u\ ALKMAARSCHE COURANT t IN0. 5. 1861. LL, Drieenzestigste Jaargang. Zondag 3 Februarij e£r -?>% #tf»ciccl (Bcbccltc. glgHcfcclijkgcft (jDoersigt. BINNENLAND flfil BUITENLAND. "Iff— Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs perjaar ƒ3,—franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers I1ERM". COSTER ZOON. In de gemeente Alkmaar is door verleend eervol ontslagva- cant de betrekking van COMMIES 3e klassebij de plaatselijke belastingen, op eene jaarwedde van f 300. t Hiervoor komen alleen ongehuwden in aanmerking. Belangstellenden kunnen zich in persoon aanmelden bij den Burgemeester, vóór of uiterlijk op den 15 1 ebruarij 1861. terwijl op schriftelijke sollicitatiën geen regard zal worden geslagen. Alkmaar Burqemeester en Wethouders voornoemd, den 15 Jan. 1861. A. MACLAINE PONT. l)e Secretaris, SPANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR maken bij deze de belanghebbenden opmerkzaam Dat bij art. 2 der gewijzigde verordening op bet beheer en be handelen der brandbluschmiddelengearresteerd bij den Raad dezer gemeente den 30 December 1858 en den 22 Januarij daar- aanvolgende behoorlijk afgekondigd, is bepaald: «Ieder is bevoegd zich van de dienst bij het braiulwezen vrij te «koopentegen betalingten behoeve der gemeenteeener jaar- «lijksche contributie van drie gulden vóór en zes na de loting. «Zijdie daarvan wenschen gebruik te maken zijn verpligt ten «kantore van den Gemeenteontvanger te storten de genoemde som van f 3 in de maand Februari} en die van/6 in de maand April. «De storting sluit niet uit de verpligting, om de betrekking van «brandmeester, onderbraudmeesfer ofkommandeur, daartoe benoemd wordende, waartenemen." Burqemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 21 Januarij 1861. De, Secretaris, S/ANJAARDT. De VOORZITTER van denGEMEENTERAADvanALKMAAR noodigt mits deze, ingevolge art. 7 der wet van 4 Julij 1850 (Staatsblad N°. 37), de ingezetenen derzelve gemeente uitom zoo zij elders ia de directe belastingen over 1860 zijn aangeslagen, daarvan vóór den 15 Eebruarij 1861 op de wijze bij art. 4 bepaald, ter gemeentelijke secretarie te doen blijken. Alkmaar Ae Voorzitter voornoemd, 24 Januarij 1861.A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter algemeene kennisdat de collecte ten be hoeve der ongelukkigen door den Watersnoodheeft opgebragt epne som van1157,71 J alsmede uit de bus bij den Heer J. J. Schneke, waar van afzonderlijke mededeeling werd verlangd terwijl later nog bij den Burgemeester is ontvangen een muntbillet N°. 933 S. T en aan geld bij den Heer J. C. Koorn 10,— 10,— —.50 daarenboven speciaal voor de gemeente den Dungen bij 's Hertogeuboschvan een oud vrijwillig Noord- Hollandschen Jager, herinnering aan den storm van 31 December 1833, in 2 Couponselk a 3,96 1178,211 7,92 In alles te zamen 1186,13^ Het is Burgemeester en Wethouders een aangename taak, ook namens de commissie die deze collecte mede heeft bewerkstelligd, •(hunne erkentenis te mogen betuigen voor de welwillendheid waar mede de ingezetenen, niettegenstaande het vele dat reeds vroeger tot hetzelfde doel is bijeengebragt en overgemaakt, hunne po gingen tot verzachting van het lijden van zoovele ongelukkigen hebben ondersteund. Alkmaar Burqemeester en Wethouders voornoemd den 2 Feb. 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SP-ANJAARDT. Te 's Gravenhace is eene vereeniging gevestigd, om eene meel en broodfabriek opterigten.De stoomspinnerij te Enschede heeft over het afgeloopen jaar een dividend van 15 en de stoombleekerij te Goor van 29 p.Ct. uitgekeerd.