ALKMAARSCHE COURANT IN". 15. 1861. Drieënzestigsle Jaargang. Zondag; 14 April. LL, U K ©fticiëcl (Bcbccltc. 02lcfielijksclt ©ucmigt. BINNENLAND. OUT, Koe 2500 OOI; -n. 4r Deze Courant wordt, wekelijka uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,— franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 0 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers •HE LUK COSTER ZOON. i si'llSS'i'Iil! MÖa'v De Advertentiën kosten van 15 regels 0, 75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOORD-IIOLLAND Herinnert alle autoriteiten en een ieder die daarbij belang mogt hebbenaan de bepalingen der wet van den 8 November 1815 (Staatsblad n°. 51) en aan den inhoud van art. 29 der wet van den 5 October 1811 (Staatsblad n°. 40), betreffende de verevening van schuldvorderingen ten laste van liet Rijkmet aanmaning om zoodanige schuldvorderingenzoo spoedig mogelijkimmers voor den len Julij aanstaande intedienen, aangezien aan die wetsbepalin gen zoo nu als in hel vervolgstiptelijk de hand zal worden gebonden. HaarlemDe Commissaris des Konings voornoemd, den 15 MaartlZSl. bij indispositie Het Lid van Gedeputeerde Stalen G. van TETS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Gelet op art. 264 der gemeentewet, Brengen mits deze ter kennis van de ingezetenendat het ko hier der plaatselykc directe belastingvoor het loopende dienst jaar, op den 26 dezer, door hen voorloopig is vastgesteld en van lieden af, gedurende 14.dagen ter secretarie der gemeente ter inzage zal liggen. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd den 1 April 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, gevolg gevende aan het besluit van den Gemeenteraad de dato 3 dezer n°. 18, brengen ter kennis: Dat de sollicitatie voor de betrekking van waagmeester, die door het overlijden van den heer F. v. d. Velde is opengevallen worcit opengestelden de gegadigden (mits ingezetenen der ge meente zijnde) de gelegenheid "is geopend om, onder de voorwaar- den ter vergadering bovenvermeld bepaald, hunne verzoekschriften vóór of op den 164™ dezer maand aan den Burgemeester intezenden. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A, MACLAINE PONT. den 5 April 1861. De Secretaris, SPANJAARDT. De VOORZITTER van den GEMEENTERAAD van ALK MAAR brengt ter kennis van de belanghebbenden Dat de lijsten der kiezers voor den Gemeenteraad, de 2e Ka mer der Staten Generaal en de Provinciale Staten op den 2™ de zer maand door hem definitief zijn vastgesteldop nieuw zijn aangeplakt en van lieden af, ter secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter lezing zijn nedergelegd. Alkmaar De Voorzitter voornoemd, den 6 April'im.A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van de belanghebbenden, dat de blanco aanvragen ter bekoming van JAGT-en VISCHACTEN ter secretarie der gemeente verkrijgbaar zijn en dat de acten over het jaar 18J£ den 30 Junij aanstaande ophouden geldig te zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 10 April 1861. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Ontvangen hebbende eene missive van den Heer Arrondissements IJker alhier, houdende '/Kennisgeving van de dagen tot den herijk //der Maten en Gewigten binnen deze gemeente, voor de dienst //van 1861 vastgesteld, en tevens verzoek om daarvan wel de //vereischte kennisgeving aan de belanghebbenden te willen doen." Gezien art. 13 van het Reglement op den herijk, vervat in de dispositie van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den 31 Januarij 1822, n°. 42 (Prov. blad n°. 8), Gelet op de wettelijke bepalingenten aanzien van den Herijk bestaande, Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden, zoo in als onder de Jurisdictie dezer gemeente wonende Dat tot den Herijk zal worden gevaceerdin bet gewone IJk- Kantoor onder het Stadhuisen wel VOOK DE GEWONE MATEN EN GEWIGTEN te beginnen met Maandag den 15 April en zoo voortgaande gedu rende de geheele maand April, en vervolgens tot en met den 11 Mei e.k. ingeslotenalle vier eerste werkdagen van elke week van 's morgens 9 tot 's namiddags 3 ureen voor het MEDICINA AE EN HET GOIJD- EN ZILVER-GEWTGT gedurende diezelfde 4 wekenalle Yrijdagendes namiddags van 3 tot 6 ure. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze gelegenheid ieder belanghebbende, dat, ten gevolge der bestaande wettelijke verordeningen: 1°. De Herijk jaarlijks moet geschieden. 2°. Hij verpligtend is voor alle in de winkelsmagazijnenver koop- of werkplaatsen in gebruik of voorhanden zijnde Neder- lanasche maten en gewigten, zoo voor natte als drooge waren. 3". Hij, voor zooveel de lengtematen betreft, zich niet enkel be paalt tot de elle geschikt lot het meten van stoffen, maar ook tot alle duimstokkenkettingen en maatstaven bij de hand werkslieden of administratiën in gebruik. 4». Van de drooge waren, welke'met den strijker worden afge streken ook de strijkers aan den ijk zijn onderworpen. 