A ALKMAARSCHE COURANT 1801. LL, ?r- *r Drieenzestig sle Jaargang Zondag 17 Februarij. .4— (Officieel CScbccltc. füSElcfeclijkscft (Docrsigt. b BINNENLAND. i BUITENLAND. kKJ ;en 1 Y".i- MM Wé, - Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. ïiW st'ii Tt R IA De Advertentiën kosten van 15 regels 0, 75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsjng. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen Dat naar 's Konings verlangen, op den 19 dezer maand, door liet geheele Koningrijk en alzoo ook binnen deze gemeente, eene algemeene COLLECTE, ten behoeve der slagtoffere van den watersnood zal worden gehouden. Burgemeester en Wethouders erkennen gaarne en dankbaar het vele goededat reedszoo in afzonderlijke giften bij de vroegere plaatselijke collecteen in bijdragen van allerhanden aarddoor de ingezetenen is ten offer gebragtmaar vermeenen tochmet het nog op de gewigtige gebeurtenissen en groote onheilen welke sinds dien tijdbij vernieuwing hebben plaats gehad en waardoor duizendenvan have en goed beroofdder ellende ten prooi zijn ook nu weder, met vertrouwen dat de hoop vau zoo vele onge- lukkigen niet zal worden beschaamdeen beroep op de weldadig heid hunner ingezetenen te mogen doenen tot opwekking hier te moeten laten volgende woorden waarmede de Heer Commis saris des Konings in deze provincie deszelfs circulaire aan do ge meentebesturen sluit: Noord-Hollands ingezetenen, die voor zooveel jammer en el- n lende gespaard mogtcn blijvenzullen onder die gelukkige ora- standigheden, naar ik mij verzekerd houde, tot milde bijdragen bereid worden bevondenterwijl zij voorzeker op geene voor 's Konings hart meer welgevallige wijze kunnen doen blijken n van hunne hulde aan het menschlievend voorbeeld van Zijne Majesteit, dan door Hoogst Derzelver geboortefeest door eene u nieuwe ruime uitoefening van weldadigheid op te luisteren." Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd den 13 Feb. 1860. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJ AARDT. NATIONALE MILITIE. v BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR verwittigen de belanghebbenden ingeschrevenen voor de Nationale Militie van dezen jaredat de Alphabetische Naamlijst van alle personen die aan de ligt.ing van dit jaar moeten deel nemen, ter visie van elk en een iegelijk zal liggen op het Raadhuis dezer Ge meente van heden tot en met Vrijdag den 22,tón Februarij 1861 des morgens van tien tot des namiddags twee ure de Zondag uit gezonderd), ten einde een ieder in staat zoude zijn omingeval hem op die lijst eenige personen of omstandigheden mogten voor komen, die op dezelve nog zoude behooren te worden aangeteekend, of daarvan moeten worden weggelatendaarvan aan den Militie- Kommissaris kennis te gevenmet last om zich op Zaturdag den 23»ten February aanstaande, des middags te twaalf ure, te bevinden op het Raadhuis voornoemdten einde aldaar voor de dienst der Nationale Militie te lotenen redenen van vrijstelling hebbende die alsdan op te geven, alsmede om de bewijzen tot staving der- zelven, bij de wet gevorderd, uiterlijk binnen vijf dagen na de lo ting te bezorgen ter Secretarie der gemeente. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd den 15 Feb. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARDT. 1 De onderstaande personen wordenin hnn belanguitgenoodigd zich in de eerstvolgende acht dagen van des voormiddags 9 tot 2 ure, te vervoegen ter secretarie dezer gemeente: GRIETJE TUBBE, GUURTJE van DAM. NEELTJE BAK KER, allen vroeger woonachtig teOterleek, JAN GRAAF, idem te Helder, ELISABETH JOHANNA van ROTTEN, idem te Bergen, JOHANNES ANTHONIUS BOERSEN, idem te Akersloot. POLITIE. Op 23 Nov. j.l. is op de zaadmarkt te Alkmaar onbeheerd blijven staan een mud graauwe erwten. De daarop regthebbende vervoege zich ter