m —Hi. "eubelen. Huisraad en Inboedel, Levend Vcc, Huisraad en Inboedel. Meubelen, Huisraad, Inboedel etc. Openbare Verkooping, SI.I.IU ór MYVGl'ILLÊV LL, a en makers 10 a 12 Koe Hooi28 a 30 Koe Mest van LEVENS VEE, HOOI, RIJTUIGEN EN TUIGEN, LEVEND VEE, HOOI, MEST, RIJTUIGEN EN TUIGEN, GOUD- EN ZILVERWERK, Huisraad Inboedel. >or '<gt ;o t sman. ag ig en harer [hier, ak. tD. bij de vóór partij I -{ J en hetgeen meer te koop zal worden gepresenteerd. Op Donderdag, 28 Maart en Donderdag, lij!;!!;;:, 4 April 1861, namiddag 5 nrewordt, in het ■kiÉalokaal Harmonica, aan de Lombardsteegalhier, in het openbaar geveild en verkochtEen WINKEL HUIS en ERVEvoorzien van vijf goede kamers en mede zeer geschikt als Woonhuis, staande en gelegen te Alkmaarop den hoek van de Laat en oostzijde der Boterstraat, wijk A N°. 19; des verkiezende terstond te aanvaarden. Breeder bij biljetten omschreven en in- formatiën ten kantore van den Notaris J. G. A. VER- HOEFF, te Alkmaar. Men is voornemens op Donderdag, den 28 Maart 1861, vóór den middag te tien uur, in ffiëkade herberg van Jacob van Veen, aan het Mallegatte Egmond aan den Hoef, openbaar te ver koopen 1<\ Een gedeelte van een WOONHUIS bestaande in drie vertrekken hooibergdorsch en stalling voor 6 koeijen en 1 paard met ongeveer 4 roe GROND, te zamen uitmakende het noordelijk deel van het Huis, Erve en Tuin aan de oostzijde van de Schoolstraatte Egmond aan den Hoef, gemeente Egmond Binnen sectie A n°. 204 groot 6 roe en 2°. Een stuk WEILAND aan de zuidzijde van Luitjeslaan te Rinnegum gemeente Egmond Binnen, sectie B, n°. 419, groot 1,63,10; uitvoeriger bij bil- letten omschreven en nadere inlichting te bekomen ten kantore van den Notaris S. A. de LANGE, te Alkmaar. Men is van meening omop Dingsdag, den BHjS 26 Maart 1861 des middags te twaalf ure, ten Willihuize van Gerrit Bloemendaalkastelein te Sint Pancrasin het openbaar, te verkoopen Een HUIS en ERF, benevens een stuk LAND, te zamen groot 36 roeden, 10 ellen, te Sint Pan cras gemeente Koedijk op den Geestaan den Breedenweg; kadaster sectie C, n's. 239 en 240. Vooraf zal men ten zelfden dage, des voormiddags precies te tien ure, ten sterfhuize van KRIJN VAN MIJTEREN, te Sint Pancras in het openbaar om kontant geld presenteren Op Donderdagden 4den April e. k 's avonds ten 6 urezal de Notaris J. J. HAARSELHORST, in de herberg de Admiraal Obdamte Obdam in publieke veiling verkoopen Een HUIS, waarin eene reeks van jaren eene Apo theek is uitgeoefend en waarvan de pottenflesschen, enz. nog voorhanden zijn endes begeerende door den kooper van het huisvolgens inventariskunnen worden overgenomenvoorts met LOODSERF en TUIN staande en gelegen te Obdam sectie A, n°. 187 en 188 groot 9 roeden 60 ellen. Een HUIS, WAGENHUISSTAL, ERF en TUIN, staande en gelegen als vorensectie B, n°. 222 en 223, groot 12 roeden. Een uitmuntend stukje WEILAND, gelegen als voren, sectie B, n°. 185, groot 36 roeden, 60 ellen. Men is voornemensomten overstaan van tden Notaris C. BREEDT BRUIJN, ^residerende te Uitgeest, in het openbaar en voor contant geld, te verkoopen: Op Dingsdag, den 9 April 1861, des voormiddags ten 9 ure, te Uitgeest, ten sterfhuize van Geertje Koedijk, laatst Weduwe Hendrik Lotten. 17 Kalfkoeijen2 Gelde dito, 5 Kalfvaarsen 6 Kuikalven, 8 Pinken, 6 Varkens, 10 Overhouders 3 Schapen met Lammeren1 zwart gelijktands Mer- riepaardRijtuigen en TuigenBoeren- en Bouwge reedschappen 4 koe HOOI2 stuiten MEST En ten sterfhuize van Albert Asjes, te Castricum, op Woensdag, den 10 April 1861, des voormidd. ten 10 ure. 19 puiks puik Koeijen, die gekalfd hebben of kalven moeten 5 puiks puik Kalfvaarsen 6 Pinken1 Pink- stier, 4 Zeugen met Biggen, 17 Kippen en 1 Haan, 4 Ganzen en 1 Gent, 4 paar oude Zwanen, 1 zwart Merriepaardoud 8 jaar, 1 bruin ditoingelijks 8 jaar oud1 karretje op veeren zijnde zoo goed als nieuw, 1 kapwagen2 Boerenwagens, voorts Boer.en- en Bouwgereedschappen, 3 