5». De ijk van het goud- en zilvergewigt zich uitstrekt tot do korrel en van het medicinaal gewigt tot de grein ingesloten. 6". Geene maten en gewigten anders dan behoorlijk schoongemaakt en van alle vuil ontdaan ten herijk kunnen worden aangeboden. Burgemeester en Wethouders zijn tevens door den Heer Arron- dissements-IJker verzocht, de belanghebbenden te verwittigen, dat na den afloop van den door H. H. Gedeputeerde Staten voor den herijk gestelden termijn, geene latere zittingen zulten plaats vinden, inaar dadelijk daarna tot het bij de wet voorgeschreven on derzoek zal worden overgegaanhen tevens uitnoodigende om niet tot de laatste dagen der zitting te wachtenmaar zich van den beginne af, tot het doen herijken hunner maten en gewigten aan te melden, terwijl, ter bevordering van hun gemak, eiken morgen ten half negen ure zal worden gevaceerd tot de afgifte van volg nummers voor dien of zoo de aanvrage te groot mogt zijnvoor eenen volgenden daain het vertrouwen dat op deze wijze een ie der gaarne zal willen medewerken tot eenen geregelden en voor zickzelveu gemakkelijken afloop van zaken. Men zij opmerkzaamdat ieder aftegeven billet slechts voor één persoon geldende is. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 12 April 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris. SPANJAARDT. Mo"-t zich binnen deze gemeente ophouden de persoon' van JACOBUS AAN HltAKEE zoon van LUCAS VAN BRAKEL en ARENDJE JANNEKEloteling uit de gemeente Veendan wordt hij in zijn belang aangemaandzich zoo spoe dig mogelijk ter Secretarie dezer gemeente aantemelden. POLITIE. Gevondente Alkmaar een gouden Oorring en onder Heilo een zilveren Signet. Men gelieve zich ter terugbekoming vaneen en ander aantemel den aan het Bureau van politie te Alkmaar. In 1860 zijn over zee als landverhuizers vertrokken 330 hoofden van gezinnen en alleenstaande personenmet de vrouwen en kin deren een totaal makende van 862, waarvan 279 uit N. Holland. In genoemd jaar werd uit Nederland in Engeland ingevoerd voor 8,274,400 tegen 6,712,585 in 1859.— Do dames-loterij te Arnhem voor de watersnoodlijdenden heeft opgebragt f 26,200 eene collecte in de hervormde kerken te Parijs op 24 Pebr. 3388,28en eene inzameling in de kolonie Suriname 3173,36.— Midden-Java is in Pebruarij door eene ongehoorde overstrooming geteisterd, waardoor een groot verlies van menschen- levenseigendommen en veldgewassen geleden is.Te Zwolle moet voor de verkiezing van een lid der 2e Kamer herstemd wor den over graaf v. Zuylen (484) en den heer v. Naamen (346 st.) en te Roermonde over de heeren Cornells (590) en Hengst (417 st.), terwijl de heer v. Weverberg 275 st. bekwam.— Aan de te Haar lem te houden algemeene tentoonstelling, wordt eene loterij ver bonden van hoogstens 25000 loten, a/3, het lot, in verhouding van 1 prijs op 6 loten.— Den 4 zijn op den Aken-Maastriclitschen spoorweg, bij het dorp Eyp, 6 waggons gederailleerd en van eene hoogte van 5 ellen neergestort, waardoor eene dame uit Hasselt is omgekomen en vele reizigers gewond zijn.Den 5 is het meta len" borstbeeld op steenen voet van prof. v. Stoinderenuit bijdra gen van onderwijzers, op het plein voor het Groene Weeshuis te Groningen opgerigt, plegtig aan regenten overgegeven.— Min ste inschrijver was dien dag voor het bouwen van een school met onderwijzerswoning te Scheveningen II. B. v. d. Klshoudtte 's Hao-ea 27.775.- Bij besluit van den 7, heeft de minister van binn. zaken premien uitgeloofd van f 15, aan eigenaars vap* veedie pokstof van natuurlijke pokken ter beschikking der m€- xinciale geneesk. oommissien stellen.— Den 8 besloot de raad kan V/utphen, om, nevens den spoorwegbrug, eene vaste brug voos het gewoon vervoer over de rivier te leggen, geraamd op f 230 a 250,000, en die van Amsterdam om eene 3! p.Cts. leening aantegaanNvan voor Iregt tot dag Diep. :ii leger ijk werd helden- bijna in Weener inhet n grond- alken te - in. Hier invloed titernich, e. Het it heilig behoeve 'ten om- ioor de gewaar- 1, door Vrijheid onder- fan het eid der s voor nijver- .teliiug: volk," lianen Ronga- tuiken l eigen ers ge- venfnin ibegin- Wij ooit l waren a plaats eweest. Ie stor- zinnige indbare bevol- r 1851 krach- g vast onder landen fle ge- l moe- ram ma leelen ir val ingen illendc ate zij iën der trt im- wordt Irijving geving en af- jn de 1848, arbor- uit te denin- wordt land- in en t den 31 Jannarij 1822, n®. 42 C?rov. blad n°. 8),dezer eeuw maakten de zelfzucht, de onderlinge nijd en volksSemonsïratïë. natrc- m den t licrn ,n een i™ tol een •huijs, ling n op- man. tg en harer hier, ik. iD. bij de vóór partij /EN onder 'ags te [b ge- IEN" EN iteerd. 1861, i over- stand- T, in inbaar, g voor ibe- irnaakfc ;elegen :amen- direct locaal IA VEN, P Vrij- rijdag, jns des oopen ;r Alk- :tie C inders 11861, forma- otaris it. ïvoegd. ie van Teduwe d, op lags te 'PEN SDEL ïetgeen en van re ge- óór den JNte riZEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1