t. 1SÜ1. Brieenzestigste Jaargang. Zondag 24 Februarij. iLL, (ftüieicc! (BcbccÜc. jfioch (gppcrsigt. BINNENLAND. BUITENLAND r O Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COSTER ZOON. €11 3 IA V' De Advertentiün kosten van 1,5 regels 0, 75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter algemeene kennis: Dat de, op den 19 dezer maand, alhier gehouden algemeene collecteten behoeve der noodlijdenden door den watersnood heeft opgebragt de som van1656,121 Bij het dubbele offerdat van Alkmaars ingezetenen werd ge- vraacd, -- nadat reeds eene vroegere collecte 1178,211 had opgebragt en buitendien aanzienlijke bijdragen aan bijzondere com mission en naar de plaatsen van den nood waren overgemaakt, ma'T deze uitkomst hoogt verrassend heetenen is het, dan ook met een gevoel van eerbied voor deze onbekrompen blijken van menschlie vend beid, door hen aan den dag gelegd, dat Burgemees ter en Wethouders, in naam der beweldadigdenhunne erkente lijkheid daarvoor bij deze betuigen. Alkmaar. Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 22 Feb. I860. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. POLITIE. Te Alkmaar is gevonden een paar nieuwe everlasten kinderlaars jes. De daarop regthebbende vervoege zich ter kostelooze terug- bekoming aan het Commissariaat van Politie aldaar. De regering is niet voornemens het getal notarissen tot het maxi mum optevoeren, maar zal slechts voor enkele plaatsen benoemin gen doen.Den 17 Dec. is een handelsverdrag gesloten tusschen Nederland en Siam.De Koning heeft de welbekende Maleijers hunnen nog óverigen straftijd kwijtgescholden,en een gouden en een zilveren medaille uitgeloofd voor de beantwoording eener prijsvraag, over het aanleggen van vlugtheuvels vóór de bewoners der rivierstreken (de antwoorden intezenden voor 1°. Julij, aan den raad van bestuur van het Kon. instituut van ingenieurs te 's Hage).Aan den raad van state is opgedragen het onderzoek eener wet, op het afkoopbaar stellen der tienden.— Den 18 Febr. overleed te Leijden in 74jarigen ouderdom, m'. L. C.Luzac, oud lid der 2» Kamer, enz.De commissaris des Konings in Z. Holl. heeft toegestaan het getal loten in de algemeene loterij voor de watersnoodlijdenden te brengen op 100,000.— De algemeene collecte op 's Konings verjaardag bragt te 's ITage op 52500 (met het vroeger ingezamelde ƒ101162 uitmakende), behalve de volgende sommen van de Kon. familiede Koning 40000, de Koningin 3000, de Prins van Oranje ƒ5000, deKoningiu-Moeder ƒ5000, Prinsen Prin ses FrederikflQÜW, Prins enPrinses//rarfn'I-/2000, de Koningin van Zweden 3000 en de douairière van Nassau ƒ500. Te Amsterdam was de opbrengst ƒ90000. te Rotterdam circa ƒ38000, te Utrecht 28700, te Haarlem 16817, te Leijden 11624, te Dordrecht 9414, te Arnhem 9228, te Groningen 9000. te Leeuwarden 6691, te Middelburg f 595S, te Schiedam 5838. te Zwolle 4265. te Deventer 4250, te Breda 3869, te Nijmegen 3848, te Harlingen 3519, te Delft 3392 te Amersfoort 3050 te Zaandam 2841 (vroeger ingezameld ƒ4402), te Kampen 2800, te Gouda 2715, te 's Hertogenbosch 2232, te Zaandijk 2055, te Helder 1446, te Weesp 1038, te Wormerveer 986, te Haarlemmermeer f 845 te Purmerende 799 te Rijp 742, te Schagen ƒ454, te Beverwijk226, te Hoorn f1642,62 (met de vroe gere eolleete en verscheidene giften 6058,71j).3000 Ingezetenen van 'sGravenhage hebben den Koning den 19 een adres van hulde aan geboden op vele plaatsen zijn dergelijke adressen geteekend. De 2e. Kamer besloot den 21op voorstel van den voorzitteronder algemeene toejuiching, om en corps den Yorstdank te zeggen voor zijne menschlievendheid.Dien dag werd te Amsterdam besteed het houwen eener tweede Prot. kerk en pastorie in den Haarl. meer, waarvoor minste inschrijver was D. v. Houten, aldaar, a 36.700. Te Haarlem is met 407 van de 596 