ALKMAARSCHE COURANT r, Nf 10. Drieën zestigste Ja a h- Zondag ÉSf 21 April. \1M H tmmnl IA I XAfe AjilA VERTREK. HER DILIGENCES EN STOOIBOOTEN. a Ie >r ij Van nu af aan verschijnt de Alkmaarsche Cou rant in het foj-maat van dit nummer. Veelal moestan berigten ovei belangrijke ge beurtenissen vervallen om de ingezondene adverten- tiën en niet altijd kon een bijblad geleverd worden. Bij uitvoeriger vermelding van het voorgevallene, zal telken male een politiek owerzigt van de groote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis gedu rende de vorige week gegeven worden. Daarenboven wenschen de uitgevers de kolom men opentestellen voor beschouwingen over zaken van algemeen belang met name op het gebied van Wetenschap en Kunst, Geschiedenis Landbouw HandelNijverheidenz., tot welker inzending zij daartoe bevoegden minzaam uitnoodigen. Zij hebben gemeend deze uitbreiding aan hun blad te moeten gevenom het te doen beant woorden aan de behoeften van den tijd voor het loopende kwartaal geschiedt dit zonder verhoo- ging van prijs. Het bewijs, dat hunne meening juist was, hopen zij te vinden in de belangstelling van het publiek daarin bevelen zij hun blad alzoo beleefdelijk aan. (ftfticiccï (ScbccHc. PROVINCIE NOORD -HOLLAND. Politiek ©uerzigt. tc r- 1- in irr or e- kt ct -al N, y n ik- a- ris •d. )0 l; en an ;e- en te ft jojf' V. kV'. -i Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar f 3,franco per post/3,50, enkele Nos. 0 Cents. Brieven franco aan de' Ditgevers HERM». COSTElt ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels J 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. jr Diligence J. v. d. Ha.agen. Diligence C. v. d. TIaagen (in de Burg.) Diligence i Raderstoom booten iSchroefstoombooten S. N ij m an. Z a a n s t r o o m No. 2. Z u r m u hl e n en CA. öcliroefstoomboo:.- Stad Alkmaar. Naar Haarlem. Naar Haarlem. Naar Haarlem over Uitgeest. Naar Amsterd. Naar N.Diep. Naar Amsterd, IMaar N. Diep. Naar Amsterd. Naar N.Diep, 's Morgens circa 5j ure. 's Namiddags circa Ij. ure. Voormiddag ure. 's Morgens 5j ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) 'sMorgens 5 j ure. 'sMorgens 11 ure. 'sNamidd. 31 ure. 's Avonds 8 j ure. 'sMorg,circa4tu. Voorm. -/llure. 'sNam.circ. 12 ju. 'sAvonds 8 ure. 's Morg. lOj ure. Uitgezonderc 'sNamidd. 3 jure. jr Donderdag. p Beurtschepen naar Amsterdam: Dingsdag G. de VriesDonderdag C. de Waij, Zaturdag G. Slingerland, Zondag J. Engelsman. AANBESTEDING bij enkele inschrijving, op Donderdag den 2 Mei 1801 des namiddags ten half drie ureaan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Noord- Holland te Haarlem ven 1°. Het planten van stroo en helm en het stellen van riet- schuttingen op do duinen van het eiland Texel en van den vasten ical van. Noord-Hollandin den zomer en het na jaar van 1861 en het voorjaar v I --(',2, in -ie perceelen. 2". Het leveren van brik, zet- en stortsteen en het doen van bestortingeu tot. onderhoud en verbetering der Heldersche Zeewering, in twee perceelen. 3°. Het tweejarig onderhoud van den provincialen zeedijk te Pettenmet de daarvóór gelegen hoofdenpaalwerken enz., van 1° Mei 1801 tot 1° Mei 1863. De bestekken zijn, tegen betaling van 10 Cents per exem plaar, te verkrijgen aan de Provinciale Griffie van Noord- Holland te Haarlem; aan het B -eau van Buitenlandsche Paspoorten te Amsterdamen bij den Provincialen Opzigter van den Waterstaat C. van der Sterr, aan den Helder. De aanwijzing in loco van het laatstgenoemde werk zal plaats hebben op Zaturdag den 27 Aprirl861des middags ten twaalf ure. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen hij den Ingenieur van den Waterstaat F. IV. Conrad te Alkmaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR. Ontvangen hebbende eene missive van den lieer Arroudisse ments-IJker alhier, houdende »I\ nnisgeving van de dagen //tot den herijk der Maten en tew ten binnen deze gemeente, *voor de dienst van 1861 .leid, en tevens verzoek «om daarvan wel de vereischte 1 misgeving aan de belang hebbenden te willen doen." Gezien art, 13 van het Reglement op den herijk, vervat in de dispositie van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van den 31 Januari) 1822, n°. 