stuiten KOE- en 1 stuit VARKENSMEST, eene partij IIOOI, STROO etc. En op Donderdag, den 11 April 1861, insgelijks des voormiddags ten 10 ure bestaande in bedden met hun toebehooren tafels, stoe len 1 kabinet1 hangklokkoper, tinglasaarde werk en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. ten overstaan van den Notaris JAN SCHOE- HUIZEN, gevestigd te Alkmaar, Op Dingsdag, den 2 April 1861, ten sterfhuize van Trijntje Dekker, weduwe Klaas Koedijk, te Heilo, BOEREN- en BOUWGEREEDSCHAPPEN, eene aanzienlijke partij MEUBELEN, HUISRAAD, BED DEN en hetgeen meer gepresenteerd zal worden. Op Donderdag, den 4 April 1861, ten huize van de weduwe Au wel Prins, in den Sshermeervan LEVEND VEE, waaronder 4 PaardenRIJTUIGEN en TUIGEN, BOERENGEREEDSCHAPPEN, mits gaders HUISRAAD en INBOEDEL. En op Donderdag, den 11 April 1861, ten huize van Hendrik Bakker, te Akerslootvan BOERENGEREEDSCHAPPEN, eenig HUISRAAD, WINKELGEREEDSCHAPPEN, een KAPBERG en hetgeen meer gepresenteerd zal worden. Alles breeder bij billetten omschreven. -u. Men is voornemens, in den Niepwen- of Scbut- iiiiiijijlters Doelen, te Alkmaar, op Donderdag, den aa 11 April 1861, na den middag te vijf ure, open baar te veilen, en op Donderdag, den 18 dierzeifde maanden op hetzelfde uurbij afslag te verkoopen: Een WINKELHUIS met annexe GRUTTERIJ PAARDENSTALLING W AGENHUIS PAK HUIS en ERVE, te Alkmaar, aan de zuidzijde van de Laat, op den hoek van de Ridderstraat, en uitkomen de in de Vijverstraat, wijk A, n». 203, nieuw n°. 530, kadaster sectie A, n°. 933, 934 en 958, te zamen groot 4 roe en 33 elin vier perceelennamenlijk 1°. het Winkelhuis, 2°. het Pakhuis, 3°. de gebouwen van de Grutterij Paardenstalling en Wagenhuis en 4°. het gaande werk in de Grutterij, wejke eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd zullen worden aangeboden. Uitvoeriger bij billetten en nadere inlich ting te bekomen ten kantore van den Notaris S. A. de LANGE te Alkmaar. Op den 11 April 1861 Verkooping bij J. E. CROLL, van Meerendeels nagelaten goederen van wijlen Mevr. de Wed. GERSEN. UIT UE 11AM» TK KOOP Een MARKTVEER, tusschen Alkmaar en een der volkrijkste dorpen in Noord-Holland, met daarbij be- hoorende SCHUITEN en verdere benoodigdheden en WOONHUIS. Adres met franco brieven onder lett. N, bij de Boekhandelaars HERM*. COSTER ZOON, te Alkmaar. Deze Pillen, die, sints vele jaren, met het beste gevolgtegen de Slijm en als maagversterkend ge bruikt wordendoor hare zachte werking de spijs vertering zeer bevorderen, bijzonder goed tegen de Gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 32£ Cents het Doosjemet berigt van het gebruik ver krijgbaar door tusschenkomst van de Heeren Alkmaar, II. Schreuder fyC°. Beverwijk, W. Antonijssen. Br opLanged. G. Wageman. C. Timmerman, voor den H. H. Waard. BurgerbrugK. lewen. Dirkshorn, J. Witlok. HoornE. Knaven. Koedijk, G. Slesker. Nieuwe Niedorp, J. Groot. Purmerd., J. Schuitemaker. RijpD. de Vos Schagen, S. B. van Lon. Schermerh.,we. A.Nieuwland WinkelJ. Ameliswaard. 't Zand in de Zijpe,Stam. Zijpersluis, A. v. d. Meulen. 2 llniijs, li»g n op liep. leger- werd ilden- na in teener 'iet [rond en tc Hier ïvloed Irnich, Hel heilig hoeve n om- or do waar door ijlieid nder- n het d der voor .ijver- liing: 'olk," men onga- iken eigen '9 ge- :nmin legin- ij ooit varen, alaats veest, stor- nnige dbare >evol- 1851 rach- vast onder inden e ge- moe- imma jelcn r val- ngen lende te zij in der :t im- wordt ving *eving n af- a de 1S48, ,rbor- uit te lenin- wordt land- tien a de nage- n den hem q een t een VEN louder OUT, .ags te P. g^- tEN- ■EN nteerd. 1861, i over- stand- T, in mbaar, »ibe- imaakt ;elegeu iamen- direct locaal IA VEN, P Vrij- rijdag, ins des oopeu jr Alk die C tnders "1 1861, forma- ^otaris it. ivoegd. :e van 7 eduwe d, op lags te Koe 2500 OOI; 'PEN 3DEL ïetgeen en van re ge- óór den JN, te riZEN. L

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 3