geld. st. tot lid der Prov. stateu verkozen Mr. C. Fock Salvador 88 st.), Italië. De genl. Pinelli heeft zijn ontslag bekomenwegens het uitvaardigen van eene legerorder aan zijne krijgsmagt in de Abruzzen waarin hij zich hoogst beleedigend over den Paus uitlaat en deze voor den aanstoker der gedurige woelingen uitmaakt. Staande de onderhandelingen over de overgaaf van Gaëtais het vuren van weerskanten voortgezet en het laatste schot uit de ves ting gelost. Onder het garnizoen van 11000 manwaren vele lij dende aan den typhus. De Piemontezen vonden er 900 stukken geschut en 60,000 geweren. Koning Frans is bij zijn vertrekin tegenwoordigheid zijner overwinnaarsdoor de bevolking en zijne troepen met luid gejuich begroet. De korvet Moueltewaarop hij zich met zijne gemalin inscheepteontving een koninglijk saluut. Aan de opstandelingen in de Abruzzen heeft dc Koning gelast ui£- eentegaan. De Napelsehe officieren uit Gaëta Messina en Civitella kunnen bij liet Napelsehe leger hunnen rang behouden, of, hun ontslag verlangendevolle soldij bekomen. De vreemde krijgslie den, die deel hebben uitgemaakt van de bezetting, zijn onverwijld in vrijheid gesteld, onder voorwaarde van gedurende een jaar niet in Italië te dienenen hebben reisgeld bekomenom naar hun land terug te keeren. De genl. Cialdini heeft een hoofdofficier met het verdrag naar de citadel van Messina gezonden, om de over gaaf te vorderen. De admiraal Persano en de geul. Cialdini zijn met troepen derwaarts vertrokken, de genl. Mezzacapo naar Civi tella om die sterkten aantetastenindien de overgaaf geweigerd wordt. De onderwerping van Gaëta heeft in het Napelsehe eene uitbundige geestdrift verwekt; de hoofdstad was 3 avonden geïllu mineerd. Bij die gelegenheid is het paleis van den aartsbisschop aangerand en beleedigd en zijn bij den Spaansehen consul de glazen ingeworpende heer Nigra heeft vervolging en voldoening toege zegd.Aldaar is weder eene Muratistische zamenzwering ont dekt, welke aanleiding zal geven tot een regtsgeding.Den 18 zijn te Napels verordeningen afgekondigdhervormingen behelzende betreffende de geestelijkheid. Dc geestelijke goederen zijn in beslag genomen.Denzelfden dag heeft Victor Emmanuel te Turin de zitting van het Italiaansche parlement geopend; in zijne toespraak spoorde hij tot voorzigtigheid aanzijnde /'het even verstandig op zijn' tijd te wachten, als op zijn' tijd te durven."In den Senaat heeft de minister een wetsontwerp aangebodenom aan Victor Em manuel de titel van "Koning van Italië" optëdragen hetgeen met groot vreugdegejuich is ontvangen.In sommige Venetiaansehe steden is de opening van het Parlement feestelijk gevierd.'Het besluit tot het afschaffen der autonomie van Toscane is uitgevaardigd. Oostenrijk. De subcommissie van de Hongaarsche judex-cu- riaal-conferentie stelt voor, de afschaffing der Oostenrijksche wet boeken van strafvordering en strafregt en het dadelijk herstel der wetboeken van 1844.De obergespanen hebben den hofkanssl'er, bu. Vayverklaard, dat het tegen wet en geweten zou zijn, het land thans tot het betalen van belasting te willen noodzaken.- Het oproer te Fiume is ontstaan door do benoeming van den heer Pavletic kapitaneaal regter; duizenden begaven zich naar het stads huis onder het roepen van //weg met den hond!" Hoewel hij zijne betrekking nederlagwerden zijnen glazen ingeslagen.Te Agram heeft eene algemeene congregatie besloten eene commissie naar den banus van Croatie te zenden, om de opheffing van den staat van beleg te Fiume te verzoeken.De stedelijke vertegen woordigers van Hongarije verlangen, dat de Keizer dien landvoogd zal ontslaan endoor een Hongaar vervangen.De vorst-primaat heeft het verzoek der obergespanen aanvaard, om van den Keizer het herstel der wettelijke verordeningen van 1848 en het verleggen van den Landdag naar