kostelooze terugbekoming aan het Commissariaat van Politie aldaar. De nieuwe minister van koloniën doet eene Indische comptabi liteitswet ontwerpen en heeft eene commissie benoemd tot het ontwerpen eener wetregelende de uitgifte der cultuurcontracten.. In 1860 zijn ingeklaard 8217 geladen zeeschepenmetende 1,591,419 ton en 497 in ballast, met 66415 ton en uitgeklaard 5016 geladen zeeschepen, met 1,062,385 t. en 3985 in ballast, met 674.761 t. In 1859 waren ingeklaard 7646 geladen schepen van 1,456,480 t. en 498 van 58292 t. in ballast en uitgeklaard 4570 geladen schepen van 940,106 t. en 3543 van 571,501 t. in ballast. Op 31 Dec. 1860 bestond de Nederl. koopvaardijvloot uit 2361 schepenmetende 294,386 lasttegen 2406 schepen van 305,675 1. op 31 Dec. 59.Onder den titel van Hollandsch- Belgisehe Vennootschap tot vervaardiging van materieel voorde Hollandsche en Belgische spoorwegenis eene maatschappij opge- rigt met een kapitaal van 6 millioen fr., verdeeld in 12000 aan- deelen van 500 fr.Bij de iu ons vorig N°. geïnundeerde dor pen moeten ook nog Dcest en Keent gevoegd worden. Den 7 vonden eenige personendie met een schuit een en ander poog den te redden, tusschen Leeuwen en Puiffelikop een'stuk [dak, te midden van ijsschotsen, een Sjarig kind, Johanna van Beek. welker ouders en huisgenooten alle waren omgekomen en dat 7 dagen zonder voedsel had doorgebragthare [gezondheid schijnt niet geleden te hebben. Het getal slagtoffere te Leeuwen blijkt 38 te bedragen. Te Nijmegen jheeft men 2 noodlijdenden in het krankzinnigengesticht moeten opnemen de een ten gevolge van schrik bij de ramp, de ander van blijdschap over de redding. Den 8 en 9 heeft een stoomboot uit Gorcum de anders niet te naderen plaatsen van het noodigste voorzien. In de gemeenten Bruchem Kerkwijk en het gehucht Delwijnen (Bommelerwaard) zijn 100 groote en kleine huizen verwoest.De Koning heeft op nieuw 5000 geschonken en ƒ40000 voor de algemeene collecte aangewe zen, zullende op Z. M. verlangen den Zondag bevorens als biddag gevierd worden. Was de Vorst op zijne terugreis te Arnhem, Rot terdam. enz. plegtigen hartelijk aan de stations begroet, te 's Hage was alles voor eene luisterrijke ontvangst gereed; aan het versierde station bevonden zich eene commissie uit den raad, de hoofdoffi cieren der schutterij en van het garnizoeneerewachten te paard en te voet, 700 werklieden uit de fabriek van Bnthoven,va.z. in een met 6 schimmels bespannen rijtuig, begaven do Koningen de prin sen zich. onder het gejuich der menigte, door de met vlaggen ver sierde straten naar het paleisalwaar H. H. D. zich op het balcon vertoonden. Prins Frederik heeft voor de collecte f 100,000 beschikbaar gesteld. Bij de commissie te Amsterdam was den 12 reeds 145,000 ingekomen bij die te 's Hage f 36000. Het ge tal loten der algemeene loterij is van 25000 op 50000 gebragt. Te 's Hertogenbosch zijn de koopman in manufacturen W. Corde- iceener en de steendrukker Demeline in hechtenis genomen, hebbende, met behulp van een derde te 's Gravenhage, aan verschillende per sonen benoemingen gezonden tot leden der Nederlandsche orden wegens loffelijke gedragingen bij den watersnood.Bij besluit van 3 dezerheeft Z. M. het getal notarissen gebragt op 810 waarvan 17 in het arrondissement Alkmaar. Italië. De herstemmingen zijn gunstig uitgevallen voor een aantal leden der oppositie.Drie Fransche hecren zijn te Mes sina wegens verstandhouding met den Bourbonschen bevelhebber der citadel, gevangen genomen en door een krijgsraad ter dood veroordeeld. Door tusschenkomst van hunnen Consul is de uitvoering van het vonnis geschorst.Naar Reggio zijn troepen gezonden, waar de reactie zich met kracht doet gelden.