12 (Prov. blad n°. 8), Gelet op de wettelijke bepalingenten aanzien van den Herijk bestaande, Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden, zoo in als onder do Jurisdictie dezer gemeente wonende Dat tot den Herijk zal worden gevaceerdin het gewone IJk-Kantoor ouder het Stadhuisen wel VOOH DE GEWONE MATEN EN GEWIGTEN te beginnen met Maandag den 15 April en zoo voortgaande gedurende de gelieele maand April, en vervolgens tot en met den 11 Mei e.k. ingesloten alle vier eersle werkdagen van elke week van 's morgens 9 tot 's namiddags 3 ureen voor het MEDICINAAL EN HET GOIJD- EN ZILVER-GEWIGT gedurende diezelfde 4 weken, alle Vrijdagendes namiddags van 3 tot 6 ure. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze gele genheid iedeT belanghebbende dat, ten gevolge der bestaande wettelijke verordeningen: 1°. De Herijk jaarlijks moet geschieden. 2°. Hij verpligtend is voor alle in de winkels, magazijnen, verkoop- of werkplaatsen in gebruik of voorhanden zijnde Nederlandsche maten en gewigten, zoo voor natte als drooge waren. 3". Ilij, voor zooveel de lengtematen betreft, zich niet enkel bepaalt tot de elle geschikt tot het nieten van stoffen maar ook tot alle duimstokken kettingen en maatstaven bij de handwerkslieden of administration in gebruik. 4°. Van de drooge waren, welke met den slrijker worden afgestreken, ook de strijkers aan den ijk zijn onderworpen. 5°. De ijk van het goud- en zilvergewigt zich uitstrekt tot de j korrel en van bet medicinaal gewigt tot de grein ingesloten. 6". Geene maten en gewigten anders dan behoorlijk schoon gemaakt en van alle vuil ontdaan ten herijk kunnen worden aangeboden. Burgemeèster en Wethouders zijn tevens door den Heer Arroudissements-IJkcr verzocht, de belanghebbenden te verwittigendat na den afloop van den door II. 11. Gedepu teerde Staten voor den herijk gestelden termijn, geene lak e zittingen zullen plaats vinden, maar dadelijk daarna tot het bij de wet voorgeschreven onderzoek zal worden overgegaan, hen tevens uitnoodigende om niet tot de laatste dagen der zitting te wachten maar zich van den beginne af, tot het doen herijken hunner maten en gewigten aan te melden terwijl, ter bevordering van bun gemak, eiken morgen ten half negen ure zal worden gevaceerd tot, de afgifte van volg nummers voor dien of zoo de aanvrage te groot mogt zijn, voor eencn volgenden dagin het vertrouwen dat op deze wijze een ieder gaarne zal willen medewerken tot eencn ge- relden en voor zich zelvcu gemakkelijk u afloop vap zaken. Men zij opmerkzaamdat ieder aftegeven billet slechts voor één persoon geldende is. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 12 April 1861. A. MACLAINE PONT. üe Secretaris SPANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van de belanghebbenden, dat de blanco aanvragen ter bekoming van JAGT- en VISCH- ACTEN ter secretarie der gemeente verkrijgbaar zijn en dat de act,en over liet jaar 18|z den 30 Junij aanstaande ophouden geldig te zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 10 April 1861. De Secretaris. SPANJAARDT. De wereldgeschiedenis is een wereldgerigt. In liet begin dezer eeuw maakten de zelfzucht de onderlinge nijd en tegenwerking der Duitsche vorstenstaatslieden en leger hoofden het mogelijkdat half Europa door Frankrijk werd overheerd. In 1813 werd Europa bevrijd door den helden moed en de zelfopoffering der volken hier en daar bijna in weerwil van de regeringen. In 1815 beschikte het Weener congres over landen en volken naar welgevallenhet scheidde van een cn voegde te zaraen vernietigde en grond vestte staten zonder zich om de gezindheid der volken te bekreunen, met