Pesth te vragen.De conferentie voor de zaken der justitie te Pesth verlangt de dadelijke weder-invoering van het Hongaarsche wisselregt. Frankrijk. De regtbank heeft Mevr. Patterson en haar zoon Jérome niet ontvankelijk in hunnen eisch verklaard, met veroordec- ling in de kosten. Dc onwettigheid van het huwelijk, wegens de geheime voltrekking, is in het midden gelaten, maar men heeft zich ge houden aan 2 besluiten van den familieraad.Bij Dentu heeft eene nieuwe brochure van den heer de la Gueronniere het licht gezien, getiteld FrankrijkRome en de Pausten betooge dat de tegen spoeden des Pausen niet aan Frankrijkmaar aan zijn eigen ver blindheid te wijten zijn.De bekende bankier Mirès, directeur van la Caisse des chemius-de-fer. is in hechtenis genomen.De gees tige dramatische schrijver E. Scribe is den 20te Parijsin zijn rijtuig zittende, plotseliug overledenin den ouderdom van 70 jaren. Kerkelijke Staat, De Koning en Koningin van Napels zijn te Terracina aan wal gestapt en naar Rome gegaan, waar de Paus hen op het quirinaal bezocht. Zij begeven zich naar Beijeren. Rome is op den Corso geïllumineerd geweestter zake der inne ming van Gaëtahet Piemontescbe oommitté heeft eene algemeene illuminatie gelastbij de opening van het Parlement.De Paus heeftin antwoord op het laatste Fransche vlugschriftde corres pondentie zijner regering bekend gemaakt. Turkije. De Russische minister van buitenl. zaken heeft het Turksche bewind doen weten, dat hij het rapport van den groot vizier over den toestand des rijksvoor een zamenstel van list en leugens houdten dat het geduld van Rusland is uitgeput. Daarop is een gematigd antwoord gegevenmet toezegging van onver- wijlden invoer van hervormingen in het bestuurvan afschaffing der tienden en toelating der Christenen in het leger en tot de hoogste staatsbetrekkingen. Engeland. Den 14 hebben de beide Huizen van liet Parlement, onder algemeene toejuiching, besloten de krijgsmagt dank te zeg gen voor de in China behaalde zege. De ondergeteekenden hare bemoeijingen in 't belang der lijden den door den watersnood geëindigd achtende hebben de eer haren stadgenooten mede te deelen.- dat bij haar, sedert de laatste opgaaf, nog zijn ingekomen 6 pakken, inhoudende verschillende soorten van kleedingstukkenen in geld van de Reder^kerskamer Con cordia 77,275, van de alhier gevestigde afdoeling der Yereeniging van St. Vineenlius da Paula f Ho, van bijzondere personen/38,50t voor welk gezamenlijk bedrag en de daartoe door de hulpcommis. sic Alkmaar tot den watersnood verstrekte f150 zijdoor behoef- voor llregt n tot i dag L Diep. d. ure. •da'". ihiijs, ling j n op- sman. ig en harer lliier,, nk. LD. bij de vóór partij jEN '.onder OUT, en leger- :ijk werd helden- bijna in Weener tenhet 3n grond- volken te - ten. Hier e invloed 5etternich, de. Het iet heilig behoeve Often om- door de gewaar- jiddoor sr vrijheid st onder van het ïheid der ens voor In nijver ste lling: et volk." ialianen j Honga- jbruiken jen eigen .rgers ge- evenmin ich begin- s wij ooit al waren 1 in plaats i geweest, vele stor- ■rijzinnige it bind bare de bevol- ïber 1851 :er krach- iring vast ,,ien onder «onlanden por de ge iden moe- rogramma e deelen haar val- brengen rschillende r mate zij sessiën dei' ■beurt im- shie wordt verdrijving wetgeving j een af- ischen de voor 1848, waarbor- jen uit te ,-erordenin- ,rdwordt t de laud- Jeurenen I van de I de nage- t van den oemt hem s van een |jg tot een "Tags te 16 ge- tEN- -EN ileerd. 1861, i over- stancl- ,Tin jnbaar, iibe- emaakt ;elegcn lamen- direct locaal IA VEN, P Vrij- 'rijdag, ens des ioopen er Alk- :tie C mders 11861, ïforma- N otarts it. evoegd. je van Veduwe •d, op dags te Koe 2500 [OOI; PPEN EDEL, hetgeen ien van re ge- óór den JN te JIZEM.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1