— De herv. gemeente te Moor drecht heeft van wijlen Ds. IJserman en echtgenoot een legaat bekomen, groot/lOÓOO 2» p.Ct. N. 8., vrij van successieregten.— Den 26 is te Utrecht het 3= perceel van de werken der stedelijke gasfabriek, n.l. het maken van 4 gashouders, besteed aan de firma Enthoven en C°. te 's Hage, voor f 28.768.Den 29 is de vader van het Ev. Luth. Weeshuis te Zaandam gevankelijk naar Haar lem gèbragtbeschuldigd van herhaalde gewelddadige aanranding der eerbaarheid in dat gesticht.Den 31 overleed te Haarlem de bisschop F. J. van Vree, geboren te Beest in Gelderland, 8 De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15Cents, behalve 35Centszegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Febr. 1807 Bij de watersnood-commissie te Groningen is reeds f 28000te 's Hage 24,600 en te Amsterdam f 90000 ontvan gen van daar is voor 30000 jaan levensmiddelen, kleeding enz. afgezonden. Te Keulen, ElberfeldBarmen en Crefeld worden ook giften bijèengebragt, De Ned. Geref. gemeente te Elberfeld heeft 1000 th. 1766.78) gezonden. De.'commissie te Zaltbom- mel heeft 26 schuiten in Holland geleend of gehuurd en op ver schillende plaatsen gestationeerd, tot onderhoud der communicatie tusschen de overstroomde dorpen. Den 31 is de spoorwegdijk te Babberich doorgebroken, waardoor deze verbinding tusschen] Arn hem en Emmerik is afgebroken. Te Arnhem zijn de straten en hulzen aan de rivierzijde vau kistingen voorzienhet lagere ge deelte van Nijmegen staat reeds onder.Den 29 is ook de Vecht- dijk bij Gramsbergen op 2 plaatsen doorgebroken en de omtrek geïnundeerd,De Koning en prins Hendrik hebben den 25Nieu- waalAalst en Hurwenen, den 26 Nederhemert, Delwijnen en Bruchem/den 27 Kerkwijk en Zaltbommel, den 28,Rossum,;;'Driel en 's Hertogenbosehden 29 Heusden en Altena en deh 39 Ges tel en Dungen bezocht. Den 31 'den overtogt van 1de' Lek bij Kuilenburg gestremd vindende, passeerden de vorstelijke personen dezelve nabij Vianen en begaven zich over Utrecht naar Arnhem, waajtkort te voren de prins van Oranje was aangekomen.De collebte.te. Haringcarspel ,heeft opgebragt f 519,25. Engeland. Bij de te verwachten) stremming in" den aanvoer van katoen, ingeval van burgeroorlog in de Vereen. Staten, is te Manchester besloten eene vennootschap met een kapitaal van 1 milljoen opterigten tot bevordering der. katoenteeit in Britsch- IudieAustralië en Africa. Frankrijk. De Koningen van Sardinië en van Napels hebben bcidi: bet oorlogschip Sonnita opgeëischt, dat door laatstgenoemde ter Sm telling naar -Toulon gezonden jwas de regering heeft het aan Koning Frans uitgeleverdvoor wien Rusland het in ontvang nam.De uitgever van de Courier du Bimanche heeft eene eerste officiële waarschuwing bekomenwegens miskenning en beleediging van het regeringsbeginsel. De hoofdredacteur Gregory Ganesco is, als buitenlander, over de grenzen gezet. Kerkelijke Staat. 1000 riemontezen hebben het klooster Casamali overvallen, de reactionaire bende van Chiavone verstrooid, het klooster in den nacht van 22 Jan. verbrand en zijn daarna weder afgetrokkende nonnen hadden zich in tijds verwijderd. De genl. de Goyon wil de wacht aan het Vatieaan niet overlaten aan "de nieuw georganiseerde Pausselijke soldatenomdat Frankrijk voor de veiligheid van den H. Vader waakt,Den 28 hebben 2000 Piemontezen, voorzien van ruiterij en geschutdeNapelschen te Caneo aangevallen. De strijd duurde 7 uren; van de eersten werden 250 buiten gevecht gesteld. Beide hebben het Pausselijk gebied ontruimd. Oostenrijk. Het Honther-comitaat heeft, na de laatsteKeiz. veror deningen, verklaard, alleen de wetten van 1848 als geldende te erkennen en een verantwoordelijk ministerie te verlangen. Dat van Stuhlweissenburg vordert met aandrang de teruggaaf der verbeurd verklaarde goederen van graaf Bathyani. Op de aanmerking van den Hongaarschen hofkanselier Vay, dat de terugkomst der emigranten door de verbeurdverklaring hunner goederen werd verhinderd, heeft de Keizer gelastdat ten spoedigste daarin zou worden voorzien.