zal ver dubbeld worden en wijders alle de te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard en de herbergen of andere publieke plaatsen voor ééne maand gesloten. En dat door deze algemeene verordeningen alle daarmede met overeenkomende provinciale of plaatselijke, reglementen en inrig- tingeu zullen gehouden worden voorovervallen. Alkmaar. Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 4 Jan. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARDT. Namens Burgemeester en Wethouders van Alkmaar wordt,-ter "CX fW*SMARKT van dit jaar ,al J0, gehouden op Vrijdag. 1 Februarij aanstaande. Alkmaar, 5 Jan. 1861. j 0,75, voor ents zegelregt .ngenomen tot igten een dag SPANJAARDT, Secretaris* Ti jZ'Ag, toombool 'Ikmaar. Naar N.Diep. "sNaraidd.ïHure. i 1 Donderdag. slieden en leger- r Frankrijk werd loor den helden- en daar bijna in likte het Weener welgevallenhet ïietigde 011 grond- iid der volken te - ionaliteifen. Hier ovenal de invloed nisl.cr Mctternich, lest leidde. Het ,1e van het heilig (een ten behoeve De beloften om- idigingdoor de mkkelijk gewaar- rredenheiddoor irkmg der vrijheid jeleu tot onder- Ihaving van het 1 de eenheid der ïen tevens voor laudel en nijver- iaast de stelling: I voor het volk." 311 en Italianen dat zij Honga- agen gebruiken II en een eigen ooit burgers ge landen evenfnin :t, Deenscli begin- amin als wij ooit 3rs zijnal waren voordeel in plaats ireeuigd geweest, [ten na vele stor- eener vrijzinnige m onontbindbare ie door de bevol- December 1851 jtrad weef krach- he regering vast ide natiën onder nde kroonlanden •,n door de ge- vaardigden moe- Het programma lillende deelcn, al het haar val ing te brengen de verschillende 1, naar mate zij e coucessiën dor 1 zijne beurt im- nonarchie wordt tot overdrijving eigen wetgeving arsclie een af- weuschen dc iken voor 1848, d zon waarbor- sehijnen uit te Üke verordenin- erklaardwordt n dat de laiid- goedkeurenen 1. jrdom van de 1c aan de nage- ep last van den en noemt hem ;rafenis van een lot een Lïleiding huijSi •man. g en harer hier,, ik. D. bij de vóór partij iEN onder OUT, 'ags te b ge- j,EN- EN teerd. 186l', over- stand- Tin nbaar, g voor ibe- imaakt elegeu ;amen- direct locaal IA VEN, P Vrij- rijdag, 3ns des oopen >r Alk- Dtie C mders •i 1861, tforma- Sfotaris it. evoegd. 8e van iTeduwe 'd, op lags te Koe 2500 tOOI; 3PEN 3DEL hetgeen ■en van re ge- óór den JN r te JIZEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1