J ALKMAARSCHE COURANT <01. M *y. |J| Drieenzestigste ISii I. Zondag 2k Maart. LL, I A ©{ficicct (Scbccltc. ©Slcïiclt jfcseït ©uersigt. X BUITENLAND ■hier.) It. J, -.j XV*.- *1 /,v'ï3% Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op 'Zondag morgen, tussclien 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 0 Cent§. Brieven franco aan de Uitgevers 11 F. H M». COSTER ZOON. Bij deze Courant behoort een Bijblad. De Advertentiën kosten van 15 regels (1,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOORD-HOLLAND Herinnert alle autoriteiten en een ieder die daarbij belang mogt hebben, aan de bepalingen der wet van den 8 November '18l5 (Staatsblad n". 51) en aan den inhoud van art. 29 dor wet van den 5 October 1811 (Staatsblad n°. 10), betreffende de verevening van schuldvorderingen ten laste van het Rijkmet aanmaning om zoodanige schuldvorderingenzoo spoedig mogelijkimmers vóór den leB Julij aanstaande iutedieuen, aangezien aan die welsbepahn- gen, zoo nu als in het vervolgstiptelijk de hand zal morden gehouden. HaarlemDe Commissaris des Ko'nings voornoemd, den 15 Maart 1861. bij indispositie, Het Lid van Gedeputeerde Stalen G. van TETS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbende ouders en voogden bin nen deze gemeentedat de aanvragen tot het bekomen van kos teloos onderwijs voor hunne kinderen en pupillen op de Armen school kunnen geschieden ter Secretarie dezer gemeente, gedurende de eerstvolgende 14 dagen, van 's morgens 10 tot 2 ure. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd den S Maart 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Gelet op art. 3, 5e lid der verordening van den Gemeenteraad, dato 30 December 1858 (Gem. blad N°. 16), brengen ter kennis van de ingezetenen: Dat op Donderdag, den 28 dezer maand, 's morgens om 10 uur, in het openbaar de loting zal plaats hebben van de, in den loop der maand Januarij jl., voor de brandweer ingeschreven personenen de reserve van vorige jaren. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 16 Maart 1861. De Secretaris. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter algemeene kennis Dat bij besluit van HH. Gedeputeerde Staten van Noord-Hol- laud van den 7 Maart 11. N°. 41, de Alkmaarsciie Wekelijk- sche Veemarkt is bestendigd en dien tengevolge voortdurend op Maandag van elke week aldaar zal gehoudeg worden. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 16 Maart 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van de ingezetenen Dat de lijsten der kiesgeregtigden voor leden van de Tweede Kamer der Staten Generaalvan de Provinciale Staten en van den Gemeenteraadvoor de dienst des loopenden jaarsbenevens de lijst dergenenwelke van de lijsten des vorigen jaars zijn geschraptop heden door hen zijn vastgesteldgedurende 14 da gen in het portaal van het raadhuis aangeplakt en dagelijks (Zon en feestdagen uitgezonderd), van 10 tot 2 ure, ter Secretarie der gemeenteter inzage zullen liggen. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 22 Maart 1860. A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van de belanghebbenden Dat de* VOORJAARMKEKDIIi binnen die gemeente, den 3 April eerstkomendezal aanvangen, en op dien dag tevens de loting voor plaatsen zal worden gehouden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den Maart 1861. De Secretaris, SPANJAARDT. POLITIE. Te Alkmaar is drijvende gevonden een greenen Balk. Aldaar is komen aanloopen een witte tlond. met grijze vlekken op den en kop een zwarte plek boven den staart. Men vervoege zich ter terugbekomingaan het Commissariaat van Politie aldaar. Denemarken. De commissie der te Itzehoe vergaderde Holstein- sche Stenden wijst de voorgedragen gemeenschappelijke constitutieve verordening af.De Deensche regering heeftop' voorstel van EngelandErankrijk en Ruslandvoorgedragen om elke beg voortaan aan het oordeel en de goedkeuring der Holsteinsch den te onderwerpen.