-- Te Gaëta is door onbe kende oorzaak een kruidmagaziju bij de Landpoort gesprongen waardoor een bres in den wal ontstond en 50 personen onder de puinen geraakten. Om de nog levenden en de lijken te kunnen uitgravenstond de genl. Cialdini toe om den wapenstilstand 12 uren te verleugen en bood hij aan om 400 zieken en gekwetsten te verzorgen. Toen daarvan de helft was ingescheept, bevond men, dat de belegerden van den wapenstilstand gebruik maakten om den wal te herstellen. Onverwijld werd het hervatten van het bombardement tegen den volgenden morgen (den 9) aange kondigd en de stad 36 uren lang beschotenwaardoor in dezelve 100 personen omkwamen2 kruidmagazijnen en eene bewaarplaats van bommen sprongen en het bastion Transylvania vernield werd. De belegerden verzochten toen 14 dagen tijd, om over de overgaaf te onderhandelen: Cialdini stond slechts 2 dagen toe. Met den bevelhebber der vesting benoemde hij eene gemengde commissie om de voorwaarden te regelen. Den 13 kwam de capitulatie tot standde Piemontezeu zouden den 14 den Monte Orlando en de vestingwerken bezetten en na het vertrek van den Koning en zijn gezin de stadde bezetting blijft krijgsgevangen tot na de over gaaf van Messina en Civitella del Trouto. De Fransche korvet Mouette is vanNapels vertrokken, om denKoning aan boord te nemen. Engeland. Onder de 2000 veroordeelde misdadigere in de ge vangenis te Chatham heerscht zulk een geest van verzet, dat de gewapende magt herhaardelijk de orde moet herstellen. Den 11 moesten achtervolgens meer dan 1000 soldaten van het garnizoen te hulp geroepen worden en verloren 2 bewaarders en 3 gevangenen het leven. Pkuissen. De Afgevaardigden hebben het door de regering voorgedragen wetsontwerp tot wijziging der Rijntollen en het af schaffen van het regt op den doorvoer eenstemmig aangenomen. Rusland. Te Warschau zijn zooveel verdachte personen in hechtenis genomendat de citadel hen niet kan opnemenwaarom een aantal naar vestingen in het binnenland is gezonden.De gezant bij het Napelsche hof Wolkonski te Rome ongesteld zijnde, is aan een ander diplomaat opgedragenom aan Koning Frans het groote lint van de orde van den Witten Adelaar te overhandigen. Oostenrijk. De gemeenteraad vanPesth heeft besloten om real-school in eene Hongaarsche te hervormen, de leeraars dje'de landstaal niet magtig zijn te ontslaan en om het locaal asm-' w.. Duitsehe gymnasium te ontnemen. Voorts heeft de raad beslot/u, mgt 48 tegen 20 st., de wet opdegilden, in 1848afgeschaft, wcfier'geR U dende te verklaren en daarmede de vrijheid der neringen weder'tb-fc. -V" Cj3£. voor elrcgt m tot n dag R. Diep. 9d. ure. irdag. thitijs, ling n op- sman. ig en harer thierj, ik. ID. bij de' vóór partij ;onder OUT, en leger- ;rijk werd n helden- r bijna in t Weener Henhet 1 en grond- volken tc •jten. Hier de invloed Mctternich, dde. Het het heilig n behoeve loften om- door de k gewaar- ïeia, door Ier vrijheid tot onder- r van het mheid der vens voor en nijver- e stelling: het volk." Italianen lij Honga- gebruiken een eigen lurgers ge- evenmin isch begin- ils wij ooit al waren iel in plaats ;d geweest. vele stor- vrijzinnige mtbindbare t de bevol- mber 1851 reer krach- vering vast fatien onder kroonlanden loor de ge il igden moe programma de deelen it. haar val- to brengen erschillendc mr mate zij ncessiön der ie beurt im- .rchie wordt overdrijving wetgeving he een af- inschen dc voor 1S48, m waarbor- ijnen uit te verordeuin- iardwordt jat de laud- ikeurenen tn van de m de nage- ist van den noemt hem ais van een «mg tot een ags te P» ge- IEN- EN nteerd. 1861, i over- stand- T, in inbaar, iibe- imaakt ;elegen ;amen- direct locaal Ia VEN, rijdag, :iis des oopen jr Alk- :tie C .nders 1861, forma- sfotaris lt. r 9 ivoegd. ;e van T eduwe d, op lags te Koe 2500 OOI; 'PEN 3DEL, ïetgeen en van 'e ge- óór den IN, te 1ZEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1