— De W oiwodina protesteert tegen de inlijving bij Hon garije zoo als die beraamd isen verlangt een eigen Landdag als en te gelijk met den Hongaarschen.— De algemeene vereeni ging te Grootwaradijn heeft eenparig besloten, dat Croatie met Hongarije vereenigd en daarbij ook bet Mur-eiland gevoegd moet worden.— De Vorst-primaat van Hongarije heeft een ernstig ver toog aan de eomitaten uitgevaardigd en de leden gewaarschuwd tegen overdrijving, als leidende tot regeringloosheid.-- De bin- nenlandscbe leening is gedekt. Rusland. De genl. Ignatief heeft met China een nieuw trac- taat geslotenwaarbij eene nieuwe grensscheiding wordt bepaald 15 graden bezuiden de vroegere (de rivier de Amur), zoodat Rus land eene belangrijke vergrooting van gebied bekomt en de golf van Tartarije kan beheerschen. Russische kooplieden behoeven, op genoemde grens geene invoerregten te betalen en mogen in China zonder pas reizen en handel drijventerwijl zij aan de Russische wetten onderworpen blijven. Italië. De reactie in de Abruzzen is door de Piemontezen beteugeld; de genl. Pinelli liet te Chieti 38 opstandelingen dood schieten. Voortdurend dringen echter vele soldaten en roovers uit den Kerkelijken Staat het Napelsche binnen; 10 bataljons, Piemontezen zijn onder den genl. Sonnaz afgezonden omdezelvi te beteugelen en geven geen kwartier. Cialdini heeft alle gemeen schap tusschen de Romeinsche grensplaatsen en bet koningrijk verboden. Uit Ancona is het geheele garnizoen naar Ascoli ver trokken waar oproerigen uit die provincie en uit de Abruzzen zich vereenigd hadden en de Piemontezen wilden omsingelen.-g '5, voor egelregt men tot een dag oo'.. r. r NDiep. derdag. 'ghuijs, lling en op- isman. ng en harer lliiert, uk. ID. bij de l, vóór partij ÜEN ionder [OUT, >n en leger- nkrijk werd fen lielden- lar bijna in hot, Weener rallenhet ie en grond- :r volken te - .teifen. Hier J de invloed Metternich, eidde. Het n bet heilig ten behoeve beloften om- ïgdoor de lijk gewaar- nheiddoor der vrijheid tot onder lig van het eenheid der revens voor •1 en nij ver- de stelling: het volk." 1 Italianen zij Honga- gebruiken een eigen burgers ge in evenmin ensoh begin- als wij ooit jnal waren deel in plaats igd geweest, ia vele stor- r vrijzinnige ïontbindbarc >or de bevol- jember 1851 weer krach- egering vast natiën onder I kroonlanden 1 door de ge- kdigden moe- programma :nde deelen get baar vai- tc brengen verschillende laar mate zij oucessiën der jnc beurt im- larchie wordt overdrijving in wetgeving cbe een af- zeusehen dc n voor 1S48, ion. waarbor- hijnen uit te 3 verordenin- laardwordt dat de land- edkeuvenen om van de aan de nage last van den i noemt hem enis van een [ding tot een lags te lb ge- iEN- -EN anteerd. 1861, i over- stand- T, in inbaar, g voor ibe- unaakt elegen ,amen- clirect locaal ,AVEN, Vrij- rijdag, nis des oopen Alk- tie C tiders 1861, 'orma- fotaris zoegd. i van eduwe l, op igs te Koe 2500 301 PEN DEL itgeen a van 1 ge- ór den N r te ZEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1