- De vergadering der Stenden van Holstein heeft eenparig geprotesteerd tegen eene afscheiding van dat land schap van het Duitsch Verbond. Engeland. Den 20 Febr. heeft lord Russell\eene nota gerigt pan den Napelschen gezant te Londen, houdende, dat hij hem na de overgaaf van Gaëta niet meer als zoodanig kan erkennen. Den 1? Mrt. heeft het Lagerhuis eene motie van den heer Locke Kingom de census voor het kiesregt te platten lande tot op 10 te verlagenverworpen met 248 tegeu 220 st.Den 16 is de hertogin van Kentmoeder van de Koninginaan de kanker overleden; zij was geboren in 1786.De gouverneur der Joni- sche eilanden heeft de zitting van het Parlement geslotenomdat die vergadering een voorstel had aangenomen, tot eene te houden volksstemming over eene inlijving bij Griekenland. Frankrijk. Den 15 besloot de conferentie voor de Syrische aangelegenhedende Fransche bezetting tot den 5 Junij te doen voortdurenwaarvan het protocol den 19 werd geteekend,Den 14 heeft het Wetg. Ligohaammet 248 tegen 220 st., verworpen het amendement van de heeren Jules Havre, Olivier, enz., om de veiligheidswet afteschaffende drukpers te vrijwaren tegen wille keur, de gemeentebesturen meer onafhankelijkheid te verleenen en de ongeoorloofde praktijkeu bij de verkiezingen tegen te gaan. Een amende ment van den heer üeevinck, om over de begrooting niet bij ministeriën, maar bij hoofdstukken te stemmen, is, op toezeggingen van den minister in dien geest, ingetrokken.Den 21 heeft de heer Fa- vrc een amendement ontwikkeld, waarbij de onverwijlde terugroe ping der fransche troepen uit Rome verlangd werd, omdat deze zich daar in een valschen toestand bevinden en de Paus, door zij ne weigering om aan de onafhankelijkheids oorlog deel te nemen, afstand van zijne tijdelijke magt heeft gedaan. Italië. De heeren Ratazzi en Macchi hebben bij de Gedepu teerden eene petitie ter tafel gebragtdoor meer dan 8000 personen onderteekend, waarin op de onverwijlde ontruiming van Rome door de Fransche troepen wordt aangedrongeneenparig werd besloten dit verzoek dadelijk in behandeling te nemen.— De minister Cas- sinis heeft in den Senaat voorgestelddat de openbare akten aldus zullen aanvangenWij Victor Emmanuel IIKoning van Italië, «door de gratie Gods en den wil der natie." Een algemeen vreug degejuich was daarop het antwoord. Volgens den weuseh van den Senaat, zal de troonsopvolger steeds den titel voeren van Prins van Piemont. Het ontslag van den raad des stedehouders van Napels is aangenomen; een der leden, de minister van binn. zaken Liborio Romanoheeft vóór zijne aftreding alom het door hem aan den prins van Carignan gerigt verslag doen bekend makenhij zegt daarindat alom misnoegen heerschthetgeen bij eene volks stemming ras zoude blijken en waaraan slechts te gemoet te komen is, door het verleenen van ruime subsidiën. Voorts heeft hij, tegen den 19 door het geheele koningrijkeen groot feest ter eere van Garribaldi verordend.De moeijelijkheden in het Na- pelsche hebben het kabinet te Turin bewogen aftetredengraaf Cavour is met do zamenstelling van een nieuw belast.Er is eene wet ingediendom den genl. Cialdinivoor zijne aan het vader land bewezen diensteneen jaargeld van 10000 lires te verzekeren. Oostenrijk, Graaf Walkenstein, de landshoofdman in Tyrol en het hoofd der clerikale en reactionaire partij daar te landeis van zijne betrekking ontheven.- De Keizer heeft aan de Hoii- gaarsche magnaten verklaarddat hij de regten der Hongaarsafte natie volledig handhavenmaar geen inbreuk op de regt^H der ~- kroon gedoogen zaldat de krooning te Ofen in de garnizoenskerk - zal plaats hebben eu de Landdag daar ter stede geopend maar vervolgens naar Pesth verlegd zal worden.Den 2 Api|l wordt eene afzonderlijke Landdag voor Croatie, Slavonie en Dalmatie oor ■egt tot. lag Diep. iep. Ui re. leger- werd lelden- jna in Teener het grond- sen tc Hier uvloed ernich. Het heilig ihoeve m om- ior dc swaar- door •ij beid inder- ,n het d der voor ïijver- [lling: volk," anen onga- tiken eigen •s ge- Snimn Segin- ij ooit waren plaats iveest. stor- mnige dbare 'jevol- 1851 crach- vast onder inden Ie ge- moe- amma selen .r val- ngen ilende ,te zij in dor rt im- wordt rijving *eving n af- n do 184-8, irbor- uit te ienin- wordt laud- fien de nage- u den hem a een t een thnijs, ling n op- sman. ig en harer ik. LD. bij de vóór partij jEN onder OUT, ags te P. 8e~ LEN EN .iteerd. 1861, over- stand- T, in inbaar, ibe- imaakt elegeu ;amen- direct locaal IA VEN, rijdag, ;ns des oopen ;r Alk- tie C nders 1861, forma- f otarts ivoegd. ;e van reduwe d, op lags te Koe 2500 OOI; 'PEN, 1DEL letgeen e ge- 5ór den IN, te IZEN. 1 ftr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1