geheele miskenning der nationaliteiten. Hiel en op de volgende congressen was het bovenal de invloed van den alvermogenden Oostenrijkschen minister Metternid. die tot de onderdrukking van den volksgeest leidde. Het scheen dat Europa alleen bestond ter wille van het heilig verbond en het heilig verbond weder alfeen ten behoeve van Oostenrijk en liet huis van Habsburg. De beloften om trent de inrigting eener volksvertegemvoordigim door de bepalingen van het Weener cougre uitdrukkelijk gewaar borgd, werden Diet nagekomen; de ontevredenheid, door deze teleurstelling ontstaan, leidde tot beperking der vrijheid van drukpers en andere krachtige maatregelen tot onder drukking der nationale beweging en handhaving van het monarchale beginsel in Duitsohland en van de eenheid der Oostenrijksche monarchie. Wel zorgde men tevens voor den bloei des lands, wel bevorderde men handel en nijver heid wel behartigde men in dit opzigtnaast de stelling: "niets door bet, volk," >ok andere: //alles voor het, volk," maar daardoor kou men de Hongaren, Polen en Italianen, bij Oostenrijk ing deeld, niet, doen vergeten dat zij Honga renPolen en Italianen v. ion, dat, zij eigen gebruiken, eigen instellingen, een eigen regeringsvorm cn een eigen taal haddenevenmin als de Belgen zich ooit burgers ge voeld' hebben van bet Koninkrijk der Nederlandenevenmin als de Holsteiners onder den invloed van bet, Deenseh begin sel vergeten dat zij Duitschers zijnen evenmin als wij ooit zouden vergeten hebben, dat wij Nederlanders zijnal waren wij vijftig implaats van driejaren, cn tot, ons voordeel in plaats van tot ons groot nadeel, met Frankrijk vereenigd geweest. üe wereldgebeurtenissen van 1848 noopten na vele stor men Keizer Frans Jozef tot de afkondiging cener vrijzinnige constitutie voor //de geheele ondeelbare en onontbindbare //Uostenrijksche Monarchie," die met vreugde door de bevol king werd ontvangen, doch reeds den 31 December 1851 werd opgehevende onbeperkte monarchie trad weef krach- lig te voorschijn. Eindelijlr schijnt echter de Oostenrijksche regering vast besloten om aan de eisehen der verschillende natiën onder haar bestuur toe te geven. In de verschillende kroonlanden vergaderen de landdagenwaarvan do leden door de ge meenteraden benoemdop hunne beurt afgevaardigden moe ten kiezen voor den algemeenen rijksraad. Het programma der regering is: zelfstandigheid der verschillende deelen, eenheid der geheele monarchie. Moeijelijk zal het, haar val len deze beide beginselen in overeenstemming te brengen want de nationaliteit schijnt zieh nu bij de verschillende volksstammen des te krachtiger te openbaren, naar mate zij langer is onderdrukt geworden. Men is met de concession dei- regering nog niet overal tevreden doet nu op zijne beurt im mer stouter eisehenwaarbij de eenheid der monarchie wordt bedreigd en zal welligt daarmee voortgaan tot overdrijving toe. De Gallici-che landdag verlangt een eigen wetgeving voor de Poolsche provinciënde Hongaarsclie een af zonderlijk ministerie voor Hongarije: daar wenschen de Magnaten den terugkeer tot den stand van zaken voor 1848, die lnm den adel, een overwegenden invloed zon waarbor gen do volksgezindendie de meerderheid schijnen uit te maken, verlangen daarentegen, dat de wettelijke verordenin gen van 1818 van kracht zullen worden verklaard; wordt aan dit laalstc niet, voldaandan vreest mendat de land dag geen enkele Keizerlijke voordragt zal goedkeurenen zich alzoo tot een lijdelijk verzet zal bepalen. Prins Fsterhazyde president in ouderdom van de Magnateutafel (bet liooger buis), brengt hulde aan de nage dachtenis van graaf Batthyanyiin 1849 op last van den Ooslenrijksehen generaal Haynau opgehangenen noemt hem een martelaar van het patriottismus. Dc begrafenis van een voormaligen secretaris van Kossuth geeft aanleiding tot een volksdemonstratie. 311 es Ne op te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1